BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9                       1                               1 1     1                         1     1   1       1       1   00
01 11             1 1                                                 1         1       1           1     1     2   1 1     01
02 16     1         1 1         1 1       1 1       1   2     1     1 1   1               1                             1   02
03 18           1         1         1 1 1   1   1   1       1       1   1                 1 1 1   2     1 1                 03
04 8       1 1               1               1                     1   1                         1                     1   04
05 12                             1                             2 1   1 1     1     1 2 1                     1             05
06 12                     1   1             1 1           1 1     1       1     1           1       1 1                     06
07 11     1   1 1       1   1             1       1                           1                   1               1   1     07
08 10                 1           1             1     1         1               1   1         1               1 1           08
09 7     1 1                                                   1       1                 1         1                 1     09
10 6     1                   1 1                     1                                         1                 1         10
11 6   1     1 1 1                                                               1     1                                   11
12 12   1     1   1                       1   1               1                   1               2 1   1 1                 12
13 6           1   1                                   1                               1   1                       1       13
14 13                     1     1       1   1           1     1                   1     1     1 1           1         2     14
15 7                     1   2             2               2                                                               15
16 12   2 1 1                                           1         1             1               1     1 1   1   1           16
17 5             1                                                   1                           1 1 1                     17
18 6       1                       1                     1           2                                                   1 18
19 13                     1 1         1                   1                 1 1 1             1         1     1     1   1 1 19
20 9   1                                   1           1 1           1 2             1         1                           20
21 12 1   1           1                       1                 1     1       1       1           1   1 1 1                 21
22 6           1         1 1                         1                 1                               1                   22
23 18 1   1   1           1           1           2   1               1               1 2 1   1       1 1         1     1   23
24 12                                     1       1 2 1                 1                 1 1       1     1   1           1 24
25 11               2     1   1       1       1                               1       1                   1       2         25
26 9                   1                 1           1                         1           1                 2     1     1 26
27 11 1       1                         1             2   1 1           1                     1 1             1             27
28 7                                                   1   1                       1 1             1                     2 28
29 4                             1               1               1                                       1                 29
30 10         1     1       1                           1         1     1   1                       1               1   1   30
31 10                   1 2       1   1                 1                 1       1 1                           1           31
32 11           1                                                       1 2       2   1   1 2                     1         32
33 13 1         1     1     1           1   1               1     1 1       1                                 1       1   1 33
34 11     1     1       1       1   1                               1     1 2                                 1 1           34
35 7     2     1                     1       1                                                                         1 1 35
36 13     1   1     1           1                             1 1             1 1   1 1                       1     1 1     36
37 13                   1       1         1             1     1           1       2   1 1                   1   1     1     37
38 14 1       2         1                                 1 1 1               1 1 1                   2 1             1     38
39 10 1           1           1   1         1   1       1           1                                 1         1           39
40 9     1             1             1 1                   1   1                       1                     1           1 40
41 12         1 2 1 1   1               1 1                                       2         1       1                       41
42 7               1                       1 1           1   1                                               1       1     42
43 5                 2               1                                       1                   1                         43
44 14       1     1             1 1 1     2                   1         1 1 1         1   1                             1   44
45 17       2             1       1   1     1       1   1       1                       1 3 1       1   1 1                 45
46 9 1       1                         1           1           1       1                           2                   1   46
47 6       1       1     1             1                                           1               1                       47
48 7                                           1               1 1     1     1               1                 1           48
49 11   1   1           1     1                 1   1                             1     1                 1 1 1             49
50 17     1             1       1 1   1                 1   1         1 1 1     1         1   1           1 1       1   1   50
51 8       1                   1       1                             1     1                                   1 1       1 51
52 9                           1     1                           1 1             1       1   1 1       1                   52
53 5               1                             1                               1       1             1                   53
54 10 1       1   1                           1               1     1                         1             1   1   1       54
55 9 1       1                     1           1   2         1 1                                                       1   55
56 17     1       2           1 1           1 1           2     1   1 1           1               1   2 1                   56
57 10         1         1   1     1 1                         1   1                   1     1                             1 57
58 12   1       1 1   1     1     1   1       1                           1                 1     1                 1       58
59 11           1             2           1               1     1                 1               1     1           1   1   59
60 10   1           1   2           1   1       1     1   1                                   1                             60
61 11                               1                       2         1 1   1           1           1 1   1 1               61
62 13 1             1 1   1             1           1                           1   1 1 1       1           1         1     62
63 12               1       1 1 1             1     2                       1       1           1                   1 1     63
64 8 1     1                     1     1             1                   1                   1                       1     64
65 10   1       1                                       1                     1               1     1 1     1     1 1       65
66 6   1                       1             2                               1                                       1     66
67 12       1   1         1       1             1                   1 1     1       1       1               1           1   67
68 8   1   1           1   1                                       1               1                       1 1             68
69 17         1   1     1         1       2           2     1 1 1       1 1     1             1                   1     1   69
70 13     1       1     1                   1   1   1     1         1     1     1   1 1                       1             70
71 13               1       2                   1 1             1 1         1   1   1           2                     1     71
72 11                       1   1                         1       2         1 1         1                     1   1     1   72
73 16         1           1         1       1     3   1                 1   1 1     1     1               1           1 1   73
74 14                 1 1         1     1       1       1       1             1       1     1   1       1               1 1 74
75 10                         1 1           1                 1           2         1             1           1         1   75
76 14     1 1               1 1       2         1 1           1             1 1             1         1         1           76
77 12   2             1             1       1               1     1       1 1   1           1                   1           77
78 18 1                             1     3             1       1   2     1             1 1     1     1   1       3         78
79 6 1               1               1                 1 1                                 1                               79
80 11                       1                 1   2   1       1 1                                               1   1 1   1 80
81 9 1 1           1               1           1                                       1       1 1   1                     81
82 18   1         1   1     1 2               1           1               1   1       1   1   1       2   1     1 1         82
83 9     1       1 1                                             1           1     1     1               1 1               83
84 11       1   1                                   2     1                     1     1         1 1       1               1 84
85 11                                   1   1         1             1           1   1   1       1       1   1   1           85
86 8       1               1                     1         1         1                             1       1         1     86
87 9   1           1   1           1           1   1     1       1                                               1         87
88 12                 1         1 1 1                               1 1             1       1           1 1 1             1 88
89 12 1                               1 1         1     1                   1   1         1             1       1 1 1       89
90 12           1     1             2       1   1             1     1             1 1           1           1               90
91 8                                     2       1                   1                         1   1       1             1 91
92 11                 1       1 1               1   1 1   1   1                 1                           1             1 92
93 16 3         1           1         1 1     1 1 1         1     1   1                                           1 2       93
94 12   1     1   1   1       1 1   1   1             1                               1           1                 1       94
95 7             1   1             1                       1     1         1                                       1       95
96 9                     1                   2       1                     1 1               1   1           1             96
97 7                     1             1         1               1               1     1                 1                 97
98 10     1       1   1           1                 1                                       1 1 1     1                   1 98
99 10   1   2             1       1   1   1     1                                                 1               1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
Ngày
/
Tháng