BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9                                   1                         1     1   1               1   1   1             1       1 00
01 10 2       1 1                           1         1                           1                   1   2                 01
02 12   1           1       1               1                 1     1           1     1   1       1             1         1 02
03 9   1     1                 1         1   1     1                           1               1   1                       03
04 10             1               1           1 1                 1 1   1 1                         1                   1   04
05 11     1     1       1               1   2               1             1                             1     1         1   05
06 10             1   1               1               1         1                             1 1       1     1           1 06
07 13         1   1   1 1           1 1     1         1   1           1                   1                           1 1   07
08 8       1       1 1     1     1       1                                                 1             1                 08
09 15                             2       1     1   1           1       1 1   1     1       1       1           1   1 1     09
10 14   1           1           3 2           1             1             1 2         1     1                               10
11 18   1             1 1     1 1   2 1             2     1             1             1   1       1       1 2               11
12 8           2           1             1                                 1             1         1             1         12
13 16 1       1 1         1   1         1           1     1     1 1         1         1   1                   1   1     1   13
14 7   1                 1                           1       1   1   1                                           1         14
15 10 1       1                   1       2                   1     1     1     1     1                                     15
16 8           1                 1                 1         1               1         1         1   1                     16
17 8                       1 1                                   2                               1     1           1 1     17
18 9         2                 1             1 1                                             1               1 1       1   18
19 10           1                 1     2             1               1     1             1                   1   1         19
20 10 1   1                   1 1                             1 1                           1                       1 2     20
21 6                         1             1                           1                   1               1       1       21
22 6           1                                 1 1                                     1             1 1                 22
23 11       1   1         1 1                                         1                 1             1 1     1     1   1   23
24 16                       1                   1 2             1         4   1 1       1   1   1           1       1       24
25 10   1         1   1         1   1       1                                         1       1   1                       1 25
26 4                           1                                     1               1                       1             26
27 14   1 1                   1   1   1 2                   1               1     1   2 1                           1       27
28 12   1         1       1         2           1     1         1 1           1                         2                   28
29 10       1         1   1           1         1       1               1       1   1   1                                   29
30 11     1   1 1       1                 1             1   1 1       1   1                               1                 30
31 10         1 1           1                             1       1         1 1                     1       1         1     31
32 11     2                   1               2 1   1             1                 1                           1 1         32
33 13 1   1         1   2   2                       1                     1   2                 1                 1         33
34 13                   1         1     1         1       1       1                         1   1   1 1     1             2 34
35 7       1                 1   1       1             1               1                                                 1 35
36 9     1     1                       1 1                                                                 1     1   2   1 36
37 13       1     1   1   1           1     1         1 1     1                       1               1                   2 37
38 13     1         1   2 1             1       1         1     2                                               1 1     1   38
39 9           1         1                   1             1 1                                   1     1             1   1 39
40 13                       1       1         1   2           2             1                 1   2               1       1 40
41 14                               1       1   2                   2 1 1     1         1   1                     1   1   1 41
42 7                               1               1           1 1 1                 1 1                                   42
43 13             1   1 1 1     2       1 1                 1         1   1         1                                   1   43
44 9                                 1                 1                       2       1                 1   2       1     44
45 5           1               1                     1               1 1                                                   45
46 13                   1     1       1                       1             1         1     1   1 1 2 1         1           46
47 11               1             1                                 1       1       1   1         1                 2   1 1 47
48 19 1 2   2               1       1   1     1 1       1         1                     1       1 1 2       1         1     48
49 12 1                   2                 1             1   1     1         1               1 1             1       1     49
50 13                                                 1       1   1   1     1     1                   1   1 1 1 1 1   1     50
51 13 1 2                                 1           1   1                     2           1     1     2   1               51
52 6       1                                 1                           1             1     1                 1           52
53 8     1                             1   1                 1             1             1                     1         1 53
54 12     2   1   1                 1             1       1   1     1             1                               1     1   54
55 12         1       1           1 1                   1   1                   1 1           1             1           1 1 55
56 9               1             1                               1   1                                         3   2       56
57 12                 1 1 1                 1           1 1     1               1   1     2       1                         57
58 10   1   1           1       1                 1       1                 1   1       1                         1         58
59 10 1                                       1 1   2               1                     1 1   1                       1   59
60 10       1         2                           1         1       1                                 1 2   1               60
61 14                                       1           2   1   1 1     1                   1 1 1 1       1         1   1   61
62 9   1                                         1         2   1                     1   1   1                   1         62
63 10 1           1       1 1         1                 1                       1 1                   1                 1   63
64 8         2                               1                 1                   1     1         1             1         64
65 13               1                         1       2             2     1         1   1             1         1       2   65
66 11           1 1 1                             1   1           1           1       1 1     2                             66
67 10     1         1                               1     1                     1   1                 2             1   1   67
68 7               1                                         1     1   1   1                         1           1         68
69 8                 1     1             1                               1                                   1 1   2       69
70 12 1                       1 1     1           1                     3           1         1     1     1                 70
71 11 1     1 1   1   1       1 1                 1                                 1                     1   1             71
72 11 1               1                   1                                   2   1   1     1 1 1               1           72
73 12 1           1 1           1   1 2                     1         1           1                       1 1               73
74 12               1     2     1         1 1       1         1     1         1     1                               1       74
75 17       2         1       1         1   1                   1                 2       2   1 1 1         1       2       75
76 8     1                                   1   1 1     1 1                     1               1                         76
77 13     1 1       3         1         1                       1     1                         1         1   1 1           77
78 7         1         1 1                       1                                         1 1 1                           78
79 9       1         1   1             2               1       1                               1                         1 79
80 12     1         1   1     1       1                                       3 2                   1   1                   80
81 8     1 1             1       1                       1         1               1                   1                   81
82 13             1         2       2 1       1                       1                   1         1 1   1   1             82
83 11             1                         1 1               1                   1                 2   1     2       1     83
84 8 1         1           1                     1     1       1                     1                     1               84
85 12         1   1                   1         1                   1       2   1   1   1   1       1                       85
86 10   1   2                 2           1           1 1   1                 1                                             86
87 13                               1             1   2                 1     1   2 1 1     1         1   1                 87
88 16 1             1   1         1   1       1     1             1       1           1   1   1 1         1     1     1     88
89 10   1     1                 1               1 1 1                 1           1               1         1               89
90 6           2                   1       1                     1       1                                                 90
91 8     1       1                     1   1   1           1                     1                             1           91
92 7                                     1     1           1       1                                 1 1                 1 92
93 11                                           1       1       1     1 1           1   1 1   1 1         1                 93
94 9 1           1   1             1           1                                 1               1     1             1     94
95 13             1     2                             1               1         1   1   1   1         1 1   1           1   95
96 11   1                                 1           1   2           1 1 1 1                         1     1               96
97 11   1                     1                         1   1           1         1     1     1               1   1   1     97
98 6                       1         1   1             1 1 1                                                               98
99 11         1             1 1   1   1       1     1   1 1                         1                     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng