BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
31
/
01
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng
00 6                                                       1                     2           1                   1     1   00
01 13   1   1                   1     1 1                   1     1                             3 1   1                   1 01
02 10       1   1     1               1                         1               1             1               1 1 1         02
03 12                       1                           1             1         1 1   1   1             1           2 2     03
04 8       1         1         1                                                     1 1                   1         1   1 04
05 9         1                         1                   1           2                   1       1 1             1       05
06 12                 1       1             2     1                   1       1 1               1         1   1   1         06
07 7                                     1 1                 1         1   1 1             1                               07
08 7               1   1         1 1   1                                                                         2         08
09 9               1               1 1                       1 1                 1           1             1       1       09
10 10             1 1                                   1               1   1       2           1 1   1                     10
11 4   1                                         1                       1         1                                       11
12 7                             1         1         1   1   1                                 1                         1 12
13 11                       1           2 2 1                       2     1                     1   1                       13
14 6     1                                               1     1                 1                         1       1       14
15 16 1 1         1 1 1     1                 1 1   1                     1 1         1           1     1     1         1   15
16 14       1               1 1       1                           1   1 1   1           1 1           1   2           1     16
17 7           1             1                                 1   1       1   1                                         1 17
18 13     2                       1 1     1       1     1   1               1   1           1                 1     1       18
19 14           1     1               1 1                         1           1   1   1   1 1     1 1         1 1           19
20 17 1     1         1 1   1     1         1         1   2   2     1     1                           1       1   1         20
21 11   1   1 1 1   1                               1     1     1                                 2                   1     21
22 8     1                   1             1     1                                     1         2   1                     22
23 11             1       1                               1 1   1   1   1                 1 1     1 1                       23
24 13     1               1 1                             1         1 2                                 1     1 2     1   1 24
25 11     2                           1                 1   1                           1 1 1       1         1 1           25
26 9           1       1       1             1 1   1                 2                                         1           26
27 8 1     1 1                           1                   1                         1               1     1             27
28 9                   1       1 1           1 1                       1                     1 1                       1   28
29 11                   1               1   1     1       1   1                   1     1   1       1             1         29
30 8                                                           1           1                     1 1     1 1       1     1 30
31 11 2                   1                 1     1     1                     1                       1       1   1 1       31
32 7               1 1   1                                         1                     1   1     1                       32
33 11           1     1             1                               1     1                     2 1     1       2           33
34 8 2   1                   1 1   1         1 1                                                                           34
35 19     1     1 1       1 1   1       1   1         2                     1     1         1 1       1 1 1   1     1       35
36 5               1                               1                 1                                     1         1     36
37 5 1                                                                                 1   1   1       1                   37
38 14     1                 1           1           1   2                   1   2     1                 1 1 1           1   38
39 7 1               1     1           1                       1                 1                           1             39
40 9                   1         1                           1     1     1           1       1     1         1             40
41 5                                     1                       1         1                         1             1       41
42 13   1     1           2           1                   1         1   1   2 1 1                                         1 42
43 15           1   1                   1     1 1     1                   1 1     2   1       2                       2     43
44 7                     1   1     1                           1       1               1                           1       44
45 12                       1 1       1       1 1   1       2   1                 1   1                         1           45
46 20 1           1 1 1     2     1       1   2 2   1   1 1       1             1   2   1                                   46
47 11                 1 1         1     1     1 1       1         1   1 1                                               1   47
48 9     1                           2                             1     1 1     1       1                               1 48
49 10       1                                         1     1           1           1 1         1               1   1   1   49
50 11   1               1 1     1                     1         1                                       1             2 1 1 50
51 11               1               2 1               2 1                       1 1                               1       1 51
52 6                                                       1           1   1   1                 1                   1     52
53 9   1       1 1 1                             1 1       1                               1                         1     53
54 12       1 1                   1       1         1               1 2                         1   1   1               1   54
55 15         2   1       1               1                       1 1                     1       1       1       2 2 1     55
56 10 1             1       1   1     1                           1   1                       1   1 1                       56
57 15                             1     1     1 1                       1     2       2 1             1 1       1 1       1 57
58 23   1 1 1   1       1 1     1 1   1       1 1     1     1   2 1           1     1   1               1   1 1       1     58
59 14       1 1   1                 1   1     1 1 1         1         1               2     1                             1 59
60 9             2       1   1                   1           2     1                 1                                     60
61 14               1 1     1           1     1 1 1                     1         1     1   1       1         1           1 61
62 6                                   1           1     1                 1           1                         1         62
63 10     1                                 1             1     1               1                 2               1 1   1   63
64 9           1       1       1   1 1                       1           1         1         1                             64
65 12 1         1         2                                             1 1         1   1 1                       1       2 65
66 8 1         1                                   1 1             1 1   1         1                                       66
67 12                         1 3   1     1               1             1 1     1                       2                   67
68 8           1                                   1         1 1         1   1     1                       1               68
69 6                         1                       1                         1                   1 1   1                 69
70 14       1   1 1             1                   1         1     1               1 1           1       2 1   1           70
71 9                   1         1   1     1           1       2     1                   1                                 71
72 16     1                   1     1       1         2 1         1           3     1           1     1       1 1           72
73 13   2                           1     1   1 1     1     1                             2         1 1               1     73
74 10         1                       1 1 1 1 1 1       1                                               1       1           74
75 8                                     1       1           1                             1 1         1   1   1           75
76 13 1     1 2           1               1                                   1   1                 1         1         3   76
77 9         1       1 1             1       1 1       1                                           1                     1 77
78 8                       1                     1 2                               1       1         1                 1   78
79 14         1 1         1                           1   1       1             1   1       2   1     1   1             1   79
80 12   1 2 1               1     1           1 1                         1             1                 1 1               80
81 10                   1           1                   1   1       1                     1 1 1           1   1             81
82 9 1 1 1                   1                                   1   1               1       1 1                           82
83 11   1         1 1 1                           1     1       1                     1 1 2                                 83
84 6             1                                 1     1 1 1                                             1               84
85 12         1               1 1   1   1     1 1         1       1                                 1       1   1           85
86 13   1       1 1   1     1     1 1                 1           1       1                   1         1 1                 86
87 12   2     1         1                                     1             2   2                       1 1     1           87
88 12 1           2 1   1         1       2       1                 1     1                                         1       88
89 10                   1                         1     1     1                   1     1     1                   1     1 1 89
90 8       1 1                 1 1                                           1     1       1                       1       90
91 11                 1       1       1     1       2     1             1         1     1                 1                 91
92 12         1                             1             1 1         1       1               1             2     1   1 1   92
93 14       1       1               1     1       2         1     2   1       1     1                 1             1       93
94 15 1   1 1 1 1     1     1 1   1                               1           1     1 1   1                             1   94
95 11                     2     2           1                           1       1             1   1   1                   1 95
96 9       1     1 1   1     1           1 1     1                                       1                                 96
97 16   1           1   1     2   1                   1 1         1       1               1         1 1     2           1   97
98 6   1                           1                         1           1                     1         1                 98
99 10 1           1   1                                                       1                 1         1 1   1 1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
31
/
01
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng