BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9                 1                   1                     1       1 2 1           1           1                       00
01 10     1     1     1     1                         1     1         1                                         1       1 1 01
02 20               4       1                       1   1       1       1       2     1       1 3     1       1         1 1 02
03 11               1       1       1 1               1       1         1   1               1             1               1 03
04 14 1                   1   1           1 1           1 1 2                                   1 1               1 1   1   04
05 10 1       1     1         1 1 1                       1 1         1     1                                               05
06 10           1 1 1         1             1                                   1   1 1                     1             1 06
07 8         1               1   1           1                                       1     1           1       1           07
08 9                 1   1       1       1   1                 1         1                                       1 1       08
09 7                         1         1                                 1           1                     1       1   1   09
10 13   1   2           1       1                   1         1     1   1 1         1   1                 1                 10
11 13     1           1               1           3   1           1       1                         1   1   1 1             11
12 12 2                   1                 2         1       1           1                   1   1   1       1             12
13 9                 1             1 1         1 1                                 1           1 1 1                       13
14 13   2   1 1                 1         1           1                   1 1                       1 1   1     1           14
15 7 1                         1                         1         1               1   1           1                       15
16 17 1                           1 1   1     1 1               1 1   1   1     1       1 1 1 1 1                   1       16
17 11               1                           2       2     2         1     1 1                                         1 17
18 9                                             1           1 1           1 1   1             1         1               1 18
19 17   1         1 1 1     1     1     1   1           1 1       1 1             1     1 1                   1         1   19
20 8                                           2   1           1                       1 1               1     1           20
21 7 1               1         1     1                                                             1   1       1           21
22 10   1   1 1                         1     1       1                   1         1           1                   1       22
23 11 1 1               1                                   1                         1             1     1   1   1 1   1   23
24 11                                         1   1             1 1       1           1 1 1 1   1   1                       24
25 14                       1       1 1         1   1               1 1     1   1 1           1 1 1                   1     25
26 9       1           1                         1               1                     1         1   1 1         1         26
27 6         1                                                   1 1       1               1         1                     27
28 13   1       2             1           1 1   1               1   1       1           1   1 1                             28
29 3                 1                                                               1       1                             29
30 10                                       1       1       1   1                             1             1   1 1 2       30
31 12 1                     1                 1 1           1           1 1 1   1   1                         1     1       31
32 14     1   1                 1 1                 1         1   1           1           1 1         1   1     1 1         32
33 15     1             1             1 2                           1         1 1   1 1   1                   1   1   1   1 33
34 7                 1                       1                 1             1   1                             1     1     34
35 10                 1               1       1           1   1 1     1                       1   1       1                 35
36 10       1       1               2   1 1                                         1       1             1   1             36
37 16     2         1   1         1   2 1         1       1     1   1         1       1                   1           1     37
38 7     1                     1                   1                         1   2                               1         38
39 14 1         1 1 1 1 1   1           1                           1         1       1 1         1                 1       39
40 13   1         1         1         2       1 1                         1                   1       1     1   1         1 40
41 17   1     1 1 1     2       1           1     1     1   1             1       1   1               1       1         1   41
42 4             1                           1           1           1                                                     42
43 12 1 1           1           1 2       1                   1   1               1             1                       1   43
44 12     1       2                   1                       1   2                   1   2   1                     1       44
45 7           2                                         1                   1       1           1                 1       45
46 7                     1             1   1                               1   1                 1       1                 46
47 12           1   1           2       1             1               1   1         1         1     1           1           47
48 11                             1             1       1                   1       1 1           1         2 1           1 48
49 8       1           1                     1       1                                       1         1   1           1   49
50 8     1 1                       2                                               1                     2             1   50
51 4       1                                                               1   1                             1             51
52 9                             1 1 1           1     1                                         1 1 1               1     52
53 16             1 1 1 1                   1 1                 1     1           1                 1   1 1 1         1 1 1 53
54 9 1     1   1                                               1                   1   1 1           1               1     54
55 6                                                     1       1 1   1                       1           1               55
56 7                       1     1                 1           1           1           1                                 1 56
57 13                   1                 1           1               1 1 1 1             2     1   1     1     1           57
58 9     1                                     1         1           1       1             1             1           1 1   58
59 10   1 1       1                         1                         1     1                   1   1           1         1 59
60 17 1   1 1                           1               1           1   2             1 2     1     1 1           2     1   60
61 14 1                     1 1 1     1   1     1 2         1     1     1                                     1 1           61
62 3                                               1                                       1               1               62
63 13     1       1     1                             1       1   1         1     1     1       1             1   1     1   63
64 8                   1       1                                                         1     1 1             1   1     1 64
65 11                                         1               1         1         1   1           1           1 1 2   1     65
66 10       1                   1   1     1   1     1     1               1                       1   1                     66
67 8     1   1       1   1               1 1           1                                                     1             67
68 12                         1     1   1         1 2       1         1 1                   1                     1 1       68
69 15           1                           1     1         1     1   1 1         1   1           1   1     1     1 1 1     69
70 10         1         1           1         1 1             1   1     1       1                     1                     70
71 11       1             1 1 1           1 1                         1       1             1                         1   1 71
72 16       1   1       1                 1           1   1     1     1       2               1 1       2             2     72
73 4             1                                   1                           1                                     1   73
74 11             1             1       1 1 1                                   1         1 1 1         2                   74
75 8         1 1     1   1   1   1                     1                                           1                       75
76 9                     1 2                   1     2           1   1         1                                           76
77 13 2 1     2           1         1             1     1   1     1               1                                     1   77
78 15                             1         1 1               1     1 1 1               1     1   1   1 2   1 1             78
79 11     1   1               1         1   1     1   1 1     1                           1                       1         79
80 10     1                               1             1           1         1     1         1     1           2           80
81 12                 1   2         1   1       1         1               1   1                                   1 1   1   81
82 9   1 1 1             1           1                         1               2                                         1 82
83 4                         1       1                                 1                     1                             83
84 9   1 1             1 1                       1     1             1                                   1 1               84
85 8             1 1     1   1                     1           1                           1               1               85
86 11         1                         1                   1       1             1 1       2       1                   1 1 86
87 7   2                     1                         1   1               1                           1                   87
88 13 1     1                 1 1 1       1     1                   1           2   1                       1             1 88
89 19       1 1 1           1 2 1 1 1       1               1     1           1 1 1 2                   1             1     89
90 9         1             2       1             1 1 2                                 1                                   90
91 11         1   1   1   1                         1   1 1 1                     1 1       1                               91
92 14         1   1           1               1     1   1           1   1               1       1       1   1 1       1     92
93 15       1             1 1   1 1             1           1                 1       1   1       1 1 1               1   1 93
94 6               1                     1         1     1 1                                                   1           94
95 11 1                 2 1                   1               2     1                     1                   1       1     95
96 10           1 2                                 1 1   1                                 1         1 1   1               96
97 12           1           1       1 1 1 1                                               1             1 1       1 1 1     97
98 9   2             1             1 1                             1       1     1                                 1       98
99 14           2   1 1   1       1                       2   1               1           1       1   1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng