BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 05/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12   1                       1   1               1             1   1     1     1               1       1           1 1   00
01 8                   1           1                           1                   1                       1       1 1   1 01
02 11 1     1   1         1                                   1           1 1       1 1                                 1 1 02
03 12               1         1   1 1           1     2       1                   1         1     1           1             03
04 15                       1 1 1       1       1     1           1 1           1     1   1       1     1         1 1       04
05 14           1         1   1     2 1         1 1               1                         1 1                 2 1         05
06 15       1         1                           1       1           1                       1     1 1       1 1     2 1 2 06
07 9         1                         1               1     1                 1       1           1 1           1         07
08 12                   1           1         1                 1 1       1 1       1 2             1                 1     08
09 14 1     1 1   1                     1     1   1         2     1 1                           1           1     1         09
10 13             1                   1 1             1       1 1               1       1     1 1 1 1                   1   10
11 8 1           1                 1                       1 1             1                                     2         11
12 12     2     1 1       1         1                                       1             1 1               1       1   1   12
13 13               1       1         1     2   2                             1   1 1     1             1         1         13
14 10                       1           1     1                         2   1 1         1               2                   14
15 13         1 1               2           2 1                                   1       1   1         1 1             1   15
16 14               1             1     1     1     2 1                       2 1               2 1       1                 16
17 9     1     1                                 1           1         1       1   1     1                       1         17
18 7             1                       1       1     1                         1     1                           1       18
19 12             1         1   1             1       1 1                   1 1       1   1             1                 1 19
20 6 1 1                 1                   1                                   1                       1                 20
21 9       1               1                           2     1 1             1     1                         1             21
22 9         1   1   1                           1     1 1                         1                   1               1   22
23 13                 1             1     2           1               1     1 1       1 1                   1       1 1     23
24 5 1               1                     1                                   1                         1                 24
25 15   1     1         1   1   1               1   1 1     1     1               1         3                             1 25
26 14                 1 1     1 1     1                 1       1   2     1   1               1 1               1           26
27 7           1     1           1 1                               1                               1                   1   27
28 17     1     1 1           1 1 1   1 1 1                       1                     1 1         1 1             2   1   28
29 7   1     1   1     1     1           1             1                                                                   29
30 12                 1       1     1           1       1                     1 2 1 1                                     2 30
31 10 1     1 1         1           1               1   1                       1         1             1                   31
32 17 1 1         1   1               1                 1         1 1               1     1     1 2     1 1   1         1   32
33 9     1                   1   1       1         1       1                     1             1                       1   33
34 18       1         1 1             1 1                 1 1   1   1     1 2         1   1       1           1   1     1   34
35 8                   1     1             1       1             1                               1                     1 1 35
36 10       1             1                                     1 2 1   1                 1     1   1                       36
37 19   1   1       1 1     1 1   1                     1 1       1             1 1 1               1       2     1   2     37
38 12 2                   1       1               1 1     1     1   1       1                   1                       1   38
39 9   1 1         1               1                                 1   2                       1         1               39
40 12 1 1       1 1                     1                 1                     1         1   1           1 1       1       40
41 11         2         1     1                 1 1           1       1                         1                   1 1     41
42 8           1             1               1                                                   1   1 1     1 1           42
43 12           1   1       1         1       1           1   1     1                 1                   1           2     43
44 11     1               1   1         1     2               1       1           1       1                 1               44
45 9                   1             1       1                     1         1                     1   1       1   1       45
46 14   1           1             1               1                   1   1     2   1   1                       2 1   1     46
47 12             1           1 1         1       1                   2           1           1                 1 1   1     47
48 9       1     1         1                                       1   1 1   1     1                           1           48
49 9       1   1   1       1 1         1                                                         1       1         1       49
50 11               1   1                           1 1 1         1     1                                 1       1       2 50
51 18   1   1 2   1       2               1   1             2     1     1 1           1 1                     1         1   51
52 7   1                                                             1       1               1             1     1     1   52
53 9                   1         1         1                                             1       1   1 1     1     1       53
54 11 1 1   1                   3   1         1                                         1     1                   1         54
55 18 1   1     1   1 1                 1   2         1         1                   1       2     1   1       1     1 1     55
56 14               1             1               1 1           1 1   1                 1 1 1 1             1 1 1           56
57 11         1   1   1               1         1               1         2                     1   1     1                 57
58 8               1                 1     1               1   1       1             1 1                                   58
59 12 2   1                                         1     1   1                       2   1 1                     1       1 59
60 9   1 1                         1               1         1   1     2     1                                             60
61 7           1               1       1 1                 1   1                     1                                     61
62 10     1     1   1                       1 1   1   2                         1                         1                 62
63 12                                     1     1   1                 1     1     1     1     1 1     1     1       1       63
64 13 1                           1 1     1 1     1       1 1               1           1                   1 1           1 64
65 12   1 2                 1       1     1     1         1                 1 1     1                   1                   65
66 9           1       1                 1             1               1       1                   1           1     1     66
67 5         1           1                 1   1             1                                                             67
68 4                                         1                 1     1           1                                         68
69 8                                 1                               1   1   1                       1   1 1 1             69
70 12         1     2   1 2                 1                   1         1         1       1   1                           70
71 11 1     1 1                                 1   1     1   1   1                                   1 1       1           71
72 15                           1 1       2                   1       1 1   1               2 1       1     2             1 72
73 9       1     2             1       1             1             1 1                                                   1 73
74 10               1     1       2     1   1   1 1                                             1       1                   74
75 11   1 1         1 1                         1                 1 1               1   1 1           1                     75
76 7                                                     1 1         1         1     1           1                 1       76
77 8         1       1       1         1                                 1           1     1         1                     77
78 6                       1         1                             1                 1             1         1             78
79 8               1 1     1                     1                     1             1       1         1                   79
80 10 1 1                             1         1                   1     2               1       1                       1 80
81 9                             1           1                           1   1   1         1 1                 1       1   81
82 14         1 1     1 1       1     1         1       2 1     1           1                                 1 1           82
83 9                   1                     1     1 1     1                   1               1     1 1                   83
84 12                       1 1                     1           1     1 2     1             1       1           1   1       84
85 3                                                       1                                 1                       1     85
86 14     1                 1   1               1         1 1           1 1                   1       1   3 1               86
87 8       1 1                         1                           1                           1   2               1       87
88 9                                                 1 1 1   1         1             1           1           1     1       88
89 8     1           1                   1           1     1                           1                             1 1   89
90 5                     1             1   2                                                       1                       90
91 12   1                 2                               1   1             1           1       1 1   1   1     1           91
92 11     2 1               1     1                         1 1               1   1           1           1                 92
93 10   1                 1     1   1     1       1                     1               1                     1           1 93
94 12           1                           1     1     1 1         1             1         1       1 1       1   1         94
95 8       1             1                         1                           1 1             1   1 1                     95
96 10                       1 1   1                   1     1   1                   1                         1 1         1 96
97 8       1                         1   1       1                         1               1           1   1               97
98 13 1           1   1 1   1     1   2               1   1                                   1       1           1         98
99 6           1       1                           1                               1   1                             1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng