BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9         1                               2         1                         1     2         2                         00
01 9           1 1                   1             1                 1 1         1         1                 1             01
02 14     1     2       1   1         1         1                   1   1       3             1         1                   02
03 8                     1   1 1       1   1                 1   1       1                                                 03
04 11               1     1               1 1                   1     1     1   1                         1 1     1         04
05 13         1 1     1       1                       1 1                         1           1           1 1       2 1     05
06 10         1             1         1       2     1                   1                           1   1               1   06
07 10                       1 1                                     1               1     1         1     1 1 1   1         07
08 11 1 1                 1 1       1   1       1         1                                             1   1 1             08
09 12   1                 1   1                 1         1                 1   1     1     1         1 1     1             09
10 10           1 2         1   1     1         1                             1               1           1                 10
11 13         1           1     1               1             1       1         1           1       1 1   1           1   1 11
12 13         1       1       1     1                       2           1 1                     1             1     2   1   12
13 7     1                               1     1             1     1                       1                 1             13
14 16 1                       1   1     1               1     1               1 1 1           1   1 1 2   1               1 14
15 9                   1   2     1                                         1                         1               2   1 15
16 14 1             1   1                           1     1 1     1           1         1                         1 2 1 1   16
17 12 1                             1         1 1   1   1   1     1                         1       1                 1 1   17
18 14   1           2   1         1       1     1     1     1         1                 1                 2     1           18
19 8     1                                     1     1             1                         1             1       1   1   19
20 8                   1       1               1     1         1                         1   1             1               20
21 9   1                   1       1                   1           1       2           1                         1         21
22 5   1     1                           2                                               1                                 22
23 6                             1                       1                             2       1   1                       23
24 15 2       1 1           1       1         1           2     1                 2             1   1   1                   24
25 15         1 1               1             1   1             1 1     1 1   1 1       1                     1 1       1   25
26 9                         1 1       1   1                         1           1       1 1                         1     26
27 9     1                                 1   1   1                         1     1     1               1     1           27
28 8               1           1         1                 2       1                         1         1                   28
29 10   1       3     1         1                   1       1   1           1                                               29
30 12       1             1                 2     1     1     1         1     1                   1                   1   1 30
31 6               1                                               1               1                             1 1   1   31
32 13     1         1 1 1                     1           1   1                     1             1 1   1             1 1   32
33 13             1   1           1           2             1 1 1       1   1                 1     1                   1   33
34 12       1     1         1 1     1       2                                           1   1         1       1   1         34
35 13     1 1                 1                   1     1 1 1             1         1   1                   2   1           35
36 12     2             1                         1         1 1             1       1 1 1               1                 1 36
37 8 1           1         1                     1                             1     1       1   1                         37
38 16     1       1           1     1   1 1                         1     1   1             1       1 2             2     1 38
39 7   1         1             1               1                 1                                               1     1   39
40 10 1   1   1                 2     1               1                         1                     1   1                 40
41 10 1                               2           1   1               1                           1               2 1       41
42 15           1                 2           2                 1     1   1               1       1 2             1   1 1   42
43 8                             1           1                           1       1 1   1                                 2 43
44 9         2                           1       2     1         1                                   1 1                   44
45 7   1         1                       1                       1               1 1           1                           45
46 9   1                 1                 1                           1 1       2     1               1                   46
47 8 1 1     1 1 1                           1             1                                                             1 47
48 10             1     2         2 2               1                     1                                   1             48
49 11     1         1     1   1             1 1                                     1 1       1             1       1       49
50 6   1                                                       1             1 1         1                       1         50
51 10   1 1 1             1                   1   1                                       1 1       1                     1 51
52 12         1               1     1           1               1 2                   1             1 2 1                   52
53 12       1             1   1     1   1                 1       1         1                                   3       1   53
54 14     1 1                       1       1         1   1         1             1           1 1         1   1 1 1         54
55 18               1     2 1               1     2 1 2             1     1   1         1   1     1           1 1           55
56 5                 1                   1                 1                                     1         1               56
57 8             1                                     1         1       1 1     1               1           1             57
58 10     1         2 1                     1   1 1                                                       1   1 1           58
59 5                                     2       1                                           1                         1   59
60 11           1       1   1               1       1   1                 1 1           1                 1           1     60
61 11     1             1       1       1   1             1       1                       1     2               1           61
62 13   1   2         1     1                                     2     1     1                                 1   1   1 1 62
63 6     1             1                           1               1 1         1                                           63
64 11 1     1                         1       1 1   1                       1         2                             1 1     64
65 13   1       1     1 1       1 1             1       1 1                 1                   1       1               1   65
66 13       1       1 1   1         1 1                       1     1   1                   1     1   1     1               66
67 17   2     1           2             1 1                             2 1     1   1 1                 1           1   1 1 67
68 7           1 1     1                   1       1                 1 1                                                   68
69 12       1               1     1                 1         2                   1       1 1       1     1             1   69
70 11 1                       1   1   1       1           1             1       1     1                     1             1 70
71 14     1         1 1         1       1                 1   1   1       1 1             1 1         1     1               71
72 11         1                       3 1                       1                         1       1         1   1     1     72
73 12   1               1           1   1                 1   1         1     2                             1         1   1 73
74 10                                                       1 1       1           1   1 1     1     1       1     1         74
75 15         1 1     1                               2   1       1 1 1     1   1           2   1       1                   75
76 14 2 1   1     1                     1                   1             1   1   1   1       2                   1         76
77 10       1         1           1   1                         1                           1               1 1 1         1 77
78 4                                                   1       1   1                               1                       78
79 12         1       1         1                         1   1           1         1           1   1     2       1         79
80 13         1         1           1 1           2         1           1   1 1     1 1         1                           80
81 7 1     1                                                             1             1 1             1     1             81
82 11                                                 1       1             1 2   1 1 1         1 1                     1   82
83 9                   1       1                       1       2   1                 1               1           1         83
84 16           1 2           1   1     1           2               1       1   1         1 1 1   1             1           84
85 7             1         1                   1     2                                         1         1                 85
86 13 1     2         1       1           1 1         1 1             1               1               1         1           86
87 10       1     1       1                                 1 1 1               1   1                     1   1             87
88 13                   1               1         1           1   1   1         1           1         1 2       1         1 88
89 7               1         1           1                     1                                     1 1                 1 89
90 9                           1     1 2               1   1         1 1         1                                         90
91 12                       1   1 1       1           1         1 1                 1 2                           1 1       91
92 6               1                   1                           1                   1     1 1                           92
93 11 1                                   1 1   1 1                 1               2     1                   1   1         93
94 11               2                 1                 1             2       1                               1       2   1 94
95 9 1               1             1               1     1             1                       1 1         1               95
96 9           1         2               1         1           1                     1   1   1                             96
97 10                         1                       1 1             1       1                 2                   1 2     97
98 12       1         1           1 2   1         1                   1                   1     1 2                         98
99 14     1         1 1     1     1   1             1 1 1                 1         1     1                     1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng