BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12 1             1     1           1                 1         1         1           1   1               1   1 1         00
01 12             1   1     1                           1                 1   2             2       1       1           1   01
02 11         1   1                   1         2   1     1             1           1         2                             02
03 17                 3 1                 1   1 1 1   1                           1     1             1 1   2 1         1   03
04 11 1   1           1   1               1             1         1     1                   2             1                 04
05 14       1       1     1     1           1     1       1 1           1   1       1               1     1   1             05
06 9       1                   2         1 1                                         1 1     1   1                         06
07 7           2       1                             2                                           1     1                   07
08 11       1                   2                     1       1   1     1 1                   1                     1   1   08
09 9           1                 2                     1     1             1                     1                 1   1   09
10 16               2         1 1 1 1 1           1 1           1     1             1     2           1               1     10
11 11                         1 1 1 1 1                           1 1             1           1             1 1             11
12 7                               1                   1       1                     1   1                   1   1         12
13 7 1   1         1                                             1                   1                               1   1 13
14 18     1         1     1   1   2 1 1           1 1                       1 1 2 1           1       1       1             14
15 10 1 1     1       1                               1     2 1                 1                     1                     15
16 11         1 1 1             1             1       1               1                         1       1       1     1     16
17 10       1   1     1                   1           1           1   1       2                               1             17
18 8         1       1   1         1                                             1 1 1             1                       18
19 12 1             1                                 1       1       1     1       1   2                     1       1   1 19
20 8 1 1   1         1     1 1                                                           1             1                   20
21 10     1     1   1                 1       1   1               1         1   1           1                               21
22 5       1             1                       1                                                 1                     1 22
23 9           1                       1                       1       1 1       1     1                   1     1         23
24 13                 1     1 1           2 1       1 1             1             1   1       1     1                       24
25 5                                                 1             2                                           1 1         25
26 4         1           1                                           1                                                   1 26
27 7                 1       1       1                         1                   1             1           1             27
28 15   1     2     1 1         1 1         1   1   1         1                               2       1       1             28
29 11 2 2                           2                 1     1                                                     1   2     29
30 17 1 2   1     1     1                       1 1 1         1   1   2                         2 1 1                       30
31 13                     1           1               1   1         1     1 1   1   1         1       1     1           1   31
32 16 1                                   1   1           1 1       1   1     1   1 1 1 2             1   1 1               32
33 13       1             1 3           1   1               1           1     1                               1 1   1       33
34 10       1           1           1     1   1                         2       1 1                     1                   34
35 11                         1       1     1       1               1 1     1         1     1 1               1             35
36 11                           1             1         1           1     1     1               1     1       2 1           36
37 12       1               2 1   1                       1                                     1     1   2     2           37
38 13       1           1                               1 1     2             1 1       1                   1       3       38
39 12 1       1     1     1                         1   1   1         1 1   1     1                       1                 39
40 9 1   1                                         1                 1         1   1 1             1           1           40
41 9           1   1     1     2               1     1             1                                             1         41
42 10                       1   2         1     1                 1                         1                       1 2     42
43 9             1   1 1   1                                                       1                   1         2 1       43
44 15     1           1     2           2       1       1 1 1                           1       1         1               2 44
45 12     1   1       1 1     1                       1                     1               1 1   1       1               1 45
46 10               1       1           1       1                   1                 1   1     1 1                 1       46
47 8                             1                             1 1 1                         1           1   1           1 47
48 14             1                         1 1             1         1   1     1   1       1       1 2         1   1       48
49 6                                         1               1   1                         1   1           1               49
50 14         1   2     1                       1 1     1                 1         1             1 1     1 1     1         50
51 10                                   1                             1         1       2         2     1 1               1 51
52 14                   1                           2     2   2           1   1               1   1   1                 1 1 52
53 13   1                         1       1     1             2   1 1               1     2                     1   1       53
54 12     1   1   1               1       1                         1           1 1       1           1       1     1       54
55 10 1       1 1         1         1     1             1 1             1                                             1     55
56 12           1   1         1   1     1       1     1   1       1       1                         1       1               56
57 10                                       1         1     1       1                 1   1       1       1     1         1 57
58 18       1       1         1   1 1   1 1       1             1     1       1       1         1   1           1     1 2   58
59 16     1     1         1 1   1             1   1                           1 2         1 1           2       1 1         59
60 4                                                             1     1   1       1                                       60
61 11       2                         1         1             1     2   1             1   1       1                         61
62 10             2     1     1       2 1                   1                     1         1                               62
63 6           1                                   1     1   1                                                   1     1   63
64 7                       2       1     1       1                             1   1                                       64
65 9                 1                                         1         1 1                     1 2             2         65
66 10     1   1     1                   1           1       1   1         1   1                       1                     66
67 8         1           1     1     1 1       1                                 1                           1             67
68 9 1   1                   1                                   1   1                     1   1                     2     68
69 14   1       1                                 1   1 1     1       1   1 1 1             1       1   1           1       69
70 8                   1         1         2     1                   1                   1                               1 70
71 11             1                 1       1   1         1                 1     1             1     1           1     1   71
72 10   2               1                       1 2         1                             1   1     1                       72
73 10   1       1                           1 1                           1               1     2       1                 1 73
74 9   1               1                     1         1                     1                       1 1   1           1   74
75 13   1                           1       3             1 1             1   1           1     1 1                 1       75
76 10             1                   1                   1             2     1       1         1                         2 76
77 8     1                       1   1     1                                 1 1                       1   1               77
78 18     1       1     1     1   1   1 1     1                 1               1 1           1 1   1   1 2       1         78
79 5 1 1                                                                             1                 1       1           79
80 5                 1                 1               1       1   1                                                       80
81 8             1     1               1   1           1             1                                               1   1 81
82 6                       1           1         1 1         1                                                       1     82
83 10                                   1 1   1           1 1                   1 1     1                     1   1         83
84 7                                       1           1                                         1           1 1     1 1   84
85 11 1   1   1   1       1           2               1                   1 1                         1                     85
86 11       1 1           1         1         2     1                       1             1                 1       1       86
87 9               2                   1                   2     1     1                               1   1               87
88 12 1                             1     1                             1         1       1 1         1 1 1 1       1       88
89 14     2     1         1     1                 1       1   1         1 1                                     2   1 1     89
90 9       1   1                             1     1         1                   1           1                     1   1   90
91 8       1                 1     1                               1                           1 1 1                   1   91
92 11                                             1             2         1 1 1     1   2   1               1               92
93 12     2         1 1       1                     1   1       1 1   1                           1                       1 93
94 14   1     1 2 1                             2                                 1 1 1     1   1   1                   1   94
95 10   1   1           1               1                 1                             1                       1 1   2     95
96 8                         1     1                       1               1         1                   2               1 96
97 17             1     1 1     1         1   1     1   1     1 1                     2   1   1         1         1     1   97
98 8 1 1                   1                 1                 1                   1   1                 1                 98
99 13         1         1     1   2 1     1                     1 1       1             1                               2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng