BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 05/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12       1 1   1   1           1 1                       1     1       2                             1     1             00
01 12       1 1                           1             1         1 1             1   1   1 1 1                           1 01
02 4                               1                   1                                                             2     02
03 9                             1               2   1         1         1                                   1 1   1       03
04 12   1           1 1 1                               1     1           1               1         1                 1 1 1 04
05 14     1               1   1                   1     1             1               1   2         1     1     2   1       05
06 10   1     1                     1                       1       2   2                         1       1                 06
07 12 1             1   1             1 1 1                           1     1 1 1           1                     1         07
08 14                               2 1 1   2           1 1                                 1         2       1       1   1 08
09 11                           1     1     1             1         1 1               1   1   2   1                         09
10 14 1           1         1 1 1 1   1             1     1       1   1                     1           1               1   10
11 5           1               1                                                     2   1                                 11
12 13           1             1               1         1 1 1 1                 1   1         1           1       2         12
13 15                 2         1     1 1 1         1         1                             1     2             2 1       1 13
14 20   1             1                 2 1 2   1   1     1       2 2         1       2   1                 1           1   14
15 3                                                                         1     1                                 1     15
16 8       1                     1                   1   1       1   1           1         1                               16
17 10                               1             1 1           1 1   1                             1     1       1 1       17
18 11     1                     1           1 1 1                               3       1                   1     1         18
19 11     1     1       1   1                         1 1   1                                   2         1               1 19
20 6                                   1       1                                               1 1   1             1       20
21 8           2                       1     1         1   1               1                                         1     21
22 13                       1     1   1     1 1     1     1       1   1 1           1                   1               1   22
23 8     1       1         1                     1   1   2                             1                                   23
24 9               1 2                     1       1                                         1   1           1         1   24
25 19   1                         1 2     1         1     1     1   1 1 2             1                 1 1 1       1 1 1   25
26 10               1         1             1 1   1             1           1     1                 1 1                     26
27 10     1 1                     1                           1       1     1     1         1       1                   1   27
28 10                         2       1 1             1                               2         1         1 1               28
29 8   1           1 1             1                       1     1                                     1   1               29
30 9                           1         1         1                           1       1       1   1       1   1           30
31 15           1             1         1 1         1 1             1               2       1 1       1   1       1 1       31
32 14               1   1 1   1     1             1       1 1   1   2               1   1                       1           32
33 5               1                               1         1           2                                                 33
34 11     1         2     1   1       1         1         1               1 1                                   1           34
35 11 2                 1         1 1       1                     1       1       1                   1                   1 35
36 11 1 1                     1         1                     1           1       1   1 1                     1       1     36
37 7                                                                             1             1 1 1         1 1         1 37
38 15     1   1         1                       1   1 1       1           1       1                 2       1 1     1     1 38
39 13         2   1     2       1                                           1                   1     1   1   1       2     39
40 10 1   1           1   1             1 1             1                     1   1                   1                     40
41 9     1                                           1         1 1                     1         1   1 1 1                 41
42 12       1   2   1         1         1                     1               1     1 1                             1 1     42
43 5         1         1                     1                                             1               1               43
44 20 1   1 1       1 2   1     1           1 2             1   1         1   1 1 1     1   1                           1   44
45 6           1                     1                   1               1                                   1         1   45
46 11   1                   1       1 1           1 1                                 1         1   1       1             1 46
47 10       1     1 1       2           1 1           1       1                                                     1       47
48 18           1                 2         1 1 1             1 1       1     1   1     1 1         1           1   1   1 1 48
49 12           1 1         1                   1       1                   1 1         2     1 1       1                   49
50 12   1                         1           1         1     1                         1         1 1             1 2     1 50
51 9       1   1         1   1                       1   1                                       1         1     1         51
52 6                         1     1         2             1                                               1               52
53 8                             1         1                     1       1       1       1       1           1             53
54 14     1   3       1                             1                 1     1 1 1   1 1     1     1                         54
55 7 1 1                   1                               1       1                         1   1                         55
56 12   1       1     1                   2     1       2           1                   1               1             1     56
57 12             1     1                 2       2   1                       1           1   1       1       1             57
58 7                           1   1                                         1 1     1       1                       1     58
59 10     1   1           1 1   1                 1           1                                               1     1   1   59
60 11                   2           1 2                                   1       1       1     1   1                   1   60
61 17 1   1   2     1 1       1   1   1     1                 1 1           1       1       1 1           1                 61
62 6                                         3                 1     1                       1                             62
63 15       2 2                   1                                   1 1   1     1         1 1 1         1 1         1     63
64 10         2   1                             1       1         1 1       1                               1   1           64
65 14 1                                         1 1         2     1 1 2                     1   1 1           1 1           65
66 11             1         1   1   1       1                               2       1   1                 1 1               66
67 7 1                         1     1                           1     1       1                         1                 67
68 13     1             1                                       2 1 1             1 1   1 1         1                   1 1 68
69 9       1               1                     1             1     1 1           1                     1         1       69
70 5   1             1                 1                                                 1             1                   70
71 8   1                                             1     1         1 1           1       1                   1           71
72 10                       1                   1       1       1       1     1       1         1           1 1             72
73 8           1             1 1                             1         1                           1 1                   1 73
74 9                                 1         1   1 1         1             1         1               1     1             74
75 13                         1 2     1                   1 1   1       1       1 1           1 1     1                     75
76 12   2   1                             1 1               1                 1   1   1             2               1       76
77 13                     1 1       1   1           3                     1                   1         1     1   1       1 77
78 15 1       1   2       2   1   1                       1   1         1 1                           1 1         1         78
79 11               1   1                 1                             1 1     1                 1     1       1 1       1 79
80 8       1         1                     1                         1     1                       1             2         80
81 13 1                 1 1   1 1         1       1   2               1                       1         1       1           81
82 6   1           1           1                 1             1   1                                                       82
83 7 1         1   1                             1                             1                 1               1         83
84 9           1                 1                 1                       1   1           1           1           1     1 84
85 15       1             1           1       1 2       1               1       1         1 1         1   1             2   85
86 7       1       1                                 1           1           1     1   1                                   86
87 12               1                                         1   1 1         1   1 1       1     1         1             2 87
88 10       2     1               1             1                               1               1     1   1           1     88
89 10   1       1               1       1                                                 1   1       1 1         1   1     89
90 13 1 1               1 2         1                       1           1   1       1   1                       1       1   90
91 8     1     1     1   1               1                                     2                               1           91
92 7     1 1                                                                 1     1           1               1       1   92
93 16 1           1     1 1 1     1             2 1   1     1           1     1         1             1           1         93
94 4                                         1                                                       1 1               1   94
95 19     1       3       1 2           1     1               1             1       1     1     2 1     1   1         1     95
96 4     1       1                             1                           1                                               96
97 13 1                               1   1 1         1 1     1           1               1               1   1   1   1     97
98 10 1           1     1 1                       1       1     1                     1   1                 1               98
99 12   1             1     1           1               1 1 1       1                         1               1     2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng