BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6   1                         1           1                         1                                     1 1           00
01 14       1   1             1     3           1                     1   1       1 1 1                         1 1         01
02 10 1     1         2         1         1                 1 1               1                 1                           02
03 13               1                       1 1 1                 1 1                                 1       2   1   2 1   03
04 8 1         1                                     1 1 1     1                                   1         1             04
05 18 2 1 1     1 1   1     1       1     1                       1             1       2     1     2             1         05
06 10         1     1                                                         2         2       1 1           1 1           06
07 12                     1   1   1     1       1   1       1   1 1                             1         1           1     07
08 9                         1     1     1       1                           1     1       1 1       1                     08
09 9     1                 1     1           1                             1   1         1 1                         1     09
10 11                                   2           1                     1       1 1 1           2         1           1   10
11 10     1   1 1                       1         1               1               1       1                     1 1         11
12 7   1                   1       1           1                 1                       1     1                           12
13 11                       1   1                   1     1     1               1                               1 2 1     1 13
14 11   1             1 1       1 1                                   1       1       1                 1         1 1       14
15 14 1       1                       1     1         1   1         1       1                               1 1     1 1 2   15
16 5                                 1               1   1           1           1                                         16
17 9     1 1   1                                       1     1             1         1                   1               1 17
18 14   1 1   1           1     1         1       1                                   1 1     1             2       2       18
19 10             1 1                 2       2                                   1               1                   1 1   19
20 9               1                             1       1         1     1   1                   1             1     1     20
21 9         1   1 1         1                   1     1 1                                         1                     1 21
22 9       1                           1         1                                   1       1           1       1 1     1 22
23 13               1         1 1   1           1                   1       1   2       1   1                       1   1   23
24 16   1             1 1           1         1       1 2           1           2       1       1 1     1                 1 24
25 18         1     1     1     3         1                         1     1           1   1   1           1 1   2       1 1 25
26 9 1     1 1                         1                                     1       1           1 1           1           26
27 6               1           1 1   1                                                   1     1                           27
28 12 1         1                     1   1                             1 1           1               1   1     1     1   1 28
29 12     1                   1   1 1     1     1           1                                     1 1             1 1   1   29
30 10             2 1   1         1                     1                                 1   1                     1     1 30
31 9                                   1               1 1 1       1 1     1   1               1                           31
32 11             1           1                 1 1     1                         1         1   1               1       1 1 32
33 7     1               1 1               1                             1                             1           1       33
34 14       1           2         1         1             1       1 1         1     1     1   1   1           1             34
35 8       1                                 1     1   1   1           1 1     1                                           35
36 10                 1   1                           1             1             1           1         1       1 1     1   36
37 15             1       1 1       1                                 1         1   3         1     1   1         1 1     1 37
38 7                     1                 2                   1             1       1               1                     38
39 8         1           1     1 1       1                       1           1                                     1       39
40 12               1           1           1   1     1         1     1 1     1             1           1         1         40
41 5       1       1                                   1 1     1                                                           41
42 11       1 1   1 1             1         1               1       1                 1   1           1                     42
43 6                                             1       1 1     1                                         1       1       43
44 12   1             1   1   1           1       1         1 1     1         1 1                           1               44
45 12   1                                                   1 1       1 1         1 1 1 1         1 1         1             45
46 6   1         1                 1 1         1                                           1                               46
47 10   1     1             1 1               1               1             1 1 1                   1                       47
48 16       1 1                           1       1     1   1     1       2           1   1 2       1 1     1               48
49 11     1     1                 1   1         1                     1             1                 1             1   1 1 49
50 8   1       1           1                       1     1             1 1                                       1         50
51 7                 1 1                             1   1                         1                                     2 51
52 10 2                               1                   1 1   1       1         1 1         1                             52
53 13     2   1                                       1               1     1   1   1   1   1 1           1           1     53
54 12     2       1                       2                     1           1   1               1   2   1                   54
55 14           1       2   2 1   1                                   1                   2       1     2       1           55
56 4                   1                             1 1                             1                                     56
57 13         1 1     1     2 1             1     1           1         1               1                   1   1           57
58 7     1 1             1                         1                       1                 1               1             58
59 13     1 1                           1           1 1 1   1   1       1   1               1             1       1         59
60 6                           1                             1                             1 1 1       1                   60
61 17   2       1 1 1   1               1         2       1                 2 1     1           1           1           1   61
62 14     1     1 1   1                       2                 1 1   1           1     2         1 1                       62
63 14   1           1       1     1                 1   1     1         1                   1           1   1   1     2     63
64 7                   1   1 1       1                                             1       1             1                 64
65 12                 1 1   1               1                           1 1     1                     2 1 1 1               65
66 11 1           1                 2                         1                           1               1 1 1           2 66
67 16         1 1     2   1 1       1       1       1 1         2 1                                       1           1 1   67
68 21       2 2       1             1 2             1 1             1   1                     2   2 1             1   2   1 68
69 12           1                             1       1   1     1 1   1   1       1       1     1         1                 69
70 8                   1         1               1           1     1     1   1     1                                       70
71 17       1       1               1     1 1 1         1 1 1   2       1         1   1                     1 1 1           71
72 6   1             1 1 1                                                                 1       1                       72
73 8               1   1                                     1       1           1             2                       1   73
74 12     1             1   1     1   1 1             1           1   1         1                               1     1     74
75 12         1             1         1   1   1             1       1     1 1             1   1                         1   75
76 10                           1     1 1   1   1                                         1       1 1 1                   1 76
77 11 2                                 1           1                 1     1           2   1   1                     1     77
78 8     1                                                 1 1     1                                 1     1 2             78
79 11                         1           1         1   1     1         2       1                 1     1       1           79
80 6 1                       1             2 1                                                                       1     80
81 10   1                 1   1                   1       1   1   1         1 1                           1                 81
82 9 1           1                             1 1           1         1         1     1                           1       82
83 8             1       1   1                               1 1                               1     2                     83
84 9                 1         1       1       2                         1                       2     1                   84
85 7   1                 1           2     1                                                           1               1   85
86 12           1                                   1 1             1     2       3                     1     1     1       86
87 12               1     1             1   1   1     1         1     1     1   1     1     1                               87
88 5                               1     1                   1           1           1                                     88
89 14                             1 1         1   1 1             1 1   1           1   3   1                     1         89
90 11                   2       1         1     1   1                 1     1 1                       1                 1   90
91 11 1     1         1   1                     1 1   1         1                               1         1         1       91
92 10   1   1     1 1           1     1   1                 1                                           1     1             92
93 10                                               1   1     1   1   1 1                 1     1         1       1         93
94 11           2 2           1         1                                           1     1         1 1     1               94
95 14 1       1 1     1           1                       1 1     1                 1     1   1       1     1         1     95
96 8                                               1       1     1 1                         1       2                   1 96
97 15                         1 1 1     1   1 2     1   1                   1         1     1             1   2             97
98 8       1             1             1       1                                                   1   1     1     1       98
99 14 2   1                     1       1     1       1                       1   1                       2 1     1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
Ngày
/
Tháng