BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
Ngày
/
Tháng
00 7               1   1 1           1             1 1                   1                                                 00
01 9   1                           2         1                   1   1                       1             1     1         01
02 9       1       1           1 1     1                           1       1         1                   1                 02
03 8       1       1     1   1 1                         1                 1                           1                   03
04 12   1 1         1               1 1         1                 1             1                   1 1     1 1             04
05 10 1     1 1 1         1       1     1 1                                                         1     1                 05
06 17     1                         2 1           1 1       1             1     1                 1 1 1 2     1   2         06
07 9               2 1                   1     2       1                         1             1                           07
08 15     1     1                 1           1   1       1     1   1   1 1       1                           1 2       1   08
09 9             1 1                 1                     1       1                 1     1                   1     1     09
10 7             1         1   1                                   1                           1   1                 1     10
11 9     1     1           1       1       1 1       1           1                       1                                 11
12 13       1   2 1                         1       1             1       1                 3               1         1     12
13 10               1       1 1         1                   1         1                 1                       1 1       1 13
14 9     2                   1       1           1         1                   1           1                 1             14
15 7                     1       1         1                                                 1         1 1   1             15
16 11       1   1                 1         1   1                                                 2       1 1         1 1   16
17 18     1 1     1   1       1               2   1 1     1 1         2                   1     1     1     1         1     17
18 17                 1 1                     1                 1 1     1   1 2 1       1   1             1   2 1   1       18
19 10               1 1   1             1           1       1                   1         1               1 1               19
20 11     1     1         1                 1 1   1           1     1                             1 1           1           20
21 11                                 1         1 1                       1 2     1   1         1                       1 1 21
22 13   1           1       1   1           1                   1                   1 1       1   1           2     1       22
23 12                   2     1   1                       1   1     1         1     1             1               1       1 23
24 9 1                           1                   1         1               1 1             1     1                 1   24
25 13   1 2       1       1                           1   1               1                 1 1       2     1               25
26 7                 1               1   1                         1                           1                       2   26
27 11   2 1                                             1     1       1       1   1         1                   1         1 27
28 12 1             1   1             1 1     1                     1             1     1     1         1             1     28
29 12                 1           1 1                             1 1   2           1           1     1           2         29
30 19       1         1 1   1   2               1       1 1 1 1   1   1 1               1 1     1                   1     1 30
31 9                         1                                           2   1 1       2                 1     1           31
32 7     1                     1                                       1                               1           1     2 32
33 13   1   1 1       1       1             1       1               1             1             1       1             1   1 33
34 11                   1   1   1 1               1   1                     1 1     1   1   1                               34
35 16         1         1   2 1             1         1   1   1 1   1       1                       1   1 1             1   35
36 11                     1   2                         1     2     1     1           1           1     1                   36
37 7         1   1                     1     1                 1         1                                 1               37
38 11   1   1                         1   1                         1       1     1                     1         1 1 1     38
39 8                               1     1         1     1     1           1               1       1                       39
40 7           1                     1           2               1                                     1               1   40
41 11                                       1 1   1     2       1         1     1             1           1     1           41
42 12     1   1   1       1   1             1                         2                 1         1         1         1     42
43 15 1       1                     1     1 1     1   1 2                                 1   1   1       2           1     43
44 5                             1                       1             1 1         1                                       44
45 13         1         1         2                 1     1   1     1   1     2           1                             1   45
46 9 1                       1                         1                                   1       1 2             2       46
47 13           1     2         1               1     1         1         1   1           1     1             1       1     47
48 12                         1 1         1           1       1                 1                 2     1           2 1     48
49 7 1                           1                   1                         1 1 1       1                               49
50 12                         1 1     1         1       1               1         1           1               2 2           50
51 9                     1   1   1                                               1 1                   1   1 2             51
52 9                                               1           2     2               1             1           1         1 52
53 6 1     1                   1                     1                               1           1                         53
54 12             1       1 1       1             1 1   1       1               1               1         1         1       54
55 5 2       1                                                                           1       1                         55
56 15 1 2   1   1   1     1 1           1                               1 1       1       2       1                         56
57 11   1       1           1                         1                                     2               1   1 1     2   57
58 9           1               1   1             1     1         2 1                 1                                     58
59 17   1     1     1                 1 2                     1             1     1 1     1   1       1       1   2       1 59
60 9                       1     1                           1   1             1   1 1       1       1                     60
61 11       1 1       1     1         1     1   1     2               1                                 1                   61
62 17       1 1         2 2           1                   1       1           1 1 1   1 1 1     1             1             62
63 13           2   1         1           1     1         1                           1 2 1       1   1                     63
64 7                                 1             1                       1 1       1       1                         1   64
65 14       1 1   1                 1   1     1     1       1     1                     2     1       1         1           65
66 12           1 1   1     3             1     2     1                                                     2               66
67 11   1     2 1   1     1                                                     1       1           1     1         1       67
68 7     1     1                                 1     1               1 1       1                                         68
69 9             1     1       1       1           1       2                                           1       1           69
70 9                             1 1                 1   1 1                 1           1         1       1               70
71 13           1     2   1 1           1                   1 1       1   1                   1                   1       1 71
72 16                 1         1         1                 1           1           1 3 1       2       1           1 1   1 72
73 9 1     1     1         1       1                           1   1               1                   1                   73
74 11                   1                                   1     1       1 1   1   1     2                       1       1 74
75 9             1     1                               1           1                 1           1 1 1               1     75
76 15   1     1     1 1   1                       1 1             1         1       1   1   1             1             1 1 76
77 11     1             1     1 1                         1     1     1     1   1                                 1 1       77
78 7                 1 1                       1                                 1           1           1         1       78
79 12         1     1                 1     1   1         1   1                       1 1     1           1               1 79
80 7             1                 1         1   1                   1                                         1   1       80
81 16     1                               2     1       2   2       1 1 1     1             1                       2     1 81
82 8 2                           1         1                 1   1                                   1       1             82
83 10                                     2           1       1   1   1       1                     2                 1     83
84 9 1                             1   1 1                                 1   1         1           1                 1   84
85 9                         1                     1       1           1   1       1       1                     1     1   85
86 4                   1                                                                               1   1     1         86
87 12   1 1                     1   1     1     2   1     1           1 1         1                                         87
88 12       1                           1   2 1         1             1     1 1     1                     1           1     88
89 5             1   1                                                       1                     1                   1   89
90 6 1                             1   2     1                                                                           1 90
91 16                   1                       1     1       1         2   1 1         1     1 1   2     1   1       1     91
92 5 1           1                                                                         1   1     1                     92
93 14     1                           1 1     1     1     1     1 1             1         1         1 1     1     1         93
94 15 1 2   1     1                   1   1       1 1         1                   1           1 1           1           1   94
95 5               1                                                     1         1             1                 1       95
96 8 1                                   1   2   1             1                                                 1       1 96
97 3                                       1                                         1                         1           97
98 17         1   1       1     1 1     1   1 1         1 1   1 1                   2                           1     1 1   98
99 11   1   1 1                                             1   1       1     1               1 1 1         1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
Ngày
/
Tháng