BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13                       1 2 1             1               1       1         1                     1 1       1   1   1   00
01 17   3   1       2       1               1     1       1                             1   1 1           1         1     2 01
02 14 1         1                                 1     1 1 1   1 1                 1       3       1   1                   02
03 16 1       1 1         1       1       1       1 1 1           1           1 1         1       1     1 1                 03
04 14           1     2       1                 1       1       1           1   1 1 1             1                 1 1     04
05 14     1           1   1             1   1   1   2                         1     1   1   1 1             1               05
06 19   1     1 1   1 1 1           1       1 1 1         1             2 1           1         1 2     1                   06
07 22   1 2           2 1           1       1         1 1 1 1             1   1           1   1     1             2 1   1 1 07
08 12 1 1                         1   1                         2       1                 1 1       1 1   1                 08
09 12           1       1 1 1   1                 1                   1     1                           1 1   1   1         09
10 14       1     1       1 1 1   1   1       1       3       1           1     1                                           10
11 20     1     1                         2   1 1   2 1     1 1     1   1               1   1 2 1             1       1     11
12 13 1                   1     1     1 1 1       1         2   1                               1       1             1     12
13 12                   1     1     1                 1 2 1   1   1               1               1       1                 13
14 15   1               1                   2 1                 1   2         1   1 1     1         2                     1 14
15 14                       1 1       1   1                                       1       2   2 1       1     1 1   1       15
16 21     1   1 1         1         1   1     1   2 1         1   1   2               1   1 1   1             2     1       16
17 15   1     1 1 1       1           1     1           1 1 1   1 1       1                     1             1             17
18 14         1                 1             1 1           1     1 1       1           1         1         2     1   1     18
19 17       1     2   2               2     1             1           1   1                           2     1       1 1 1   19
20 14         2     1             1     1                               1 1           1           1 2   1             1 1   20
21 17   1   1       1   1               1                         1   1       1 1   2   1 1           1     1 1 1           21
22 16           1         1     1 2 1   1                           1 1         1                       2     2 1     1     22
23 16 1   1 1 1           1                   1 1             1       1           1   1     1   1 1           1         1   23
24 18       1           1   1   1         1     1                   1 1             1       1 1 1   1   1     1     2     1 24
25 18 1                   2   1 1 1 1     1   1           1         2                 1     1 1 1           1         1     25
26 21 1       1       1 1 1   2   1           1   1     1   1     2                     1   1     1         1   1 1       1 26
27 9             1       1     1   1     1                                 1                   1   1                   1   27
28 18 2   1   1 1       1                     1       1     1 1                   1       1   1           1 1 1       1 1   28
29 20             1       1     1 1     1   1 1         1       2       1       1   1 2 1 1       1 1           1           29
30 16 1         2 1 1 1               1   1                   1                       1                     2     2 1 1     30
31 12     1         1 1     1       1   1                               1 1 1           1                           1 1     31
32 13     1                                           1             1 1   1     2         1     1     1   1 1     1         32
33 25     1 1       2           2   1             1 1 1 2     1   1   1     1 1     1     1 1       1           1 1 1     1 33
34 12     1           1       1     1                               1         1 2 1 1         1                       1     34
35 15                     1   1 1         1   2           1 1       1     1         1   1   1                   1     1     35
36 20 1     2 1   2 1   1           2           1   2 1               1   1   1             1   1         1                 36
37 15             1           1   3     1     1     1               1   2           1 1 1                       1           37
38 13 1 2           2   1             1   1                                             1             1   1       1 1       38
39 15 1 1     2           1   1                 1               1       1   1 1   1                         1     1     1   39
40 15   1             2                       1 1 1     2 1                 2 1             1                     1     1   40
41 18         3 1     1             2             1   2             1     1         1         1     1     1   1 1           41
42 21       2     1 1           2 1     1   1   1 1           1 1         2 1     1             1           1             2 42
43 18 1     1       1         1         1 1               1       1       1     1 2   1         1 1     1     1 1           43
44 15   1   2       1       1 1 1                           1         1 2   1 1                         1             1     44
45 15 1   1 1         2               1                 1       1                     1 1 1         1 1       1 1           45
46 10       1             1     1   1     1             1               1 1                                     1       1   46
47 16   1           1   1                                 1                 1 1       3         2         2 2           1   47
48 18                 1     1           1       1 1     1 1 1   1     1   1   1 1       1     1           1   1           1 48
49 19       1   1 1           1     1     1 1                 1       1             1 1   1   3     2     1     1           49
50 12   1         1       1 1     1             1 1                                     1           1 1   1         1       50
51 13     2               1 2             1 2           1                   1   1               1     1                     51
52 17 3   1         1           1                   1         1               1   1           1         1     1   1   2   1 52
53 13     1       1       1                   1   1               1                       1   1       3         1       1   53
54 19               1   1   1                 1     1 1   1   2 1 1   1         1     1 1         1   1 1         1         54
55 19                       1 3       1     1       1     1                   3   1               1     1     1 1 1 1     1 55
56 15   1       1 2 1     1                                                       1     1   1             1   1 1 1 1 1     56
57 21   1 2           1       2       2                           1     1 1     2   1     1   1             2 1         1 1 57
58 19           1 1                 1 1       1           1 1     1       1 2     1   2         1   1           1   1     1 58
59 14 2 1 1               1             2         1   1 1                       1 1                   1               1     59
60 7         1 1                                                   1 1                           1 1                   1   60
61 17         1   1         2   2 1   1         1     2   1                                   1   1   2                   1 61
62 13         1     1 1 1       1                                 1   1       1 1                   2             1     1   62
63 22       1                     1 1 1 1   1       2   1 1       1         1 1 1 2 1   1 1               1 1         1     63
64 16             1     2   1 1             2     1 1 1     1   1     1     1         1                       1             64
65 15               1       1     1     1 1 1         1   1 1           1                         1   1           1   1 1   65
66 15       1       1                     1   1 1               1   1 1     1       1     1         1   1                 2 66
67 19 1         1   1     1               1           1     1 1 1 1               1           1     1   1 1 1     1 1 1     67
68 21         1   1             1   1 1         1   1   1               2           1   2   1   1   1 1 1   1     1   1     68
69 15                       1       1     1                 1 1             1 1     3 1 1     1   1         1               69
70 10   1 1         1   1           1 1           1 1       1                                   1                           70
71 20   1         1   1     1     2         1     1       1   2 1   2             2   1         1             1           1 71
72 16                             1 1     1   1 1         2   1     1 1           1         1 2       1             1       72
73 16 1     1 1                     1 1           2   2 1                           1       1   1                 1   1   1 73
74 14   1   1   1           1           1 1                                   1         1       1 1         1 1     1   1   74
75 13 1 1         1           1                   1             1       1                     1 1     1     1       1     1 75
76 17               1           1     1       1 2 1         1       1         1   1 1 1                 2     1           1 76
77 12 1         1                       1       1               2   1   1               1         1           1     1       77
78 20     1   1   1     1               1                     1     1   1     1 1   1 1   1   1   1   1 1 1         1   1   78
79 19           1 1         1 1       1     1   2 1   1           2     2                             1           2 1   1   79
80 10           1       1       1 1 1                                 1     1             1 1                   1           80
81 19           1         1                 1 1         2   1       1 1 1 1 1 1   1   1                 1   1   1       1   81
82 16   1 2   1 1           1             1                         2             1     1   1 1 1 1               1         82
83 13 1 1       1       1 1         1                   1   1               1               1     1                     1 1 83
84 17           1                     1   1         1   1       1 2       1 1         1               3   1       1 1       84
85 9                           1     1 2                 1   1           1               1                   1             85
86 9       1                                       1           1           1       1     1 1                         1   1 86
87 19   1   1         1   1             1       2 1     1 1   2       2             1       1   1 1                     1   87
88 19   1   1 1       1     1   1 1     1 1   1             1     3             1         1               1         1   1   88
89 10         1   1 1       1         1                             1                   2                         1   1     89
90 19                 1   1   1           1 2           1   1   1         1     1                       1 2 1 1 1 1   1     90
91 13         1         1             1         1 1         1   1         1     1     1                 1 2                 91
92 19     2 2     1   1       1               1   1   1         1   1     1   1             2     1 1                 1     92
93 17             1             1 3     1 1     1   1     1             1 1     1       1 1               1     1           93
94 15               1       1         1             3             1   1       1 1     1           1         1           1 1 94
95 18 1                 2           1   1             1 1 1   1         1 1         1             1 1       1       1   1 1 95
96 14         1         1             1     1       2       2       1 1           1       1       1             1           96
97 19       1   1     1 1   1 1 1   1     1 2       1     1 1           1     1         1 1           1                     97
98 25     1             2         2     1     1       1       3 1 1     1   2   1         1     1   1   1       3       1   98
99 18 1   1           1                 1   1 1 1     1                   1 1     1                 1   1 1     1       1 2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng