BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9           1       1                 1     1   2 1 2                                                                   00
01 14     1       1     1       1                 1   1         1         2     1   1       2     1                         01
02 11             1           1     1       1       1 1     1 1                                     1   1 1                 02
03 8       1 1                     1   1                                                     1             1       1 1     03
04 10                 1                 1                   1 1 1                     1 1           1 1                   1 04
05 13             2           2             1   1 1                 1                       1 1           1     1       1   05
06 10                   1         1 1           1 1                 1 1     1                           1               1   06
07 11   1 1             1                                                 1   1       1     1     1   1     1         1     07
08 2         1                                                                                 1                           08
09 9       1     1   1     1       1                                       1               1           1   1               09
10 9               1   2 1     1                   1               1                                   1 1                 10
11 14 1   1         1                 1 1 1           2     2     1                       1   1                       1     11
12 6                           1                   1 1     1                   1     1                                     12
13 9 1   1   1                       1 2   1             1                   1                                             13
14 15           1 1   1           1     1     1   1                       1     1     1               2         1 1       1 14
15 14             1   1 1       1     1             1         1             1         2           1               1 2       15
16 11                     1 1       1 1           1         1           1           1           1       1     1             16
17 14 1 1       1   1     1             1                           1         1     1             2   1 1 1                 17
18 11                               1 1                     1   1 1                     3           2                 1     18
19 10 1     1                 1     1     1 1                                         1       1                         1 1 19
20 12   1             1   1       1             1           1 2       1                                   1       1     1   20
21 11       2     1             1                 1         2     2     1                                           1       21
22 14       1 1 1             2             1         1         1         1 1               1             1 1           1   22
23 11                                   1   2             1       1 1       1               1     1     2                   23
24 9             1       1 1         1                               1   1         1   1               1                   24
25 11   1   1     1                             1         1               1       1                               1 1 1   1 25
26 12           1             1   1                                   2     1           1     1           1   1   1   1     26
27 9         1     1     1                   1 1 1                           1                   1                       1 27
28 6                               1     1   1           1           1         1                                           28
29 8   1                     1 1                                               1                 1         1   1         1 29
30 6               1   1           1   1       1                               1                                           30
31 10       1   1         1 1     1       1     1                                 1                       1     1           31
32 18   1 1 1   1   1     1                 1                 1 1   1   1   1     1     1   1     1 1                     1 32
33 10                       1         1   1   1         1 1                             1     2               1             33
34 9   1               1                   1   1                                                       1     1 1     2     34
35 8 1   1                               1                       1                 1           1                     1 1   35
36 9 1   1             1                     1 1                                   1   1 1               1                 36
37 14         1         1         1     1   1           1         2     1           1 1                       2   1         37
38 12                   1         1       1   2   1                     1   1       1                     1           2     38
39 13 2   1   2                                       1         1           1 1 1         1         1               1       39
40 11   1     1       1               1       2                         1 1   1   1                     1                   40
41 12 1     1     1                     1                         1             1 1   1       1 1     1                   1 41
42 16 1       1 1 1                       1             1             2 1 1           1         1   1           1   1     1 42
43 11                                                     2         1           1   1   1       1 1         1       1     1 43
44 9                                                       1   1   1       1   1   1               1             1 1       44
45 14               1               1               1           1   1         2       1     1       1 1       1     1 1     45
46 9   1         1     1                     1 1   2             1                       1                                 46
47 16         1   1 1                 1 1           1             1 1 1     1 1                 1 1       1 1   1           47
48 7                     1     1   1                                                                   1       1   1   1   48
49 7             1   1           1 1                         1               1                       1                     49
50 13         1                         1                     1   1       1     1 1 1           1             1   2     1   50
51 12 1           1 1 1                   1             1   1                           1 1   1         1     1             51
52 13       1             1   1           1         1             1 1             1             1     1             1 1   1 52
53 11                 1                         1   1     1           1       1 1               1           1 1           1 53
54 9     2               2 1                     1                     1     1                                         1   54
55 12     2       1 1               1               1           2               1                           1         1   1 55
56 16   1               1   1 1 1       1     1   1 1 1                           1           1   2 2                       56
57 7     1                 1                                 1 1           1           1       1                           57
58 13       1         2   1 1               1         1   1   1 1         1               1   1                             58
59 9                 1     1                 1         1                     1     1             1   1   1                 59
60 17   1 1           1         1 1   1 1   1             1     1     1                     1               2   1 2         60
61 12         1       1           1   1                 1             2         1         1             1     1           1 61
62 14   1   1                   2 1   1     1                         1   1               1             1         2   1     62
63 8                       1                           1     1         2   1                       1       1               63
64 10     1                                 1     1   1         2   1             1                                   1 1   64
65 8 2                   1                       1       1                   1                                 1     1     65
66 8                                     2                                     1               1     1   1   1           1 66
67 10           2               1 1     1 1   1               1           1                                           1     67
68 8           2                                         1                   1       1               1         1       1   68
69 8   1               1     1             1             1                       1           1               1             69
70 6       2                                         1 1 1                                                   1             70
71 10 1         1         1         1                               1                     2     1 1     1                   71
72 9         1                     1     2                               1 1                       1     1   1             72
73 8                       1   1                   1     1                 1                       1       1           1   73
74 18                 1       1     1 2         1       1     1         1         1     2 1 1   2     1           1         74
75 16             1 1                   1       1   1     2   1 1       1         1 1 1       1         1       1           75
76 8                 1 1       1                           1           1                 1                         2       76
77 4   1       1                           1                                                                           1   77
78 12       1 1     1             1   1         1     1     1       1         1             1                   1           78
79 13     1     1                                 1   1       2   1       1 1       1     1                 1       1       79
80 9         1     1           1           1     1           1         1                           1 1                     80
81 13 1 1       1   1                 1         1 1 1                                 1 1       1             1     1       81
82 11   1                 1   1 1             1         1                         1 1                 1             1     1 82
83 8                           1                                   1           1   1               2 1   1                 83
84 11 1               1                                 1       1 1           1 1 1   1   1             1                   84
85 13               2   1             1               2                 1         1 1             1               1 1   1   85
86 8                       1                 1                     2 2           1       1                                 86
87 20 1               1     1 1 1   1                 2           1       1 2     1     2 1         1     1   1           1 87
88 6                       1     1                       1                                       1         1           1   88
89 7   1                           1                       1   1               1                                       1 1 89
90 11         1             1     1                                     1           1 3               1       1   1         90
91 15     1         1       1 1               1         1   1     1               1         1   1 1         2   1           91
92 6                     1                   1                         1                     2                   1         92
93 12                       1     1       1   1 1 1               1       1             1   1                   2           93
94 6                     1   1             1                                             1   1                 1           94
95 8                                               1   1     1           1                 1 1             1   1           95
96 9       2   2                 1                     1                                   2         1                     96
97 13 1                       1   1   1   1       1     2           1 1       1           1               1                 97
98 11         1         1               1         1         1         1 1                       1         1       1     1   98
99 9   1 1         1         1                 1           1                               1 1                         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
Ngày
/
Tháng