BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
17
/
12
11
/
12
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
07
/
08
06
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12 1           1     1               1               1                     1           1 1           1 1         1 1     00
01 9           1   1                   1                 1     1     1       1   1     1                                   01
02 15   2   2     1               1   1                           1 1       1 1   1                           1 1       1   02
03 11 1         2       1       1         1   1                 2 1                                                   1     03
04 14             1   1 1                         1             1                   2           1   2 1 1     1   1         04
05 7   1                 1     1 1         1           1               1                                                   05
06 12             1                         1   1   1       1       1                 2             1     1     1       1   06
07 13                       2 1     1         1                             1                 1       1         2 1     1 1 07
08 7                           1               1 1               1           1   1         1                               08
09 11   1 1   1                   1 1               1 1                   1             1       1             1             09
10 13                   2               1         1             2           3       1 1       1                       1     10
11 7               2               1                                         1       1                         1   1       11
12 10 1       1                         1         2           1       1   1                 1                         1     12
13 15                     2         1 1 1 1     1             2     1                 1           1     1   1           1   13
14 9         1 1               1       1 1                 1     1                                   1           1         14
15 8                                               1               1     1       1 1                       1       1     1 15
16 14 1 2         1   1             1     1                         1     1   1     1                   1         1       1 16
17 10   1     1     1     1         1                   1       1                           1               1 1             17
18 12     1                         1         1       1         1   1 1   1                   1             1 2             18
19 13       1       1       1   1   1     1             1 1   1           1               1                         1 1     19
20 10 1     1                     1       1 1                   1                         1   1   1             1           20
21 7             1                                                     1         1 1           1 1             1           21
22 13     1       1   1       1 1     1             1   1               1         1                   1           1       1 22
23 5   1                                                           1 1                                               1 1   23
24 16                 1 1     1   1                   1 1 1         1             1   1 1           1         3         1   24
25 14                     1 1   1               1     1           1   1   1                 1     2     1 2                 25
26 13               1       1   2 1   1 1                             1     1 1     1         1                     1       26
27 12 1   1   1                       1   1           1   2                           1       1       1   1                 27
28 15 1   1     1                 1           1 1 1               1   1     1   1   1           1 1 1                       28
29 16 1         1       1                   2           2     1         1             1 1       1 1 1           1   1       29
30 9                     1         1     1   1                     1             1               1         1     1         30
31 12   2                 1               1 1 2                                 1                           1   2       1   31
32 15           1 1         2   1 2       1           3   1           2                                         1           32
33 12         2                   1                             2   1 2         1     1         1         1                 33
34 10     1             1 1                     1       1     1         1       1               1     1                     34
35 10           1   1 1           1           1             1   1         2                                         1       35
36 15           1   1             2                   1   1 1                           1 1 1   1   1             2       1 36
37 5             1               1                   1                                                       1     1       37
38 6                     1             1                           1         1             1           1                   38
39 12                 2     1 1 1               1             1   2                     1 1           1                     39
40 12     1     1     1                 1 1         1       1   1           2       1                 1                     40
41 6         1     1                                       1 1                 1                         1                 41
42 8                           1 1                                     1     1   1         1 1                       1     42
43 8   1         1                   1 1                                       1       1           1                     1 43
44 8       1 1                               1                     1         1 1                                     1 1   44
45 11 1   1         2                           1             1               1     1       1                     1   1     45
46 6                     1                     1     1                   1           1                 1                   46
47 6                                       1           1                       1               1       1             1     47
48 14     1     1                           1   1           1           1   2     2       1     1 1                     1   48
49 6 1                               1                           1         1             1                             1   49
50 8     1 1                                                     1           1     1   2                 1                 50
51 7   1                                     1         1                           1   1             1   1                 51
52 10                         1 1     1 1     1   1 1     1                                                         1     1 52
53 11       1       1         1   1         1     1   1       1                                 1           2               53
54 7   1                               1           1                   1                 1         1       1               54
55 9 1                 1     1       1                                 1         1           1                   1   1     55
56 11       2               1 1       1                           1                       1   1               1     1     1 56
57 7                     1           1                   1                     1       1 1                 1               57
58 15 2                           1               1     1                   2         1 1   1 1   1 1             1       1 58
59 6       1           1   1   1                                                       1                     1             59
60 10                 1             1   1     1     1         1                                   1       1               2 60
61 12                     1     1     1   1                 1 1 1       1 1                                 1   1       1   61
62 9 1       1               2                             1             1               1           1               1     62
63 6             1                       1                 1       2                               1                       63
64 10           1       1               1 1         1 1           1                         1               1       1       64
65 16     1 2     1     1           1     1       1     1                 1       1     1       1   1     1             1   65
66 12           1   1 1         1     1       1 1   1                             1       1 1         1                     66
67 13     1       1           1     1 1     2                                                       1   2             1 1 1 67
68 10       1         1                     1                             1     1   1                   1         1 1 1     68
69 12         1   1     1                           1     1           2         1   1   1               1                 1 69
70 11               1   1   1                 1 1   1 1   1                           1                   1 1               70
71 15       1         1                         2   1     1 1 1               1               2 1       1     1           1 71
72 6     1               1                                                 1                       1         1   1         72
73 12 2                     1 1                   1   1                         1   1     2           1             1       73
74 8                           1       1 1                       1 1           1                                     1 1   74
75 11       1 1 1           1                                 1               1             1           1 1 1 1             75
76 15                   2     1       1       1 1                   1   1             1       1     1 1         1   2       76
77 10       1                     1         1             1     1 1     1           1           1       1                   77
78 8     1                                                         1   1               1         1 1                     2 78
79 13 1   1       1       1         1 1       1           1 1             2                           2                     79
80 12         1       2       1             1     1     1               1                               1   1 1   1         80
81 14     2       1                   1                       1   1             1 1   1           1         1     1 1 1     81
82 11 1 1     1                             1   1               1                         2 1 1                   1         82
83 7                         1                                                       1           1     1 1     1   1       83
84 10                       1                       1   1                                     1 1                 1     3 1 84
85 6                                           1             1                 1           1 2                             85
86 6       1             1 1                             1                                           1     1               86
87 12   1             2                           1             1         1       2       1     1   1         1             87
88 17     1   2 1   1 1       1             2 1     1 1     1               1 1             1                     1         88
89 14   1         1     1   1         1 1 1         1   1 1 1                       1                 1         1           89
90 12   1               1   1           1                   1     1   2       1                       1             1   1   90
91 15   1                 1                 1     1 1   1 1   1   1 1         1       1           1     1 1                 91
92 11         1       1             2               1                           1 1   1         1   1     1                 92
93 17               1           1                 1   1     1         1 2     1       1 1   2   1 1       1 1               93
94 11           1   1     1 1 2                 1         1                         1             1             1           94
95 6                               1             1     1       1               1       1                                   95
96 7         1     1     1         1                       1                                 1   1                         96
97 11           2                       1     1   1                   1 1   1                             1   1 1           97
98 10             1                                   1     1 1   1     1                 1                           2   1 98
99 9       1                       1     1       1                   1   1 1   1                               1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
17
/
12
11
/
12
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
07
/
08
06
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng