BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
Ngày
/
Tháng
00 11                                         2 1           1         1     1 1       1 1                   1         1     00
01 13           2   1               1     1                   1           1                   1           1 1 1 1   1       01
02 10   1   2             2       1 1 1                                                       1     1                       02
03 16 1           1   1 1 1         1       1               1         1                           1             2 2 1     1 03
04 7                       1                     1         1 1                               1                           2 04
05 18             1     1         1       1   1           1     2   1       1 1         1 1       1 2       1 1             05
06 7 1                         1                                 1 1                     1                               2 06
07 7     1     1                     1   1         1                                       1             1                 07
08 9 1                         1         1       1           1               1 1                             1         1   08
09 4                               1                                                     1                 1           1   09
10 11             1           1                     1     2           1     1           1     1       1         1           10
11 11   1     1                   1             1     1     1       1                     1   1         1               1   11
12 14                 1 2     1   1         1     1 1             1 2       1                                 1           1 12
13 11                   1       1                 1   1   1   1       1                       1 1       1     1             13
14 11                       2   1           1   1 1           2                     1                   1             1     14
15 15               1 1 1   2       1     1               2                     2 1                 1             2         15
16 13                             1         2     1           1   1               2 1           1   1         1     1       16
17 13       1 1 2 1     1       1         1                 1     1                     1     1         1                   17
18 4                                 1                                                                         1   1     1 18
19 14         1       1                           1 1 1 1   1 1           1         1   1       1                     2     19
20 10                               1       1   1   1               1     1                                   1     1   1 1 20
21 12 1                       1         1 1             1     2                             2 1           1       1         21
22 17 1   1   1               1             1   2   1           1   1   1         1       1           1   1 1     1         22
23 9                     1           1                     1   1 1       2     1     1                                     23
24 7     1     1     1                                     1       1                             1               1         24
25 9 1   1                           1       1 1                             1 1               1               1           25
26 11   1   1     1   1 1 1                           1           1           1                 1                         1 26
27 9                             1 1 1       1                           2                   1             1         1     27
28 7         1                                                       1     1     1                 1 1                 1   28
29 12 1               1                               1                 1   1 1 1 2     1   1   1                           29
30 16         3   1     1                 1             1               2 1         1             2             1   1 1     30
31 14     1 1     1                     1   1     1                     2   1   2                   1         1   1         31
32 9                 1 1 1               1       1   1                     2                                   1           32
33 7       1     1           1   1   1                                                     1           1                   33
34 6                     1           1   1                 1                                           1             1     34
35 9 1                         1             1         1         1     1                     1   1       1                 35
36 10           1       1                     1           1 1     1             1     1                             1   1   36
37 8 3         1           1                                                       1                   1           1       37
38 8               1                     1     1               1         1       1               1   1                     38
39 11       1                                 1     1         1     1               2   1                     1           2 39
40 12   1     1               1 1   1                     1             1               1 1       1   1                   1 40
41 6       1                           1     1               1                           1                         1       41
42 11       1   1               1   1   1               1   1   1             1           1                     1           42
43 18       1 2             1     1               1   2     1                 1 1     1     2 1     1   1           1       43
44 19 1             1       1 1     1       1   2 1   1   1                     2   1       1     1       1   1       1     44
45 8   1           1           1               1   1                                               2                 1     45
46 12                     1             1 2   1         1               1             1           1       2 1               46
47 17   1 1         1               1         2   1     1       1     1               1     1   1 1   1     1     1         47
48 12             1 1     1               1       1                       1                 1         1   1   2         1   48
49 11   1 1       1 1 1                         2 1     1                                     1   1                         49
50 6             1             1   1   1   1 1                                                                             50
51 15 1 2       1   2         1           1         1             1                     1   1               1       1   1   51
52 20         1       1     1     2         1 1   1         1 1       1                   1       2 2     1 3               52
53 8               1   1 1     1                                 1       1                 1           1                   53
54 11     1         1       1         1               1 1                         1     1       1               1     1     54
55 9   1                       1           1           1   1                 1     1                         1     1       55
56 11             1                                 1       1 1 1   1   1                 1 1                       1   1   56
57 14   1 1       1     1 1             1   1                 1             1 1 1         1             1     1             57
58 11                                 1       1                   1     1   1 1         1   1 1           1     1           58
59 7       1                 1         1         1                   1         1     1                                     59
60 10     1   1                         1         1 1   1 1                   1               1                         1   60
61 13                       2           1               1       1       1           1     3 1   1         1                 61
62 15             1           1   1     2   1           1                   1       1     2     1       1 2                 62
63 9       1                   1                                 1   1 1   1                   1                 1     1   63
64 13       1 1     1                 2             1               1       2       1                               1   2   64
65 10   1 1           2             1                               1                 1               1               1 1   65
66 8           1                                     1         2                       2                   1           1   66
67 14                 1       1   1   1     1             1     1   1           1 1               1                 1   1 1 67
68 12           1           1     1                   2             2 1     1     1                               1       1 68
69 15                     1 1         1             1 1   1   1 1     1 2             1         1     1           1         69
70 15 1 1   1         1     1 1                                   1   3     1                     1     1 1   1             70
71 13       1   2                 1         1     1     1           1 1               1             1                 1   1 71
72 7     1   1       1     1         1             1                                                   1                   72
73 11 1                                         1                             1   1 1   2   1       1     1       1         73
74 6                       1           1       1                       1                               1         1         74
75 10   1 2   1                                           1 1   1             1   1 1                                       75
76 14 1 1       1 1       2     1               1   1             1       1     1                           1       1       76
77 7     1             1                                 1                         1             1     1       1           77
78 12                             2 1 1 1               1       1               1               1       1   1   1           78
79 10     1 2 2   1                 1 1 1                                         1                                         79
80 4                                                 1                           1   1                         1           80
81 11     1           1   1             1               1       1 1                                   1     1   1     1     81
82 8                                           1       1     1                         1           2 1               1     82
83 10                   1               1 1   1                       1                 1       1 1 1 1                     83
84 12 1 1                         1           1       2               1   1                 1         1           1       1 84
85 7   1       1                                                           1     1       1     1                     1     85
86 5                                   1           1     1                                   1               1             86
87 6               1   1     1                           1                   1                                   1         87
88 9                     1                     1     1           1                   1         1     1 1     1             88
89 9             1           1                                           1   1   1                   1   1 1   1           89
90 13     1                               1                           1       1             1 1     1   1 1       1 1 2     90
91 14           1     1   1                             1 1             1 1   1       1       1 1     3                     91
92 13               1     1     1   1       1       1         1           1     1   1 2                         1           92
93 13 1             2       1 1                           1               1       1     1       1                     1 1 1 93
94 7                         1           1                 1       2                                       1       1       94
95 7           1               1     1                         1         1         1 1                                     95
96 6                   1     1 1   1                             1                   1                                     96
97 7                           1   1       1 1             1                                                           1 1 97
98 12   1           1 1       1   1                             1 1                   1   1   1                 1 1         98
99 7       1     1     1                           1                   1           1                         1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
Ngày
/
Tháng