BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9                     1 1               1                 1       1   1     1           1                   1           00
01 10                     1                               1 1 1               1 1   1           1                 1 1       01
02 13                                           1   1               2     1   1       1     1   1           1     2       1 02
03 11                   2       1 1 1     1     1       1             1     1                     1                         03
04 11               1       1 1 1         1             1                   1       1   1             1               1     04
05 11   1         1                           1                     1     1   1               1 1               1 1     1   05
06 11   1   1   1 1       1                   1 1     1     1   1                                               1           06
07 11       1                   1   1 2   1   1 1             1                   1   1                                     07
08 13         2                             1       1 2             1                 2   1         1   1 1                 08
09 11               1           1           1       1       1         1       1       1     1         1   1                 09
10 11                   1             2                         1         1           1         1     1           1 2       10
11 12     2     1         1   1   1         1             1                 1     1             1               1           11
12 11                               1             1           1               1     1     1   1   2             1       1   12
13 10           2                             1 1                 1   1     1               1 1             1               13
14 12   1                   1                 1         1       1 2                     1   1   1 1     1                   14
15 11   1     1             1   2         1     1     1                 1                     1                           1 15
16 8       1       1             1                       1                         1                   1             1   1 16
17 9     1           1                     1           2     1           1               1             1                   17
18 14             1     1     1       1 1           1       1   1               1                     1   1           2   1 18
19 16             1 1 1         1             1       1                   1         4     1 2   1           1               19
20 12   1     1                           1   1 1     1 1         1 1 1   1                                               1 20
21 11 1     1                 1   1       1           1 1               1               1     1           1                 21
22 7                           1       1                   1                               1 1           1     1           22
23 5                         1       2                                                             1 1                     23
24 11   1               1     1                     1           1                     1   1             2       1 1         24
25 8 1           1                 1 1                                 1               1                       1 1         25
26 9               1                 1 1             1     1 1           1         1           1                           26
27 9                           1   1     1             2           1                               1 1     1               27
28 9       1         1                       1           1     1               1 1 1                                 1     28
29 15                   1         2   1 2         1               1       1                       1       1       3     1   29
30 10       1     1         1   1       1         1             1               1                     1       1             30
31 9 1         1                                 1             1   1 1                   1         1                 1     31
32 11               1 1     1                   1               1         1               1                 1         1 1 1 32
33 12     1           1       1       1   1 1               1 1       2                                             1   1   33
34 9     1           1 1                       1     1                 1                             1       1     1       34
35 10     1                                 1     1               2     1   1           1                   1 1             35
36 14 2         1         1     1   2     2                                   1 1                           2             1 36
37 13                   1 1 1   1 1               1 1                             1   1         1     1 1           1       37
38 5 1                                                                     1                   1           1       1       38
39 11         1     1       1       1             1           1   1                             1   1     1         1       39
40 13         1       1                   1                 1           1     1 1   1     1   1         1   1   1           40
41 8   1   1             1                                     1       1 1                 1           1                   41
42 14 1   1               1                   2 1   1           2     1     1           1     1                   1         42
43 7           1       2             1                                       1         1   1                               43
44 11           1                 1 1     1         1               1                         1   2             2           44
45 10     1   1             1                       1           1         2           1                   1         1       45
46 8     1   1                                     1 1   1           1                             1     1                 46
47 10 1                       1                   1                           1                       1 1 1     1 1 1       47
48 12   1         1             1               1             1                   2               1 1               1     2 48
49 13   1     1               1   1                     1     1   1         1   1             1 1           1         1     49
50 11           1           1 1     1           1 1                                     1 2       1       1                 50
51 10 1                         1                                     1                 1   2       1     1 1 1             51
52 7                                   1           1                 1   1         1   1                       1           52
53 14 1   1         1 1                               1   1 1 1           1   1 1   1 1                       1             53
54 18   1 1 3                     1   1       1 1                   1 1     1     2       1 1               1 1             54
55 8                 1   1 1 1   1                   1                                 1                             1     55
56 10       1               1           2   1         1 1                                   1 1                         1   56
57 5 1                                                                         1   1   1                           1       57
58 12                 1   1     1       1       1                 1             1                 1         1         2 1   58
59 3               1                                                       1                     1                         59
60 9                           1           1       1 1       1                               1     1             1       1 60
61 11             1                                   1       1 1         1   2   1   1                     1             1 61
62 12             1           1       1       1                 1 1     2                                 1   2         1   62
63 12 1         1       1                                 1         1   1       1     1   1       1         1             1 63
64 18           1       1   2       1     1   1         1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     1             64
65 13   1         1       1       1   1         1             1         1   1                             1       1     1 1 65
66 8                                   1                 1       1             1         1                   1       1 1   66
67 11   1           1   1         1                                 2 1       1                           2     1           67
68 16   1           2         1                   1                 1   1   1 1     1           2   1             1 1     1 68
69 13     1     1       1           1   2         1                         1 1             1 1   1           1             69
70 7   1         1 1                                             1             1 1                     1                   70
71 13   1         1     1       1   1               1                       1             1   1 1           1         1 1   71
72 11 1     1         1       1   1     1                             1                   1         2           1           72
73 17       1         1   1     1       1   4             1 1         1 1                         1   1   1               1 73
74 6 1         1 2           1                 1                                                                           74
75 13                             1     1   1 1           1 1           1   1           1 1                     1 1     1   75
76 16                   1 1       1                       1 2           1         1     2       1       2 1   1     1       76
77 8                 1       1                         1   1                             1 1                 1         1   77
78 13       1   1       1         1         1 1       1   1       1         1 1               1   1                         78
79 11 1                   1 1           1       1       1   1                               1       1           1       1   79
80 8                                           1   1             1                               1 1 1         1         1 80
81 14     1   1 2 1           1             1     1                       1   1       1             1   1     1             81
82 4                                     1       1     1                                             1                     82
83 12   1         1                                 1 1             1             1   1       2     1 1                   1 83
84 11     1           1   1                         1   2 1                               1                       1 2       84
85 16     1   1 1 1     1             1       1           2         1 1     1     2               1                 1       85
86 18       2 3             1       1                     1   1 2       1                   1       1   1     2         1   86
87 6     1                                                       1               1 1                         1     1       87
88 11               1     1         1 1           1         1 1   1           1       1                                   1 88
89 9 1         1           1             2               1         1 1                                               1     89
90 9         1     1 2   2         1       1                             1                                                 90
91 1                       1                                                                                               91
92 9 1     1 1   1                           2                                 1   1                                 1     92
93 9   1 1         1         1       1     1             1                     1                       1                   93
94 11         1                     2               1                           1     1         1     2               2     94
95 13 1     1         1           1                 1               1   1       1 1     1             1 1               1   95
96 7               2 1                 1               1           1                                             1         96
97 5                                     2       1                               1               1                         97
98 10     1                                       2   1         1                   1 1         1             1         1   98
99 12   1     1                                   1         1 2   1                     2                   1         1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
Ngày
/
Tháng