BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12             1                       1         1     1         1       2 1                 1   1 1           1         00
01 8     1                               1                 1 1                     1                           2         1 01
02 11     1   1                       1 1 1                           1                 1       1           1 1     1       02
03 10 1 1               1             1                 1                               1       1     1   1 1               03
04 13   1 1   1 2           1                         1         1                   1 1         1               1 1         04
05 17     1                         1               1   1 1 1 1     1 1           1     1 1 1         1       1     1 1     05
06 13   1 1 1         1         1       1                             1       1 1     1                         2 1         06
07 9     1         1                           1         2                                     2 1                   1     07
08 10 1   2           1 1                       1                                     1     1                 1           1 08
09 10         1                       1   1     1   1                 1       1               1 1                 1         09
10 6   1                 1                                                     1             1         1   1               10
11 9           1               1                               1                     1     1           1       1       1 1 11
12 14     1   1   1   1           1               1   1   1         1                   1   2 1                         1   12
13 10                   1                   1           1             1   1   1                 1       1 1         1       13
14 12 1 1     1           1                 1       1                     1     1     2                   1       1         14
15 12       1 1   1 1 1     1                                     1             2                     1       1         1   15
16 11 1 1               1           1 1           1                             1       1   1                 1         1   16
17 16 1                             1                     1   1   1 1   2 1           1 1     1   1       1               2 17
18 10     1               1     1       1                   1     1             1                 1 1                     1 18
19 11         1   2       1             1       1                       1                       1 1   1             1       19
20 10             1         1       1     1               1                           1     1         1                 1 1 20
21 9     1           1       1         1 1     1   1               1                                             1         21
22 13                             1 1           1   1       1   1     1     1       1           1       1   1           1   22
23 10       1                 1       1       1       1 1                                           2     1   1             23
24 9 1   1       1                               1       2       1               1                           1             24
25 12             1                 1     1   1                   1 1 1             1 2       1       1                     25
26 6                     1                 1 1                                                   1               1   1     26
27 6                           1       2                                           2 1                                     27
28 13                   1         1               1 2 1     1                     1             1   1             1 1     1 28
29 7         1             1                   1 1                                               1           1 1           29
30 15         1         1         1 1       1         1   1     1   1                   1         1 1   1   2               30
31 2         1                                                                                           1                 31
32 6         1   1                 1                                     1           1                     1               32
33 14             1                     1   1 1         1         1   1         1   1   1 1       1       1             1   33
34 9       1   1                           2                               1                       1   1   1 1             34
35 16     1           1   1         1       1   1               1           2 1           1         1   2 1             1   35
36 12               2                   1 1         1 1         1         2                           1   2                 36
37 10                     1               1     1               1 1       1               1   1                     1     1 37
38 10           1                               1 1     1         1     1           1   1                         1   1     38
39 9                     2   1 1             1             1       1                                           1     1     39
40 7                           1             1                       1 1   1               1                     1         40
41 8 2                 1 1                                             1   1                                           1 1 41
42 14                     1 1 1       1                   2 1           1             1   1   1       1   1             1   42
43 11         1           1                 1 1               1         1         1       1                     1     1 1   43
44 6                       1 1 1 1           1                                                               1             44
45 11               1                         2 1         1   1           1               1         1         2             45
46 6                   1     1   1                                           1   1                       1                 46
47 13 1 1       1 1   1                   1         1                 1         1           1     2         1               47
48 15         1     1 1             1       1         1     1     1         1 2 1                         1 1         1     48
49 10       1   1     2         1       1                     1                 1 1                           1             49
50 9   1                   2         1                             1 1                                   1 1     1         50
51 7                       1           1         1             1                                     1   1   1             51
52 7 1           1 1                                 1     1 1         1                                                   52
53 12   1     1 3       1               1         1                     1         1     1                   1               53
54 10 1           1       1   2         1                                                     1       1 1       1           54
55 6                                                   1               1   1     2       1                                 55
56 20       1         1   1     1 1   1 1   1           1     1     1             1 2   1   1   1     1 1           1       56
57 7                   1                                       1   1         1     1       1           1                   57
58 10 1 1                       1           1 1             1                 1             1               1   1           58
59 12 1         1           1         1                                 1       1   1     1     1                 1 2       59
60 11 1       1     1             1               1         1             1 1   1                       1     1             60
61 16       1   1 1     1         2 1                 1   1             1               1 1       1     1         1     1   61
62 15     1                     1   1         2   1     2                               1 1         2 2           1         62
63 9                                     1 1                       1     1                 2   1         1           1     63
64 7       1             1                   1   1                   1     1                                     1         64
65 16           1           1 1     1       1   1 1               1   1   1             1 1   1                 1   1     1 65
66 15       1 1   2   1                 1                         1   1                     1 1   1     3             1     66
67 12       1                       1 1       1 1           1                       1     2 1   1     1                     67
68 8                   1     1   1 1               1                         1       1     1                               68
69 7       1                 1       1                                                       1     1       1       1       69
70 10               1 1       1   1                   1         1 1         1                                 1 1           70
71 10       1                     1                   1     1                               1     2   1 1           1       71
72 8 1       1                                 1       1                       1                 1         1         1     72
73 7                   1                                                       1 1     1     1         1       1           73
74 9   1                           1 2       1               1       1         1                   1                       74
75 8                 1 1     1 1 1                           1                               1     1                       75
76 16 1   1     1                     2     1       1 1                 1 1   1     1     1     1 1   1                     76
77 15 1       1           1       1                 2     1       1   1 1 1           1             1     1 1               77
78 7   2                   1                                             1   1                   1 1                       78
79 16                   1               1   1     2             1 2 1       1 1 1         1     1                 1     1   79
80 12     1         1     1           1         1     1         1   1 1                       1                 1         1 80
81 17   2 1 1         1 2     1               1   1             1   1     1   1       1                               2     81
82 15           1             2           2         1         2   1           2   2                           1         1   82
83 14               1       1   1         1       1 1 1 1     1   1 1   1                                             2     83
84 15     1       1   2         1               1     1     1   1       1 1       1                             1   1 1     84
85 8               1                 1 1               1   1       2                                     1                 85
86 7               1           1         2             1                   1                       1                       86
87 9                                                     1   1             2       1 1                     1   1     1     87
88 11               1           1               1 1         1 1                         1                           1   2 1 88
89 6 1                                               1 1               1                     1   1                         89
90 14   1   2   1   1 1     1                           1       1                 1                             1   2     1 90
91 9           1           1 1     1   1                     1             1 1                     1                       91
92 6                           1                   1   1       1                 1           1                             92
93 12       1       1       2               1                   2               1     1                           1 1     1 93
94 11       1                   1     1                   1                       1 2   1     1                   1   1     94
95 6               1             1 1     1                   1                                 1                           95
96 9                                         1 1   1 1 1                         1                                   1   2 96
97 9           1 1           1           1       1         2             1                                             1   97
98 18       1           1 1 1     2                   1   1   1   1                       1   1       1     1 1     1   1 1 98
99 9   2           1                       1                         1   1         1   1 1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng