BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
Ngày
/
Tháng
00 22   1         2 1     1   1 1   1   2 1   1 1                       1 1         1       1       1     1     1 1 1       00
01 18         1             2 1 1     1   1     1   1 1                   1   1               2 1 1       1               1 01
02 18     1   1                   2         1       2 1         2     1     1   1                 1       1 1   1         1 02
03 8                           1       1               1           1       1   1                       1     1             03
04 17       1       1       1       1   1   1       1                   1     1 1 1 1         1   1           1       1   1 04
05 15 2         1         1           1             2           1                 1   1 1     1             1             2 05
06 15   1       1     1   2           1 1   1         2             2                             2     1                   06
07 11   2     1 1     1                               1           1             1             1           1               1 07
08 26     1       1 1   1   1         1 1   1 2       1 1         1 1   1     1 1   1     2 1   1 1   1     1             1 08
09 17 1     1       1 1           1       1       1   1         2 1   1 1     1     1                         1         1   09
10 11                             1               1                 1   1 1 1         2                     2             1 10
11 23 1     1       2   1         1     1 1 1 1 2   1                 1       1       1 2 1   1               2 1           11
12 19     1 1   1 1 1         1 1   1   1 1 1               1                               1   1 1 1         1       1   1 12
13 18             1     1     1   1     1 1           1               1 2     1                 1 1     2 2       1         13
14 16       1                     1 2       2         1     2     1   1   2                       1             1     1     14
15 16       1               1 1   2           2             1 1   1       2   1     1     1           1                     15
16 11                   1                       2               2 1           1       1 1     1                 1           16
17 14 1                 1             1   1   1           1         1   1           2                     1   1   2         17
18 19 1 1 1         1 1           1 2         1         1     1   1       1   2       2               1                   1 18
19 14     1       1             1       1 1 1           2   1       1   1     1                     1             1         19
20 11               1 1 1     1   1                                       1     1         1   1       1       1             20
21 21       2         1   1         1 1             1   2 1                 1         1 3   1         1   2 1           1   21
22 16 1 2 1               1         1             1         1   1   1   2   1                                   1   1 1     22
23 16   1 1                 1   1       1         1           2       1           2 1   1             1         1   1       23
24 24 1                     1   1     1       2 1 1                   1 1 2     1       2 1     1       1 1   1     2 1 1   24
25 13               1 1       1     1 1 1       1   1     1                                   1   1 1         1             25
26 14 1   1 1 1   1 1                                                           1             1 2     1     1   1     1     26
27 14       1     1       1         2               2   1               1                     1   2   1 1                   27
28 12   1   1         1             1                 1 2         1                     1     1             1   1           28
29 13       1               1               1                               1             1 1   2   1     1   1       1 1   29
30 15 1   1     1     1 1       1       1     1               1           1   1       1                   1           2     30
31 6                   1 1                               1 1                             1                       1         31
32 10             1       1                           1 1   1             1       1               1   2                     32
33 14       1 1         1                                 1         1   1   1     1             1           3   1       1   33
34 17           1                           2             2   2 1       1             1 2             1       1 1   1   1   34
35 19         1     1     1 1         1   1         1         2         1   1 1           1                 1 1   1 1 1 1   35
36 13     1     2                                   1       1   1         1             1   1     1     1           1   1   36
37 12       1       1                     1   1             1       1 1   1       1     1               1           1       37
38 16       1 1 1                 1 1 1           1     1 1   1                 1     2   1                   1           1 38
39 20 1         2   1       1   1           2       1 1 1         1                 1   2           2   1       1       1   39
40 21     2             1   1     1       1         1         2     2       1   1 1   2   1         1   1   1         1     40
41 13                       1 1   1 1       1   2 1       1                                       1     2             1     41
42 20   1 1     1 1       1           1       1   1     1       1 1 1 1     1   1         1     1   1   1 1                 42
43 21                               1 1     1   1 2       2                 2       2       1           1 1       2 1   2 1 43
44 16       1         1 1   1   1               1               1               1         1   1 1   1       1 2     1       44
45 5                           1     2                 1                                                     1             45
46 14 1           1 1   1             1                   1 1   1         2   1         1 1                     1           46
47 16       1                       2         1           1   1   1   1       1     2       1               1 1   2         47
48 22         1 1     2     1   2 1   1       1         1 1 2   1       1   1       1               1 1     1       1       48
49 20 2 1 1         1 1   1                           2   1                   1   2         1       1       1   2 1   1     49
50 15                   1   1               1   1 1     1   1                         1 1       2   1   2         1         50
51 19       1   3 1           1 1   1             1       1     1     2   1       1 1   1     1   1                         51
52 16 1 1         2   1 1 1         1           1         1     1     1 1                     1           1             1   52
53 16     1   1                 1   1     1       2 1 2                 1   1         1   1     1 1                         53
54 16 2   1       1       1   1 1         1             1     1 1 1               1         1       1               1       54
55 17 1 1       1               1     1 1       1       1         1 1       1 1             1 2         1   1               55
56 24 2 1   1 1 1 1 1         2         1 1     2           1         1   1       1         1     1 1       1         2     56
57 15   1 1 1             2       1     1                   1     2         1   1         1           1     1               57
58 11                   1     1           1     1                       1             1   1       1       1 1           1   58
59 18         1       1 1             1   1 1   1 1 1     1     1   1                     1 1   1     1     1           1   59
60 17             1 1         1 1         1   1                         1   1 1     1     1   2               1 1 1   1     60
61 17                     1 1           1           1 1 1 1               1 1   1   1                 3         1 1 1       61
62 12     1       1               1 1         1                               1         1   1         1             1   2   62
63 13         1       1     1                                     1   1         1     1       1 1   1     1     1     1     63
64 12                   1   1           1         1     1 1   1     1                       2       1         1             64
65 15   1     1     2       1 1               1     1       1   1           1   1         1             2                   65
66 18       1 1   1 1 1       1             2           1 1           2             1 1     1 1     1                 1     66
67 13   2         1               1     1 1     1   1               2             1                 1                 1     67
68 19     1 1 1     1 1 1     1               1       1           1 1           1   1             1       1     1 1     1 1 68
69 15 1         1       1                   1             1             1     1 1         2     1   1 1     1             1 69
70 17   1 1               1       1   1 1       1   1           1                           1   2           1       1   1 2 70
71 17   1       1       1       1       1   1 1                   1       1     1   1   1                 3       1 1       71
72 17 1             1         1     1 1   1           1       1         1     2       1 1         1     1               1 1 72
73 20         1     2   2         2   2                           1       1 1   1 1 1 1     2           1         1         73
74 13         1           1           1               1 1       1 1                     1   1                 2   1       1 74
75 11             1                                                 1           3 1               1       2       1   1     75
76 15   1                         1           1         1     1 1       1       1 1     1 1       1 1   1         1         76
77 16       1 1 1                 1             1         1                 1 2 1 1                 1   1     1     1 1     77
78 21         1     1   1   1 1             2     1   1             1           1 1 2               1 1 1         1 1 1   1 78
79 11                     1       1   1       1   1   1   1 1         1                                 1                 1 79
80 20                 1     1   1       1   1                 2 3 1 1 1                   1     2     2                 2   80
81 20   1                 1     1           1   1         1   1               1   1 1 1   1 1 1 1 1       1         2   1   81
82 12 1       1 1         1     1       1                 1 2                               1         1               1     82
83 16   1 1   1 1 1             2                     1 1   2 1       1                                 1           1     1 83
84 11             1         1 1     1                             1 1     1       1                           1 1       1   84
85 16 1     1                         1           2   1     1 1   1 1     1 2                 1             1           1   85
86 19   1 1     1       2       1                 1 1       1     1       1               1     1   1     1       1     1 2 86
87 11     1 1             1               1                 1 1         1           1                 1   1         1       87
88 15 1       1                   1       1                   1   1   2   1   1             1                     1   1 1 1 88
89 16         1       2         1         1                     1 1   1       1   2   1         1     1         2           89
90 13         1       2                       1 1 2 1             1                       1         1 1       1             90
91 16   1 1 1     1     1       1     1   1             1   1           1                               1   1   1   1 1     91
92 25             2   1     2           1     1   2                   1     2     1 1 3 1     1     1             1 1 1   2 92
93 21     1   2           1   2         1     2   1   1       1     1             1         1 1           1 1 1 1   1       93
94 26     1   1 2 1 1 2     1               1 1 1     2 1 1     1           1     1 1       1     1           1       1 1 1 94
95 17     1                   2     1   1         1 1       1       1 1 1   1     1     1   1     1               1         95
96 18 1 1   1           1     1   1 1 1   2         1         1                       1       1 1   1             1 1       96
97 13 1               1   3               1                   1       2         1                 1             2           97
98 13           1             2     1     1     2   1               1     1                     1     1         1           98
99 7   1                   2     1     1           1                                         1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
Ngày
/
Tháng