BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 24/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10     1             1     1 1                     1                       1       1                 1       1       1   00
01 14     1 2           1       1     1     2       1                               1           1   1       1           1   01
02 7   1       1                                 1           1       1                               1     1               02
03 8           1             1                     1 1     1                           1             1               1     03
04 8       1                             1                     1       1         1           1   1   1                     04
05 9                       1       1                               1         1   1                     2 1               1 05
06 10     1     1   1             1             1                 1 1                                   1         1   1     06
07 12 2 1         1                   1             1   1   1           1   1       1                                   1   07
08 12     1               1 1           1   1                             1       1   1                 1       1       1 1 08
09 12 1                 1       1   2                         1           1           1             1   1       1     1     09
10 13                         1 1   2   1     1   1               1     2         1                                   1   1 10
11 8             2     1 1                       1             1                                             1       1     11
12 11           1                       1 1             1               1   2             1   1               1 1           12
13 13           1   1                   1   1         1               2                   1 1   1         1             2   13
14 13               1 1                     1                             1     1 1 1 1 1   1         1         1         1 14
15 13 1   1 1                               1     1 1         1   1 1                             1             1 1       1 15
16 9                                     1   1             1           1 2 1             1                 1               16
17 11                           1 1           1 1       1                                   2         1           2   1     17
18 9                     1                           1       1       2                 1     1     1       1               18
19 14 1     1       1           1       2       2     1       1                       1               1 1       1           19
20 7 1             1                               1             1                           1             1       1       20
21 5   1     1                                                               1                               1   1         21
22 10         1 1             2           1       1 1                           1             1 1                           22
23 8     1   1               1                           1             1                     1 1     1                     23
24 18 2 2         2         1         1             1     1       1               1 1     1       1     1   1   1           24
25 16               1   1 1           1   1         1                         1   1     1       1     1     3       2       25
26 10                       1     1               1       1       1       1 1                       1         1           1 26
27 18     1   1     1           1   1 1     1             1     2           1 1         1       1 1       1   1       1     27
28 14       1 2   1   1         1               1           1       1     1                 1         1   1   1             28
29 5                                                             1         1   1     1               1                     29
30 11 2             1                                 1       1                 1       1     1     1   1       1           30
31 15       1       1       1         1     1           1   1                                   2   1   1     1 2 1         31
32 17     2           1     1         1               1   1       1       1   2 1 1               2   1   1                 32
33 9         1         1               1   1     1                             1       1       1 1                         33
34 12   1     1                 1                   1   1 1   1             1       2   1         1                         34
35 11 1   1       1                       1                 1       1     1 1                       1                 1   1 35
36 13   1       1                 1 1 2     1   1   1 1     1 1         1                                                   36
37 13     1 1       1     1             1           1   1 1     1                                 1 1             1       1 37
38 21         1 2       1 1         3   1       1     1           1       1       2                   1     1   1 2       1 38
39 10             1     1 1   1 1     1           1             2                                       1                   39
40 13             1   1                 1             1                       2 1           1         1       2         2   40
41 7 1     1                     1                 1                                     1 1 1                             41
42 10   1                     1       1   1             1                         1         1         1     1           1   42
43 5                   1                                 1   1     1                             1                         43
44 9             1   1           1 1           1         1                             1 2                                 44
45 10                 1                 1       1     1     1   1     1   1                         1               1       45
46 8 1         2                 1                         1       1                                       1             1 46
47 10                               1     1               1             1         1     1         1           1 1   1       47
48 9 1 1                     1                 1           1   1     1               1       1                             48
49 8                           1     1   1               2                           1     1           1                   49
50 10     1       1                           1             1       1 1               1 1                       1 1         50
51 11     1                                         1                               1     1   2   1 2                   1 1 51
52 9                                         1             1 1     1           1 1 1                     1 1               52
53 11           1       1 1         1         1 1                                   1     1                       1 1     1 53
54 10                                     1   1     1         1   1   2                     1             1         1       54
55 9                 1     1                                   1         1 1         1             1 1   1                 55
56 7               1             1         1     1   1                               1                   1                 56
57 14                   2   2           2     2               1     1           1   1           1             1             57
58 11       1     1 1     1       1               1                 1         1 1                                         2 58
59 12   1               1     1             1         1       1         1     1                           1       1     2   59
60 10         1                     1     1   1                         1       1       1                   1 1           1 60
61 8       1         1   1                               1   1     1               1           1                           61
62 11 1 1     1         2                         1       1               1 1 1                                 1           62
63 11         1 1 1           1   1       1     1                   1   1                                           1 1     63
64 13         1               1 1             1           1                   1 3       1         1               1       1 64
65 9                     1           1                     1     1       1                   1 1                       1 1 65
66 11         1               2 1 1     1               1               1   1                                       1   1   66
67 7   2                         1           1                                                         2           1       67
68 13       1 1     1     1                   1     1 1   2                 1             1 1           1                   68
69 5                                       1           1                                       1                   1 1     69
70 9           1                     1         1                                 1 1                 1   2     1           70
71 15 1   1                       1 1     1   1         2               1           1 1 1     1   1             1           71
72 8           1           2           1                                                     1   1       1 1               72
73 9           1                 1                   1   1       1           1             1   1             1             73
74 8                 1   1 1                                   1       1       1         1                 1               74
75 9   1       1                                           1         1                   1   1     1 1               1     75
76 11 1   1                 1 1 1 1         1                     1                                     1     1     1       76
77 10     1           1         1 1                     1   1                       1         1                     1 1     77
78 8                             1 1                   1           2     1                                           1 1   78
79 9                       1 1       1   1 1                   1     1             1                     1                 79
80 8       1                       1 1           1                         2             1       1                         80
81 6                                                                 1   1         1               1         1     1       81
82 12                                   1 1 1     1               1             1 1   1         2       1             1     82
83 13               1 1     1                   2             1   1   1         1     1       1             1         1     83
84 5                                         1                           1       1                     1           1       84
85 12                       1         2               1 1           1 1         1 1       1                   1         1   85
86 11                     2               1         1         2 1     2                   1                         1       86
87 4                                       1     1         1                                                           1   87
88 12 1           1   1 1                     1   1               2         2         1                           1         88
89 10   1     2                 1               1   1   1           1                       1             1                 89
90 9       1             1                       1         1 1                       1   1 1 1                             90
91 17         1   2   1     1 1 2         2       1     1                   1     1     1 1                         1       91
92 8               1 1   1                                     1 1                     1   1                           1   92
93 14       1                 1               1     1   1   1           1     1                   1 1     2       1   1     93
94 13   1                                   1   1                   1         1       1   1               1 1     2 1     1 94
95 11     1 2         1                               1 1       1     1 1                                         1   1     95
96 11       1     1       1             1                       2         1   1     1   1                     1             96
97 15     1         1 1     1       1   1       1               1             1         1   1   2 1             1           97
98 12   1         1 1 1 2                     1   1                     1           1       1         1                     98
99 13   1       1   1 1           1                   1                               1     1       3         1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng