BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9         1           1   1               1       1                     1                       1               1 1     00
01 12     2 1       1           1             1     1                         1                     2           1   1       01
02 9   1   1   1           1   1                     1                 1                   1         1                     02
03 16   1                   1                             1 1       1 1 1 2 1     2   1   1   1         1                   03
04 16 1     1   1       1 1       1             1                 1     1 1                     1 1             1         3 04
05 14           1     1         1 1         1   1   1                             1     1     1     1           2     1     05
06 13 2 1   1                 1               2 1                                   1 1       1 1         1                 06
07 8                       1       2     1             1                                             1   1 1               07
08 9               1               2                         1   1       1                             2       1           08
09 14     2                                         1   1           1 1               1   1 1       1 1     1 1   1         09
10 12 1                 1   1 1         1     1             1     1     1                         1                   1   1 10
11 14 1                                       1   1   1       2             2   1                       1       1   1   1 1 11
12 13       1                 1 1       1 1                                       1   1     1 2   1           1 1           12
13 10 1         1           1                                         2         1     1   1             1           1       13
14 12             2           2             1         1               1           2                     1 1           1     14
15 9   1             1       1       2     1                           1                                               1 1 15
16 13 1       1         1   1             1           1       1                             2         1 1 1     1           16
17 14   1 1 1       1             1       1 1                   2                     1     1 1         1     1             17
18 13       1                       1 1       1 1   1       1 1 1 1         1                     1     1                   18
19 9         1   1     1                           1                 1         1                                 1   1   1 19
20 9     1       1           1                   1       1         2                     1     1                           20
21 6                             1       1                   1           1           1               1                     21
22 14   1           1                         1               1 2   1 1       1     1   1   1                       1 1     22
23 10     1             1   1   1 1                               1 1                     1                   1   1         23
24 13                                           1   1   1   1           3     2       1                         1 1 1       24
25 13   1   1         3                                     1   1           1       1 1 2             1                     25
26 8 1           1     1 1     1           1             1                               1                                 26
27 10 1 1               1     1             1   1             1 1                   1           1                           27
28 8                 1                 1                                 1   1 1                           1 1           1 28
29 9   1     2             1     1           1                                             1 1     1                       29
30 12         1         1                   1 1           1 1             1   1       1         1 1                     1   30
31 11             1     1           1         1   1 1                   1 1         1       1                       1       31
32 17   1                         1 1 1 1       1 2     1       1                 1             1 1     1     1 1     1     32
33 12             1 1       1                                         2             1 1   2           1     1       1       33
34 15         1     2   1   1 2 1 1         1     1 1                               1     1             1                   34
35 18   1                 1       1 1                             1     1 1         2           1   2     2       1 1   1 1 35
36 18         1 3 1 1           1 1 2           2       2             1                         1       1             1     36
37 9 1                   1       1       1     1     1                       1                               1           1 37
38 9   1         1                       1     2                                                 1 1           1         1 38
39 7                 1 1   1               1                                               1                     2         39
40 11                             1 1               1               1   1   1   1                       1   1       1   1   40
41 7                 1   1                                             1         1   1 1                 1                 41
42 12 1                     1   1                               1 1   1             1       1   1 1               2         42
43 8         1   1                                                 1 1         1 1                       1 1               43
44 7               1                 1                                   1 1           1   1                       1       44
45 11                                             2   1         1   1                                 1 1 3 1               45
46 8 1       1                 2           1                 1   1                     1                                   46
47 10               1   1                                       1 1         1                       1               3   1   47
48 9       1                                             1       1       1               1     1   1       1           1   48
49 6       1   1                         1           1                                       1               1             49
50 12     2         1 1                                 1                     1         1 1   1   1     1     1             50
51 12       1               1           1 1 2           1               1 1   1 1                           1               51
52 6                 1                   1                             1                   1       1                   1   52
53 10             1     1                     1   1 1                                     1 1           2     1             53
54 15 1               1                   1     1   2   1 1   1   1           1                             1   2         1 54
55 11         1                       1 2 1                 2                           1                   2     1         55
56 11               1 1       1         1 1               1 1                                 1   1   1     1               56
57 8           1             1           1     1       2         1                             1                           57
58 11     1     1 1                                             1 1   1                 1     1 1             1 1           58
59 13     1               1             2                 1         1           1   1 1 1         1         1           1   59
60 9                       1 1                   2               1   1     1     1                           1             60
61 11 1         1       1         1   1 1   1 1     1                         1                                         1   61
62 11     1   1   1       1     1         1       1                           1     1                                 2     62
63 12   1       1         2     1   1   1                           1         1 1         1                       1         63
64 4           1           1                                     1                                   1                     64
65 6           1               1                   1         1                   1                                     1   65
66 10     1   1 1         1 1                       1     1                 1               1                   1           66
67 11         1                           1                           2           2 1 1                   1   1       1     67
68 11                   1       1                 1       1     2   1     1         1                             1       1 68
69 10   2                             1                           1             1 1               1                   2 1   69
70 9       1       1                   1     1   1     1   1             1             1                                   70
71 9 1                         1   1 1       1 1 1           2                                                             71
72 11       1               1           1           1                       1   2 1     1                             1   1 72
73 9                       1         2 1                           1           1         1       1           1             73
74 17 2     1           1             1   1 1   1     1   1         1     1     1       1       1 1                 1       74
75 15     1     1     1                               1                   1 2         1 1       1   1 1   1   1     1       75
76 5                     1                                                 1   1                   2                       76
77 6     1                                         1               1                                 2   1                 77
78 12   1 1       1                                     1 1 2                       1     1         1 1         1           78
79 2                                                           1                                                 1         79
80 11       1       1             1   1     1           1   1                                           1     1 1     1     80
81 15             1   1 1 1         1 1   1 1               1   1             1               1 1         1 1               81
82 9         1           1       1                   1           1       1       1     1                               1   82
83 9     1 1 1                     1                       1             1                 1       1                 1     83
84 14   1 1               2   1   1 1                 1                 1     1             1         1       1         1   84
85 8           1   2                                 2     1                       1     1                                 85
86 15       1             1   1   1   1           1       1       1         1   1 1         1                 1   1   1     86
87 12               1                           1     1               1         1   1 1 1       1     2                 1   87
88 5             1                                                         1             1       1                     1   88
89 6             1   1                           1   1             1         1                                             89
90 11                                         2         1     2             1                             2               3 90
91 10         1                                       1     2   1                               1           2     1     1   91
92 11 1 1         1           1 1                   1     1         1   2                           1                       92
93 14       1 1 1                   1 1     1   1         2           1                       1 1 1               1         93
94 4                                 1                 1                     1                                 1           94
95 9                 2       1         1                     1                           1   1                     1 1     95
96 6                                                   1 2         1         1                             1               96
97 13                                 1 1   1           1     1         1               1         2   1           2       1 97
98 14               1 1 1         1           1       1       1                 1   1 1       3           1                 98
99 11                     1     1   1   1         1             1                 1   1       1                     1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng