BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 08/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
17
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9   1   1                       1   1       1         1                                     1 1       1                 00
01 9     1                           1                 1             1         1           1           1               1 1 01
02 16 1   1     1     1 1   1                     1   2               1               1   1     1     1     1       1       02
03 15   1 1 1   1       2   1       1   1                           1                   1 1                   1           2 03
04 7 2               1                         1   1                               1                         1             04
05 12                     1     1     2   1               1     1       1   1   1                   1   1                   05
06 16       1       1 1     1       2     1   1                 1   2             1     1   1     1 1                       06
07 10 1 1         1               1                     2   1                               1                 2             07
08 11         1     1         1                 1   1     2             1       1 1                 1                       08
09 11 1     1             1                 1       1               1       1             2         1       1               09
10 14   1     2                 2     1     1 1 1               1       1       1     1                                 1   10
11 14           1   2     2             1         2                       1 1 1 1       1                               1   11
12 17         1               1               1         1         1 1   1           1       1             2 2 1 1 1     1   12
13 13                       2   1   1   1   1           1   1                   1   1                       1 2             13
14 11   1           1       1       1                                   1             1   1           1 1         1 1       14
15 10       1       1       1               1   1   1           1 1                                       1           1     15
16 12   2   1       1 1                             1                     1       1 1                     1     1   1       16
17 10                           1                   1           1 1 1 1           1   1       1                         1   17
18 11   1               1     1             1         2       1   1             1       1         1                         18
19 6                                         1   1               1             1         1           1                     19
20 9                           1     1   1   1 1     1                 1                                       1 1         20
21 8           1 1           1           1               1                             1           1 1                     21
22 15         1                     1   1         1   1     1       1     1                 1             2 2       1   1   22
23 9           1                         1 1   1           1                                   1     1 1       1           23
24 12             1     1                     1                       1             1   1 1           1         2   1 1     24
25 6               1         1     1             1         1                 1                                             25
26 15       1   1 1                         1 1 1                   1   1         1           1 1       1   1   1       1   26
27 13       1                         1 1           1 1                       2 1       1   1       1           1         1 27
28 4       1                           1                                       1             1                             28
29 11               1   1 1                 1   1       1     1                                 1   1   1                 1 29
30 16   1                   1   1 1               2           1             2     1   1   1 1                   1   1   1   30
31 8 1         1                                       1       1 1                   1           1       1                 31
32 14                 1 1                     1   1                 1     2                 1   2 2             1   1       32
33 4       1     1                                           1                       1                                     33
34 2                                                                         1                                   1         34
35 13     1         2 1             1       1         1   1       1         1 1                   1 1                       35
36 10         1       1                   1     1               1                 1         1       1   1                 1 36
37 16     1               1                           1     1 1           1   1         2   1       1       3       1 1     37
38 9                                     1       1 2       2       1                       1                       1       38
39 8                   2 1               1                 1         1                       1                     1       39
40 12     2           1           1 1         1     1               1                 1       1 1                     1     40
41 9       1                       1   1                       1   1 1 1               1                   1               41
42 10         1               1     2                                 1           1       1               2               1 42
43 16   1 1   1 1               1   1 1                     1     1           2   1 1               2             1         43
44 12 1   1   1                       1                     1   1             1       1         1             2           1 44
45 12 1   1                     2   1           1 1         1 1             1       1                           1           45
46 11                         1                       1   1     1   1                   2       1     1     1         1     46
47 13     1           1 1 1                           1   1 1     2 1                                         1 1 1         47
48 13               1                       1 1         2 1               2     1   2         1                     1       48
49 9       1 1                   1                                         1 1     3     1                                 49
50 8 1 1                                   1           1 1       1       1       1                                         50
51 13       2 1 1     1       2         1                                             1           1   1           1       1 51
52 10             1               1     1 1     1                     2             1           2                           52
53 8           1           1     1   1     1           1     1                                   1                         53
54 12                 1     1 1       1   1             1               1                   1   1       1     1     1       54
55 10                             1           1       2         1     1             1                 1     1           1   55
56 11       1 1         1   1                     1         1             2                     1   1           1           56
57 10         1                   1               2                             1         1         1               1 2     57
58 12         1     2   1             1       2 1                 1       1                         1 1                     58
59 13 1         1         3 1     1   1                                                     1 2       1             1       59
60 11                   1   1   1   1 1             1     1               1               1   1       1                     60
61 7                         1                     1   1                       1                     1 1 1                 61
62 10                   1     1   2     1                           2             1                             1         1 62
63 13 1                 1   1         1       1                 1                     1               1 1   1       1 1   1 63
64 14 1                   1             1         3 1           1     1             1                             2   1   1 64
65 13                 1                 1     1                       1       1 1   1     1             1         4         65
66 9   2                                 1               1           1                       1   1             1       1   66
67 15 1       1   1 1   1         1   1                     1               1     1           3               1           1 67
68 13       2           1   1   1   1                           1                 1 1             1                   1 1 1 68
69 6                 1                                 1               1             1 1             1                     69
70 9             1               1       1           1         1     1                 1   1                             1 70
71 8           1             1                                   1                       1       1 1 1         1           71
72 18 1       1   1             1         1   1 1       1     1               1       1 1               1 1 1       1   1 1 72
73 11       1   1 2   1   1                     1         2               1 1                                               73
74 7                                                                   1         1       1             1     1   1     1   74
75 15                           1     1         1             2   1     1   3                 1   1       1       1   1     75
76 10                   1                   1                     1               1       1 2 1   1     1                   76
77 11             2                                       1       1           1                           3   1   1       1 77
78 13   2       1 1       1   1 1 1     1           1                                           1                 1   1     78
79 13     1               1 2 1             1         1                 1 1     1                 1   1                 1   79
80 15             1 1     2           1     1           1   1 1               1             1   1             1       2     80
81 3                                                                       1         1                         1           81
82 10                     1               1           1       1         1     1   1           1         2                   82
83 8           1             1                               1                       1                 1           2     1 83
84 5                           1 1                   2               1                                                     84
85 8               1                     1     1             1   1         1         1           1                         85
86 11 1             1 2                         1                 1   1 1       1       1 1                                 86
87 12   1 1   1   1           1 1         1   1                         1   2                           1                   87
88 5     1                               1                 1 1     1                                                       88
89 16     2     1                           2       1     1   1       1   2   1         1       1   1         1             89
90 14     1       1                                       1     3                                   1     1 1   1     2 2   90
91 4 1                           1                         1                                     1                         91
92 10   1 1   1 1     1                                   1                       1   1               1           1         92
93 7                                 1             1                   1   1             1   1               1             93
94 9 1                     1 1   2           1               1                                                       2     94
95 7 1                                 3         1                               1     1                                   95
96 9   1                       1                       1     1                 1   1             1         1 1             96
97 7           1     1             1               1                                         1 1         1                 97
98 7                                   1           1               1   1 1                 1                           1   98
99 9             1                       1 1           1             1       1 1     1                                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
17
/
01
Ngày
/
Tháng