BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10               2   1         1       1   1         1                             1                 1   1               00
01 7                       1             1                               1     1       1     1               1             01
02 12   1 1 1 1               1       1 1 1       1                 1                                                 1   1 02
03 8             1                                         2               1 1 1           1       1                       03
04 12         1 1                                       1           1     1       1 2             1       1     1         1 04
05 10               1     1 1 1         1                     1       1             1     1                             1   05
06 8       1               1 1     1         1                             1                 1                   1         06
07 16 1             1 1         1     1               1             1 1       2 1               1 1 1       1             1 07
08 11   1       1   1                 1           1                       1 1           1   1                     1   1     08
09 11       2 1                                 1                   1         1           1     1         1     1       1   09
10 14 1     1     1   1                         1   1   1 2                                   2   1         1   1           10
11 12 1           1 1     1       1                           1 2                                 1       1     1   1       11
12 5 1               1   1         1                   1                                                                   12
13 9                                 1       2     1     1 1         1           1         1                               13
14 9                             1           1                   1           1         1 1   1               1     1       14
15 16       1                 1     1   1   1 1           1   1   3   1 1 1       1         1                               15
16 9 1           2               1         1   1   1               1                                         1             16
17 12 1 1 1             1       1                       1               1                         1       1 1       1     1 17
18 9 1         1                                     1                                 1             1     2 1         1   18
19 11     1   1 1         2                                           1     1         1     1             1             1   19
20 8   1                           2                     1                 1                               1       2       20
21 13     1           2     1             1                             1     1 1 1           2                         2   21
22 7     1                                 1   1               1     1                 1 1                                 22
23 9     1                 2 1                               1       1                       1                       1 1   23
24 11               1             1       1         1     1             1                       1           1           3   24
25 14   2         1     1             1                     1     1               1 1               1 1   1   1   1         25
26 17   1   2     1     1   1   1             1     1       1 1 1 1 1     1 1                 1                             26
27 11     1   1   2     1           1                       1     1     1               1                               1   27
28 8                                       1   1     1           1                 1         1         1             1     28
29 11             1             1   1 1   1 1                     1 1   1   1 1                                             29
30 12       1                               1     1     1   1                 1         1   2             1     1     1     30
31 9               1                                       1               1 1 1     1                     1 1 1           31
32 13     1             1                                                 2       1 1     1 1     1       1 1   1     1     32
33 7 1                                           1                                         1 1               1 2           33
34 13   1                             1   2   2       1                     1                           1 1     1   1   1   34
35 12     1   1     1 1           1                         1                       1     1     1 2       1                 35
36 12         1           1   1                                 1   2   1                   1           2           1 1     36
37 10                     1                           1   1           1       1     2                             1 1 1     37
38 10                     1                       1   1                   1           1   1         1 1           1   1     38
39 17 1       1                   1         1       1       1   1           1 1 1           1 1     2   1 1   1             39
40 11           1   1 1   1       1 1                   1                   1     1                           1 1           40
41 23   1   1   1     1 2   1 1     1 1   1   1   1   1               2               1         1     3 1         1         41
42 11       1           1     1   1     1                           1           1       1     1 1                 1         42
43 15   1                 1                     1 1       1 1 1 2         1     1                 1 1       1       1       43
44 13       1   1                         1       1       1   1       1       1 1                     1       1           2 44
45 7         1                       1 1           1 1                 1                         1                         45
46 7                           1       1                 1               1                 2                         1     46
47 14   1   1           1 1     1 1   1 1   1   1                       1             1               1                 1   47
48 4           1                                     1                             1                             1         48
49 8           1   1       1   1 1               1           1                                           1                 49
50 9       1                       1 2           1     1         1                           1               1             50
51 15         1         1           1       1   1 1     2                 1       1   1         1               1 1       1 51
52 6                             1                       1               2             1                     1             52
53 12   1 1                       1             1             1   1             1 1                   1 1 1         1       53
54 7                     1   1               1             1                   1                           1     1         54
55 5     1     1                                           1                     1                   1                     55
56 10               1           1       1                     1   1             1 1                     2         1         56
57 10                       1   2         1         1               1       1 1                   1                   1     57
58 7   1             1         1                                                   2       1       1                       58
59 14     1           1         2     1 1   2   1 1   1         1                                                     2     59
60 8   1     2                           1         1   1                           1                                 1     60
61 11               1                                             1 2   1                 2     1   2           1           61
62 9                                               1           1 1     1         2                 1     1       1         62
63 13 2 1     1   1       1           1               1                                 2       2             1             63
64 12       1     1   1   1   1     1             1           1   1     1                       1       1                   64
65 14           1 1     1   1       1       1   1         1         1 1               1     1       1                 1     65
66 10               2   1                       1       1               1                         1 1 1 1                   66
67 20 1   1           1     1         1 1 1         2       1 1                       1   1       1         1 2   2 1       67
68 11 2                           1     1   1         1                                             1       1       2 1     68
69 6                   1   1                                                 1 1               1                         1 69
70 15                         1         2   1       1           1   1   2     1       1 1     1                         1 1 70
71 9   2                                 2                   1       1     1         1         1                           71
72 9         1         1       1                   2   1                       1             1   1                         72
73 18           1   1 1               1 1 1 2                     1     1 1       1 1 1   1           1     1         1     73
74 11     1     1             1 1                 1   1   3                   1   1                                         74
75 9         1         1   1 1   1                                   1             1 1               1                     75
76 9     1                   1 1                     1 1     1                             1           1                 1 76
77 10       1             1       1           1 1                           1         1         1       1               1   77
78 8 1               1                 1                   1                                       1       1       1     1 78
79 9               1 1       1               1     1   1             1                                   1     1           79
80 11                     1                     2       1       1   1   1 1                   1 1                         1 80
81 12                                       1 1       2                   1 1         1 2           1         1           1 81
82 10                                         1                           1 2         1 1             1       1         1 1 82
83 10                         1           1       1         1       1 1       1   1               1       1                 83
84 13                 1     3 1     2                         1 1                                 1           1     1   1   84
85 13     1               1                     1           1         1           1     1 1     1     1         2         1 85
86 7                 2           1     1                 1             1             1                                     86
87 14                               2               1   1       1 1 1                   1 3         1   1   1               87
88 9                                   1 1   1     1         1                 1   1       1     1                         88
89 8         1 1 1                             1                           1                   1       1                 1 89
90 12 1         2       1 1           2               1 1             1                   1   1                             90
91 4       1                               1                                   1                       1                   91
92 10 1     1                 1               1               2                       1           1     1                 1 92
93 13 1         1 3                 1             1   1   1                                           2     1           1   93
94 6                                                     1       1                     1 1     1         1                 94
95 11         1             1                     1             2               1 1                 1     1       1       1 95
96 6   1                       1 1     1       1                                                                     1     96
97 9           1 1                                                       1         1       1                     3 1       97
98 9                   1                     1   1         1   1               1   1                           2           98
99 11     2   1     1           1                               1             1           1           1             2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
Ngày
/
Tháng