BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12     1 1               2                 1   1       1                   1                     1       1   1     1     00
01 11               1             1       1     1   1   1   1                   1         1             1               1   01
02 9 1   1                               1       1                           1       1   1               1               1 02
03 7   1           1             1   1               1                                   1                   1             03
04 11         1             1   1             1                         1           1     1   1       1 1                 1 04
05 11         2                     1                             1       1 2                             2             2   05
06 15               1                             1     1   1 1 1     2   1         1     1   1     1   1     1             06
07 10 1   1       1               1 1   1 1     1       1                       1                                           07
08 11 1   1               2         1                                       1     1 1         1                 1 1         08
09 6 1 1                                       1                                                         1   1     1       09
10 7                                     1       1   1                         1       1           1         1             10
11 9                 2 1                     1     1       1     1                           1     1                       11
12 10         1           1   1     1                         1 1         1         1                     1 1               12
13 9                           1     1                 1           1         1       1 1             1                 1   13
14 16   1   1 1     1 1           1         1 1         1                 1   1         1 1 1                       1   1   14
15 17   1                   2 1           1   1                       1     1           1       2 1     1   2   1   1       15
16 8               1         1                       1         1         1                   1 1                     1     16
17 10     1 1 1                     1       1     2   1                               1                           1         17
18 8               1         1         1 1 1                     1     1                     1                             18
19 7           1                                                               1   1         1     1 1                 1   19
20 14 1           1     1 1             1       1             1       1       1                 2   1         1   1         20
21 13     1       1                 1         1 1           1 1               1         2     1                       1   1 21
22 13   1   1         1     1       1                   1                 1       3                 1       1           1   22
23 6                           1     1                             1                   1   1       1                       23
24 8                                           1                               1   1 1   1 1             1               1 24
25 15                 1 1 1         1           1             2   1               1           1   1         2     1       1 25
26 12 1                 1     1         1 1   1   1   1                 1     1   1                   1                     26
27 15 1     1     1       1   1   1 1                 2 1   1             1               1       1   1                     27
28 12   1 1                       1   2     1                       1   1               1                 1   1     1       28
29 11     1 1               1                   1           1     1                       1     1   1             1       1 29
30 8         1 1   1                     1           1   2       1                                                         30
31 8 2                               1         1 1       1                             1       1                           31
32 12               1   1         1             1               1       1           1 1           1 1 1 1                   32
33 7         1 1                           1 1   1                                               1                 1       33
34 13   1                       2     1 1             1 1                               1     1             1   2       1   34
35 10                   1       1 1                                     1 1 1         1           1                     1 1 35
36 6           1             1           1                                     1   1         1                             36
37 6                                                       1     1       2                             1   1               37
38 14     1     1 1   1 1               1   1   1   1   1                     1                 1 1 1                       38
39 9   1           1 1               1                 1               1                   2   1                           39
40 12         1         1                   1 1     1 1   1                         1     1     1                   1 1     40
41 14           1         1     1         1         1     1     1 1 1           1                   1             2       1 41
42 12     1     1                 1                 1     1 1     1                       2 1           1           1       42
43 4       1                           1                                 1   1                                             43
44 13           1 1       1     1                                   2 1       1           1 1                       1   1 1 44
45 17 1                       1           2                             2       1     1     1   1 1           2       1 1 2 45
46 10     1     1 1   1 1                               1     1                   1             1           1               46
47 19   1       1                   1 1     1       1         1   1 1     1 1     2   1     1   1   1       1 1             47
48 8                         1 1           1         1         1             1                     1                 1     48
49 9             2                   1         1           1               1             1               1           1     49
50 6       1       1                             1 1                 1       1                                             50
51 8       1         1   1                           1       1     1                                     1         1       51
52 6           1                             1               1               1                               1       1     52
53 11                             2                 1     1                           1         1 2   1 1     1             53
54 15 1               1   1     2   2                   1     1   1     2                           1           1     1     54
55 5                                 1   1                                                   1           1     1           55
56 9   1           1     1               1   1                                                 1       1     1         1   56
57 7         1       1           1                       1                 1                 1         1                   57
58 6                             1   1           1             1                             1           1                 58
59 6           1             1         1         1           1                   1                                         59
60 16       2               1                       1   1                   1   2 1   1   1 1         1 1         2         60
61 9               2                   1                 1                 1   1       1         1       1                 61
62 8                 1 2     1             1 1         1                           1                                       62
63 8       1         1     1                             1 1                 1                                 1         1 63
64 11         1       2 1         1                               1     1   1     1       1                               1 64
65 10         1 1       1 1           1                     1   1                 1     1                   1               65
66 8             2         1                             1 1         1                                       2             66
67 12     1     1 1   1     1                                     1 1 1               1           1     1         1         67
68 13     1                   2       1   1 1       1     1 1                 1         1                     1   1         68
69 15   1 1                     1         1 1         1                 1 1 2               1               1 1   1   1     69
70 17               1 1 1         1 1           1           3       1                     1 1       1 1               2 1   70
71 8 1                         1                     1         1                             1       1               1 1   71
72 8 1       1   1               1                     1                       1       1     1                             72
73 8             1                     1         1   1 1                           1       1       1                       73
74 8   1   1                                         1   1           1 1                   1     1                         74
75 11     1 1 1   1 1     1 1                                                                 1       1   1         1       75
76 8     1         1                                             1 1                 1       1         1 1                 76
77 20   1   1   1               1   1   2   1   1               1               1   1             1     1   2     1   1 1 1 77
78 11   1               1         1               1 1           1   1   1             1     1                       1       78
79 14                                         1               2   1 1       1     1 1 1     1   1     1           1   1     79
80 15     1                     1       1 1                         1 1       1 1   1 1                         3 1       1 80
81 15                         1 2     1     1     2   1 1             1             1           1               1 1 1       81
82 14 1 1       1       1 1   2     1   1     2     1                                                               2       82
83 8 1                   1         1   1                           1             1     1                                 1 83
84 10                                   1                   1 1                 1   1       1           1   1   1   1       84
85 8         1                                     1         1       2 1   1     1                                         85
86 8             1           1             1 1   1                 1                                 2                     86
87 9                                 1         1         1                             1                     1     1 2 1   87
88 13 1 1   2   2         1 1                 1           1     1                                     1                 1   88
89 11                   1 2 1                                       1 1     1     1       1     1 1                         89
90 12 1 1                               1               1             1       1 1                 1   1     1           1 1 90
91 11         2             1               1   1   1           1     1   1             1                           1       91
92 7                                 1     2     1                                               1           1 1           92
93 9       1     1                                             1 1                               1 1   1         1       1 93
94 14               1       1 1                 1   2           2 1     2   1 1                                 1           94
95 15                           1   1 1               1   2 1 1       1     1   1   2   1                             1     95
96 13   1 1       1     1   1     1       1   1 1             1                             1           1       1           96
97 17 1             1 1             1   1           1               1 1   1       1   2               2   1     2           97
98 9         1                                                 1         2     1                         2 1       1       98
99 8                       1                                   1 1       1           1                 1 1       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng