BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11         1             1     1   1   1               1 2                   1         1             1                   00
01 13         1       1 2       1       1           1       1     1 1                 1 1                             1     01
02 8 2                         1               1         1       1                 1   1                                   02
03 7     1     1     1                                                                 1         1     1       1           03
04 9           1   1   1       1               1 1   1                       1               1                             04
05 8                             1           1                                           4                         1 1     05
06 15       2                       1     1       1     1       1   1       1         1         1   1               1 1 1   06
07 8                                               1   1     1                                   1   1 1             1   1 07
08 17   1       1               1     2   1     1               1         1                 2   1               2 1   1 1   08
09 11                     1 1           1   1   1                 1       1 1           1       1         1                 09
10 15 1       1   1                 1   1   1 1               1             1     1       1     2               1   1       10
11 14     1         1       1 1 1     1                           1     2                     1       1   1   1       1     11
12 10 1       1             1                   1 1   1   1                   1           1                         1       12
13 13   1 1       1             1   1       1               1 1     2                   1   1       1                       13
14 11     1       1     1     1                                       1         1   1             1               1 1   1   14
15 9                     1             1       1   1         1                 2                             1           1 15
16 13     1             1     1 1       2     1           1   1               1   1   1             1                       16
17 6 1   1                       1   1             1                                                   1                   17
18 8                                         1     1 1         1                 1                       1         1     1 18
19 11     1                     1                                           2                   2 1 1       1     1       1 19
20 7                 1   1   1     1           1                                                   1               1       20
21 11                               1 1   1         1           1             1 1 1           1   1         1               21
22 12             1 1                     1                               3               1       1 1     1     1 1         22
23 13         1 1 1               1               1             1                           1 1 1             1       2   1 23
24 8         1       1                                                   1   1       1         2 1                         24
25 10           1         1 2 1                 1                   1         1       1                                 1   25
26 13     1             1 1     1 1                     2                       1         1 1                 1       1   1 26
27 11               1                   1 1 1 1 1                     1                           2 1           1           27
28 7               1                   1 1                                           1               2                 1   28
29 6                     1                     1   1 1                                       1                           1 29
30 10   1                   1           1       1       1 1       1               1                       1     1           30
31 13             1     1       3   1 1                           1             1       1 1   1                   1         31
32 9               1 1 1 1   1         1                   1       1                                           1           32
33 8   1               1   1                                     1     1                     1               1           1 33
34 9 1                   1     1   1     1   1   1                       1                                             1   34
35 10 1     1       2   1 1                 1         1         1                     1                                     35
36 8                     1 1                           1   1   1     1         1           1                               36
37 8   1 1                       1                                         1       1   1                     1     1       37
38 10     1 1                                                             1   1   1   1         1             1   2         38
39 15           1                   1               2 1   2 2 1 1       1                         1 1   1                   39
40 7                     1           1     1                       1             1                     1             1     40
41 13 1                           1         1             1 1 1         2                   1       1   1 1 1               41
42 11   1 1                         1       1     1                       2             1         1 1                   1   42
43 10                         1   1 1                       1           2   1             1   1                 1           43
44 5           1                       1                                     1               1             1               44
45 9             1 1                                     1 1     1   1           1                     1             1     45
46 16                       1               2           1   1 1             1           1 1       1     2     1     1   1 1 46
47 10       1           1   1 1                           1       1       1           1                       1   1         47
48 8       1     1                                                 1   1           1       1     1           1             48
49 10 1     1   1               1     1     1 1                     1                   1   1                               49
50 7     2 1       1                               1 1                       1                                             50
51 11 1                                             1 1     1                   2                       1 1 1     1     1   51
52 8   1             1                           1       1       1                                   1           1       1 52
53 14           1 1 2         1       1   1         1       1                 1 1     1                 1       1           53
54 11                     1               1       1           1             1             2                   1 1   1     1 54
55 16         2   1               1 1 1               1         1     1 1   1   1   1             1     1         1         55
56 15   2             1                       1         3           1     1   1             1         1   1   1         1   56
57 12 2     1 1                   1   1 1               1           1   1         1       1                                 57
58 11   1             1     2             1                         1                     1     1       1   1     1         58
59 8           1 1           1                 1       1                           2           1                           59
60 14             1           1         1   1 1 1     1               1     1         1       1       1     1             1 60
61 8           1     1               1                     1       1             1 1                           1           61
62 14     1   2         1                                               1   1     1 1 1       2       1     1   1           62
63 13         1               2                                         1   1   1               1   2     1 1 1     1       63
64 10           1                             2                           2   1               1           1     1     1     64
65 13             1         1           1                         1               1 1   1           1 1     2           1 1 65
66 5       1                                     1       1                                                 1       1       66
67 9                               1     1         1     1                 1     1             1           1 1             67
68 8                           1                     1         1             1 1           1                       1     1 68
69 16                 1                                   1     1       2 1     1 1 1             1   1 1 1         2 1     69
70 15       2   1       1         1     1       1     1 1                         1     1                 1 1   1     1     70
71 11   1                   1             1   1   1   1       1                         1           1       2               71
72 11             1 1 1                     1 1           1     1                   1       2             1                 72
73 9                     1               1     1 1 1           1   1           1           1                               73
74 16     1   1           1 1       1   1 1     1             1   1         1       2           2     1                     74
75 8     1   1   1                                           1       1 2                                 1                 75
76 12         1       1           1       1       1     1       1 1 1 1                             1             1         76
77 11 1 1   2   1                                 1                 1             1     1 1     1                           77
78 8               1       1       1 1                 1                                     1                 1       1   78
79 15       1                                     1   1       1   2   1             1 1     1         1     1         1 2   79
80 12           1     1 1         2                 1   1 1   1     1       1 1                                             80
81 10 1   1 1 1                     1         1                               1     1       1             1                 81
82 10                       1 1                               1 2     1               1                   1   1     1       82
83 11   1             1       1       1   1 1       1                 1                               2                 1   83
84 11   1       1   1               1                                           1   1 1       1       1             1     1 84
85 5                                               1       1                                       1 1                 1   85
86 15               1     1     1                     1 1             1         1       1   2 1         1         1   1   1 86
87 14       1 1       1 1 1       1               1         1 1     1     1                                       1   1   1 87
88 14         1   1                               2 1 1     1                 1         1     1               2 1       1   88
89 12 1     1   1   1               1 1               1   1                 1     1   1                                   1 89
90 8 1         1     2                     2                                                 1     1                       90
91 9                         1 1 1       1   1   1                                     1         1       1                 91
92 8 2 1         1     1                                         1   1                                                 1   92
93 12   1         1     1 1           1 1                             1   1 1         1               1           1         93
94 9                           1           1 1                   1   1       2   1                                   1     94
95 14                 1   1       1                   1       2   1   1                 1 1       1 1         1 1           95
96 10                   1           1       1   1               2                     1               1           1 1       96
97 10   1                     1         1     1                           1         1             1     2   1               97
98 10     1         1         1   1   1       1 1                     1                                   1       1         98
99 5   1                                               1 1           1 1                                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng