BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 05/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng
00 15 1     2           2 1           1                     1                   1   2 2           1     1                   00
01 17   2 1               1           1         1     1       1         1   1 1           1 1 1 1           1         1     01
02 16   1   1                         1       1       1         1   2   1     1                       2   1       2     1   02
03 14   1     1     1     3   1             1     1                                         1           1     1       1 1   03
04 20         1       1               1   1             1   1               1 1     1 3   1 1   1             1   2   1 1   04
05 12         1         2 1       1         1           2                         1   1                 1             1     05
06 16 1 1       1   1           1   1 1         1   1 1               2                     1   1                 1   1     06
07 22 1 1 1 1   1   2                     1   1     2 1 1 1 1 1                               1         1 1 3               07
08 18           1 1                   2               1   1   1 1 1 3                   2     1     1     1             1   08
09 21   2       1 1       1     1         2 1     2 2                 1         1 1           1   1       1       1   1     09
10 17   1   1 1     1         1                         1                         1 1   3           1     1 1     1 1   1   10
11 10           1                                 1     1             1           1   1     1   1                 1 1       11
12 10   1       1           2   1                                               1                       1     1 2           12
13 20   1 3   2 1     1             1           1 1 1 1   1     1                         1       1     1       1       1   13
14 13       2   1               1       2       1 1             1 1                 1                             2         14
15 20   1               1   1       2   1             2               1 1 1 1   1     1       2       1 1 1     1           15
16 14     1       1       1   1                 1             1         1 1             1   1 1                 1 1     1   16
17 15               1             1   1                   1   1       1 1 1   1         2 1 1   1         1                 17
18 16   1     1   2   1 1   1               1         1   1 1       1   1       1                 1         1               18
19 12                 1 1               1     1 1   1     1   1                                       1       1   1 1       19
20 12                                     1 2     1       1                   1 1 1       1   1     2                       20
21 20 1               1           1       1   2   1         1 1   1 1       1             1   1 1       1 1   1 1   1       21
22 15           1 2   1         1 1   1               1   1               1   1   1       1   1 1                           22
23 14     1           1 1     2             1   1   1             1       1         1       1 1                       1     23
24 18         2               1 1 1           1   1 1 1                     3         1             1               1 1   2 24
25 14           1   1 1 1   1           1 1       1   1   1       1   1 1                 1                                 25
26 19     1   1   1           1   3 1 1                           1       2   1 1 1                 1           1     1   1 26
27 15     1   1       1       1   1         1 1               1   1   1 1             1   1                 1           1   27
28 8   1     1         1   1             1                                   1                 1       1                   28
29 16     2       2                 1               1 1               2                         2 1   1 1       1         1 29
30 21   1           1   1   1     2       1   1         1   1 2 1 1 1   1     1     1                 1         1   1       30
31 14 2               1       1     1     1 1   1 1       1     2               1                   1                       31
32 17   1 1       1     1 2   2     2                 1                 1 1   1 1       1             1                     32
33 14                                         1   1   1     1           1   1   2 2                         1 2       1     33
34 11                     1                               2             1   1   1       1               1   1         1   1 34
35 11                     1           1   1     2                     1           1     1       1         1             1   35
36 16 1 1   1   1         1               1     1   1     1               1     1     1       1 1       1               1   36
37 11               1         1     1     1                 2   1             1 1         1           1                     37
38 16 1                     1   1               1               1 1   1     1 1   1 1     1           1 1     1           1 38
39 17   1   1           2     2                 2   1           1         1     1 1 1           1               1     1     39
40 22 1         1 1   1     1     1 1   1 1 1 1             1 1         2 1       1 1     1   1   1                     1   40
41 21 1     1   1           1                   1       1       2                 1 2     1   1     1 1   1     1 1 3       41
42 13     1   1             2   1               1                 2   1               1         1 1 1                       42
43 22       1 1   1             1   1   2   1       1     1         1         1     1   1       2 1 1       1 1 1     1     43
44 22 1                         1                   1   1     1     1 1 2   1 1   1 1     1 1     1 1 3             1   1   44
45 15     2   1   1                   2                                   1 2       1     1 1     1 1   1                   45
46 12     1             1       1         1                 1     1                   1           2   1         1     1     46
47 11               2   1               1               2 1   1                         1                   1             1 47
48 14   1 1 1 1           2                       1     1                       1   1     1     1   1   1                   48
49 15       1 1       1         2             2       1         1                 1         1 1     1           1       1   49
50 21                     1     1         1 1 1 1 1     1   2         1   1 2         1             1 1         1 1 1 1     50
51 15 2           1             1         1                 1 1 1               1                 2 1     1     1       1   51
52 13       1             1 1 1             1   2                 1 1         1                         1   1             1 52
53 11       1   1       1                             1                 1                 1     1 1   1         1         1 53
54 12   1       1             2       1 1     1                   1             1                   1                   1 1 54
55 20     1 1     1   1 1   1   1   2         1                       1             2         1 1   1     1   3             55
56 13               1   2   1         1     1 1                     1                                   1 1 1   1         1 56
57 19 1     1     1     2     1         1   1   2         1   1     1 1         1       1     1   1               1         57
58 17         1               1                 1 1       1   1 1     1 1 1       1   2                     1     1     1 1 58
59 21 1           2                   1     2 1 1   1     1     1 1     1   2   1             1           1       1       2 59
60 19                                       3         1     2     1 1     2       1   2 1             1 2 1           1     60
61 25 1               1           1 1 1   1         1   1 1 1 1     1   1       1 1 1       2 2   1       1   1     1   1   61
62 17 1           1         1     1 1 1           1 1 1   1 1                   1       2 1 1                     1         62
63 13     1     1     1 1 1   1                 1   1           1       1       1 1             1                           63
64 14               1         1             1                     1       1     1           1     1   1   1 1 2       1     64
65 18     1     1 1   1     1                   1       1   2     1 1               1 1     2       2                   1   65
66 20 2   1 1               1     1     2   1 1       1       1     1 1       1     1     1       1                   2     66
67 18           1   2 1         1     1 1 1       1   1       1   2           1         1                     1 1       1   67
68 13                               1 1               1   1 1     1       1   1 1         1   1       1     1               68
69 8       1                               1                       1   1 1                     1             2             69
70 21   1 1   1 1             1         1       1 1     1 1     1 1 2 2                                   1 2 1   1         70
71 21   1     1     1       1     1     1 1 1 1     1   1   1     1       2                 1 1           2   2             71
72 19         1 2       1   1 1 2 1 1     1       1     1     1                                     1           1       1 2 72
73 18 1       1   1     2         1 1                 1 2           1 1             1                   2   1 1       1     73
74 20                 1   1             1 1   1     1                   1     1   1     1           1 1 1       1 1 2 1 1 1 74
75 10 2   1 1         1               1                                 1               1     1   1                         75
76 23 1         1 1 2 1         1 1     1   1 1   1   1   1                 1     1                 1           2 1   2   1 76
77 14         1       1   1       1   1 1         1                 1             1 1 1   1   1               1             77
78 22 1             1 1     1 1   1   1 2     1         1       1 1           1   1 1               1   1   1     1   1 1   78
79 11     1           1             1               1   1 1     1                 1                                 1 1 1   79
80 14               1     1 1 1         1     1                 1       1   1               1     1   1       1   1         80
81 20 1                   1 1     2         1       1   2           1 1 1     2         1     1     1         1     1   1   81
82 20   1       1                   1         1     1 1       2 2           1 1         2 2     1     1       1   1         82
83 18   2         1 1     1         1       1   1 1     1         1   1     1               1           1   2       1       83
84 13 1                   1             1                       1         1 1       1     1 1 1           1             1 1 84
85 11     1                 1             1   1   1         1             1     1 1 1               1                       85
86 24                           1 2 1   1               1 1         1 1 1       1       2   2   1 1   1 1   1       2     2 86
87 9       1 1   1               1     1     1             2                                         1                     87
88 16             1 1               1 1               1           1 1 1     2         1           2   1   2                 88
89 16     1                         1     1       1           1           1           3 1             1   2         2     1 89
90 15         1                       1   1               1   2             1     1   2       1             1   3           90
91 8               1                                         1               1           1       1     1 1               1 91
92 15       1         1         1                 1 1           1             1     1 1 1   1   1                   1     2 92
93 10         1     1 1         1                           1       1       1             1                 2               93
94 15           1   2     1 1 1   1               1     1       1 1                                         1     1 1 1     94
95 9               1     1 1             1         1 1       1                                 1             1             95
96 19         1       1         2       1 1         1       1             2 1             1 1     1 1               2     2 96
97 17       2   1             1 2   1 1 1         1 1                                           1     1           1 2   1   97
98 16       3   1 1   1     1                 1           1         1 1   1                 1             1     1       1   98
99 18 1 2 1     1       1 1         1 1                         1             2             1   1 1     1         1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng