BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
Ngày
/
Tháng
00 5                                   2                                 1     1                                   1       00
01 10       1 1                             1             1     1         1       1                 2 1                     01
02 16       1 2   1         1   1                   1             1                           1       1     1   2 1     1 1 02
03 8         1               1                                 1       1 1   1   1   1                                     03
04 12         1     1     1     1         1   1         1     1   1                     1                 1         1       04
05 18           1   1       1         1     1           1       1         1         2     1     1     1 1       2 1   1     05
06 11 1               1               1                 1 1               1 1                 1       1                 2   06
07 12           1         2 1                             1           1     1 1   1         1                             2 07
08 11     1 1           1 1 1         1         1   1                     1 1                           1                   08
09 10       1       1   1       1 1 1                                             1 1           2                           09
10 8             1     1               1               1 1       2                                     1                   10
11 11         1 1 1           1             1                     1 1 1                     1           1           1       11
12 6               1                                                       1               1     1         1             1 12
13 13     1                     1     1                     1 2   1           1 1           1                 2         1   13
14 10 1                     1               1           1     1       1 1           1           1                     1     14
15 6   1                         1           1       1           1                         1                               15
16 13     1           1     1         1             1 1 1   1               1   1       1               1 1                 16
17 20   2 1     1                           1   1 1             1                 1   2 1     1 1 1 1 1       1         1 1 17
18 14                 1         1 1   1       1     1 1   1 1             1           1 1         1                       1 18
19 11             1 1       1   1                               1                   1 1     1         1     1 1             19
20 6                                     1     1 1               1                                         2               20
21 11     1           1       1     1                     1   1                                   1 1   1     1   1         21
22 2                                                                       1                             1                 22
23 18     3         1   1         2           3   1 1     1   1             1 1   1                             1           23
24 7                         1             1   1                     1                     1             1               1 24
25 12       1     1                               1 1       1                   1       1                 1   1   1 1   1   25
26 14 1                   1     1       1                           1     1   1           1 1   1                 2 1 1     26
27 10               2     1 1           1     1                       1     1         1       1                             27
28 12             1                                   2               1                 1         1 1 1         1     1 1 1 28
29 13   1 1 1 1       1         1             2                       1                         1             2 1           29
30 14 1           1     1   1   2                                       2 1         1 1     1                       1   1   30
31 8           1                       1         1 1                   1   1           1                           1       31
32 14 1               1     1             1     1     1               1           1         1 2             1   1     1     32
33 8                                         1               1                     1   2             1   1             1   33
34 16     1   1     1         1               1   1           1   1 1           1   2   1 1         1       1               34
35 10   1     1   2           1                       1                 1     1                             1     1         35
36 8     1     1   1                             1                 1                                   1 1           1     36
37 8 1                                     1     1     1               1     1                               1     1       37
38 9       1 2         1         1                 1                     1       1                     1                   38
39 16       1 1             1           1       1                 1       1   1 1             1 1 1     3 1                 39
40 11   2   1                   1                                           1         1 2             1 1       1           40
41 12           1             1 1 1 1       1                   1                 1       1         1             1 1       41
42 11     1     2               1     1   1           1             1                 1                           1 1       42
43 8   1                       1                   1                               1   1   1 1       1                     43
44 10                       1         1   2         1     1     1                   1     1                             1   44
45 10       1                     1       2           1       1         1   1                       1               1       45
46 9         1       1                             1     1 1                 1               1                         2   46
47 13                             1     1         1         1           1 1             1         1 1     1   1       1   1 47
48 8       1       1               1                                                       1         1 1   1         1     48
49 9     1                                 1         2       1             1         1                       1       1     49
50 11         1     1 1               1                     1       1 1     1   1                     1         1           50
51 10                                 1       1             1           1   1 1     1           1 1 1                       51
52 11   2               1                             1   1                       1 1         1                 1     1   1 52
53 12             1       1         1       1 1   1             1   1 1         1             1   1                         53
54 4           1                                             1                         1                       1           54
55 16     1 1   1   1 1 2   1                                   1       1       1             1 1             1         1 1 55
56 16     1         1   1 1                     1                     1         1 1 1     3   1           1   1           1 56
57 16                           1     2 1         2         1         1               2   1   1 1         1       1     1   57
58 18 1     1         1 1             1   1     1   2     2           1       1       1         1       1       1   1       58
59 10             1   1   1 1       1     1         1   1     1                               1                             59
60 12 1                     1     1 1           1         2               1         1             1 1 1                     60
61 12 1 1                     1           1             1         1 1             1         2 1           1                 61
62 15       1                 1     1           1 2                 1   2       1 1       1         1           1 1         62
63 3                     1                                         1                                                     1 63
64 11   1                           1 1       1             1 2 1                         1       1                   1     64
65 7         1                           1               1 1   1                                   1         1             65
66 12       1         2 1 1             1   1                         1   1     1             1             1               66
67 13                   1                       1     1           1 1 1                     1         1   1 1     1     1 1 67
68 8                                   2                           1         2                             1     1   1     68
69 12                                       1   1                 2 1           1       1                 1 1   1     1 1   69
70 8           1             1   1                         1   1     1     1                             1                 70
71 7                         1     1 1                 1                             1   1                       1         71
72 7 1           1                   1                       1       1             1       1                               72
73 8                             1 1       1       2                                                       1 1   1         73
74 11   1                 2 1 1                     1 1 1                         1               1   1                     74
75 6           1       1         1 1   1                       1                                                           75
76 10 1         1             1         1   1                               1         1                 1             1   1 76
77 12 1                       1                 2                       1                 1     3   1 1             1       77
78 12 2           1     1     1             1   1     1 1     1 1         1                                                 78
79 7       1                                     1                                               1   1   1         1     1 79
80 8                                 1   1           1     1                                     1     1               1 1 80
81 13                 1           1 1 1 1   1                                                 1 1       1   2       2       81
82 15       1 1             1                 1   1     1   1       1 1       1 1   1     1                     1     1     82
83 15 1 1     1   1           1 1   1   1       1       2   1                       1 1 1                                   83
84 7                       1                     1       1         1     1               1                           1     84
85 10     1         1     1                                     1       1 1                         1     2           1     85
86 9                           1   2           1 1                 1   1         1                             1           86
87 10   1 1         1               1         1         1           1             1                           1           1 87
88 10           1         1               1 1       1   1 1 1                     1   1                                     88
89 11   1         1   1 1         1           1                 1               2               1 1                         89
90 11   1 1       1       1                                       1           1 1         1         2             1         90
91 9 1                 1         2                             1       1                   1           1         1         91
92 7 2           1     1                       1                           1 1                                             92
93 11       1   1 1                       2   1                   1                                         1 1       1 1   93
94 12   1                     1 1 1                         1   1 1           1             1     1 1           1           94
95 8                     2             2             2                                               1             1       95
96 8               1 3             1                         1                           1                       1         96
97 9                         1                           1 1           1 1 1     1     1         1                         97
98 6           2   1                                   1         1 1                                                       98
99 14         1                           2 1                 1               1 1     1   1     1 1         1 1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
Ngày
/
Tháng