BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12     1     1       1       2                 1               1   1 1   1               1               1               00
01 10 1   1     1     1                 1           1             1 1                 1                               1     01
02 11         1 1   1       2       1     2         1   1                         1                                         02
03 10 1 1                     1                               1     1 1     1 1                               1         1   03
04 8       1   1 1         1                               1           1       1                                   1       04
05 15       1       1       1               1       1 1       1                           1     1 1           1   1       3 05
06 6 1                           1   1                   1                     1                                 1         06
07 13           1     1               1 1 1     1         2 1       1 1       1                   1                         07
08 18   2                     1       1             1   3 1 1 1     1                 1     1             1         1 1   1 08
09 7                                                 1         1         1   1         1 1                             1   09
10 13                 1 1                   1               1 1 1 1       1   1         1 1       1     1                   10
11 11               1                 1         2           1               1 1   1           1 1                         1 11
12 11     1 1   1         1                             1       1     1                 1   1               1 1             12
13 10     1                         1                             1     1     1                   1           1 1       1 1 13
14 14           1       1     1 1 1 1     1           1     1         1                   1     1                     2     14
15 9                         1             1         2       1       1                   1                         2       15
16 9                         1 1     1                         1                   2       1       1                   1   16
17 10   1               1               1         1             1       1                 1                 1             2 17
18 11                       1                                             1         1   1 1   1     2     1               2 18
19 8                     1     1                     1         1 1                     1                         1     1   19
20 9                 1     1       1           1   1   1                 1               1                   1             20
21 9                             1           1   1 1                   1             1         1 1             1           21
22 8       1                               1                 2                       1       1           1             1   22
23 9   1     1                         1     1       1 1                 2             1                                   23
24 7                   1         1       1                     1                 1                     1     1             24
25 12     1           1     1                   1   1       1       1 1                           1 1       1   1           25
26 6     1                     1         1           1 1   1                                                               26
27 10 1                           1         1       1         1     1 1         1                 1           1             27
28 13       1 1           1     1               1   1                     1       1         1     2               1     1   28
29 14     1   1 1 1           1       1                       1             1 1   1         1             1   1       1     29
30 12               1       1                 1                     1           1 1     1       1     1 1         1   1     30
31 4                                             1       1     1                                                   1       31
32 13         1         1 1     1           1   1 1                       1 1       1       1           1                 1 32
33 7                   1               1                                 1 1 1   1                   1                     33
34 12     1             1 1   1   1                       1     1 1                 1         1             2               34
35 13         1     1   1         1     1       1 1       1       1     1     1                         1         1         35
36 10         1           1         1                       1 1                     1   1             1         2           36
37 14     1   1     1     1         1       1 1 1 1 1     1           1                 1 1                                 37
38 11               1                       1     1 1                                         1 1     1 1       2   1       38
39 14 1           2                 1         1     1                 1   1         2       1 1     1           1           39
40 22   2   1     1     1               1       1   1 1 1 1   1       1       1   1       1   1         1 1     1     1   1 40
41 11   1                 2     2   1     1               1 1                                             1       1         41
42 9   2           1       1                     1             1                           1           1             1     42
43 13       1     1       1           1 1                       1 1   1   1 1   1                 1         1               43
44 15       1   1       1         1   1 2 1         1 1       1           1             1             1 1                   44
45 5                     1                         1                 1         1                             1             45
46 9             1 1         1             1 1               1     1               1                   1                   46
47 15     1 2 1   1 1                       1 1           1                                     1     1 1 1         1   1   47
48 8                                                     1       1           1 1   1     1   1                       1     48
49 10 1                                               1 1                         2         1     1   1           1   1     49
50 15     1 1           1   1 2                 1                         1   1             1         2   1     1     1     50
51 13 1             1 1           1         1 1           1       1         1         1                           1   1 1   51
52 10 1                   1     1             1         2 1                 1                           1     1             52
53 9                 2     1               1 1                       1                 1   1                     1         53
54 11                 1       1       1           1       1 1               1   1   1           1   1                       54
55 12           1   1             1   3 1       1                             1                   1           1   1         55
56 10 1     1             1               1                             1                     1       1   1 1             1 56
57 8   1     1           1                     1               1                   1                       1 1             57
58 5               1         1               1 1                                                 1                         58
59 13                     1     1               1 1 2 1                       1     1         1             1           1 1 59
60 11                       1       2                     1   1   1           1                   1       1         2       60
61 12 1 1         1           1                                   1     1   2                 1     1       1       1       61
62 9                       1               1                 1                       1 1           1     1     1   1       62
63 7                                   1 1                   1         1                           1   1           1       63
64 8       1 1 1   1                                           1                   1       1             1                 64
65 9   1       1       1                                               1         1     1   1             1 1               65
66 16       1         2                   1                               1           1 1       3     1   1     2 1   1     66
67 12     2                         1 1                     1   1           1         1       1     1           1       1   67
68 13             1         1   1                           1   1   1 1 1 1     1                   1     1         1       68
69 17 1 1     2 1 2                                   1       1       1       1   1   1   1     1   1                 1     69
70 11   1 1   1     1                                       1                   1     1         1 1 1   1                   70
71 6           1           1               1                                   1         1                   1             71
72 7                                 1 1               1           1             1         1         1                     72
73 15         1         1     1 2           1     1     1     1   1 1   2         1                     1                   73
74 9           1     3                       1                 1                             2               1             74
75 9     1       1                                   1     1           1               1                 1             1 1 75
76 11 1                                   2   2           1       1             1           1 1                       1     76
77 14 1 1         1               1                                   1 2       1             1       1   1 2       1       77
78 9       1                             1           1   1                                           1       1 1 1 1       78
79 8                                   1 1                           1   1     2                   1           1           79
80 8                     1           1       1                                       1           1 1   1           1       80
81 9                         2     1                   1                             1         1           2   1           81
82 10   1         1   1     1                     1                               2       1 1   1                           82
83 12                 2                 1         2   1             1   1             1 1     1     1                       83
84 6                 1                     1   1 1   1                 1                                                   84
85 14               1         1   1   1 1                   1               1   1     1   1             1       1   1   1   85
86 5             1     1                                   1       1                                       1               86
87 12 1         1       1     1 1         1                               1   1 1   1                       1     1         87
88 10 1     1     1                 2             1                                         1   1 1           1             88
89 7           1       1                     1                   1 1               1                 1                     89
90 10   1           1               1           1               1                     1                 1             1   2 90
91 12 1     1               1         1 1   1               1     1 1             1 1           1                           91
92 10 1       1   1 1                                                     1 1         1   2                             1   92
93 13     1                       3               1               1           1 1     1 1 1         1                 1     93
94 8                     1       1 1                                                                     1   1   3         94
95 6     1                                           1           1 1                 1 1                                   95
96 19 1     1 2                   1 1   1     2         1           1       2     1                   1           1 1   2   96
97 9     1             1                 2 1       1               1                                                 1 1   97
98 7                     1                     1       1       1                                     1       1         1   98
99 16           1           1   2 1 1 1                 1                   1       1         1 1 1 1 1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
Ngày
/
Tháng