BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12 1 1               1   1   1 2           1       1                         1           1           1                   00
01 11 1               1             1       2 1       1 1 1           1                 1                                   01
02 9           1                                 1       1     1         1                       1     1     1 1           02
03 14           1 1 1     1         1   2                         1 1                     1         1 1   1   1             03
04 12   1     1           1 1     1               1     1   1       1       1     1 1                                       04
05 11               1       1         1   1   1                     1               2       1             2                 05
06 11             1     1             1     2 1 1                                       1               1         1     1   06
07 16       1 1     1         1   1             1   1                         1 1             1       2 1       1 1   1     07
08 8                             1     1     1                 1 1                                     1       1     1     08
09 12     1   1       1                                 1           1           1 2         1             1   1           1 09
10 10     1 1         1                             1   1                 1 1               1     1               1         10
11 11                           2                     1         1 1         1     1 1         1           1             1   11
12 14                 1 1         2                   1               1 1 1       1   1 1       2                     1     12
13 7       1         1                 1 1     1                               1                                     1     13
14 11             1   1       1             1     1 1         1     1                             1   1             1       14
15 6           1 1     1                       1                                         1                           1     15
16 15 1 2               1       1                     1         1           1       1           2 1                 1   2   16
17 11                 1     1                           1             1       1             1   1 1 1               1     1 17
18 9       1       1                             1       1                 1               1 1       1           1         18
19 7                                   1             1         1         1               1               1   1             19
20 7     1   1           2                                                       1 1           1                           20
21 8                         2 1 1       1         1       1 1                                                             21
22 8           2     1             1                                           1             1         1                 1 22
23 14     1           1     1   1                               1     3   1             1     1 1   1 1                     23
24 13 1             1                     1 1                     1       1   1     1 1                   2         1   1   24
25 15       1               1       1 1     1           1 1                 2   1     1           1                   2 1   25
26 13                       1     1   1   1   1 1 1             1     1             1                     1     1   1       26
27 13 1 1                                         1                                   2             1   2   1       1   3   27
28 15 1           1       1   1   1 2 1                     2       1   1     2                                   1         28
29 8         1         1 1         1                                             1 1       1                           1   29
30 10       1             1                 1       1                                   1         1 1         1     1     1 30
31 13         1     1                     1 1             1         1         2   1       1                     2   1       31
32 7       1                     1               1 1                                     1       1           1             32
33 11             1             1                                 2                           1 1   1     1               3 33
34 11   1       2                                                           1   2 1     1     1 1   1                       34
35 9                                   1               1   1         1       1             1 1         1 1                 35
36 10   1   1         2       1               1           1                     1                           1             1 36
37 11             1           1             1 1     1       1             2                             2           1       37
38 6           1                                   1 1                                                   1       2         38
39 4       1           1       1                             1                                                             39
40 11       1       2       1 1                   1           1                   1             2     1                     40
41 6     1                               1             1               1                               1             1     41
42 10               1       1         1   1           1       2                                   1       1         1       42
43 19 1       1   1   1         1               1   2     1             1           2   1 1   1   1 1               1 1     43
44 12           1           3     1                   1                         2     1   1 1               1               44
45 13 1                   1 1     1       1 2     1                           1         2   1                           1   45
46 15   1       1   1         1       1         1 1   1         1   1                 1 1             1             1 1     46
47 9                   1                               1 2         1       1           1                       1     1     47
48 17     1               1 1           2 1   2               1         1 1                 1       1 1     1 2             48
49 12 1                   1 1           1     1   1         1 1                           1   1       1         1           49
50 12 1     1     1         1         1     1         1                     2                           1     1   1         50
51 5 2   1                                                                         1                                 1     51
52 11 1                 1 1     1   1                                 1   1                   1         1   1             1 52
53 9   1         1                                           1         1   1 1     1     1     1                           53
54 12     1                     1   1   1   1           1       1           1   1 1                         1     1         54
55 8       1                 1         1                     1                 1                           1   2           55
56 8   1     1   1                 1       1       1                                 1                     1               56
57 10                     2         1     1         1   1       1                     2                         1           57
58 12                     1         1 1               1       1 1 1                               1 1 1     1 1             58
59 10                 1                       1               1   1 1   1             1     1       1             1         59
60 7     1                                               1 1                   1       1               1   1               60
61 11     1     1 1 1   1     1           2       1                                                       1   1             61
62 6                             1     1       1                     1                                 1         1         62
63 15       1     1 1         2 2               2 1             1                 1   1               1               1     63
64 20       1 1         1       1   1 1 1 1 1     2     1 1       1           1 1       1             1             1 1     64
65 12     1             1                       1         1           1     1 1     1       1 1 1                       1   65
66 11                   1 1     1 1 1   1             1               1               1   1                               1 66
67 12               1   1 1               1         1         2     1         1   1 1           1                           67
68 9     1           1       1 1     1                       1       1     1                                   1           68
69 9   1     1                           1             1             1       1         1             1                   1 69
70 8   1     1 1                     1       1                 1 1                                                     1   70
71 12       1 1     1 1                   1               1     1       2                     1       1     1               71
72 8   1         1                           1 2                     1                                               1   1 72
73 7     1                                 1       1 1                   1   1                                     1       73
74 10                 1                             1           1   1 1 1     1       1                           1 1       74
75 12 1       1                       1         1       1   1             1 1       1       1     1             1           75
76 12           1                             1                     3         1       1 1                 1 3               76
77 14   1             1                 1     1                   1             2 1         1           1 1   2           1 77
78 7             1 1                                                                     1     1                       2 1 78
79 10                             1                 1     1                 1             1   1   1           1         1 1 79
80 8         1                       1       1             1   1           1             1 1                               80
81 14 1 1 1   1                                         1     1       1 1         1       1         1             1     1 1 81
82 11   1 1         1   1   1       1             1                           1           1                 1         1     82
83 13           1         1           1         1       1   3           2                           1       1   1           83
84 12             1     1           1   1       1   1               1                   1         1         1   2           84
85 7           1               1                                     1           1           1             1 1             85
86 11     1             1     1       1                         1 2                       1     1   1             1         86
87 8                       1                 1                     1   1 2                         1                     1 87
88 13     1       1           1           1               1       1 1           1 1   2                       1     1       88
89 11 1 1   1   1             1       1                 1   1                       1             1 1                       89
90 11     1         1           1     1 1                     1         1 1             1           1             1         90
91 7         1         1                       1     1   2                                                   1             91
92 4                                               1       1                                 1     1                       92
93 8   1       1                 1 1                         1                               1   1   1                     93
94 12 1     2     1                                             1 3                       1   1                       1 1   94
95 11 1             1     1         1           1                       2                             1   1       1       1 95
96 10                         1                   1               1       2                 2         1       1 1           96
97 14                 1                 1   1     1   2 1 1 1             1         1     1     1               1           97
98 12         2 1                 1                   1     1           1         1   1         1                 1 1       98
99 9                                                       1                           1         2     1 1       1 1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng