BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
Ngày
/
Tháng
00 16             1     1 1   1     1 1   1         1           3 1                       1               1             2   00
01 12               1       1 1 1               1       1                 1       1   1               1         1         1 01
02 15 1 2                 1       1               1   1   1 1       1     1     1               1 1                   1     02
03 18 1       1               1   2 1     1     1   1       2         1       1                           1   2         2   03
04 12     1 1       1             1     1 1   1                         1     2       1                     1               04
05 9               1                   1 1   1   1             1                                       1           1 1     05
06 14     1 1           2 1           1           1       1     1               1     1             1         2             06
07 18 1     2     1 1     1                   1     1   1   1 1   1             2                           1   1     2     07
08 14           1 1   1           1 1 1                   2       2 1       1 1                                     1       08
09 12 1   1   1         1               1   1     1         1                       2         1           1                 09
10 16       2 1     1 1     1               1     1           1     1       1           1 1                 1           1 1 10
11 14                         1                 1     1     1 1         1   1       1     1   1       3 1                   11
12 18         1 2 1         1     1               2                     1           2 1           1   1         1   1     2 12
13 21         1           1         1     1   1     1 1 1 2         1   1   1           1     1 1 1             1 1   2     13
14 20       1 1             1         1               1     2 1       1     1       2 1 1 2           1     1     1       1 14
15 11         1                         1     2     1                     1   1   1         1                 1 1           15
16 13   1   2   1                       1     1                   2             1 1                                 1 1   1 16
17 11 2     1                                                                         1 1 1               1   1   2     1   17
18 12   1                       1 1                     1   1               1     1     1         1             1   1   1   18
19 12             1       1                           1       1     1 1   1                     1       1   1       1 1     19
20 23       1 1   1   1   1     1             1         2         2   1 1 1 1           1   1     1   1 1     2     1       20
21 18   2         2             1 1   1               1           1           1             2 1 2         1         1     1 21
22 15 1           1   2       1     1 1   1   1       1                     1   1             1     1               1       22
23 18     1 1                   1   1 1                   3         1         1 1       1 1   1 1     1   1         1       23
24 15     1   1       1 1     1 1                         1           2   3           1                           1       1 24
25 23       1 2 1     1 2   1   1     1   1           1 1 1     1       1             1   1           2 1         1 1       25
26 19   1       1         1             1 1         2   2           1   2   2   1           1             1           2     26
27 10                     1                               1 1       1         1       2           1               1     1   27
28 16       1   1                 1         2   2   1       1 1     1             2           1   1             1           28
29 14     1     1               1         2               2         1                   1                   1   1 1   1   1 29
30 12 1         1       1   1     1 2                       1       1 1                         1 1                         30
31 15           1                     1         1             1     1     1 1 1               1 1   1 1             2     1 31
32 21 1         2 1 1         2 1 1           2                       1         2 1 1           1   1       1   1     1     32
33 16   1 1   1                           1 1     1     1     1 1 1   1     1           1 1                     1   1       33
34 14 1                 1   1 1 1         1                           1 1               1   1     1 1   1       1           34
35 13   1                 1                 1         1           1         1   2   1 1 1   1         1                     35
36 14                           1   1 1 1   1                   1 1                     1 1       1           1     1 1 1   36
37 21     1         1     1     1 1   1 1 1           1       1 2       1                   2               1   1 1 1   2   37
38 18 1 1       1       1                         2   1 1     1 1 1     1       1   1                 2         2           38
39 15 1     1                   1                     1 1     1 1     1     1 2       1     1   1     1                     39
40 16             1       1     1 1         1   2     1       1           1     1               1 1     2         1         40
41 15       2 1   1 1       1 1         1                       1           1       1 1             1     1       1         41
42 22 1                 1         1         2   2 1   3     1   1 1   1   1   1 1 1   1     1                   1           42
43 11   1       1                     1 1               1         1                 1     1   1             1         1     43
44 17           1       2 1 1 1         1           1                     1 1     2     1   1                 1   1   1     44
45 13         1       1     1 1   1               1         1                 1             1 1     1         1           1 45
46 20 1   1       1 1                   2 1           1       1     2 1             1               1     1     1 1 2   1   46
47 21     1 1       1                         2           1     1 1     1               1 1 1 2   1     1     1   1 1 1 1   47
48 17   1     2 1       1         1       1                     1   1   2             1   1                 1   1 1 1       48
49 18 1           1   1   1 1   1         1           1 1 1 1   1               1         1   1   1       1   1             49
50 10   1 1 1         1             1       1 1     1                   1           1                                       50
51 18               1   1             1 1 1 1                     1         1 1 1                   1 1 2   1 1   1       1 51
52 21 1         2 1   3 1               1   1   1 1 1   1       1     1     1 1     1   1             1                     52
53 14 1               1     1         1     1             1         1 1   1           1         1   2   1                   53
54 16                                   1 1       1   1             2     1       2 1           1     1 1           2   1   54
55 9               1       1                 1                                             1       1       2       1 1     55
56 18       1     1 1       1 2       1     1           1             1       1     1 1 1       1               1         2 56
57 8                               1   1       1 1         1             1           1                                 1   57
58 12     1                 1 1                 1   1                     1 1         1                     1     1   1   1 58
59 25 1   1 1     1       1 1     1           1   2         2             3     1 1       1 1           1   1       1   3   59
60 17   1           2     1 1     1 1         1     1 1             1   1 1     1       1                   1     1         60
61 27     1     1     1     1 1   1     1 1 1 2     1 1                     1 1 1 1   1     1   1 1     2 1   1 1 1         61
62 21   1       1 1 1     3 1       2 1                   1       1         1     1               2     3                 1 62
63 21   1   2     1       1     2     1     1 1   1     1 1           1                 2         1   1 1                 2 63
64 11 1                           1 1                       1     1       1               1 1   1 1           1             64
65 21 1   1             1 1     2   1           2             1   1         2       1   1     1   1 2       1 1             65
66 15       1         1                           1     1         1 1   1 1           1             1 1   1 1   1         1 66
67 16               1 1   1   1 1             1               1 2       1                   2     1 1   1   1               67
68 13           2   1   2   1                           1           1                           1     1           1       2 68
69 11     1   1       1       1       2 1 1                 1               1                                     1         69
70 11                                               1 1           2     1 1 1 1   1                 1                   1   70
71 13           1           1 1     1                         1   1   1         1   2     1       1   1                     71
72 14 1             1 1 1 1     1                           1 1   1     1                         1 1 1                 1   72
73 17               1       1           1 1 1 1                               2             1     1 2             2   1   2 73
74 9     1             1       1 1                                                 1   1   1     1           1             74
75 23   1 1       3   1       1   1                           2 1     1         1     1     1 1 2         1   1 1   1     1 75
76 13     1   1     1       1     1 1           1         1                 1 1 1         1                   1             76
77 15         1             1     1 2   1             1                           2       1     1           1 1         1 1 77
78 16   1     1   1                 1       1   2         1           1 1                 1   1 1 1               1     1   78
79 24   1     1                       1   2   1   1 1   2 1   1             1   1 1   1 1           1 1   1     2     1 1   79
80 9     1   1                         1   1     1                             1 1                 1     1                 80
81 19   1   1         1       1     1     1 1                           1       1   1 1 1     1         1 1     2     1 1   81
82 19     1         1   1     1   1   1             1     1     1     2   2       1     1     1       1       1 1           82
83 10     1               1                   1   1 1               1               1                 1   2                 83
84 19     1     1   1         1       1 1 1             1   1                     1       1   1     1   2   1 2       1     84
85 16             1                   1             2         1 2     1   1         1         3           1   1 1           85
86 15         1       1                     1   1   1         1 1                 1     1 1         1     1   1       1 1   86
87 12     1         1       1               1           1                         1           1 1       1 2           1     87
88 19 1     1 1                     1       1   1             1       1 1     4         1       1   1   2   1               88
89 22         2 1   1 1     1     1             2   1   1 1 1 2     1 1             2           1           2               89
90 27 1 1 1 1       1 1 1 2     1   1         1 1 1 1     1     1       1     1 1     1   1   1           3 1               90
91 17 1 1             1         1 1     1       2   1   1         1                     1     1 1                 1   1 1   91
92 14   1 1     1       2                             2             2 1           2                                 1   1   92
93 20             1     1     1       2   1 3     2     1       1 1     1             1     1 1       1   1                 93
94 13             1 1           1   1         1             2       1                       1     1         2       1       94
95 13                 1 1           1 2 1           1     1             1 1                 1   1             1             95
96 12 2   1     1         1   1         1       1   1 1                                           1               1         96
97 11   1                     1                   1       1           1       1             1 1     1     1               1 97
98 20 1 2     1   1   1     1 1     1   1 1   1     1   1                                 3     1   1                 1     98
99 19   1                       2               1 1   1     2 2     1   1         1 1 1   1                       1   1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
Ngày
/
Tháng