BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11           1     1 1                   1 1 1     1                         1 1                 1       1               00
01 13   1                     1                         2           1   1         1 1         1 1     1           1       1 01
02 16       1   1             1   1       1       3 2                               2                       1 1 1   1       02
03 11                     1                 1   2     1 1                     1                               2   1     1   03
04 18           2   1 1           1                               1   2       1         2       2   1   1   1         2     04
05 9         1               2     1         1         1                 1 1           1                                   05
06 13 1 1 1       1         1   1   1           1 1       1                   1                       1               1     06
07 16   1     1                 1 1                 1                 1   1     1 1       1 1 2       1       1     1       07
08 9                                 1       1                   2           1                 1     1 1     1             08
09 8                                           1           1                           1   1 1   1           1     1       09
10 9                 1                         1       1               1 1       1                                 1   1 1 10
11 11 1 1   1     1                           1         1             1               1           2             1           11
12 16   1         1 1 1   1       1       1 1       1   1                   1       1 1     1               1         1     12
13 8                 1 1         1                       1 1               1                   1         1                 13
14 15         1           2         1   1   1 2         1                               1               2   1 1         1   14
15 11             1       1                           1   1         1     1       1                               1 1 1 1   15
16 7       1                         1       1                       1     1             1                   1             16
17 13                 2     1         1 1 1         1           1       1           1   1             1     1               17
18 7               1   1         1                 1       1               1 1                                             18
19 13                   1         1           1       1     1   1         2       1           1 1 1         1               19
20 5                                 1                             1                             1             1       1   20
21 9               2     2                         1       1   1                 1                                 1       21
22 6           1   1             1       1 1                         1                                                     22
23 6             1                                       1             1                       2                 1         23
24 11                     1     1 1 1       2                                             1 1     1               1       1 24
25 8   1 1                     1                                 1                         1 1                     1 1     25
26 15 1     1       1               1         1     1 1     1                     1                 1   2   1 1         1   26
27 13 1           1               1                           1 1           1     2   1 1   1                       1   1   27
28 17 1 1                           1 1 1 1   1           2   1 1 1 2             1                         1         1     28
29 12             1                         1 1 1 1   1   2             1               1             1                 1   29
30 7                     1   1                           1               1                     1 2                         30
31 6           1             1         1                       1                                             1 1           31
32 11         1   1             1             1   1       1     1           1       1                           1   1       32
33 12 1       1       1             1             1             1                     1             2             2 1       33
34 12   1   1   1 1 1                                                   1 3                               1       1   1     34
35 4                 1       1                   1                                               1                         35
36 11 1   1   1                           1 1           1       1 2                             1         1                 36
37 12 1   1               1     1 1 1     1                                         1                   1   1 1         1   37
38 10 1     1                                                   1       1 1 1                     1   1           1       1 38
39 7     1 1 1                       1     1                                         1     1                               39
40 12       1               1             2       2 1               1           1     1             1                     1 40
41 6       1                   1                             1                       1             1 1                     41
42 7       1                             1           1                     1 1               1                           1 42
43 6                   1     1                                     1                             1 1             1         43
44 13         1 1 1 1   1           1   1                   1 2 1                 1                   1                     44
45 12                                   1 1   1       1               2       1       1                 1 1     1     1     45
46 11 1   2                 1   1     1     1                 1                                   1             1       1   46
47 10 1         1 1   1                 1                               1       1                 1     1   1               47
48 13 1 1               1           1                 1               1           1         1                 1 2         2 48
49 13 1                                         1             1       1 1 1   1 1               1       1       1   1     1 49
50 6     1     1                     1                                     1             1   1                             50
51 14 1               1 1 1 1                                       1 1     1   1         1   1     1               1     1 51
52 8                 1                 1 1                 1     1     1                 1                             1   52
53 6     1             1               1                             1 1                     1                             53
54 10         1       1     1   2                                   2           1         1         1                       54
55 9   1       1 1           1                   1         1                                               1 1     1       55
56 9         1                     1                   1                           1 1       1           1 1       1       56
57 6                 1       1         1                     1                                   1     1                   57
58 13             1   1                               1               1                       1     1 1 1   2     1     1 1 58
59 8       1                                         1 1                   1 1           1   1                     1       59
60 14               1   1     1 1                 1           2         1       1   1               1         2         1   60
61 11                         1 1         1                   1 1 1                 1   1     1   1                     1   61
62 10   2                                       1                       1   1                   1         1 1 1           1 62
63 8                       2 1       1             1   1                                   1         1                     63
64 13   1 2   1       1     1         1         1 1               1     1     1                       1                     64
65 17   1 1         1             2     2       2       1     1     2                 1     1         1   1                 65
66 13     1             2       1   1 1                     1                       1     2             1             1   1 66
67 15           1       2             1   1 1       1     1                       1         1 1                 2 1   1     67
68 13 1 1   1 3   1         1       1       1                           2                                             1     68
69 12               1 1             1               1       1           1 1     1       1   1           1 1                 69
70 17     1     1       1   1                       1   1     1   1   1     2 1 1 1   1     1 1                             70
71 11       2             1                                                   1 1       2 2                         1     1 71
72 8           2         2                           1                       1     1                           1           72
73 13 1 1                   1   1                             1 1               1     1                   2           2 1   73
74 9                       1           1     1                   1           1       1     1               1   1           74
75 14 1   1                   1         1     1 2                   1 1   1   1               1 1           1               75
76 9               1     1                       1         1               1   1   1     1                       1         76
77 12         1 1                   1 1               1   1   1                   1 1           1               1     1     77
78 14               1                   1         1       1     1   1                     1 2       1 1               1 1 1 78
79 11       1   1             1       1   1             1 1         1               1                     1   1             79
80 3                                                       1                                   2                           80
81 8                       1             1       1   1               1   1             1                               1   81
82 8                                               2             1                   1             1   1 1         1       82
83 12         1     1                 1             1 1   1             1           1               1             1     1 1 83
84 9                               1 1   1   1         1   1     1               1                                       1 84
85 4                           1                 1         1                         1                                     85
86 11     1     1           1   1 1             1             1                 1   1               1           1           86
87 6     1               1                                                     1       1 1                       1         87
88 12 1           1         1 1   2       1               1                 1 1     1                     1                 88
89 11                         1                       2 1     1 1   1       1         1           1                   1     89
90 7                 1 1   1               1       1                                         1                       1     90
91 9   1               1                                 1     1         1       1             1               1 1         91
92 9                       1     1     1   2                             1             1               1       1           92
93 14   1   1 1   1                 1                             1   1         1     1     1       1 2   1                 93
94 16       1 1               1       1 1   1 1                 1 1 1         1 1       1             2 1                   94
95 6                                                             1           1 1                       1 2                 95
96 21       1     1             1 1 1 1     1   1 1 1       3 1     1                 1   1 1       1     1               1 96
97 12     1       1 2   1 1                     1         1                             1       1 1                 1       97
98 10               1     1             1     1 1                     1   1               1               1       1         98
99 10                           1                     1 1       1 1                     1 1       1           1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng