BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7             1                           1 1       1                       1                   1                 1     00
01 10                       1 1                           1 1     1           2 1               1                       1   01
02 7       1     1                         1   1                                 1                             1 1         02
03 14                   1     1     1 1   1         1             2         1         1     2         1       1             03
04 7         1   1         2                                     1                                       1               1 04
05 13         2 1         1   1         1   1   1     1     1           1 1                             1                   05
06 7       2   1                         1 1                             1               1                                 06
07 11 1       1   1                               1       1       1             1   1             1                 1   1   07
08 14     1       1   1   1   1               1   1           2         1 1                 1   1                         1 08
09 12                         1 1   1 2       1       1       1         1   1                                       1 1     09
10 12   1   1       1       1           1           2       1   1             1 1         1                                 10
11 11                 1 1                                     2   1   1         1     1 1                   1   1           11
12 14       1       1   3                                     1                       1   1     1 1             1 1     1 1 12
13 9           1       1               1           1                                       1               1     1 2       13
14 10   1       1             1                                 1       1           1             1           2 1           14
15 15         2             1         1 1                   1   1       1       2     1 1       1       1       1           15
16 11                       2 2 1         1             1                         1 1         1     1                       16
17 7             1                               1       2                     1                         1             1   17
18 17       1 1           2     1         1   1   1           1   1 2 1             1 1             1           1           18
19 12 1   1                       1 1           1 1                     1 1 1 1                                 1   1       19
20 11                       1   1             1 1       1   1     2                   1                   1               1 20
21 10   1 1   1                         1       1                           1     1 1                 1       1             21
22 9 1       1 1 1         1                                         1       1                     1 1                     22
23 13 2       1     1 1     1     1                               1   1   1   1     1                               1       23
24 7     1                                 1                       1                   1         1       2                 24
25 8       1                                 1         1 1                 1                 1                 1     1     25
26 17   2                   1               1   1   1               1       1 1       1   1     1   1 1 2             1     26
27 11   1         1   1                         1 1                       1 1             1           1   1       1         27
28 7 1             1     2                                                       1         1           1                   28
29 13       1       1 2   1           1               1                     1     2       1           1   1                 29
30 7           1                 1                                   2           1                               1   1     30
31 6         1           1       1                                               1             1     1                     31
32 13 1   1           1                               1   2     1             1               2 1             1   1         32
33 8             1               1 2               1                     1         1                 1                     33
34 7                                     1             1 1             1                     1       1     1               34
35 12                 1 1   1     1                     2     1     1 1               1         1                       1   35
36 13   1 1               1         1             1           1             1     1       1   1       1     1 1             36
37 10                           1   1   1     1                     1 1 1                       1         1       1         37
38 10                                       1             1 1               1     1 1               2                 1   1 38
39 4                             1                                                                   1           2         39
40 10                   1         1   1     1               1       1     1 1           1                       1           40
41 17   1 3                   1             1 1   2           1 1               1   1           1             1 1       1   41
42 10                     1     1               1 1     1               1 1       1     1                             1     42
43 10           1                           1 1       2   1           1                                 1       2           43
44 8     1   1           1                                                     1       1 1 1     1                         44
45 13           1                         1       1 1   1 2 1       1             1     1           1                     1 45
46 11         1 1               1       1     1 1   1                   1                                 1 1     1         46
47 13               1         1             1   2 1 1               1           2                             1 1         1 47
48 6 1                                         1         1           1                     1                         1     48
49 14 1       1                 1     1   1       1 1   1               1   1   2   1                                     1 49
50 14     1           1 1         1     1     1         1         1                 2 1     1   1                       1   50
51 11   2         1 1                 1                           1 1   1                               1   1 1             51
52 7                 1                         1                 1   1 1 1                                 1               52
53 13 1               1 1               2           1           1     1           1   1   1         1       1               53
54 10 1 1               1           1     1               1   1                       1                     1             1 54
55 8     1     1 1 1               1                       1                                 1                     1       55
56 12   1       1     1                       1   1     1           1           1 2       1                           1     56
57 9 1             1                     3           2                                                                 1 1 57
58 13   1       1                 1     1           2 1                   1       1     1               1 1           1     58
59 17   1 1           1     1   1 1           1                 1   1                   2 1         2 1         1         1 59
60 5                                                   1             1 1                         1                       1 60
61 8                             1         1               1                       1       1         1           1     1   61
62 8 1       1             1       1 1                                                     1                 1         1   62
63 12                                                     1     1   1     1 1             1   1       1   1 1           1 1 63
64 13                         1 2         1 1 1             1   2                                     1   1         2       64
65 14                       1   1     2 1                   2                         2   1   1         1   1 1             65
66 15                 1         1       1             1         1               1 1     1 1 2       1         1     1 1     66
67 11   1     1                 1                                                     1   2 1 1     1       1       1       67
68 6                                                 1                   1 1                               1 1   1         68
69 11       3       1         1             1           1                     1                         1 1         1       69
70 7               1 1                   1     1                                           1           1 1                 70
71 9     1                   1             1     1             1             1     1                     1             1   71
72 10     1 1           1           1               1                                         2         1         1       1 72
73 17 1         1   1             1   1   3       1           1               1     1 1                     1 1 1         1 73
74 8       1                       1     1       1                           1             1       1                 1     74
75 6           1           1                       1     1         1                               1                       75
76 10     1         1     1   1                       1               1   1               1       1                 1       76
77 15 1                         1                         1   1                             1 1 2 1       2   1   1   1 1   77
78 12 1         1                     1     1 1                 1   1 1       1                 1         1         1       78
79 7         1                   1                             1 1           1                     1                   1   79
80 4                                                                     1             2   1                               80
81 20         1               1 1 1   1 1   1                 1   1 1   1 1 1                           1   2 1 1     1 1   81
82 12             1 1   1                             1 1     1     1         1             1     2                       1 82
83 17   1 1                   1       1 1       2   1           1 1               1           1   3     1   1               83
84 11   1   1       1                         2                       1       1         1 1   1                   1         84
85 9                     1 1       1 1             1 1                                       2                           1 85
86 10   1           1     2                     1             2           1             1       1                           86
87 9                               2                       2 1       1                               1                 2   87
88 11             1               1 1               1       1   1   1       1       1   1             1                     88
89 6             1                     1   1         1           1                                 1                       89
90 13             1   1 1         1     1   1     1     1   1   1 1           1       1                                     90
91 13       1         1                                 1               1   1       1         1 1 2     1       1       1   91
92 9                   1     1     1     1                             1                               1     1     1 1     92
93 10                 1   2     1                               1             1                   1 1   1           1       93
94 5                   1                                                   1                     1     1                 1 94
95 13     1 1           1   1                         2   1                           2               1     1 1 1           95
96 14       1   1 2 2           1   1 1       1       1 1                           1   1                                   96
97 10 1                   1       1   1 1                               1       1                 1                 1 1     97
98 14       1   2 1     1                                             1   1     1       1       1                 1 1 2     98
99 6 1                       1                             1                                   1                 2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng