BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 08/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11     1                         1     2         2                         1 1       1                         1 1       00
01 10 1                 1 1         1         1                 1                   1 1       1                         1   01
02 10                 1   1       3             1         1                       1   1                             1       02
03 6           1   1       1                                                     1                     2                   03
04 12             1     1     1   1                         1 1     1             1 1       1       1                   1   04
05 16   1 1                         1           1           1 1       2 1     1   1     1         1         1 2             05
06 9 1                   1                           1   1               1   2 1         1                                 06
07 8                 1               1     1         1     1 1 1   1                                                       07
08 9       1                                             1   1 1                   1       1     1       1             1   08
09 14       1                 1   1     1     1         1 1     1                                   2 1 1     1 1           09
10 8                           1               1           1                         1     2                     1   1     10
11 16           1       1         1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 1             1   1   1       11
12 14         2           1 1                     1             1     2   1   1         1       2   1                       12
13 8           1     1                       1                 1                   1   1             1       1             13
14 21     1     1               1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2           1           1 1   1     2 14
15 9                         1                         1               2   1                   1     1         1   1       15
16 16 1     1 1     1           1         1                         1 2 1 1       1     1           1       1         1     16
17 11 1   1   1     1                         1       1                 1 1           1 1       1                           17
18 9   1     1         1                 1                 2     1                                   1               1     18
19 11   1             1                         1             1       1   1       2     1 1                               1 19
20 6   1         1                         1   1             1                                         1                   20
21 10     1           1       2           1                         1             1         1                       1 1     21
22 3                                       1                                                 1 1                           22
23 15       1                             2       1   1                         2 1 1     1       2     1       1         1 23
24 13       2     1                 2             1   1   1                     4                             1             24
25 15             1 1     1 1   1 1       1                     1 1       1       1         1           1           1 1     25
26 7                   1           1       1 1                         1                                     1   1         26
27 8 1                         1     1     1               1     1                               1           1             27
28 11         2       1                         1         1                             1 1           1 1 1               1 28
29 5 1       1   1           1                                                 1                                           29
30 8     1     1         1     1                   1                   1   1 1                                             30
31 9                 1               1                             1 1   1                 1     1     1         1         31
32 15       1   1                     1             1 1   1             1 1           1   1     1     2   1           1     32
33 14         1 1 1       1   1                 1     1                   1     1             1     1   2                 1 33
34 9                                     1   1         1       1   1                               1 2                 1   34
35 12     1 1 1             1         1   1                   2   1                       1       1               1         35
36 10         1 1             1       1 1 1               1                 1                                     1       1 36
37 7                             1     1       1   1                                     1                       1 1       37
38 14                 1     1   1             1       1 2             2     1                       1         1 1     1     38
39 5               1                                               1     1                                   2             39
40 14   1                         1                     1   1                 2                 1 1   1       1   1 1 1 1   40
41 11   1               1                           1               2 1                   1   1             1     1 1       41
42 10             1     1   1               1       1 2             1   1 1                                                 42
43 7                       1       1 1   1                                 2                             1                 43
44 8     1         1                                   1 1                       1 1                       1         1     44
45 9               1               1 1           1                                     1                 1       2       1 45
46 14                     1 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 1                       1     46
47 3         1                                                             1                     1                         47
48 7 1                     1                                   1                             2             1 1             48
49 7                                 1 1       1             1       1                         1                       1   49
50 10             1             1 1         1                       1                       1   1   1         1   1         50
51 8                                       1 1       1                     1 1       2               1                     51
52 10             1 2                   1             1 2 1                                 1                           1   52
53 12       1       1         1                                   3       1   2                         1 1             1   53
54 14   1   1         1             1           1 1         1   1 1 1               1           1                 1     1   54
55 14 1 2             1     1   1         1   1     1           1 1                     1       1         1                 55
56 5         1                                     1         1                                                 1 1         56
57 15     1         1       1 1     1               1           1                 1     1 2       1         1   1     1     57
58 9                                                       1   1 1                         1           2 1 1     1         58
59 7                                           1                         1           1       1       1   1     1           59
60 12 1   1                 1 1           1                 1           1     1                   1       1     1         1 60
61 10       1       1                       1     2               1             1       1                 1     1           61
62 13               2     1     1                                 1   1   1 1           1     1             2           1   62
63 10 1               1 1         1                                                           1 1     1 1       1     1     63
64 9 1                       1         2                             1 1               1 1               1                 64
65 10     1 1                 1                   1       1               1                   1   1 1       1               65
66 12           1     1   1                   1     1   1     1                     2 1   1         1                       66
67 12                     2 1     1   1 1                 1           1   1 1         1                                   1 67
68 10 1                 1 1                                                     1         1   1           2   1       1     68
69 13 1         2                   1       1 1       1     1             1                           1 1 1           1     69
70 10       1             1       1     1                     1             1   1                   1           1 1         70
71 10       1   1   1       1 1             1 1         1     1                                 1                           71
72 11             1                         1       1         1   1     1           1           1               1       2   72
73 10       1   1         1     2                             1         1   1             1         1                       73
74 18         1 1       1           1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       1               1       1 1   74
75 15   2   1       1 1 1     1   1           2   1       1                                   1                   1       1 75
76 15         1             1   1   1   1       2                   1                         1 1 1     1           1 1   1 76
77 11             1                           1               1 1 1         1                   2     1         1       1   77
78 6     1       1   1                               1                                 1         1                         78
79 11       1   1           1         1           1   1     2       1         1                                         1   79
80 11         1           1   1 1     1 1         1                                 1               1   1   1               80
81 7                       1             1 1             1     1                           2                               81
82 15   1       1             1 2   1 1 1         1 1                     1                   1 1         1             1   82
83 9     1       2   1                 1               1           1                       1                         1     83
84 17 2               1       1   1         1 1 1   1             1           1   1               1           1     2   1   84
85 8   2                                         1         1                                       1       1       1     1 85
86 13   1 1             1               1               1         1                     1 1 1               1   1   1     1 86
87 10         1 1 1               1   1                     1   1               1   1                       1               87
88 16           1   1   1         1           1         1 2       1         1       1     1   1     1       1     1         88
89 8             1                                     1 1                 1         1 1             1                   1 89
90 8     1   1         1 1         1                                               1 1                         1           90
91 9   1         1 1                 1 2                           1 1           1                                         91
92 10                 1                   1     1 1                                 1             1         1 1     1     1 92
93 9                 1               2     1                   1   1                               1 2                     93
94 14     1             2       1                               1       2   1               1       1     1     1     1 1   94
95 11 1     1             1                       1 1         1               1 1 1                                 1     1 95
96 8 1           1                     1   1   1                                   1       1                             1 96
97 11   1 1             1       1                 2                   1 2         1   1                                     97
98 8                   1                   1     1 2                           1                         1         1       98
99 14 1 1 1                 1         1     1                     1   1       1 1 1               1     1   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng