BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 08/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 7                       1                   1             1   1       1       1                                     1   00
01 7           1                             1       1   2     1                                   1                       01
02 5           1                                         2                                               1       1         02
03 4                         1             1                               2                                               03
04 14         2   1 1       1                 1   1               1     1             2   1       1             1           04
05 7 1           1                       1     1     2           1                                                         05
06 3         1                                                         1                                         1         06
07 9       1                       1     1   1       1   1                       1                                     1 1 07
08 9                                               1     1         1         1                 1 1 1 1               1     08
09 10       1                     1           1                                     1 1               1       1   1 1   1   09
10 16   1 1           1   1       2     1 1     1       1                               2 1                           1 1 1 10
11 11 1                     1                           1       1       1         1       1     1   1         1   1         11
12 12     2       1     2 2                         1             1     1 1                         1                       12
13 7 1     1         1                                             1                                 1             1     1 13
14 13     1 1       1   1       1         1 1               1 1           1     1         1                               1 14
15 9         1           1     2               1                 1               1       1                               1 15
16 9   1       1                                 1     1                 1                 1   1                   2       16
17 12   1       1     1 1 1     1                           1                       1           1 1     1       1           17
18 9 1 1                                                       1                 1     1         1         2         1     18
19 12         1     1         1   1           1                     1   1                   1     1 1               1 1     19
20 14         2         1                                   1 1       1       1 1 1   2   1           1   1                 20
21 9                               1         1                                             1 1   1   1   2       1         21
22 8   1 1                 1   1                         1                         1 1     1                               22
23 10                               1 1                     1                   1                   1       1   1 1 1   1   23
24 11             1               1     1                           1 1   1         1           1 1           1       1     24
25 14     1         1   2                   1       1     1       1   1         3       1                     1             25
26 12                           1             2   1             2   2             1                     1     1     1       26
27 10                                       1     1       1           1     1     1 1                             1       2 27
28 14     1   1               1 1       1           1 1               1 1   1     1 1                   1         1         28
29 6               1                     1         1       1   1                       1                                   29
30 13                           1       1 3               2         1         1         1             1   1     1           30
31 7     1           1                               1                   1                 1             1 1               31
32 7 1       1             1                         1           1                     1             1                     32
33 12   1                 1       1   1           1         1                   1         2 1               1           1   33
34 10       1 1   1                     1                   1                         1       1     1               1     1 34
35 13           1         1 1                     2     1           1           1 1         1   1     1       1             35
36 9     1       1       1       1   1     1                     1 1                                               1       36
37 14   1                 1 1                   1 1           1 1 1           1         1 1   1     1         1             37
38 15     1         1 1 1     3       1       1     1       1 1       1                       1       1                     38
39 4           1                                                 1                           1 1                           39
40 11                 1   1           1         1 1 1   1       1                   1                   1                 1 40
41 8                           1       1                   1     1     1 1           1   1                                 41
42 11             1   1                             1     1               1           1   1 2       1           1           42
43 8   1                       1         1 1                 1             1       1             1                         43
44 21   2       1     1     1       1           1     1           2       1           1 1     1   1 1       1   1 1     2   44
45 13                   1 2       1         1   1       1   1 1                               1             1 2             45
46 9       2                   1                     1                       1 1         1             1       1           46
47 7           1     1                                                         2             1           2                 47
48 9     1                 1               1       1         1                 1     1         1                       1   48
49 10         1                   1       1                                   1     2       1 1       1             1       49
50 11 1         1           1       1 1           1     1                   1             1       1                       1 50
51 3           1                                                                             1                         1   51
52 11 1 1             1                       1     1               1         1             1 1                   2         52
53 13           1         4         1       1     1                         1                         1     1     1       1 53
54 9       1     1                 1 1 2                           1                   1                       1           54
55 16     1             1               1               1   1                         1 1             1 3 1   1     1 1 1   55
56 8   1 1   1                                   1                       1             1               1             1     56
57 12   1       1                     2   1     1 1 1         1     1               1                               1       57
58 12       2     1   1 1 1                                 1                           1       1     1     1   1           58
59 13                         1       1 1       1     1       1     1 1                               1     1 1 2           59
60 11 1     1                   1       1 1           1 1       1                               1                     1 1   60
61 19       1     1   1 1       1     1         1   1 1     1                       1       2     1       1     1       1 2 61
62 10           1             1             1         1 1         1                   1         1 1 1                       62
63 8                         1   1     1                                                 2   1     1                   1   63
64 11         1     1                       1         1     1                                           1 1 1 1       1   1 64
65 10                   1           2                           1       1     1       1             1 1             1       65
66 7   1   1                           1             1                                       1                   1 1       66
67 13 1 1                   1                   1       1   1         1     2   1                           1   1 1         67
68 9 1                     1 1           1           1   1           1                   1                             1   68
69 4 1   1         1               1                                                                                       69
70 16     1         2 1       1             1       1   1 1         1     1   1       1 1   1 1                             70
71 11                 1           1                 1         2       1   1         1         1     1     1                 71
72 11               1       1       1 1   1                 1         1           1                             1     1   1 72
73 6     1       1                   1   1       1                                                                   1     73
74 12         2     1       1           1                       1               1       1     1   1   1 1                   74
75 11       1 1               1       1   1     1                   1 1                     1                       2       75
76 11       1                   1     1     1         1 1       1     1 1                               1     1             76
77 13   1                     1               1 1         2           1 1     1   1     1         1             1           77
78 10           1       1                 1   1         1                       1           1   1                     2     78
79 12   1         1   1             1           1               1         1   2       1                 1             1     79
80 14           1               1                       1     1 2 1   2       1                 1 1         1 1             80
81 15               1           1     1     1   1 1     1       1 1               1 1 1         1                   1   1   81
82 14             1     2     2 1 1 1                                       1   1                       1 1   1       1     82
83 14             1 1   1 1         1       1 1                         2         2   1             1             1         83
84 13                 1     2 1       1                     1 1             2   1             1           1   1             84
85 10   1     1         1         1 1 1                 1         1   1                 1                                   85
86 17 1     1     1 1 1                     1       1           1   1       1     1     1   1   1     1     1     1         86
87 6               1                                                     1       1                       1 1 1             87
88 13 1   1   1   1                           1       1       1 1   1   1                   1             1         1       88
89 7                                                         1         1     1   1       1                           1   1 89
90 10 1                           1 1   1     1                           2                     1         1             1   90
91 7                                   1         1                     2     1                 1 1                         91
92 12 1   1         1         1   1           1   1 1                       1 1                   1   1                     92
93 15 1         1           1   1                         1           1   1 1       1         1     1   1     1 1 1         93
94 11                             1         1   1             1     1       1 1                 1       1   1         1     94
95 11 1     1   1 2                 1   1       1                       1     1                             1               95
96 7                               1     1                   1             1             1       1                   1     96
97 14               1       1                 1   1 1   1 1               1         1               1     1       1     1 1 97
98 13 1         1     1           1     1   1 1             1               1   1   1               1           1           98
99 12       1                 1   1                 1             1     1           1                   2   1   1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng