BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13           1       1 1               1   1   1 2           1       1                         1           1           1 00
01 11                   1               1             1       2 1       1 1 1           1                 1                 01
02 9         1     1             1                                 1       1     1         1                       1     1 02
03 14     1         1             1 1 1     1         1   2                         1 1                     1         1 1   03
04 15 2     1             1     1           1 1     1               1     1   1       1       1     1 1                     04
05 11         1       1               1       1         1   1   1                     1               2       1             05
06 11 1             1               1     1             1     2 1 1                                       1               1 06
07 13                         1 1     1         1   1             1   1                         1 1             1       2 1 07
08 7         1                                     1     1     1                 1 1                                     1 08
09 11 1           1         1   1       1                                 1           1           1 2         1             09
10 10   1                   1 1         1                             1   1                 1 1               1     1       10
11 9                                             2                     1         1 1         1     1 1         1           11
12 13                                   1 1         2                   1               1 1 1       1   1 1       2         12
13 6                         1         1                 1 1     1                               1                         13
14 12     1     1                   1   1       1             1     1 1         1     1                             1   1   14
15 8 1 1   1                     1 1     1                       1                                         1               15
16 13   1               1 2               1       1                     1         1           1       1           2 1       16
17 15     1 1 1 1   1 1                 1     1                           1             1       1             1   1 1 1     17
18 9     1                   1       1                             1       1                 1               1 1       1   18
19 7   1           1                                     1             1         1         1               1               19
20 8             1         1   1           2                                                       1 1           1         20
21 9               1                           2 1 1       1         1       1 1                                           21
22 8           1                 2     1             1                                           1             1         1 22
23 19   1     1 1 1 1       1           1     1   1                               1     3   1             1     1 1   1 1   23
24 12 1       1       1 1             1                     1 1                     1       1   1     1 1                   24
25 13                 1       1               1       1 1     1           1 1                 2   1     1           1       25
26 12   1   1                                 1     1   1   1   1 1 1             1     1             1                     26
27 9         1         1 1                                         1                                   2             1   2 27
28 16     1 1           1           1       1   1   1 2 1                     2       1   1     2                           28
29 9           1 1             1         1 1         1                                             1 1       1             29
30 9       1         1       1             1                 1       1                                   1         1 1     30
31 10                           1     1                     1 1             1         1         2   1       1               31
32 9 1 1         1           1                     1               1 1                                     1       1       32
33 7                               1             1                                 2                           1 1   1     33
34 12       1             1       2                                                           1   2 1     1     1 1   1     34
35 11   1   1       1                                     1               1   1         1       1             1 1         1 35
36 9       1             1   1         2       1               1           1                     1                         36
37 11           1                   1           1             1 1     1       1             2                             2 37
38 3                             1                                   1 1                                                   38
39 4                         1           1       1                             1                                           39
40 12           1             1       2       1 1                   1           1                   1             2     1   40
41 5                       1                               1             1               1                               1 41
42 9     1                           1       1         1   1           1       2                                   1       42
43 21     1 2   1       1       1   1   1         1               1   2     1             1           2   1 1   1   1 1     43
44 12       1                     1           3     1                   1                         2     1   1 1             44
45 15     1   1   1     1                   1 1     1       1 2     1                           1         2   1             45
46 15     1     1         1       1   1         1       1         1 1   1         1   1                 1 1             1   46
47 11           1 2 1                     1                               1 2         1       1           1                 47
48 16   1 1                 1               1 1           2 1   2               1         1 1                 1       1 1   48
49 11                   1                   1 1           1     1   1         1 1                           1   1       1   49
50 10                   1     1     1         1         1     1         1                     2                           1 50
51 9         1 1 1   2 2   1                                                                         1                     51
52 11   2               1                 1 1     1   1                                 1   1                   1         1 52
53 11     1 1             1         1                                           1         1   1 1     1     1     1         53
54 10                       1                     1   1   1   1           1       1           1   1 1                       54
55 6                 1       1                 1         1                     1                 1                         55
56 7                     1     1   1                 1       1       1                                 1                   56
57 11 1         1                           2         1     1         1   1       1                     2                   57
58 12             1   1                     1         1 1               1       1 1 1                               1 1 1   58
59 9                                   1                       1               1   1 1   1             1     1       1     59
60 7             1         1                                               1 1                   1       1               1 60
61 11         1       1     1     1 1 1   1     1           2       1                                                       61
62 8               2 1                             1     1       1                     1                                 1 62
63 15           1             1     1 1         2 2               2 1             1                 1   1               1   63
64 19         1               1 1         1       1   1 1 1 1 1     2     1 1       1           1 1       1             1   64
65 11                       1             1                       1         1           1     1 1     1       1 1 1         65
66 12             1 1                     1 1     1 1 1   1             1               1               1   1               66
67 13 1                               1   1 1               1         1         2     1         1   1 1           1         67
68 13 1 1   1   1     1     1           1       1 1     1                       1       1     1                             68
69 10   1             1   1     1                           1             1             1       1         1             1   69
70 7                     1     1 1                     1       1                 1 1                                       70
71 12     1                   1 1     1 1                   1               1     1       2                     1       1   71
72 9   1     1       1   1         1                           1 2                     1                                   72
73 8       1     1         1                                 1       1 1                   1   1                           73
74 8                                   1                             1           1   1 1 1     1       1                   74
75 13     1     1       1       1                       1         1       1   1             1 1       1       1     1       75
76 9 1                           1                             1                     3         1       1 1                 76
77 15 2 1   1 1           1             1                 1     1                   1             2 1         1           1 77
78 6       1   1                   1 1                                                                     1     1         78
79 11         1   2 1                               1                 1     1                 1             1   1   1       79
80 10     1   1                 1                       1       1             1   1           1             1 1             80
81 12 1                 1 1 1   1                                         1     1       1 1         1       1         1     81
82 11             1 1     1 1         1   1   1       1             1                           1           1               82
83 12               1             1         1           1         1       1   3           2                           1     83
84 10               1               1     1           1   1       1   1               1                   1         1       84
85 6         1                   1               1                                     1           1           1           85
86 10                       1             1     1       1                         1 2                       1     1   1     86
87 8               1                         1                 1                     1   1 2                         1     87
88 13     1       1         1       1           1           1               1       1 1           1 1   2                   88
89 12 1                 1 1   1   1             1       1                 1   1                       1             1 1     89
90 10                       1         1           1     1 1                     1         1 1             1           1     90
91 6                           1         1                       1     1   2                                               91
92 4                                                                 1       1                                 1     1     92
93 10   1 1               1       1                 1 1                         1                               1   1   1   93
94 15 1 2   1         1 1     2     1                                             1 3                       1   1           94
95 8                   1             1     1         1           1                       2                             1   95
96 14 2   1   2 1                               1                   1               1       2                 2         1   96
97 15     1           1                 1                 1   1     1   2 1 1 1             1         1     1     1         97
98 12               1 1         2 1                 1                   1     1           1         1   1         1         98
99 7             1   1                                                       1                           1         2     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng