BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14     1   1 1       1               1                 1       1 1   1   1           1 1                       1     1   00
01 15           1         1   1 1   1       1         1 2         1 1                           1             1         1 1 01
02 6                     1   1 1           1                                             1                   1             02
03 9       1   1             1                       1                                 1               2   1         1     03
04 12   1 1             1           1   1     1               1           1 1 1                               1     1       04
05 11               1           1       1     1 1         1     1               1   1                   1     1             05
06 11         1           1 1                     1       1   1     1                     1                       1       2 06
07 12       2         2                       1       1     1             1   1             1 1 1                           07
08 9                                               1                                     2 1 1   2           1 1           08
09 11 1         1                         2     1 1                                   1     1     1             1         1 09
10 15 1             1   1         1           1             1           1         1 1 1 1   1             1     1       1   10
11 6     1             1             1     1                         1               1                                     11
12 15         1 1     1 1   1     1 1       1                         1             1               1         1 1 1 1       12
13 12               1                 1   1             1                   2         1     1 1 1         1         1       13
14 21 1           1       1             1               2 1   1             1                 2 1 2   1   1     1       2 2 14
15 5             1 1                   1           1     1                                                                 15
16 7           1                                 1               1                     1                   1   1       1   16
17 10       1                   1     1     2                                             1             1 1           1 1   17
18 11         2       1 1       1                       1       1                     1           1 1 1                     18
19 15     1                 2 1             1 1         2       1     1       1   1                         1 1   1         19
20 8 1   1           1     1       1         1                                               1       1                     20
21 11               1     1                 1     1       1           2                       1     1         1   1         21
22 12   1                             1   1     1                                 1     1   1     1 1     1     1       1   22
23 11   1                         1       2                     1       1         1                     1   1   2           23
24 9           1       1                 1   1                           1 2                     1       1                 24
25 14 1         1     1                       1         1     1                         1 2     1         1     1     1   1 25
26 11   1                 2   1             1                             1         1             1 1   1             1     26
27 15     1     1       1 1   1 2         1       1 1   1       1 1                     1                           1       27
28 13                   1       1 2     1       1   1     1                         2       1 1             1               28
29 9                           1   1                     1   1           1 1             1                       1     1   29
30 4                                       1                                         1         1         1                 30
31 8                                   1                             1             1         1 1         1 1             1 31
32 13                               1         1                           1   1 1   1     1             1       1 1   1   2 32
33 8     1 2             1                   1                           1                               1         1       33
34 14   1     2         1                 1           1         1         2     1   1       1         1         1           34
35 11 1             1             1     1                   2                 1         1 1       1                     1   35
36 15 1                       2 1     2   1     1 1   1     1 1                     1         1                     1       36
37 5   1   1   1                 1             1                                                                           37
38 11                         1   1 1   1                       1   1         1                       1   1 1       1       38
39 10       1                       1 1                   1         2   1     2       1                                     39
40 12           1   2                 1               1     1   1           1   1             1 1             1             40
41 6         1                         1                       1                                           1         1 1   41
42 13 1           1 1                 1         1     1           1   2   1         1         1                     1       42
43 4       1                                                       1         1                     1                       43
44 18   1                     1               2   1         1   1 1       1 2   1     1           1 2             1   1     44
45 5         1     1                                                 1                     1                   1           45
46 9     1             1                         1           1                   1       1 1           1 1                 46
47 14       2         1       2                                   1     1 1       2           1 1           1       1       47
48 14           1 1     1                 1 1   1                     1                 2         1 1 1             1 1     48
49 8                   1   2                                         1 1         1                   1       1             49
50 13   1                           1 2   3               1   1                         1           1         1     1       50
51 12 1                       1       1         1       1 1       1   1         1   1                       1   1           51
52 10         2                       1             2                               1     1         2             1         52
53 10   1     1           1 1       1   1   1                                           1         1                     1   53
54 9         1         1               1                       1   3       1                             1                 54
55 9                       1 1             1         1     1 1                   1                               1       1 55
56 10                     1                                   1       1     1                   2     1       2           1 56
57 15     1   1 1 1     2       1                   1                   1     1                 2       2   1               57
58 9   1 1       1   1             1     1           1                               1   1                                 58
59 13               1           1           1     2       1     1   1           1 1   1                 1           1       59
60 12         1 1             2   1             1       1                     2           1 2                               60
61 17   2         1 1                                   1   1   1   2     1 1       1   1   1     1                 1 1     61
62 11 1       1                 1             1     2 1                                             3                 1     62
63 11 1           1         2 1                     1             2 2                   1                                   63
64 10                 1 1                   1                       2   1                             1       1         1 1 64
65 9                               2                       1                                         1 1         2     1 1 65
66 11                     1       1             1 1   2                 1         1   1   1       1                         66
67 11     1     1 1 1                     1 1     1         1                         1     1                           1   67
68 7               1                                           1             1                                       2 1 1 68
69 9     1       1       1       1                     1         1               1                     1             1     69
70 7   1         1                   1               1       1             1                 1                             70
71 10           1     1   1                 1       1 2       1                                             1     1         71
72 5                                   1                                         1                   1       1       1     72
73 8         1   1                           1 1                     1             1 1                             1       73
74 9               1 1                         1         1                                 1         1   1 1         1     74
75 11 1                               1   1         1                               1 2     1                   1 1   1     75
76 9       1     1                           1               2   1                             1 1               1         76
77 13 1   1           2         1                       1                       1 1       1   1           3                 77
78 15 1     1         1                           1 1       1       1   2       2   1   1                       1   1       78
79 9       1       1                       1 1 2                         1   1                 1                           79
80 11       1         1   1 1   1     1           1     1         1         1                     1                         80
81 13 2                                           1     1   1                 1 1   1 1         1       1   2               81
82 12 1           1     1 1     1       1                     1           1           1                 1             1   1 82
83 9                 1               1 1         1       1 1         1   1                             1                   83
84 7                       1       1               1     1           1                 1                 1                 84
85 12     1           1     1                 1         1         1             1           1       1 2       1             85
86 6 1                                         1                 1       1                                 1           1   86
87 11   1                 1     1 1     1       1     1                   1                                         1   1 1 87
88 9             1         1       1             1               2     1               1             1                     88
89 12     1 1       1           1                   1 1   2   1       1               1       1                             89
90 11     1     1 2                                         1 1               1 2         1                       1         90
91 8                             1 1           1               1     1     1   1               1                           91
92 7       1     1   1           1           1                 1 1                                                         92
93 14                     1   1     1                       1           1     1 1 1     1             2 1   1     1         93
94 4   1                                           2                                               1                       94
95 18   3 1 1       1             2                             1       3       1 2           1     1               1       95
96 7     1                       1   1             1           1       1                             1                     96
97 11         1             1           1                 1 1                               1   1 1         1 1     1       97
98 9                                   1 1                 1           1     1 1                       1       1     1     98
99 15           1           2     1 1             1   1       1             1     1           1               1 1 1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng