BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16       1       1         1                     1 1       1   1   1   1         1       1   1 1 1             1 1       00
01 14   1                             1   1 1           1         1     2         1         1         1     1         1 1   01
02 18 1 1 1   1 1                 1       3       1   1                     1     1   1 1           1     1       1         02
03 14           1           1 1         1       1     1 1                           1       1     1     1     1 1         1 03
04 14 1       1           1   1 1 1             1                 1 1     1 1                             1         1 1     04
05 15                       1     1   1   1 1             1                 1   1 1 1     1     1   1   1     1             05
06 13   1             2 1           1         1 2     1                   1         1           1       1                   06
07 21 1 1 1             1   1           1   1     1             2 1   1 1     1 1         1   1   1 1               1     1 07
08 13         2       1                 1 1       1 1   1                                   2     1         1 1             08
09 15               1     1                           1 1   1   1         1           2       1     1       1   2       1   09
10 8       1           1     1                                                       1       1                 1 1     1   10
11 14     1 1     1   1               1   1 2 1             1       1       1                                     1       1 11
12 13     2   1                               1       1             1                     1       1 2             1 1     1 12
13 13 2 1   1   1               1               1       1                       1           1         1               2     13
14 22         1   2         1   1 1     1         2                     1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2 14
15 14                           1       2   2 1       1     1 1   1                             1   1       1           1   15
16 20       1   1   2               1   1 1   1             2     1       1                   1   1   1 1     1 1     1 1   16
17 19 1 1 1   1 1       1                     1             1                   1 2   1     1   1 1       2       1       1 17
18 18     1     1 1       1           1         1         2     1   1           1         2 1                 1       2   1 18
19 12   1           1   1                           2     1       1 1 1       1                             1   1           19
20 11                 1 1           1           1 2   1             1 1   1                               1                 20
21 17           1   1       1 1   2   1 1           1     1 1 1                     1     1                     1       1 1 21
22 16             1 1         1                       2     2 1     1       1           3 1                     2           22
23 15       1       1           1   1     1   1 1           1         1   1       1       1   1 1                 1         23
24 13             1 1             1       1 1 1   1   1     1     2     1   1                                               24
25 17   1         2                 1     1 1 1           1         1           1       1       1   2 1     1 1             25
26 17 1   1     2                     1   1     1         1   1 1       1   1 1 1         1           1   1                 26
27 7                     1                   1   1                   1             1 1                   1                 27
28 18     1 1                   1       1   1           1 1 1       1 1         1     1 1     1                 1 2     1   28
29 18 1       2       1       1   1 2 1 1       1 1           1             1 1           1                   1 1           29
30 12       1                       1                     2     2 1 1             1 1               1     1                 30
31 13                 1 1 1           1                           1 1             1         1   1       1       1 1 1       31
32 19             1 1   1     2         1     1     1   1 1     1                 1     2       1 1 1 1                 1   32
33 19 2     1   1   1     1 1     1     1 1       1           1 1 1     1                     1           1 1       1       33
34 15             1         1 2 1 1         1                       1       2 1       1           1     1     1             34
35 12   1 1       1     1         1   1   1                   1     1                         1       1           1         35
36 12               1   1   1             1   1         1                               1 2                       1     1 1 36
37 12             1   2           1 1 1                       1           1   2                             1       1       37
38 15                                 1             1   1       1 1               1 1 1       1           1 1 1   2       1 38
39 17         1       1   1 1   1                         1     1     1             1 1 1 1     2   1       1           1   39
40 13 2 1                 2 1             1                     1     1     1 1               1                     1       40
41 15             1     1         1         1     1     1   1 1             1       1 1                     1       1 2     41
42 17       1 1         2 1     1             1           1             2 1               1       1 1               1 1 1   42
43 24   1       1       1     1 2   1         1 1     1     1 1             1     1     1     2   2 1     1     1 1       1 43
44 13     1         1 2   1 1                         1             1       1     1                   1   1         1       44
45 12 1       1                     1 1 1         1 1       1 1                     1   1                 1                 45
46 10 1               1 1                                     1       1   1   1         1     1           1                 46
47 21   1                 1 1       3         2         2 2           1               1         2         1 2 1   1         47
48 21 1 1 1   1     1   1   1 1       1     1           1   1           1           1 2 1     1       1   1   1             48
49 22       1       1             1 1   1   3     2     1     1             1   1 1       1       1   1 1       1   1   1   49
50 14                                 1           1 1   1         1             1 1 1     1 1         1 1   1   1           50
51 10 1                   1   1               1     1                     2                       1     1   1               51
52 24       1               1   1           1         1     1   1   2   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1   52
53 14           1                       1   1       3         1       1   1     2 1         1             1                 53
54 18   1   2 1 1   1         1     1 1         1   1 1         1                               1     2             1 1     54
55 17   1                   3   1               1     1     1 1 1 1     1       1 1                     1         1       1 55
56 18                           1     1   1             1   1 1 1 1 1     1   1     2       1                     1 1 1   1 56
57 19           1     1 1     2   1     1   1             2 1         1 1     1       1 1           1                   2   57
58 20   1 1     1       1 2     1   2         1   1           1   1     1   1       1 1         1             2             58
59 12 1                       1 1                   1               1     1   1 1 2                 1       1               59
60 10             1 1                           1 1                   1         2         1           1           1         60
61 14   1                                   1   1   2                   1 1             2     1         2     1 1           61
62 14           1   1       1 1                   2             1     1   1           1                   1   1     1     1 62
63 18 1 1       1         1 1 1 2 1   1 1               1 1         1                     1     1 1                   1     63
64 13     1   1     1     1         1                       1                 2       1                   1 1 1         1   64
65 22   1 1           1                         1   1           1   1 1     1             3 2 2   1   1 1       2       1   65
66 14         1   1 1     1       1     1         1   1                 2   1     1                       1         1       66
67 18     1 1 1 1               1           1     1   1 1 1     1 1 1     1 1                               1         1   1 67
68 23 1               2           1   2   1   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1                       2 1 1 1     1       68
69 18     1 1             1 1     3 1 1     1   1         1                   1     1         1       1   1 1               69
70 6     1                                   1                                             1   1   1                     1 70
71 19   1   2 1   2             2   1         1             1           1             1 1       1       1   1         2     71
72 22   2   1     1 1           1         1 2       1             1         1       1     1     1   1       1     2 1 1   1 72
73 17 1                           1       1   1                 1   1   1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1 73
74 15                       1         1       1 1         1 1     1   1         1   1             1           1     1 1 1   74
75 17         1       1                     1 1     1     1       1     1     1 1           2       1   1   1 1         1   75
76 15     1       1         1   1 1 1                 2     1           1   1                                     1 2   1   76
77 12         2   1   1               1         1           1     1                                   1   1             2   77
78 21       1     1   1     1 1   1 1   1   1   1   1 1 1         1   1       2                   2             1       1   78
79 16           2     2                             1           2 1   1   1     1   1                       1 1 1         1 79
80 12               1     1             1 1                   1             1   1               1     1       1   1       1 80
81 20 2   1       1 1 1 1 1 1   1   1                 1   1   1       1           1     1 1     1                     1     81
82 15             2             1     1   1 1 1 1               1               1   1   1     1         1 1                 82
83 14 1   1               1               1     1                     1 1   1                     1   1   1         1   2   83
84 20 1       1 2       1 1         1               3   1       1 1         1     1           1         2     1           1 84
85 11   1   1           1               1                   1                       1       1       1       1     1 1       85
86 17         1           1       1     1 1                         1   1 1 1   1   1       1     1 1           1         2 86
87 21 1 1   2       2             1       1   1 1                     1       1       1     1 1 1 1     1       1     2     87
88 16     1     3             1         1               1         1   1                 1   2           1     1     1 1     88
89 12             1                   2                         1   1     1           2         1     1 1           1       89
90 23 1   1   1         1     1                       1 2 1 1 1 1   1         1   1 1   1   1       1     1     2     1     90
91 16     1   1         1     1     1                 1 2                 1               1   1 1       1   1         1   1 91
92 18         1   1     1   1             2     1 1                 1           1 1     2   1 1       1       1         1   92
93 13   1             1 1     1       1 1               1     1                 1           1       2               1       93
94 14           1   1       1 1     1           1         1           1 1     2                   1 1                   1   94
95 22 1 1   1         1 1         1             1 1       1       1   1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 95
96 15     2       1 1           1       1       1             1           1       1   1     1     1   1               1     96
97 13   1 1           1     1         1 1           1                     1             1       2             1     1       97
98 26       3 1 1     1   2   1         1     1   1   1       3       1       3 1 1 1 1   1                     1           98
99 16                   1 1     1                 1   1 1     1       1 2                     2   1               1   1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng