BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8                 1   1                     1     1                   1       1   1                       1             00
01 10                 1                     1     2     1                         1                   1           1     1 1 01
02 13                         1         1 1     1     1   1 1   1         1           1                         1   2       02
03 12   1       2     1                                 1   1           1             1         1           1       2       03
04 16               1   1       1       1   1       1 1   1       1   1                 1   1         1           1 1 1     04
05 9     1                                           1 1                               1 2     1     1     1               05
06 7                     1                         1         2             1                           1         1         06
07 12   1   1               1 1                     1               1     1           1               1     1   1 1         07
08 9         1             1 1   1       1                                               1                 1 2             08
09 6     1     1 1       1                   1                   1                                                         09
10 12                             1               2 1   1     1       2     1   1                             1         1   10
11 8 1     1             1               1     1 1                             1                 1                         11
12 14 1       1                 2 1             1       1 1         1                 1           1 1     1               1 12
13 12                     1     2 1         2         1     1                         1               2             1       13
14 16           1     1     1     1   2       1           2           1   1               1   1     1           1     1     14
15 13             1         1                             1               2 1 1           1   1     1       1   1       1   15
16 18                         1     2   1 1       1   1     1       1 1 1             1       1 2     2 1                   16
17 17 1   1     1       1   1                       1     1       1     1             1   1     1 2         1 1   1         17
18 13   1                 1       1                     1           1       1 1     1                   1 1       1   1   1 18
19 11     1 1                 1                 1   1                             1       1       1   1       1   1         19
20 15   1             1       2   1 1     1   1         1                       1           1   1         1     1   1       20
21 9                                 1   1             1         1           1                       2             1 1     21
22 9   1             1     1                         1                   1   1             1                         1 1   22
23 13 1   2   1     1   1           1     1           1   1 1                           1                 1                 23
24 7           1 1               1   1             1             1       1                                                 24
25 8       1         1                                       1             1                         1             1   1 1 25
26 7 1 1   1 1                 1                                             1               1                             26
27 9                 2       1       1         1             1               1 1               1                           27
28 10     1 1     1                                 1           1                       1             1 1         1       1 28
29 11 1                             1               1       1       1           1 1       1           1       1         1   29
30 10     1   1     1               1                                 1 1                 1   1         1 1                 30
31 11 1             1       1               1                     1   1     1     1   1       1                       1     31
32 8         1                                             1     1       1 1     1 1             1                         32
33 11         1           1 1           1             1     1   2             1 1         1                                 33
34 9   1                       1   1         1         1         1                       1         1   1                   34
35 9   1               1         1                       1                             1                 1 1   2           35
36 6   1                                     1         1           1                       1                   1           36
37 12         2                     1   2         1           1 1 1 1                                     1           1     37
38 14       1       1   1               1               1     1       2   1 1                       1   1     1     1       38
39 8       1               1     1   1                                   1     1   1           1                           39
40 13     1                             1     2                             2   1     1     1             1 1   1       1   40
41 14 1           1         1   1             1                 1 1       1 1         1     1       1     1       1         41
42 11                             1                 1 1   1                         1       1               1 1     1     2 42
43 10 1               1                     1   1           1 1         1                     1   1           1             43
44 11 1       1         1                     1     1     2                 1   1                             1 1           44
45 8                     1           1             1                 1                       1 1       1   1               45
46 13 1                 1 1   1                         1       1 1     2     1         1                 1   1             46
47 8   1   1 1                                                       1           2                 1                     1 47
48 6                                         1 2     1                 1                 1                                 48
49 12 1             2 1                   1       1           1                       1 1       1                   1   1   49
50 7                             1   1     1             1         1     1                   1                             50
51 7       1 1                     1                         1                 1                   1             1         51
52 10     2   2   2                   1                                                           1 1                     1 52
53 7   1                         1     1 1                     1                 2                                         53
54 16       1       1           2             2   1       1   4           1             1                   1       1       54
55 9   1               1 1                     1                 1   1         1   2                                       55
56 16               1     1         1         1   1     2   1     1 1   1               1       1   1 1         1           56
57 16 1 1 1 1       1           1   1   1           2         1                             1       1   1   1 1             57
58 11       1     1     1       1     1         1                     1                       2             1         1     58
59 12   1         1   1 1                                         1             1       1   1   1                 2     1   59
60 12 1   1               1 1       1 1         1 1                                 1                     1 1             1 60
61 10   1                               1                           1 1 1     1       1       2                     1       61
62 8             1                                         1                 1   1     1         1 1           1           62
63 10         1 2     1                   1 1 1       1               1                     1                               63
64 11                                 1 1                       2                 1       1   1 1       1     1       1     64
65 13       1     2   1                           1         1             1   1         1           2                 1   1 65
66 7                           1                 1                                 1       1       1 1                   1 66
67 13           1       1 1   1           1           1                 1   2           1                 1       2         67
68 14             2 1       1             1 1                 1     1         1       1 1         1     1     1             68
69 9       1                 1 1           1                         1       1   1 2                                       69
70 14           1       1   1       1               1 1 1                   1 1   1 1           1           1           1   70
71 17       1             1           1 1 1       1           1     1       1             1     1     1 1 1   1 1     1     71
72 6                       1       1   1                 1         1                             1                         72
73 11   1         1     1                                   1     1     2     1 1                                       2   73
74 12 1         1   1 2           2             1                               2       1                             1     74
75 9           1                               1     1                             1             1 1           1     2     75
76 11   1     1 1                 1     1     1     1     1                                 1                   1       1   76
77 11                   1 1             1       1   1 2         1       1   1                                             1 77
78 10         1     1   1     1     1                       1   1                                   1             1 1       78
79 10                   1       1                       1 1 1       2                       1               1         1     79
80 5                                                                               1                         1 1 1       1 80
81 10     1                           1   1       1         1           1     1       1       1                           1 81
82 13 1                   1   1       1     1   1 1                           1       1 1       1 1         1               82
83 21     1     1       1     1 1 1   1     1 1   1                     1 1       1 2       1 1         1 1             1 1 83
84 10 1 1                                                       1 1                   1           1     1 1   1     1       84
85 11                       1             1           1         1               1 1     1     1                 1       2   85
86 13         1   1                   1 1       1       1           1   1   1       1       1         1                   1 86
87 20               1     1 1 2             1           1   1   3 1       1               1       2                 1 2 1   87
88 8                 1               1                             1 1 1                 1 1               1               88
89 8               1       1   1         1               1                                     1       1 1                 89
90 5                       1                       1                     1   1                         1                   90
91 8           1   1   1                     1                                                           1       1 1 1     91
92 9       1       1         1             1               1                           1 1   1                           1 92
93 5                               1       1   1                                 1                       1                 93
94 12     1     1               1         1 1                   1   1                       1   1   1   1               1   94
95 5           1                   2                             1             1                                           95
96 9             1   1   1   1         1 1                   1                 1                       1                   96
97 3                                             1                                 1       1                               97
98 11 1         1 1 1             1         1                                       1 1   1       1             1           98
99 9     2 1                               1 1                       1           1               1               1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
Ngày
/
Tháng