BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN Ngày 08/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10                     1 1 1     1         1 1 1     1                 1                                       1         00
01 17 1       1 1       1               1 1       1         1 1       1                           1 1 1   1           1 1 1 01
02 8             1                   1       1   1               1 1       1 1                                             02
03 11 1                       1         1     1     1                   1 1           1             1                 1   1 03
04 16   1   1     1           2 2       1       2 1           1 1                                     1 1       1           04
05 13                         1     1                           1       1     1 1       1       1 1                 2 2     05
06 6                       1                   1       1                     1                             1   1           06
07 12     1 1                 1     1                               2       1   1                             2   1 1       07
08 8     1 1   1       1               1   1                       1                         1                             08
09 6 1             1     1                                       1                                 1   1                   09
10 10                   1             1         1 1                 1             1                   1 1       1         1 10
11 11                   1                   1             1 1                       1   1   1 2       1               1     11
12 8   1                                       1           1 1                 1     1 1                               1   12
13 9     1                     1           1 1                         1           1   1 1         1                       13
14 8               1     1                       1         1   1                         1                       1     1   14
15 9         1         1               1   1 1       1               1                       1             1               15
16 5 1   2           1                                                                                           1         16
17 13 1                     2             1 1         1   1               1 1             1       1         1 1             17
18 7           1     1                             1 1       1         1 1                                                 18
19 13 1         1         1 1 1                               1 1     1       1           1         1     1   1             19
20 13 1         1 1             2   1           1               1 1                 1                               2     1 20
21 13 1       2                   1                   1           1   1             1       1   1         1       1     1   21
22 10         1     1   1                           1           1 1 1                   1         2                         22
23 13   1   1 1             1             1 1     1       1             1     1   2                     1                   23
24 10 1 1                 1                                     1   1                         1           1   2     1       24
25 10             1               1   2     1   1 1                     1   1                                     1         25
26 13     1                     1   1 1 1       1 1 1                       1       1       1 1         1                   26
27 9       1                     1           1         1               1       1   1                 1                   1 27
28 12       1               1           1       1 1 1           1         1         1     1           1             1       28
29 11   1       1                         2                                       1 2                   1           1   1 1 29
30 9 1 1           1         1                                                                       1     1 1       1 1   30
31 12   1             1   1         1       1               1 1         1     1       1       1                           1 31
32 8             1                                         2     1       1       1       1                 1               32
33 16     1 1 2         2                 2 1     1             2   1   1         1               1                         33
34 12   1 1               1         1 1                                 2 1           1       1       1         1           34
35 10   1           1           1 1 1   1           1                                 1       1                   1         35
36 9       1                                 1           1                     2 1   2           1                         36
37 11   1   1           1 1               2                               1             1     1     1 1                     37
38 9           1     1         1                     1   1           1                     1                       1   1   38
39 8   1                 1                     1     2                   1                 1           1                   39
40 8                             1 1 1                   1                                               1       1   1   1 40
41 9 1                   1       1 1 1             1     1                                             1 1                 41
42 14   2             1   1 1                       1         1   1               1           1             1   3           42
43 18 1             1       1         1           1 1           1             2 1   1         1   1     1   1 1     1 1     43
44 7                         1   1                         1                 1     1         1               1             44
45 13                   1                 1 1           1 1           1 1   1                   1 1           1     2       45
46 8         1   1           1                   1 1               1               1     1                                 46
47 13     1   1 1   1     1             1 1                                   1                   1         1 1     1   1   47
48 17 1           1 2                     1         2                 1     1   1 1   1 1 1         1     1             1   48
49 10   1   2         1                                   1       1 1     1           1                   1                 49
50 8                                                             1               1   1     1       1 1   1 1               50
51 13       1             1           1 1               2         1                         1     1 1   1 1     1           51
52 10           1                                   1                   1   1       1     1 1               1   1         1 52
53 9         1 1 1   2                                                   1 1             2                                 53
54 7                           1                               1   1 1         1             1       1                     54
55 8                 1 1                                     1   1         1                     1                     1 1 55
56 10       1                   2             1 1       1   1                 1 1                     1                     56
57 11 1             1 1     1   1 1               1     1                     1       1     1                               57
58 9                 1   1   1                       1                     1     1       1 1                   1           58
59 10 1 1 2                                     1             1                                           1       1   1   1 59
60 7 1           1   1       1       1 1                                                                               1   60
61 25   3           2   1   1       1         1   1         2 1 1 2                 1       1       1     1 2       1 1   1 61
62 9                   1   1       1                     1   1                   1 1             1                       1 62
63 4                               2   1                                                                             1     63
64 16           2                         1   1 1       1             2       1       1 1       1   2 1               1     64
65 16             1 1           1 1 1       1             1 1         1   1 1     2     1 1                       1         65
66 14         1       1     1         2                               1                     2   1   1     1 1       2       66
67 12           1       1       1       1         1   1             1       1             1       1           1 1           67
68 14       1   1 1               2                         2 2   1 1                     1       1             1           68
69 7           1             1               1       1             1                           1     1                     69
70 14               1                         1   1     1   1 2 1                   1   1       2         2                 70
71 12                 1     1                       1 1 1           1     1               1             1           1   1 1 71
72 7     1           1                               1                         1   1             1   1                     72
73 14               1     1     1 1   1 1 1               1       1       1   1   1                                   1   1 73
74 8       1                   1         1 1       1                 1                                           1   1     74
75 13         1   1       1                               1           1       1   1   1     1                 1 1       2   75
76 10     1                 1                       1         1                 1       1       1 1     2                   76
77 11     1               1       1     1   1                 1   1 1   1       1           1                               77
78 9       1     1         1                   1               1         1                                   2           1 78
79 9 1             1       1                   1                                                       1         1   1 1 1 79
80 13             1                       1 1 1                       1   1   1         1   1 1       1 1         1         80
81 10             1                           1                 1       1 1               1                 1 1 1         1 81
82 4                                 1                                               1 1                       1           82
83 14         1                   1                   2 1       1     1             1   1       1       1   1   1       1   83
84 9           1   1 1                 1               2   1               1                                     1         84
85 7             1                           1       1             1       1           2                                   85
86 10     1         1                             1       1 1         1         1     1       1         1                   86
87 10           1                           2       1     1             1                             1   1       1     1   87
88 10             1     1               1     1           2                 1         1         1                   1       88
89 16         1   1     2                             1 1     1             2             1         1 1   1       3         89
90 8                                               1 1 1                 1           1 1     1 1                           90
91 9     1                   3           1 1             1     1                                   1                       91
92 16         2 1         1                   1 1     1                 1     2 1           1 1 1   1       1               92
93 14     1                     1 1 2   1 1                                     1     1         1   1         1       1 1   93
94 16       1         2       1 1 1   1                               1         2               2       1     1 2           94
95 8     1                   1                         1         1               1                         2         1     95
96 7       1           1         1   1     1                                               1     1                         96
97 5                       1         1       1             1                                       1                       97
98 7 1                           1 1           1                       1         1     1                                   98
99 8         1                                         1         1 1                           2         1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng