BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9 1                   1             1   1       1       1                                     1         1       1       00
01 8                   1       1   2     1                                   1                                 1 1         01
02 5                               2                                               1       1                         1     02
03 5   1             1                               2                                                   1                 03
04 12 1                 1   1               1     1             2   1       1             1           1     1               04
05 5               1     1     2           1                                                                               05
06 3                                             1                                         1                         1     06
07 8         1     1   1       1   1                       1                                     1 1                       07
08 10                         1     1         1         1                 1 1 1 1               1                       1   08
09 10       1           1                                     1 1               1       1   1 1   1           1             09
10 14       2     1 1     1       1                               2 1                           1 1 1       1             1 10
11 12 1                           1       1       1         1       1     1   1         1   1         1             1       11
12 8                         1             1     1 1                         1                                   1 1     1 12
13 5                                         1                                 1             1     1   1                   13
14 11     1         1 1               1 1           1     1         1                               1 1         1           14
15 11     2               1                 1               1       1                               1   1 1 1 1             15
16 9                       1     1                 1                 1   1                   2         1   1               16
17 9     1                           1                       1           1 1     1       1                     1       1   17
18 8                                     1                 1     1         1         2         1       1                   18
19 11   1   1           1                     1   1                   1     1 1               1 1                         1 19
20 11                                 1 1       1       1 1 1   2   1           1   1                                       20
21 11         1         1                                             1 1   1   1   2       1             1             1   21
22 8 1   1                         1                         1 1     1                                   1           1     22
23 12         1 1                     1                   1                   1       1   1 1 1   1   1                 1   23
24 13       1     1                           1 1   1         1           1 1           1       1         1 1 1             24
25 12                 1       1     1       1   1         3       1                     1             1                   1 25
26 15     1             2   1             2   2             1                     1     1     1               1         1 1 26
27 11                 1     1       1           1     1     1 1                             1       2                   1   27
28 15   1 1       1           1 1               1 1   1     1 1                   1         1             2 1               28
29 6               1         1       1   1                       1                                           1             29
30 16     1       1 3               2         1         1         1             1   1     1               1     1       1   30
31 8                           1                   1                 1             1 1               1         1     1     31
32 6 1                         1           1                     1             1                         1                 32
33 10       1   1           1         1                   1         2 1               1           1                         33
34 8             1                   1                         1       1     1               1     1                     1 34
35 16 1                     2     1           1           1 1         1   1     1       1             1       1     1 1   1 35
36 8       1   1     1                     1 1                                               1             1       1       36
37 14 1                   1 1           1 1 1           1         1 1   1     1         1               1             1     37
38 12   3       1       1     1       1 1       1                       1       1                                         1 38
39 4                                       1                           1 1                                               1 39
40 10           1         1 1 1   1       1                   1                   1                 1     1                 40
41 9     1       1                   1     1     1 1           1   1                                 1                     41
42 11                         1     1               1           1   1 2       1           1           1                   1 42
43 7     1         1 1                 1             1       1             1                                               43
44 18 1       1           1     1           2       1           1 1     1   1 1       1   1 1     2       1                 44
45 16       1         1   1       1   1 1                               1             1 2             1 1 2       1     1   45
46 11     1                     1                       1 1         1             1       1             1     1 2           46
47 7                                                     2             1           2                             1       1 47
48 9 1               1       1         1                 1     1         1                       1               1         48
49 12       1       1                                   1     2       1 1       1             1                 1       2   49
50 9 1       1 1           1     1                   1             1       1                       1                       50
51 4                                                                   1                         1     1 1                 51
52 9                   1     1               1         1             1 1                   2               1               52
53 10         1       1     1                         1                         1     1     1       1       1     1         53
54 8         1 1 2                           1                   1                       1                 1               54
55 18             1               1   1                         1 1             1 3 1   1     1 1 1   1 2                 1 55
56 9                       1                       1             1               1             1           1       1   2   56
57 14           2   1     1 1 1         1     1               1                               1       1     2           1   57
58 6                                 1                           1       1     1     1   1                                 58
59 17   1       1 1       1     1       1     1 1                               1     1 1 2               1         1     2 59
60 10     1       1 1           1 1       1                               1                     1 1                   1     60
61 16     1     1         1   1 1     1                       1       2     1       1     1       1 2               1       61
62 12   1             1         1 1         1                   1         1 1 1                           1           1   1 62
63 10   1   1     1                                                 2   1     1                   1                 1 1     63
64 11                 1         1     1                                           1 1 1 1       1   1   1         1         64
65 12         2                           1       1     1       1             1 1             1                   1 1 1     65
66 5             1             1                                       1                   1 1                             66
67 13 1                   1       1   1         1     2   1                           1   1 1               1     1         67
68 10 1 1           1           1   1           1                   1                             1                   2     68
69 3         1                                                                                                         1 1 69
70 15   1             1       1   1 1         1     1   1       1 1   1 1                                       2     1     70
71 12       1                 1         2       1   1         1         1     1     1                   1       1           71
72 13 1       1 1   1                 1         1           1                             1     1   1   1             1 1   72
73 5           1   1       1                                                                   1               1           73
74 12 1           1                       1               1       1     1   1   1 1                         1 1       1     74
75 12   1       1   1     1                   1 1                     1                       2                 2   1       75
76 12     1     1     1         1 1       1     1 1                               1     1               1           1       76
77 14   1               1 1         2           1 1     1   1     1         1             1                     1   1       77
78 10               1   1         1                       1           1   1                     2       1     1             78
79 12         1           1               1         1   2       1                 1             1         1       2         79
80 15     1                       1     1 2 1   2       1                 1 1         1 1                     1       1     80
81 15     1     1     1   1 1     1       1 1               1 1 1         1                   1   1   1                     81
82 12   2 1 1 1                                       1   1                       1 1   1       1             1             82
83 13         1       1 1                         2         2   1             1             1           1           2       83
84 13 2 1       1                     1 1             2   1             1           1   1                         1         84
85 7       1 1 1                 1         1   1                 1                                                         85
86 16                 1       1           1   1       1     1     1   1   1     1     1     1                   2 1       1 86
87 10                                               1       1                       1 1 1                     2   1     2   87
88 12                   1       1       1 1   1   1                   1             1         1               1   1 1       88
89 10                                   1         1     1   1       1                           1   1 1             1 1     89
90 11       1 1   1     1                           2                     1         1             1     1   1               90
91 10             1         1                     2     1                 1 1                         2           1         91
92 9   1   1           1   1 1                       1 1                   1   1                                           92
93 15 1   1                         1           1   1 1       1         1     1   1     1 1 1                 1           1 93
94 13       1         1   1             1     1       1 1                 1       1   1         1                     1 1   94
95 7         1   1       1                       1     1                             1                       1             95
96 11         1     1                   1             1             1       1                   1             1 1 2         96
97 14 1                 1   1 1   1 1               1         1               1     1       1     1 1 1                     97
98 13       1     1   1 1             1               1   1   1               1           1           1 1 1                 98
99 14   1   1                 1             1     1           1                   2   1   1         1       1 1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
Ngày
/
Tháng