BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14   1 1       1 1                   1       1 1                                 1 1       1     1 1   1         1       00
01 13   1               1               1       1   1 1   1           1                 1   1     1               2         01
02 21           1       1                 1 1 1   1         1 1         2 1     2         2                     2     2   2 02
03 12 1           1         2 1       1 1     1                                                       1 2   1               03
04 21 1   1       1     1         1         1   1       1 1   1 1   1 1   1     1                 1 2             2 1       04
05 13 1     3   1 1 1                                       1   1   2             1             1                           05
06 21   2         1             1                 1   1 1                 1 2       1                     1 1 3 1   2 1   1 06
07 20 1     1           1 1 1 1   1 1 1           2             1                 1             1   1               2 2   1 07
08 12         1         1 1 2     1                         1     1                 1       1                 1       1     08
09 13 1       1                   1     1               2       1             1     1                         1   1     1 1 09
10 13                                                   1   1 1     1                 1             1   1 1       2 1   2   10
11 18         2       1               1 1   1   1 1       1             1   1 1     1   1       1         1       1       1 11
12 20       1     1           1 1       1               1 2     1       1 1 1     1 1         1               2     1 1 1   12
13 16                           1       1   1           1     1   2 1 1 1 1     1 1 1 1                           1         13
14 15   1     1 1   1   1               2                 1                       2 1     1           1             1 1     14
15 12                               1   1               1 1 1       1       1               1             1   1         1 1 15
16 20   1 1   1 1     1 1                         1     1             1       1 1 1   2     1       1 1     1 1   1         16
17 12               2               1       1   1   1 1       1                     1                               1 2     17
18 14       1   1     1 1   1 1     1       1           1 1           1 1 1         1                                       18
19 10     1 2             1           1                                         1               1     2         1           19
20 10                 1                   1   1   1 1     1                                 1   1   1               1       20
21 16       1             1 1                   3     1     1 2         1                           1     1       1   2     21
22 14                   1 1 1 2           1                         1 1               1           1   2 1   1               22
23 21     1       1 1     2           1 1 2         1   1 1             1   1 1       1 1           1       1   1 1         23
24 24         2   1 1 2 1   1 1     1     1   2   1         2           1 1 2 1 1                                       1 1 24
25 16   1               1       1 1   1   1               1         1 1   1     1   1   1                           1 1 1   25
26 12                     2       1         1                 1     1   1       1   1   1   1                           1   26
27 14 1   1           1         2 1   1             1         1 1     1 1         1     1                                   27
28 14     1       2               1     1               1         1       1             1   1 1             1 1   1         28
29 14           1       1 1   1               1 2 1                 1             1     1     1             1       1       29
30 14       1 2         1               1       1   1                   1     1 1 2             1 1                         30
31 17     1         1 3 1     1           1   1       2                         1           1 1       1       1     1       31
32 9     2       1             1     1                   1       1 1       1                                               32
33 14                           3     1 1   1                 1       1   1 1           1       1 1             1           33
34 12         1                         1         1   1                   1     1 1 1         1         1 1     1           34
35 13     1             1   1             1   1       2         1     1 1                         1       1           1     35
36 11 1 1     1 1               1           1                                                     1 1   1       1     1     36
37 14 1                         1           1     1     1           1           1     1   2               1     2 1         37
38 21       1     1     1       1             1   2                   3                 1 1 1     1   1 1 2   1 1       1   38
39 15 1         1   3   1 1           1             1                                           1       1       1 1 1     1 39
40 15       1     1 1   1       1             1       1         2             1   1   1               1           1   1     40
41 11 1 1                         1                   1 1           1     1               1 1             1               1 41
42 11             1 1                   1                   1     1     1     1                           1     1     1   1 42
43 16     1         1     1     1                           1           1       1 1         1 1     1 3 1     1             43
44 11 1   1       1   1       1 1 1                                       1                 1             2                 44
45 11                 1       1                 1   1       1     1       1                             1   2             1 45
46 26     1 1   1 1   1     1   2 2   2 1     1       1   2     1   1 1         1   1 1         1       1     1             46
47 10 1   1                                   1         1             1       1           1 1         1                 1   47
48 15                       1   1   1       1   1         1 1     1 1           1     2                 1 2                 48
49 13               1   1                 2   1           1 1 1             1       1           1           1 1             49
50 14   1   1                 2                     1                     1     1       1 1 1   1               1     1 1   50
51 13 1         1         1       1       1 1         1           1   1     1                                     1 1     1 51
52 17   1     1     1     2           2   1             1       1           1   1       2       1   1                     1 52
53 12   1           2       1         1   1       1       1       1 1           1               1                           53
54 20 1 1 1     1     1     2               1                           1     1 1   2 1         1 1             1 2 1       54
55 20 1 1   1           1           1           2           1 1   1 1 1     2 1 1         1           1     1   1           55
56 14     1         1 1       1           1   1 1             1   1           1           2 1     1                         56
57 17                           2 1       1   2 1                   1       1 1   1             1   1     1 1   2           57
58 20 1           1           1     1   1   2           2             1       1   1     2   1     2 1   1   1               58
59 12       1         1       1   1                 1 1   1     1             1         1         1   1                     59
60 22       1 2 1     1   1 1     1 1       1     1       2           1               1 2 1 1     1   1     1               60
61 19             1   2       1                     1 1       1     2       1   2                   1   1     1 1   1   2   61
62 22   1       1   1     1 1     1   1       1 1   2   2         2   1   1             1 2 1                     1         62
63 14       1         1     1     1 1     1           1 2   1 1                                 1       2                   63
64 18     1   1         1                           2                 1   2 1           1   1 1     1   1   2       1     1 64
65 18 1       1 1       1       1   1         1           1   1         2   1     1           1 1 1             2           65
66 25 1     1   2   2               1 1   2 1     1 1   1         1   1       1           1   2   1 1 1     2               66
67 16   1       2       1 1   2 1                 1 1       1           1       1   1   1 1                                 67
68 15 1                       1       1                     2 1 1 1     1     1     1 1           1         1 1             68
69 9                             1                         2     1 1         1     2     1                                 69
70 20   1       1     1       1               1     1             3       2     1         2   1     2     1 1           1   70
71 19 1       1                       1     1         1   1   1         1   1 3     1       1       1       1       1   2   71
72 15         3       1 1 1                     1                         1 1   1         1 1     1       1       1         72
73 16         1 1         1 1     1         1   2   1       1       1       1         1     1                 1           1 73
74 12     1 1               1           1                       2                 1 1           1 1                     1 1 74
75 12   1                     1   1 1         1           1     1         1       1 1         1                     1       75
76 21     1   1   1         2         1 1 1           1     1   1   1       1                   1           2 1   3       1 76
77 14           2               1                 2           2               2         1       1         1       1   1     77
78 15   1   1       2     1   1           1     1                 1 1       1                   1 2                       1 78
79 14         1       1             2 1                     1                     1           2     1 1     1           1 1 79
80 23 1 1 2 1                 1   1       1 1       1           1     1                   1 1     1 1   1 2       1 1 1   1 80
81 18                   1                     1         1   1           1                     2     1 1 2 1 1   1   2 1   1 81
82 18             1       1 1 1       1         1 3             1 2           1       1 1     1     1 1                     82
83 17             1     1       1   1   2     1       1       1 1                       1 1   1     1 1       1 1           83
84 15   2           1                 2 1           1           1   1       1 1       1     1     1                     1   84
85 18     1 1 1       1   1         2   1   1 1   1       1   1         2   1     1               1                         85
86 9             1     1                   1         1         1             1     1                   1                 1 86
87 16   1                                 1       1 1 1   1   1               1       1       1 2     1       1 1       1   87
88 18   1       2         2 1   1   1       1   1   1 2                           1                     1 1             2   88
89 16 1             1       1 1           2         1   2 1 1             1 1     1               1                   1     89
90 24 2   1 1     2       1             1                               2 2         1 3       1 1   1         1       2 1 1 90
91 23         1                     1   1     2       3 1     1 1 1   1                   1   2   1   1 1     1 1         2 91
92 14                 1           2     1 1     1         1           1                     1         1 1   1       1 1     92
93 16     2   1     1       1       1       1                                   1         1   1 2       1         1     1 1 93
94 17   2         1   1             1                         1 1   1             1           1             1   1     2 3   94
95 21 1         1                 1 3 1   1 1     1 1       1         1   1       1   1   1   1       1       1     1       95
96 15 1           1       1 1         1       1   1 1         1                   1   2 1     1         1                   96
97 14     1 2         1             1                           1 1 1     1           1     1       1         1     1       97
98 23           1 1           1 1 2 1 1     1   1     1       1   2   1             1 1 1 1       1       1   1 1           98
99 19 1 1   1   1                           1 1 1   1       1   2       1         1     1   1   1       1 1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng