BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
Ngày
/
Tháng
00 11 1 1                       1         1                 1       1       1             1     1 1                     1   00
01 16       3                 1   1     1     1                             1 2           1       1     1     2       1     01
02 7           1                           1                     1 1     1       1                                 1       02
03 7       1   1                     1                                           1             1                     1 1   03
04 4 1   1                                                                   1                             1               04
05 5     1           1                                   1                                   1       1                     05
06 12     1                 1   2           1         1               1     1     1   1             1             1         06
07 12 1               1         1                     1       1         2 1         1                   1             1   1 07
08 14   1     1     1         1   1                 1     1 2               1               1 1           1   1             08
09 10   1       1                           1                       1 1 1                 1       1   2                     09
10 14           2     1   1                                     1   2                           1 1   2   1     1   1       10
11 14     1 1   1 1   1         1 1   1         1                                   2     1 1                       1       11
12 13   2       1       1 1       1     1                           1 1           1                       1 1             1 12
13 8             1                         2                                     1   1                   1   1         1   13
14 9         1                       1     1 1   1     1                             1 1                     1             14
15 12                                       1 1         1 2   1         1   1 1                               1     1 1     15
16 9   2               1                 1 1     1         1                                               1   1           16
17 8         1                                   1                 1                             1 1           1 1       1 17
18 12     1   1       1 1 1       1     1 1           1           1                         1                           1   18
19 14 1                 1   1   2                                       1     1       1           1       2       2     1   19
20 11               2     1   1     1     1     1           1           1             1                               1     20
21 4                               1   1                                 1     1                                           21
22 13               1     1 1       1 1   1                                     1 1             2           1       1 1     22
23 10       1             1         1 1           1           1     1       1   1               1                           23
24 13                     1                   1   1           1         2 2         2         1         1             1     24
25 12     1                         1 1     1           1 1                           1   1 1           1   1         1     25
26 10     1       1                   1     1         1             1 1                       1     1               1       26
27 9             1                             1                           1   1     1           1   1 1     1             27
28 9                       1       1                                         1 2   1   1         1               1         28
29 3                       1                               1   1                                                           29
30 13                           2 2 2 1             1 1                 2             1                                 1   30
31 12       1       1 1           1 1           1                             1       1       1         1     1           1 31
32 14 1     2       1           1                     1             2       2           1     1         1               1   32
33 13       2   1 1         1   1                   1             1             1         1               1   1     1       33
34 9                       1                 1         1       1         1     1                 1                   1   1 34
35 10   1 1               1   1               1           1             1   1       1                       1               35
36 19   1       1   1       1           1   1     1     1     1           1       1                 1 1 2     1   1   1 1   36
37 12     1                         1   1       1           1               1 1       1     1             1           1   1 37
38 13                     1   1                                                 1 2       1 1         3   1       1     1   38
39 12             1       1 1                     2                                 1     1 1   1 1     1           1       39
40 8                                   1     1         1     1                     1   1                 1             1   40
41 9                   1   1                   1                 1 1   1     1                     1                 1     41
42 12       1       1                 2     1       1               1     1                     1       1   1             1 42
43 6         1                               1         1 2                               1                                 43
44 10           1       1 1     1               1                                   1   1           1 1           1         44
45 8     1                                         1         1       1                 1                 1       1     1   45
46 15   1         1 1   1               1       1           3   2       1         2                 1                       46
47 6         1                               1                   1   1                               1     1               47
48 13 1               1 1   1       1             1   1         2       1 1                     1                 1         48
49 13                     1   1 1 1               1 2           1   2                             1     1   1               49
50 11     1   2                         2 1             1   1               1       1                           1           50
51 6   1         1                     1                     1             1                                         1     51
52 7 1     1         1   1           1                       1                                                 1           52
53 10               1               1                 1   1                       1       1 1         1         1 1         53
54 7                 1         1                                     2                                     1   1     1     54
55 6           1   1       1                                   1                       1     1                             55
56 18 3     1       1   1   1       1         1   1   1         2                     1             1         1     1   1   56
57 14 1   1       1 1                                 1     1                             2   2           2     2           57
58 18           1 1         1 2       2         2         1   1       1       1     1 1     1       1               1       58
59 9                 1                           1 1     1               1               1     1             1         1   59
60 9         1                 1 1             1 1                             1                     1     1   1           60
61 10   1 1             1 1             1               1             1       1         1   1                               61
62 10     1                   1 1                               1       1 1     1         2                         1       62
63 11   1                   1                           1 1                     1 1 1           1   1       1     1         63
64 8                       1                           1 1       1             1               1 1             1           64
65 8 2           1   1                     1     1                                         1           1                   65
66 13       1   1       1               1             1   1                     1               2 1 1     1               1 66
67 10                               1     1           1 1     1   1       2                         1           1           67
68 9 1                                   1                                   1 1     1     1                   1     1 1   68
69 6         2         1 1                                                                                   1           1 69
70 8                                       1         1 1   1     1               1                     1         1         70
71 10             1                               1                     1   1                       1 1     1   1         2 71
72 13 2             1         1               1 1             1 1 1               1           2           1                 72
73 9       1                     1       1         1     1           1           1                 1                   1   73
74 8   1 1                             1   1               1                           1   1 1                             74
75 5                                           1             1 1         1       1                                         75
76 11           1                           1                     2     1   1                 1 1 1 1         1             76
77 16             1     1         3     1   1               1 1 1     1     1           1         1 1                     1 77
78 12   1       1   1       1         1   1               1       2                                 1 1                   1 78
79 10       1                 1           1         1     1                                   1 1       1   1 1             79
80 12     1   1 1                 1 1           1   1       1                 1                       1 1           1       80
81 6               1       1 1                         1           1 1                                                     81
82 8 1                   1         1   1                                                                 1 1 1     1       82
83 11         1   1   1 1     1     1                                                 1 1     1                   2         83
84 6                 1 1                 1         1 1                                                         1           84
85 12                 1                         1   2 2           1                           1         2               1 1 85
86 10   1                     1                 1       1     1       1                     2               1         1     86
87 6 1           1           1                     1                                                         1     1       87
88 10                             1           1     1       1           1           1   1 1                     1   1       88
89 15         1                       1   1   1           1   1 1     1   1     2                 1               1   1   1 89
90 10                     1           1       1   1 1         1       1       1             1                       1       90
91 20                 1               1       1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2         2       1     1 91
92 11         1     1 1   1               1     1 1                 1                 1 1   1                               92
93 11             1   1       1                         1         2           1                 1               1     1   1 93
94 8             1   1                 1 1   1                           1                                   1   1         94
95 14         1 1       1     1     1                       1   2           1 2         1                               1 1 95
96 12   1 2                   1 1         1             1         1           1     1       1             1                 96
97 13           1               1 1   1   1                           1     1         1 1     1       1   1       1         97
98 16       1                     1       1 1 2       1       1           1         1 1 1 2                     1   1       98
99 17   1     2   1 1   2               1           1 1 1                 1       1   1 1           1                   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
Ngày
/
Tháng