BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 09/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11       1               1   1 1   1               1               1               1           2         1               00
01 9         1             1 1                 1                               1     1           1         1 1             01
02 3         1   1                         1                                                                               02
03 11                   1     1 1     1 1                               1         1               1             1 1   1     03
04 8                 1           1       1                                   1               1         1     1 1           04
05 20 1       1 1       1                           1     1 1           1   1       3   2   1 1 1 1       1   1             05
06 6               1                     1                                 1         1       2                             06
07 12     1         2 1       1 1       1                   1                           2         1 1                       07
08 16         1   3 1 1 1     1                 1     1             1         1 1   1         1           1                 08
09 9           1         1         1   1         1 1                             1                 1 1                     09
10 13 1               1 1 1 1       1   1         1 1       1     1                             1                       1   10
11 11     2           1               1 1   1           1 1                         1   1                 1                 11
12 10             1       1     1                 1   1               1 1                   1                   1       1   12
13 11                       1     1     1                   1           1 1       1 1         1 1   1                       13
14 10           1     1         1                   1     1                     2         1             1               1   14
15 9 1         2       1       1                   1                         2         1                                   15
16 9                     1                   2       1       1                   1             1 1           1             16
17 11       1             1       1                 1                 1             2         1             1         1   1 17
18 12                               1         1   1 1   1     2     1               2                               1   1   18
19 7           1         1 1                     1                         1     1                                   1     19
20 11     1   1   1                 1               1                   1                   1               1   1     1   1 20
21 12   1   1 1                   1             1         1 1             1             1   1             1         1       21
22 12 1                 2                       1       1           1             1           1     1     1           1 1   22
23 9   1       1 1                 2             1                                                       1           1 1   23
24 9                     1                 1                     1     1               1 1         1         1       1     24
25 13     1   1       1       1 1                           1 1       1   1                     1         2               1 25
26 6           1 1   1                                                                 1 1           1                     26
27 10 1       1         1     1 1         1                 1           1                                 1         1       27
28 12     1   1                     1       1         1     2               1     1                   1 1               1   28
29 12                   1             1 1   1         1             1   1       1       1             1       1   1         29
30 13   1                     1           1 1     1       1     1 1         1   1     1                 1                 1 30
31 8       1       1     1                                                   1                   1       1         1   1   31
32 11 1   1 1                       1 1       1       1           1                 1       1                         1     32
33 9                               1 1 1   1                   1                             1             1 1 1           33
34 10               1     1 1                 1         1             2                   1                             1 1 34
35 13     1 1       1       1     1     1                         1         1                       1   1   2             1 35
36 11                 1 1                     1   1             1         2           2     1                       1       36
37 13 1 1 1 1 1     1           1                 1 1                                   1 1       1 1                       37
38 15 1     1 1                                         1 1     1 1       2   1                     2   1   1 1             38
39 16   1     1                 1   1         2       1 1     1           1             1 1         1     1   1         1   39
40 18     1   1 1 1 1   1       1       1   1       1   1         1 1     1     1   1                             1 1       40
41 8               1 1                                             1       1               1 1 1     1                     41
42 9       1             1                           1           1             1     1 1                 1   1             42
43 13                     1 1   1   1 1   1                 1         1                     1   2 1                       1 43
44 9         1 1       1           1             1             1 1                                           1   1         44
45 11         1                 1         1                             1             1 1       1       1     1         1 1 45
46 10 1 1               1     1               1                   1                   1               1             1 1     46
47 14 1 1           1                                     1     1 1 1         1   1         2   1             1 1           47
48 14               1       1           1 1   1     1   1                       1     1   1               1     1 1       1 48
49 11           1 1                         2         1     1   1           1   1       1         1                         49
50 11     1                         1   1             1         2   1     1     1               1   1                       50
51 12 1 1           1       1         1         1                           1   1 1           1         1         1         51
52 7   1         2 1                 1                           1     1                                                   52
53 11 1 1                       1                 1   1                     1                   1   1             1 1 1     53
54 10       1       1 1               1   1   1           1   1                             1     1                         54
55 9     1                             1                   1           1   1                       1   1 1         1       55
56 10                             1                     1       1   1 1             1         1       1   1               1 56
57 8     1               1                   1                       1 1                     1             1   1           57
58 5   1 1                                                 1                                 1     1                       58
59 18     1 1 2 1                       1     1         1             1           1 1                     1   1 2   2     1 59
60 9               1   1   1           1                   1       1         2                                         1   60
61 13                       1     1   2                 1     1       1       1       2               2         1           61
62 13 1                 1                       1 1           1     1     1   1           1         1   2               1   62
63 10                   1         1                           1   1           1       1                 1   1     1     1   63
64 11                     1                   1       1             1                         1       1         1 1   1   2 64
65 9                             1         1     1   1             1 1                 1                   1       1       65
66 14                               1           1 1       3     1   1     2 1   1                       1               1   66
67 10                 1   1           1         1       1     1           1       1       1                   1             67
68 12                 1   1   1 1 1 1     1                   1     1         1                 1     1                     68
69 14           1       1       1       1   1   1   1     1   1                 1     1     1         1               1     69
70 10                 1                   1     1         1 1 1   1                       1       1             1           70
71 6 1                                   1         1                   1                   1                             1 71
72 7             1           1             1         1         1                                     1             1       72
73 14 1     1     1     1   1 1   2         1                     1                     1               1       1       1   73
74 7   1                 1                             2               1                 1                               1 74
75 11           1     1           1               1                 1             1 1                   1     1   1   1     75
76 11   2           1       1             1           1 1                       1               1                 1 1       76
77 13                           1 2       1             1       1   1 2       1                   1   1               1     77
78 13           1   1                                           1       1 1 1 1       1   2       1   1                 1   78
79 13                           1   1     2                   1           1               1   1     1 1                 1 2 79
80 6   1                                       1           1 1   1           1                                             80
81 11             1                             1         1           2   1                     1   1       2       1       81
82 6       1                               2       1 1   1                                                                 82
83 11       2   1             1   1             1 1     1     1                                             1     1         83
84 8 1   1 1   1                 1                                                       1     1             1             84
85 14                 1               1   1     1   1             1       1   1   1       1 2           1       1           85
86 8                 1       1                                       1               1                     1   1 1   1     86
87 9                               1   1 1   1                       1     1               1         1             1       87
88 9       1                                         1   1 1           1                         1               2   1     88
89 7   1                   1 1               1                 1                                       1   1               89
90 13     1               1                     1                 1             1   2             1     1       2     1   1 90
91 10 1               1     1 1             1 1           1                                                       1 2       91
92 9                               1 1         1   2                             1             1         1   1             92
93 11       1               1           1 1     1 1 1         1                 1               1           1               93
94 7                                                               1   1   3               1               1               94
95 7           1           1 1                 1 1                                                 1                 1     95
96 17   2         1           1       2     1                   1           1 1   2   1 1     1   1       1                 96
97 9 1       1               1                                                 1 1   1     1 1                   1         97
98 8     1       1       1                                     1       1         1       1                       1         98
99 11             1                   1       1         1 1 1 1 1                   1     1           1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng