BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15                   1               1             2                 2 1   1       1 1         1       1 1 1     1       00
01 16   1       1   1               1         1         1 1       1   2             1           1                 1 2     1 01
02 18   1     1               1 1                   1                     1     1   1 1           1           2   1 1   2 2 02
03 22       1                           1   2         2       1       2     1   1 1 1     1 1   1   1     2   1   1 1       03
04 16 1     2       1                     1                 1             1 1     1     1   1 1   1     1   1         1     04
05 13                                 1           1 1     1   1   1         1             3     1       1         1         05
06 15         1     1             1         2                 1     1   2   1 1               1           1         1     1 06
07 13         2                           1   1     2             1                 1     1   1       1             1 1     07
08 10     1 1                                     1             1         1 1                         1   1       1     1   08
09 21             2         1           1                   1   3     1               3         1 2 2       1 1 1   1       09
10 14     1           1 1                 1           1 1   1 1         1 1         2           1                   1       10
11 22 1   1       1     1   1       3 1                       1     1   1 1 1     1   1               3 1 1       1         11
12 22 1           2 1           1   1         1   1     2     1   1 1       1   1                 1 2     2     1   1       12
13 13 1   1           1     1 1 1             1 1   2                         1                           1       1         13
14 20     1       2 1 1 2           1     1     1       1         2 1               1     1         1     2           1     14
15 17   1   1   1         1                 1 1             1   2             1                       1     1 1 2     1   1 15
16 14         1 1                                 1 1   1                 1   2         1 2                 1     1   1     16
17 16               1 1 1               1   1   2     1                   1       1     1   1 1             1           2   17
18 13     1     1     1         1             1   1   1   1           1                                     1 1   1   1     18
19 20   1                     1       1   1       1 1       1 2   1   1 1 1   1   1           1     2         1   1         19
20 18 1 1 1           1   1     1   1 1     2     1         1               1   1       1   1                   1 1         20
21 17       1             2 1 2         1         1     1 1 1       1               1     1 1                 1           1 21
22 17     1   1             1     1               1             1 1 1 1       1         1 1     1     1           1   1 1   22
23 19       1 1       1 1   1 1     1   1         1                   1 1               1     2 1 2   1             1       23
24 10   3           1                           1       1                   1           1       1     1                     24
25 18 1             1   1           2 1         1 1       1 1       1     1     1 1 1       1         1           1         25
26 14 2   2   1           1             1           2               1       1                 1         1             1     26
27 20       1       2           1               1     1             2   1 1 1       2 1   2 1                   1   1 1     27
28 9           2           1   1             1           1                       1         1         1                     28
29 14                 1                   1   1 1   1   1   1       1         3   1                     1         1         29
30 11                         1 1                             1   1               1                       1   1 2     1 1   30
31 15   1 1 1               1 1   1 1             2     1     1               1     1         1                           1 31
32 18         2 1 1           1   1       1   1     1     1                   1 2     1               1       1   1 1       32
33 10     1           1 1                     1   1                     1       1   1           1   1                       33
34 11 1               1   1     1 1   1       1           1                                     1       1             1     34
35 17     1   2   1 1 1   1         1                         1     1     1     1 1   1         1 1             1           35
36 18                 1 1       1           1     1 1 1   1 3         1   1 1           1         1   1                   1 36
37 14 1                   2               1   1 1 1   2         1                   1         1                       1   1 37
38 15 1       1   1                 2         2                   2     1                     1 1   1             1     1   38
39 13     1 2       1     1   1     1                                         1 1                       2     1           1 39
40 16   1     1               1 1     2         1               1   1         1   1               1     2   1 1             40
41 13     1       1 1             1     1       1                 1       1                 1     1                   2   1 41
42 11   1   1 1 1   1     1                   1                             1                 2                       1     42
43 15             1     1   1             1         1         1 1     1 1               2           1 1   1     1           43
44 21   1 1     2     1   1                 1   1   1       1 1 2 1   1   2   1     1         1             1               44
45 14       1             1 1     1         1           1       1   1 1           1                     1 2         1       45
46 19             1               1     1     1 1 2   1       1   1 1     1 1   1           1       1 1 1             1     46
47 19 1               1 1 1 2   1     1     1   1 1 1 1         1             1     1       1               1   1           47
48 19 2             1   1                 1   1 1 1           1   1         1           1 1   1     2   1       1   1       48
49 16         1         1   1   1       1   1             1   1 2     1 1 1                         1       1     1         49
50 13 1           1                                       1     1     1       1   2   1             1 1     1       1       50
51 21     1 1 1                   1 1 2   1 1   1       1                       1 2       1 1           2 1 1           1   51
52 15     1 1     1   1             1                             1 1   1                     1 1 1     1   1 1           1 52
53 13   1           1         1   2   1                               1         1                     1         2       2   53
54 18   1       2 1           1     1 1           2   1         1       1             1     1 1 1       1         1         54
55 10                     1       1       2       1 1                         1                       1 1     1             55
56 20       1     1 1 1       1               1         2   1         1           2 2   1 1     1 1 1 1                     56
57 15   1           1                                 1         1               1   2           2   1       1 2 1       1   57
58 10   1 1         1                     1     1   1   1                                   1     1         1               58
59 20   3     1 1       1 1           1   1       1   3     1     1         1 1       1             1                 1     59
60 14 1 1     1       1                   1     1         2               1           1               1     1     1       1 60
61 22     1 1 1 1   1     1   1 1     2 1   1 1 1               2         1             1 1   1                           2 61
62 24     1     1               2     3                 1       2         1 1         1 1         1 1 1 2     1     2   2   62
63 16                 2         1   1 1                 2   1                       1 1     2       1 1           1   1     63
64 14   1               1 1   1 1           1               1 1                   1   1     1 1           1             1   64
65 19     2       1   1     1   1 2       1 1               1                 1 1 1       2               1 1             1 65
66 18 1 1           1             1 1   1 1   1         1         1             1           2 1         2   2               66
67 19 1                   2     1 1   1   1               1   1             1                 1           1 1   1   1 2 1 1 67
68 17                         1     1           1       2     1     1   1         1     1 1     1 2         1     1     1   68
69 13     1                                     1         1 1     1 1                 2 1         1 1     1             1   69
70 14 1 1 1 1   1                 1                   1                           1       1     1         1 2   1           70
71 12         1   2     1       1   1                     1                     1         1                   1     1     1 71
72 15 1                         1 1 1                 1   1   1         2   1     1           1                       1 2   72
73 21       2             1     1 2             2   1   2   2               1         2                   1 1   1 1     1   73
74 13             1   1   1     1           1                         1       1     1 1           1   1               1 1   74
75 19         1     1     1 1 2         1   1 1   1     1             1         2       1 1       1       1         1       75
76 16     1 1 1         1                   1                 1     1   2     1 1 1           1 1             1           1 76
77 16           2       1     1           1 1         1 1   1       1         1           1         1           1     1   1 77
78 15 1                 1   1 1 1               1     1       1     1                   2           1         2   1         78
79 24     1   1 1   1 1           1 1   1     2     1 1     2       1   1           1 1   1       1       1         2 1     79
80 15         1 1                 1     1                   1                 1 1           3   1       1       1 1 1       80
81 23 1       1   1 1 1     1         1 1     2     1 1   1           1 1 1 1   1     1         1 1   1 1                   81
82 15   2       1     1     1       1       1 1           2       1     1       1                             1         1   82
83 16             1                 1   2                   1       2 3   1               1     1             1 1         1 83
84 21           1       1   1     1   2   1 2       1             1 1 1 1   1   1 1   1 1                       2           84
85 14   1         1         3           1   1 1                     1       2 1                       1   1                 85
86 15           1     1 1         1     1   1       1 1   1           1     1           1             1         1     1     86
87 13           1           1 1       1 2           1                 1             1         1   1                   1 1   87
88 19 1     4         1       1   1   2   1               1       1     1 1             1               1 1             1   88
89 11             2           1           2               1                                 1   1             1   1       1 89
90 17 1     1 1     1   1   1           3 1                   1     1     1       1                   1                   2 90
91 15                 1     1 1                 1   1 1   1       1       2         1 1     1   1               1           91
92 17           2                                 1   1   1     1               1 1 1   1   1 1 1       1 1         1   1   92
93 14 1             1     1 1       1   1                 1   1                     1     1       1     1   1     1         93
94 12                     1     1         2       1           1   1     1                   2     1                       1 94
95 12 1 1                 1   1             1                 1   1     1   1                       1             1 1       95
96 14                           1               1           1   1 1           1 1       1       1           1         1 1 2 96
97 13       1             1 1     1     1               1       2                       1 1   1     1         1             97
98 14                   3     1   1                 1                           1       1     1   1 1         1 2           98
99 16 1         1 1 1   1                       1   1   1 1   1   1   1     1         2                             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng