BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 08/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 18       1                   1 1                 1         1       1   1 2               1   2               3 1     1 1 00
01 17   3 1                 1     1           1       1 1     1         1       1                   1       1     1     1 1 01
02 25     1               1 2   1     1   1   1     1             3         1 1       1       1 1     1   1   1 1   1   2 1 02
03 18   1   1           1       2     1 1   1 1                 1     1   1 1       1     1   1       2                     03
04 11 1 1 1   1       1         1                                   1                 1           1                 1 1     04
05 19                           1         1   2               1 2 1     1       2 1       1         1 1 1   1   1     1     05
06 22   1       1 1   2     1       1 1 1   1           1 1 1   1 1 1                 1 1   1   1             1         1   06
07 13 1   1     2 1                                   1   1 2 1               1                                 1       1   07
08 19     1 1   2     1 1     1       1     1     1       1             1         1     1   1           1         1   1   1 08
09 20     1   1           1 1         1   1             1 1 1       1       1   1   1 1 1 1   1             1       1 1     09
10 16     1       1                   1   1 1 2               2 1         1   1   2                       1       1         10
11 13     1     1           1 1                             1 1                 1     1                     1 1 1 1       1 11
12 17   1                 1       1     1   2 1     1     2     1       2               2   1           1                   12
13 13         1     1   1     1 1   1     1                                     1     1         1                     2 1   13
14 15                   1         1 1 1 2 1 1   1                         1             1 1     1     1 1                   14
15 16       1             1 1         1 1 3 1 1 1   1 1   1 1                                                         1     15
16 12       1 1                           1         1               2               1 1 1     1             1       1       16
17 12 1   1   1 2   1     1                       1   1                                           1       2                 17
18 11         1     1             1           1         2             1           1             1       1 1                 18
19 20 1     1 1 1     1 1       1   1           1           3         1   1     1 1 1             1           1 1           19
20 17 1           1                 1             1 1       2         1   1             1 1 1       2 1   1             1   20
21 14       1         1                 2 1               1   1   1 2                     1   2               1             21
22 17     1             1 2     2         1   1       2       1                           1     2 1     1 1                 22
23 15   1   2           1     1   1   1         1             1 1       1               1         1           1           1 23
24 13                     1 1 1   2 1   2 1               1     1 1                 1                                       24
25 19     1 1     1         1   3   1               1 1                 1     1   1   1     1 1   1             1         1 25
26 10 1   1   1           1             1     1                 1 1       1                                       1         26
27 9                                             1   1       1                         1   1   1   1               1 1     27
28 21         3     1   2     2   1   1 1 1                     1   2           1 2               1 1                   1   28
29 10   1                                                         1 1               1   1                     1   1 1 1   1 29
30 19     1           1       2   1         1     1 1 2 1 1                                         1       1 3 1     1     30
31 10             1 1       1     1   1     1       1                                 1           1                   1     31
32 15           1     1 2 1       1             1 2   1                                     1               1         1   2 32
33 14       1   1       1                     1 1                                                   1   2 3         1 2     33
34 18   1         1     1       1 1 1   1       2                               1   2       1               1     1 1     2 34
35 16         1   1           1       1 1 1             1 1 1 1           1         1         1             1     1 1       35
36 13         1   3     1     1             1                 1 1   1   1                       1                 1         36
37 24               1 1 1   1   1     1 1               2 1               1       2     1 3 2           2 1   1   1         37
38 13 1               1         1             1                 1   1                   1 1   1             1     1     2   38
39 16             1   2     2                       1 3                       1         1               1             1 2 1 39
40 23 1   1     2       1 2         1           1 2 1             2 1             1   1   1       2 1 1               1     40
41 12 1       1   1     1       1                 1 1 1             1                   1                         1   1     41
42 18               1               2               1   1     1         1 1     2 3   1                       2       1   1 42
43 17 2 1   1                     1     1         2                   1                 1   1       1 1   1     1     1 1   43
44 15   1   1             1   1 1           2             1                         1 1         1 1 1       1 1             44
45 20         1     1   1 2   1   1   1       1         1         1           1     1             2 1       1 1 1   1       45
46 20             1           1   1 1 1       1   2   1 1       1 1 1     1   2       1 1       1             1             46
47 13 1   1                         1           1           1   1     1 2     1     1     1           1                     47
48 18 1 1 1   1   1   1         1       1         2   1 1       1     1             1       1 1                   1         48
49 10         1                                         1   1   1         2                   1           1     1     1     49
50 14                 1   1         1     1   1   1     1       1     1 1   1         1     1   1                           50
51 17           1     1       2         1         1 1   1 1           1                           1   1   1 1   1     2     51
52 15 1           1     1     1   1           1     1                 1 1       1     2       1     1   1                   52
53 8                 1               1         1           1                                       1 1     1             1 53
54 15     1     1   1                         1     1       1 1       1                 1                 1 1       2 1   1 54
55 10 1   1     1                 1                     1                     1               1         1     1           1 55
56 12   1     1                             1       1               2     1               1 1         2     1               56
57 13       1 1                                 1 1   1                           1     1   2 2                 1     1     57
58 19 2             2       1   1     1     1             1       1         1     1 1 1             1   1       1   1   1   58
59 19 1 1 1         1 1           1   2             1   1       1             1 2 1     1 1   1                 1           59
60 17               1               1     1     1 1             1           1           2 1     2   1     1     1   1   1   60
61 13             1   2       1 1         1 1               1       1   2                         1             1           61
62 17       1 1       1                     1   1     1       1       1 1     1           1       1   1 1         1 2       62
63 16   1   1           1             1       1 1 1   1               1   1 1       1           1             1     1     1 63
64 11               1 1 1 1                         1   1                     1     1 1       1                   1         64
65 18   1 1               1   1             1       1 1       1               1             1         4         1 1     2   65
66 9             1                           1                                   1   1                     1       1 1 1 1 66
67 11                 2 1                                   1               1 2   1       1         1   1                   67
68 27     1                         1       1 1 1     1             2 2 2 1   1 3       1   2 1 1   1 1         2 1         68
69 11   1 1         1     1                                                   1     1 1     1   1 1     1                   69
70 20       2   1           1   1 3       1   1 1           1     1             1   1       1 2         1               1   70
71 18   1   1             1 1 1           1         1 1 2   1                   1 1   2           1       1   1             71
72 14 1             1   1 1   1         1 1                         1       1           1       1     1     1             1 72
73 12       1         1                     1   1                   1       2 1   1         1     1           1             73
74 10         1                       1   1             1               1   1             1   1         1 1                 74
75 19 1 1       2     1   1   2 1           1         1         1 1   1             1 1   1                             2   75
76 14 1             1       1               1   1 1       1   1       1         1     1 1     1       1                     76
77 16 1                 1   2           1   1             1             1 1 2     1                 1       2           1   77
78 21             1 1         1     1           1 1 1     2       1 1     1         1 1   1     1 1       1           1 2   78
79 17   2 1 1   1 1 1 1       1       2                     1     1       1   1                   1           1             79
80 17     1     1   2     2         2                   1 1   1         1       1   1                           1         2 80
81 15             1     1 1 2         1   1         1   1 1           1       2   1                 1                       81
82 16       1                 1                       1           1 1     1         1         1   3 1   2         1       1 82
83 11       1                       1       1                     1       1 1               1 2             1 1             83
84 21 1             2       2     1             1           1 1 1 1   1 1 1       1 1   1 1           1         1   1       84
85 20     1     1               1   1       1         1   1   1 1     1   1 1   1               1   1 1 1   1     1       1 85
86 20 1     1 1                     1   1     1 1           1 1   1   1             2     1             1 1       2 1     1 86
87 20 1 1   1 1 1 1               1 1     1 1 1 1             1         1 1     1         1 1               1       1       87
88 16 1     1 1           1         1             2 1       1 1 1           1                 1         1 1 1               88
89 15           1   1                         1 1       2 1   1   1     1                   1   1             1 1       1   89
90 17   1     1   1 1                   2 1               1     1     1     1   1             1   1 1       1   1           90
91 18   1                   1         2 1       1   2     1     2 1     1   2         1                 1                 1 91
92 18       1           1     1                                   1 1 1   1         1 1   2       1   1   3       2         92
93 15         1             2                                     1   1   1 2 1 1       1 1         1         1   1         93
94 19             1               2 1         1           2       1   1       2 1               1 1   1 1 1   2             94
95 16 1         1     1 1 1     1     1         1                           2 1                 1     1             2 1     95
96 13   1                               1         1           1 1     1 1                             1 1 1         2   1   96
97 15   1     1   1         1                       1       1           1       1 1 1       1             1   1 1 1         97
98 21     1       1 1           1   2   2 1             1   1 1           1 1 1   1                 2               2     1 98
99 21     1     2 1 1           1 1       1 1   1 1   1     1       2                           2   1       2     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng