BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9           1       1   1     1           1                   1                               2         1               00
01 12       1 1 1               1 1   1           1                 1 1                   1             1                 1 01
02 16 1               2     1   1       1     1   1           1     2       1   1         1         1                   1   02
03 11     1             1     1                     1                         1   1 1       1   1                 1   1     03
04 11     1                   1       1   1             1               1     1               1 1                   1     1 04
05 11                 1     1   1               1 1               1 1     1       1                       1 1               05
06 9   1     1   1                                               1             1         1       2     1                   06
07 6           1                   1   1                                       1 1                                     1   07
08 16 1 2             1                 2   1         1   1 1                 1 1       1   1       1         1             08
09 12 1       1         1       1       1     1         1   1                 1   1                 1         1             09
10 12             1         1           1         1     1           1 2         1   1     1         1                       10
11 10       1                 1     1             1               1           1     1               1             1       1 11
12 13           1               1     1     1   1   2             1       1       1     1                       2           12
13 10               1   1     1               1 1             1                               1     1             1     1   13
14 14     1       1 2                     1   1   1 1     1                       1   1     1               1     1         14
15 7   1                 1                     1                           1   2     1                                     15
16 9       1                         1                   1             1   1                           1     1 1     1     16
17 13     2     1           1               1             1                             1         1 1   1   1   1     1     17
18 15 1       1   1               1                     1   1           2   1         1       1     1     1     1         1 18
19 14   1                   1         4     1 2   1           1                                     1     1             1   19
20 11   1 1         1 1 1   1                                               1       1               1     1         1       20
21 10   1 1               1               1     1           1                   1       1                   1           1   21
22 7         1                               1 1           1     1                           2                             22
23 4                                                 1 1                             1                       1             23
24 14 1           1                     1   1             2       1 1           1       1         1           2     1       24
25 9                     1               1                       1 1               1             1   1             1 1     25
26 11   1     1 1           1         1           1                               1 1       1   1                         1 26
27 9     2           1                               1 1     1                                 1   1   1                   27
28 11       1     1               1 1 1                                 1           1         1                 2       1   28
29 12               1       1                       1       1       3     1         1                   1       1   1       29
30 10             1               1                     1       1             1                 2     1     1     1         30
31 7             1   1 1                   1         1                 1                                               1   31
32 10             1         1               1                 1         1 1 1                     1           1   1         32
33 12         1 1       2                                             1   1           1           2             1 1 1       33
34 10   1                 1                             1       1     1         1 1     1       2                           34
35 12               2     1   1           1                   1 1                 1                   1     1 1 1           35
36 8                           1 1                           2             1                         1         1 1         36
37 9 1                             1   1         1     1 1           1         1                     1                     37
38 9                         1                   1           1       1           1     1   1 1                         1   38
39 9           1   1                             1   1     1         1             1               1                 1     39
40 14         1           1     1 1   1     1   1         1   1   1                 2     1               1                 40
41 10             1       1 1                 1           1                               2           1   1               1 41
42 14 1           2     1     1           1     1                   1                 2           2                 1     1 42
43 5                           1         1   1                                       1           1                         43
44 12 1               1                         1   2             2                           1       2     1         1     44
45 9 1           1         2           1                   1         1                       1                       1     45
46 8 1 1   1           1                             1     1                 1                 1                           46
47 9                           1                       1 1 1     1 1 1                           1             1           47
48 13           1                   2               1 1               1     2         2 2               1                   48
49 13     1     1   1         1   1             1 1           1         1     1   1             1 1                         49
50 6                                     1 2       1       1                                                       1       50
51 11                   1                 1   2       1     1 1 1             1                   1   1                     51
52 12 1                 1   1         1   1                       1               1     1           1               1 2     52
53 16   1   1 1 1           1   1 1   1 1                       1             1   1     1   1                 1       1     53
54 14                 1 1     1     2       1 1               1 1                       1       1         1   1         1   54
55 13   1                                 1                             1     2 1               1     2 1 2             1   55
56 7   1 1                                   1 1                         1                   1                 1           56
57 6                             1   1   1                           1                                     1         1     57
58 10               1             1                 1         1         2 1                     1   1 1                     58
59 5                         1                     1                                         2       1                     59
60 11 1 1       1                               1     1             1       1   1               1       1   1               60
61 15   1       1 1         1   2   1   1                     1             1       1       1   1             1       1     61
62 11             1 1     2                                 1   2         1     1                                     2     62
63 12       1         1   1       1     1   1       1         1             1                           1               1 1 63
64 15     1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     1                         1       1 1   1                   64
65 12           1         1   1                             1       1     1 1       1 1             1       1 1             65
66 12       1       1             1         1                   1       1 1   1         1 1                       1     1   66
67 11                 2 1       1                           2     1           2             1 1                             67
68 14                 1   1   1 1     1           2   1             1 1     1                   1       1                 1 68
69 11                         1 1             1 1   1           1               1     1                 1         2         69
70 9               1             1 1                     1                       1   1   1       1           1             70
71 13 1                       1             1   1 1           1         1 1         1       1                 1   1   1     71
72 10                   1                   1         2           1                       3 1                       1       72
73 12       1 1         1 1                         1   1   1               1           1   1                 1   1         73
74 3                                                                                                           1 1       1 74
75 15       1 1           1   1           1 1                     1 1     1                               2   1       1 1 1 75
76 15       1 2           1         1     2       1       2 1   1     1                     1                   1           76
77 9     1   1                             1 1                 1         1           1   1                         1       77
78 10   1   1       1         1 1               1   1                                                       1       1   1   78
79 9     1   1                               1       1           1       1         1                         1   1         79
80 12 1             1                               1 1 1         1         1           1 1           2         1           80
81 6                       1   1       1             1   1     1                                                           81
82 4     1                                             1                                                 1       1         82
83 15 1 1             1             1   1       2     1 1                   1       1                       1       2   1   83
84 14 1   2 1                               1                       1 2           1   1     1           2               1   84
85 13       2         1 1     1     2               1                 1         1                   1     2                 85
86 17       1   1 2       1                   1       1   1     2         1       1           1 1         1 1             1 86
87 9               1               1 1                         1     1       1                                 1 1 1       87
88 11         1 1   1           1       1                                   1               1         1           1   1   1 88
89 7       1         1 1                                               1         1           1                     1       89
90 8                       1                                                       1     1 2               1   1         1 90
91 7                                                                           1   1 1       1           1         1 1     91
92 5                             1   1                                 1                   1                           1   92
93 8       1                     1                       1                                   1 1   1 1                 1   93
94 12 1                           1     1         1     2               2                 1                 1             2 94
95 12 1               1   1       1 1     1             1 1               1             1               1     1             95
96 8     1           1                                             1         2               1         1           1       96
97 6                               1               1                             1                       1 1             1 97
98 13   1         1                   1 1         1             1         1           1 2   1         1                   1 98
99 15         1 2   1                     2                   1         1 1     1     1   1             1 1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng