BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9         1                     1       1 2 1           1           1                               1                   00
01 7                     1     1         1                                         1       1 1                     1       01
02 16                   1   1       1       1       2     1       1 3     1       1         1 1                 1           02
03 12   1 1               1       1         1   1               1             1               1 1                 2         03
04 13         1 1           1 1 2                                   1 1               1 1   1                           1 1 04
05 10 1                       1 1         1     1                                                   1   1 1     1       1   05
06 7           1                                   1   1 1                     1             1                 1           06
07 10 1           1                                       1     1           1       1                     2       1   1     07
08 10 1       1   1                 1         1                                       1 1                   1         1 1   08
09 8       1                                 1           1                     1       1   1   1         1                 09
10 12                   1         1     1   1 1         1   1                 1                 1     1                 1 1 10
11 12     1           3   1           1       1                         1   1   1 1                   1                     11
12 12           2         1       1           1                   1   1   1       1               1 1               1       12
13 10   1 1         1 1                                 1           1 1 1                               1           1       13
14 9         1           1                   1 1                       1 1   1     1                               1       14
15 8                         1         1               1   1           1                         1         1     1         15
16 18 1 1   1     1 1               1 1   1   1     1       1 1 1 1 1                   1                             2     16
17 11               2       2     2         1     1 1                                         1                     1       17
18 12                 1           1 1           1 1   1             1         1               1         1 1     1           18
19 16 1     1   1           1 1       1 1             1     1 1                   1         1       1 1     1         1     19
20 10               2   1           1                       1 1               1     1                               1 1     20
21 6     1                                                             1   1       1           1   1                       21
22 12       1     1       1                   1         1           1                   1           1 1           2 1       22
23 14                           1                         1             1     1   1   1 1   1   1   1     1   2     1       23
24 14             1   1             1 1       1           1 1 1 1   1   1                           1     1   1             24
25 16   1 1         1   1               1 1     1   1 1           1 1 1                   1       1 1         1             25
26 11                 1               1                     1         1   1 1         1                     1 1   1     1   26
27 8                                 1 1       1               1         1                             1       1       1   27
28 14         1 1   1               1   1       1           1   1 1                                     1 1 1   1       1   28
29 3                                                     1       1                               1                         29
30 11           1       1       1   1                             1             1   1 1 2                                 1 30
31 11             1 1           1           1 1 1   1   1                         1     1                   1               31
32 13 1                 1         1   1           1           1 1         1   1     1 1                         1     1     32
33 14     1 2                           1         1 1   1 1   1                   1   1   1   1                       1     33
34 7             1                 1             1   1                             1     1     1                           34
35 13     1       1           1   1 1     1                       1   1       1                 1                 1   1 1   35
36 10   2   1 1                                         1       1             1   1                         1         1     36
37 16 1   2 1         1       1     1   1         1       1                   1           1                   1   1 2       37
38 6                   1                         1   2                               1               1                     38
39 11       1                           1         1       1 1         1                 1               1 2               1 39
40 15     2       1 1                         1                   1       1     1   1         1       1   2   1 1           40
41 12           1     1     1   1             1       1   1               1       1         1       1                 1     41
42 7             1           1           1                                                       1 1   1   1               42
43 9 2       1                   1   1               1             1                       1     1                         43
44 15     1                       1   2                   1   2   1                     1       1     2 1   1             1 44
45 6                         1                   1       1           1                 1                   1               45
46 7       1   1                               1   1                 1       1                                   1         46
47 8       1             1               1   1         1         1     1           1                                       47
48 13 1             1       1                   1       1 1           1         2 1           1           1       1         48
49 7             1       1                                       1         1   1           1               1               49
50 6   2                                               1                     2             1                               50
51 7                                           1   1                             1             1   1                 1   1 51
52 11 1 1 1           1     1                                         1 1 1               1         1                     1 52
53 14           1 1                 1     1           1                 1   1 1 1         1 1 1   2                         53
54 8                               1                   1   1 1           1               1                 1   1           54
55 8                         1       1 1   1                       1           1                             2             55
56 8 1                 1           1           1           1                                 1                 1     1     56
57 16         1           1               1 1 1 1             2     1   1     1     1                         2   1 1       57
58 10               1         1           1       1             1             1           1 1   1 1                         58
59 9           1                         1     1                   1   1           1         1           1             1   59
60 16       1               1           1   2             1 2     1     1 1           2     1         1               1     60
61 12     1   1     1 2         1     1     1                                     1 1                               2       61
62 3                   1                                       1               1                                           62
63 11                     1       1   1         1     1     1       1             1   1     1       1                       63
64 6                                                         1     1 1             1   1     1                             64
65 13             1               1         1         1   1           1           1 1 2   1       1     1                   65
66 12   1     1   1     1     1               1                       1   1                             2 1           1     66
67 6         1 1           1                                                     1             1                       1   67
68 16   1   1         1 2       1         1 1                   1                     1 1             2           1       2 68
69 16           1     1         1     1   1 1         1   1           1   1     1     1 1 1       1   1                     69
70 14   1         1 1             1   1     1       1                     1                             1         1   1 1 2 70
71 7         1 1                         1       1             1                         1   1                             71
72 16         1           1   1     1     1       2               1 1       2             2           1     1           1   72
73 7                     1                           1                                     1           1   1   1   1       73
74 12       1 1 1                                   1         1 1 1         2                         1       1         1   74
75 7 1                     1                                           1                         1     1     1 1           75
76 7               1     2           1   1         1                                               1                       76
77 9   1             1     1   1     1               1                                     1               1 1             77
78 17 1         1 1               1     1 1 1               1     1   1   1 2   1 1             1                       1   78
79 11       1   1     1   1 1     1                           1                       1         1   1     1                 79
80 11         1             1           1         1     1         1     1           2                           2           80
81 11   1   1       1         1               1   1                                   1 1   1                             2 81
82 6     1                         1               2                                         1   1                         82
83 7     1                                 1                     1                                   1     1 1   1         83
84 5                 1     1             1                                   1 1                                           84
85 7                   1           1                           1               1               1   1           1           85
86 13       1                   1       1             1 1       2       1                   1 1 1                     1   1 86
87 7                       1   1               1                           1                   1     1                 1   87
88 12 1       1     1                   1           2   1                       1             1     1       1           1   88
89 17 1 1       1               1     1           1 1 1 2                   1             1         1     1   1 1       1   89
90 11   1             1 1 2                                 1                                     1   1 1         1   1     90
91 10                   1   1 1 1                     1 1       1                               1             1     1       91
92 15             1     1   1           1   1               1       1       1   1 1       1       2       1       1         92
93 13 1             1           1                 1       1   1       1 1 1               1   1                     1     1 93
94 8         1         1     1 1                                                   1                           1 1       1 94
95 9             1               2     1                     1                   1       1                     1       1   95
96 10                   1 1   1                                 1         1 1   1               1       1           1       96
97 14   1 1 1 1                                               1             1 1       1 1 1       1   1       1           1 97
98 10   1 1                             1       1     1                                 1         1         1       1     1 98
99 10 1                       2   1               1           1       1   1 1                           1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
Ngày
/
Tháng