BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
Ngày
/
Tháng
00 7   1           1             1     1           2                     1                                                 00
01 3                                 1                                                       1                 1           01
02 12                 1   2           2     1             1         2                       1     1             1           02
03 9                           1             1                     2 1                         1 1     2                   03
04 10                   1   1 1           1       1             1   1           1                     1                   1 04
05 9     1           1           1 1   1           1                                                     1 1           1   05
06 9 1               2       1                                 1                       1                 1       1 1       06
07 12           1     1           1     1     1         1 1                               1       1   1 1                 1 07
08 7                           1                                         1   1                       1             1   2   08
09 11                                   1     1 1       1 2   1             2         2                                     09
10 7     1                     1           1   1                               1   1       1                               10
11 13     1 1             1 1       1           1               1 1         1   2         1                           1     11
12 10     1 1     1       1             1           1         1           1   1                                       1     12
13 14         1           1       1 1         2 1   1 1           1 1   1                 1             1                   13
14 15   1 2                       1           1           1   1   1                         1     1           1 1   1   1 1 14
15 8                           1     1         1                                 1 1   1         1                   1     15
16 8                   1       1                 1     2                           1                       1     1         16
17 12       1       1       1 1 1                         2               1                 1       1             1     1   17
18 16 2             2       1             1   1       1       1 2         1   2                   1             1           18
19 16               1     1           1 1         1 1 1       1 1 1           1       1   1               1 1   1           19
20 7         1             1       1             1     1   1                                       1                       20
21 18       1   1 2     1     1   1     1 1       1                     1   1     1   1 2                               1 1 21
22 12   1             1           1                   1         1   1     1     1     1   1 1               1               22
23 8     1                     1                     1     1                 1                           1 1   1           23
24 11                 1       1         1   1 1   1                   1           1                 1   1                 1 24
25 7             1       1         1                                       1       1                 1   1                 25
26 13   1                               2   1     1     1     1           1   1               2 1           1               26
27 11       1 1 1           1   1   1       1       1                                       1         1                   1 27
28 16     1 1 1       2       1   1                   1     1 1                     2     1     1 1           1             28
29 10         1     1                           1                                 1     1 1         1       1         1 1   29
30 1                                                                                                               1       30
31 4                       1                                         1         1                     1                     31
32 12   1             1 1       1   1                       1             1         1     1 1       1                     1 32
33 13       2         1         1             1     1             2             1               1     1             1 1     33
34 11             1     1                       1   1                 1 1     1             1           1       1     1     34
35 9                                                     1   2   1           1   1   1     1 1                             35
36 8         1 1   1             1         1   1     1           1                                                         36
37 10 1                 1             1           1                                       1     1 1     1   1             1 37
38 9 1 1                       1               1     1       1                 1       1       1                           38
39 12             1                       1                 1     1     1   1     1       1       1     1 1     1           39
40 9   1     1       1 1                         1         1 1                       1     1                               40
41 12   1     1           1                 1     1     1 1         1   1           1               1         1             41
42 7                           1               2           1                                     1     2                   42
43 9                   1     1             1           1   1   2       1                                 1                 43
44 11   1     1             1         1   2                           1     1       1                     1           1     44
45 11 1       1                             1                     1 1   1             1       2                   1 1       45
46 9                                         1                       1     1 1                 1   1   1   2               46
47 7 1       1                           1                                                   1     1   1                 1 47
48 9         1   1                                                 1 1       1                                   1 1   1 1 48
49 14               1       1     1                     2 2         1 1     1       1     1           1             1       49
50 13   1     1         1 1   1       1             1                     1           1         2   1     1                 50
51 7                   1                       1       1                       1         1         1   1                   51
52 4                                                               1   1                               1       1           52
53 10 1         1       1   1   1               1     1       1               1                                           1 53
54 15 1                             1 1     1       1         1   2 1             2   1     1         1           1         54
55 5       1       1         1                                           1                                   1             55
56 13           1   1 1     1     1                     1               2   1 1         1     1 1                           56
57 11   1           1                         1             1                 1 2     1       2                         1   57
58 14         1                   1 1                           1   1   2           1             1 1     2   1           1 58
59 11           1             1   1                     1 1           1                 1   2         1               1     59
60 10           1 1               1         1         1 1           1           1   1                                   1   60
61 12   1               1         1     1 2                           1               2       1                     1 1     61
62 15 1     1               1           1   1       1                       1     1           1   1     1     2   2         62
63 9 1               1                   1               1                                     1 1 1             1 1       63
64 11                               2       1                             2     1           1                 1   1 1   1   64
65 12         1   1           1         2 1   1                 1                 1       1   1 1                           65
66 12 1 2 1           1       1           1 1       1                   1                                       1     1     66
67 9     1                                     1     1               1         1                         1     1     1 1   67
68 10       1               2                               1   1             2       1               1               1     68
69 7                     1                       1                                           1     1 1   1   1             69
70 12             1           1             1   1 1                         1   1                     1         2 1       1 70
71 23 1         1 1 1 1   1   1                 1       1 1 1   1         2       1 2     1               1         1 1 1 1 71
72 7   1       1                                 1         1         1                 1                         1         72
73 13           1   1               1           1       1             1                                 1     2   1 1     2 73
74 10       1                       1             1                     2   1               1 1     1 1                     74
75 14                   1   1   1     1 1         1   1   1               2 1         1                     2               75
76 10     1                             1           1         1               1 1       1           1       1 1             76
77 14     1                   1     1                 2         1   1     1     1       1         1     1 1 1               77
78 13   1 1   1   1                       1                             1   1     1     1   1               1   1 1         78
79 11             1     2           1 1   1   2                       1                 1                         1         79
80 8           1         1 1       1                 2   1               1                                                 80
81 9     1           1 1                   1   1           1           1               1                 1                 81
82 10           1     1         1   1     1                   1                         1   1         1                 1   82
83 12       1             1     1 1   2       1                                     1 1             1           1 1         83
84 7 1     1           1                                   1     1                         1                     1         84
85 15           1 1 2           1     2             2             1 1             1   1 1                               1   85
86 10             1 1                       1       1                   1         1     1       1     1   1                 86
87 15 1                         1         1   1                       2             1           2   1         2 1   1     1 87
88 17 1   1 1   1         1               1                           1     1     2       1       1     1     2       2     88
89 11     1     1           1     1 1             1       1   1                           1       1         1               89
90 11                         1         1         1         1   1                     1       1 1             1 1   1       90
91 11     1       1                   1 1     1   1           1   2                       1                         1       91
92 6 1     1 1 1   1                                                             1                                         92
93 10 1   1         1   1 1                             1                                           1 2     1               93
94 12       1               1               1                   1 1         1       1             1                 1 2 1   94
95 10   1                 3   1                       1     1                       1                     1             1   95
96 12       1 1 1 1               1       1           1                     1     1                           1 1 1         96
97 13                         1               1         1   2 1 1   1         1         1 1   1             1               97
98 7   1                             1             1     1                                   1 1                         1 98
99 11             1                   1                         1 1   1         1               1 1                 1 1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
Ngày
/
Tháng