BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng
00 17             2         1   1   1 1         3           1                   1 1                 1         2       1   1 00
01 10 1 1                                         1 1       2   1                                         1 1         1     01
02 19     1 1       1         1 1         1     1                 1   1 1   1     2           1         1   2       1 1     02
03 13   1   1                 1                               2         1       1       1           1 1           2   1     03
04 14 1   1 1                         1           2     2       1             1           1 1       1   1                   04
05 13                     1 1       1   1 1               2                   1           1               2     2           05
06 16 1               1   1                 1   1       2 4                                   1   2   1             1       06
07 18                     1       1 1       1       1     1           2     1   2 1 1                   1 1 2   1           07
08 17 1                               1   1         1             1 1 1   1 1         1 1   1           1   1   1 1       1 08
09 17 1   1 1                   1             1         2     1       1   1 1 1       1 1         1       1 1               09
10 23     1 2 1     1 1 1 2                     1           1 1 1 1 1           1     1 1         1               2   1   1 10
11 20   1   1 2   1       1 1     2         1 1   1   1       1       1                 2                         1 1   1   11
12 12 1 1   1       1                                 1 1                           1           1   1 1             1     1 12
13 14             1     1 1                     1       1             2 1         1 1     1         1   1         1         13
14 10       1   1     1           1                   1               1         1 1                                   1 1   14
15 13     1     2         1                     1 1       1             1       1   1       1   1                   1       15
16 15 1               1 2           1           1   1 2 1               1   1                                   1 1     1   16
17 15     1                 1                 1   1         1   1 2       1 1       1     1 1             1         1       17
18 18             1 1     1 1             1 2         1     2                 1       1   1     1 1 1                 2     18
19 21   1   1   1   1 2   2                                               1   1               1     1 3 2   1   2         1 19
20 22               1                 1 2   1       1 1 1   1 1       1   1 1     1 1   1 1           1     1   1 1       1 20
21 17       1     1     1     2     1         1     2             1         1 1 1   1 1       1               1             21
22 12 1     1         1 1     1   1                                     1               1       1       2   1               22
23 14         1       1   1   1     2       1         1   1           1             1 1 1                       1           23
24 14     1           1           1   1       1     1               1     1 1                     2     1               1 1 24
25 15   1       1         1     1 1 1 1         1           1       1               1         1               1 1 1         25
26 18   1             1         1 1 1         1   1             1             1 1     1         1 3           1         1 1 26
27 16     1             3   1 2   1                       1   1             1         1     1 1 1                       1   27
28 11 1   1     1                                     1     1     1                             1   3                     1 28
29 8                       1       1   1                                                 1 1 1                 1   1       29
30 14       1   1   1                 1                     1   1   1   1   1 1         1               1   1         1     30
31 19         1   1         1       1   2 1   1                     1           1 1   1     2                     1 1 1   2 31
32 15   1     1       1         1             1   1   1 1   1 1     1       1 1                             1           1   32
33 17 1 1 1       1       1                 1 1 1       3                     2   1 1               1               1       33
34 10                     1     1       1     1                                                 2       1       2       1   34
35 21     1         1           1     1 2 1   2       1 1       1 1 1     3     1           1         1     1               35
36 15           1       1                                     1     2 1               1   1 1 1           2       1 1   1   36
37 10     1         1   1             1           1                     1             1 1     1   1                         37
38 14         1       1                     1 1     1           1       3                     1 1   1         1           1 38
39 16     1                     1     1   1           1 1 1         1             1 1           1         1 1     2     1   39
40 14   1     1 1             1     1 1             1         1   1     1           1                 1       1       1     40
41 23 2       1             2   1     2 1         1         1     1   2 2   1 1 1 1         1             1           1     41
42 14   1                           1     1 1               2             1       1               1   1         1 1     2   42
43 22 1 1         1   1           2 1               2       1     1 1   1   1         2 1 1 1       1         1       1     43
44 17 1 1 1                       1         1                 1 2 1 1     1   1               1 1 1       1           1     44
45 20 2       2   1   1               1       1   1 1           1                           1 1 1 2 1         1       1 1   45
46 11       1     1                 1         1                 1                           1       1 1   1   1         1   46
47 18   1               1   1         1     3   1 1 1   1       1         1               1   2                   1     1   47
48 7                                       1                   1 1   1                 1       1                 1         48
49 16     1   1     1 1   1 1   1                           1         1         2       1           1 1     1 1             49
50 16 1 1               1         1     1     1   1 1               1 1     1   1     1                             1 1   1 50
51 14   1           1           1         1           1                 1   1       1   1   1           1       1 1 1       51
52 16           1           1     1         1     1   1       1 2   1         1 1       1         1       1         1       52
53 13 1                     1       1 1         1 1           1     1             1                         1   1 1       1 53
54 10         2             1   1       1                                             2           1             1       1   54
55 18           1                         2   1 1                   1 1   1   1     1     1           2     1   1 1     2   55
56 19                 1       2   1         1   1   1   1           1       1               1 1 1   1     1       1 3       56
57 15   1       1 2 1 2         1                               1 1           1                       1             1 1   1 57
58 12                 1 1               1   1   1 1           1                           1         2           1       1   58
59 21 1 1       1   1 1 1     1 1           1   1 1 1 1                 1 1   1       1   2             1               1   59
60 21 1   1 2       1         1             1       1 1 1     1       1 2   2           1             1   1             1 1 60
61 16   2       1               1   1   1     1   1           1     2             1         1 1           1             1   61
62 21         2 1           1                         1   1 1 1 1 1 1                     1 2 2         1 2     1         1 62
63 18 1                     1 1   1 1     1       2     1 1   1                 1 1                           1 2 1 1       63
64 14       1   1   1                   1             1 1   1 1   1         1 1                 1   1                     1 64
65 9       1             1       1 1           1                                         3                           1     65
66 15   1                 1     1       1                       1           1 1   1           1   1     1   1 1     1     1 66
67 19         2 1   1       2           1 1       2                   1       1 1           1   1 1       1 1             1 67
68 16         1                       1   1 1         1         1       1 1 1     1   1   1     1   2         1             68
69 15           1 1       1 1 1   1   1       1   3                 1           1                       1 1                 69
70 19     2 1 1 2     1 1 2         1                             1     1   1                       1     1   1       1   1 70
71 16       1 1 2     2       3     2     1               1                                         1               1 1     71
72 16     1             1 1     1               1       1     1       1   1       2     1     1             1     1     1   72
73 12                   1             1                 2 1       1   1             1 2       1                 1           73
74 14               1 1                   1   1     1       2 1   2                     1       1     1     1               74
75 11           1                     1       1 1         1                   1 1 1 1           1                     1     75
76 14                           1       2 1           1 1     1   1       1         1                 1       1 1     1     76
77 13 1     1     2 3                     1     1                                 1         1 1   1                         77
78 12     1       2 1             1                   1           1                         1   1     1             1   1   78
79 24 1     1       1       2 1 1     1     1         1     1   1   1   1 2   1       2       1 1     1 2                   79
80 12       1 2         1                 2                   1         1       2       1   1                               80
81 12       1   1               1             1 1         1   1 1 1           1                               1       1     81
82 24 1   1 1     2 1         1   2           1       1     1   1     1 1         1 1   1 1   1 1 1     1     1             82
83 21             1     3             1 1       1                 1       2 1   2   1       1   1 3     1     1             83
84 27   1                     1 1   1   1 2     1   1     1 1             1     1     1 2 1 1   1     2 1 1 1 1 1     1     84
85 18   1 1       1 1 1 1       2                   1     1                             1 1       1   1   1     1         2 85
86 24   1 1       1         1 1     1         1 1   2     3   1         1 1               1   2   1           1   1 2       86
87 20 1                     1     2           1     1       2     1 1               1 2 1 1     1         1         2   1   87
88 15       1   1                   1 1     1 1                     1   1     1               1             2 2   1         88
89 14             1       1 1     1   2                                 1     2           1             2     1     1       89
90 16 1 1 1   2             1         1   1           1       1       1         1 1 1                 1               1     90
91 14                   1 1   1 1           1         1       1 1                   1     1             1     1   1 1       91
92 19     2         2 2   1         1                 1         1 1 1             1   1             1 1 1             1 1   92
93 19   1           1   1             1 1 1   1 1 1 1     1         1     1 1     1             1     1     1             1 93
94 18     1             1       1 2       1         1   2 1 1             1 1       3   1                               1   94
95 13         1   1           1         2           1           1     1   1 1               1     1               1         95
96 16 1 1       1           1       1     1 1   1 1             1                       1               1 1 1             2 96
97 18                     1   1   1       1 1             2       1       1   1 1 1 1               1     1 1   1     1     97
98 12       1   1 1           2         2                             2                               1       2             98
99 17         1   1     1 1     1       1   1         1   1                       1 1 1   1 1       1     1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng