BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11     1             1   1                     1   1                                                   1 1 2   1       1 00
01 14           1     1         1                       1   2             1                 1 1   1     1 1 1             1 01
02 16         2 1                     1   1           2   1   1           1       1 1             1               1 1 1     02
03 15     1         1 1 1       1                   1 2                   2         1         1   1       1 1               03
04 12 1             1                       1 1   1           1 2 1                 1                                   2   04
05 14     1                   2 1 1                           1     1   1 1   1     1       1                         1   1 05
06 13       1         1                   1         1       1 1       1         1       1       1 1   1         1           06
07 19 1       1           2             1 1       1           1 1   2   1 1           1   2 2                 1             07
08 16           1 1           1   1   1                 1           2           1   1   1 1     1                 1   2     08
09 13 1 1                   1 1   2 1           1               1           1 1                     1   1                   09
10 19 1 1           1                 1 2             2       1     1 1   1         1     1       1         1       1 1   1 10
11 17 1                 1                           2               1 1             1 1 1   1   1   1 3         1 1         11
12 13         1     2       1       1   1     1                                   1   1       1       1   2                 12
13 9               1     1 1   2   1       1                                   1                   1                       13
14 18       1 1       1   1     1         1           1   1                   1 1         1 2     1       2     2           14
15 12         1                     1             1     1                   1   1 1         1 1           1     1     1     15
16 9         1                 2                           2                 1 1                           1     1         16
17 16                     1             2         1 1           1     1   1   1                   1     2     2   1   1     17
18 24       1     1 1   1 1   1     3       1 1 4           2                 1 1     1     1                 1     1   1   18
19 14                   1 2               1                     1                       1           2     1 1   1 1 1     1 19
20 20 1       1           1     1     1     2 2         1               1 1       1       1 1           1   1 3             20
21 13 1             1         2                 1                   1           2   1         1       1       1 1           21
22 14     1           1         1   1             1         1 1 1 1     1                 1 1               1     1         22
23 16                 1   1             1 1   1 1         1   1 1 1                     1 2     1       1             1     23
24 13                 1         1 2     1             1   2 1         1       1               1         1                   24
25 16 2           1 1 1 1                 2       1       1       1       1   1         1           1         1             25
26 14                           1                 1 1   1 1   2 1 2         1                 1                 1         1 26
27 25 1   1           3     2         1               1 3       2 1     1     1   1   1 1 1   1           1     1         1 27
28 12               1                       1   1       1         2     1   1       1 1 1                 1                 28
29 13                   1       2         1   1   1   1           1   1   1       1 1     1                                 29
30 17           1         1 2   2 2                               1   1 1         1   1       1         1       1   1       30
31 17     1   1             1 1 1 1         1   1   2 1               1     1           1     1         1     1             31
32 16   1     2 1   1 1 1     1                 1   1                 2 1           1                     1           1     32
33 18             1 1 1     1 1           1         2       2 1   1         1   1 1         1                 1       1     33
34 18 1       1         1         1     2         2   1 1         1     1       1             1 1             1       1 1   34
35 10         1                                                   1       1 1           1       1     1           1 1 1     35
36 14 1           1           1       1 1     2                               1         1         1   1   1 1       1       36
37 13 1     1 1             1                 1       1   1   1                     1     1                 1   1       1   37
38 15     1                 1       1                           1     2                   1   1     1 1 2       1   1 1     38
39 17           1 2       1                     1 1 1       1                               2     1 1 1         1 1       2 39
40 14       1 2           1         1                 1     2 1 1             1                           1 1           1   40
41 20       1 1           1       1 1   1   1         2     1 1                 1     1     1   1       1 1 1   1       1   41
42 16     1     1     2 1                       1                                     2     2       1 1     1       1   1 1 42
43 13 1           2                                 1 1   1 1 1       1         1         1     1 1                         43
44 26 1             1   1   1                 1   2             2   1     1   3 1 1   1 1     1   1       1       1 2   2   44
45 24     1       1                 2 1 1                   1 2     1       1     1           1 1 1 1 1 1   1     1   1 3   45
46 19 1 2 1 3 1                   2   1 1           1           1                       1                 1 1       2       46
47 24       1   1           1 1 1           2   1   1   1 1       1         1     1   1           2 2     1     1   2   1   47
48 18   1 1 1 1         1             1   1   1           1             1         1             1                 1 2   2 1 48
49 13   1             1           1             1       1         1 1                             1                 1   1 3 49
50 12     1         1           1 1     1           1 2                 2               1     1                             50
51 12     1       2                                       1 1 1           1           1 1         1 1                     1 51
52 10   1         1           1               1     1           1                               1 1                     1 1 52
53 19     2     1       1 2 1 1         1       1       1   2               1         2             1       1       1       53
54 19   2 1   1 1 3                 1 1     1 1         1     1   1     1           1               1                   1   54
55 19   2 1   1       1           2 1     1 1       1             1                   2       1       2     1     1         55
56 9                           2                                   1                     1 2         1 1 1                 56
57 15       1             1   1     1             1       1       1       2 1         1     1             1 1 1             57
58 12 1                 1   1       1       1                             1       1 1   1           1 1         1           58
59 15 1     1   2     1   1 1                     1           1   1       1 1       1             1                     1   59
60 16   1   1   1               1         1     1   2 1                     1     1   2               1           1   1     60
61 16     2             1       1       1 1           1     1   1             1     1   1     1         2                 1 61
62 24 1       1 1       1 1               1 2             3   1 1   2       1   1 1 1   1 1     1       1             1     62
63 20                 1   1         1     1   1                       1     1     1 1 1   1   1 1   1 1 1     1   2       1 63
64 13       2       1       2                   1   1 1                     1         1     1           1 1                 64
65 19   1           1   1         2         1 3         1 1       1 1     1       1               2                 1 1     65
66 19       1   1 1   2 1         1   1     1 2                     1         1 2                     1         1       1 1 66
67 14                             1     1             1               2 1 1     1         1     1 1         1       1   1   67
68 16           2 1     1     1   1 1           2 1     1             2                 1     1         1                   68
69 20 1     2       1 1   2   1       3                     1 1   1 1       1           1                         1   1 1   69
70 17     1           1       1   1   1 3 1                               2       2       1         1 1             1       70
71 16 1     1                 1                   1   1 1           1         1 3 2             1 1             1           71
72 18 1   1 1       1             1       3 3         1 2       1       2           1                                       72
73 15 1   1               1     1     1       1           1               1 1 1 2     1         1   1                       73
74 11               1       1 1             1           1 1                                     1 1     1 1               1 74
75 16               1 1       1         1 1 1                           1     1               1 1     1       1 1 2   1     75
76 15               1     1         1   1       1 1     1           1 2 2   1       1   1                                   76
77 18   1       1 1     1             1   1     2 1     1       1   1       1                 1 1   1 1       1             77
78 15           1 2     1           1               1       1         2                       1   1     1 1               2 78
79 14 1               1       1 1                 1 1                   1             1       1           1   1     1 1   1 79
80 24     1     1   1       2       2 1           2 1   1 3     2     1       1     1               1 1 1       1           80
81 14   2                         1   3       1 1           1     2                     1 1 1                               81
82 12 1 1         1                         1     2   1             2                                         1 2           82
83 14           1                   1 1     1                                     1 3           1 2         1     1     1   83
84 21             1                                       1   1   1         1 1 1 1       1 1 1     1   3 1   1 1     1   2 84
85 20 1         1 1     1     1     1 1   1     1       1               1   1 1         1 1         1           1 1   1 1   85
86 14         1 2                                                   1       2             2 1         1     2 1     1       86
87 16   1 1 1           2     1                         1       2         1         1 1     1 1 1     1                     87
88 18   1           1     1   1 1         2                           2 1     1   2   1       1                 2       1   88
89 12   1       1     1     1                   1           1         1       1 1   1             1                     1   89
90 13         1   1 2                 1       1   1           1                 1       1                           1     2 90
91 17                       1 1   1   1 1 2                     1       1     1   1         1             1 2         2     91
92 19       1             2             1   1 2         1     1     1 1 1           1       1   2   1         1   1         92
93 10     1                 1     1                       1     1 1                     1 1                 1 1             93
94 20 1     1     1     1             1 2           1         1         1 1             1 1     1   1 1   1 1 1       1     94
95 12         2     1           1               1             1   1 1         1                 1   1                 1     95
96 16   1 1     1   1   1     1                     1       1             1     1                   1         1 1 2   1     96
97 19   1 1 1   1                   1       1 1         1 1             1   3             1     2     1           1 1       97
98 18   3   1 1         1   1       1 1     1   1         1               1   1         1     1         1   1               98
99 18   1   1     1   1     1                 1   1 1     1 1       2   1         1   1                       1   1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
Ngày
/
Tháng