BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 05/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng
00 16     1                               1   1       1 1 1 1     1     1   1               2     1         1     1   1     00
01 10                   1       1                   1 2             1             1                 1       1 1             01
02 6           1       1             1                                             1                   1   1               02
03 11         1       1                         1     1           1                       1         2   1 1         1       03
04 9   1 1                     1                                                   1   1   1 1           1             1   04
05 11 1       1   1   1     1                   1                         1         1             1           1         1   05
06 15       1     1         1     1       1                     1         3 1         1   1 1                       2       06
07 13 1     1           1       1           2                       1   1       2 1                       1           1     07
08 7       1 1                 1                           1                     1       1                             1   08
09 13     1       1 1 1                                           1   1   1 1         1 1             1 1 1                 09
10 8         1             1 1                 1       1       1                     1               1                     10
11 8           1                 2   1                     1         1         1                                       1   11
12 7 1     1       1         1   1                                                 1     1                                 12
13 8       1                         1                         1 1       1             1                   1             1 13
14 10     1 1           1       1                                             1       1           1             1     1 1   14
15 11           1     1                           1     1                 1         1 1     1       2       1               15
16 9 2     1           1                                               1       1 1     1 1                                 16
17 10 1                     1           1       1   1                                   1       1       1           2       17
18 13             1         1         2         1                           1   1         1   1             2         2     18
19 6                                                                     1   1 2     1                           1         19
20 18   1       1                       1     1         1 1                       1         2   3 2           2   1   1     20
21 9               1               1                         2                   1         1 1     1           1           21
22 7                                             1                   1                     1     1                 2   1   22
23 11           1 1       1                 1                   1   1 1   1                   1 1                   1       23
24 8 1                     1 1                 1 1     1               1                                       1           24
25 8     1         1                               1   1                               1           1   1             1     25
26 8 1                                       1       1         2 1                                       1           1     26
27 17               1   1   1     1       1   1 1         1 1 1   1 1 1                     1   1     1         1           27
28 7                       1 1       1 2       1 1                                                                         28
29 13                                 1       1     1   1 1 1   1 1   1           2         1                     1         29
30 14 1   1     1           1       1 1   1 1             1                 1                           1 2               1 30
31 7     1     1     1                                                       1   1                   1 1                   31
32 17     1   2     1 1         1                             1     1 1     1   1     1   1               1       1   1   1 32
33 8   1       1     1     1                     1 1                                 1                             1       33
34 8         1                     1                             1             1       1         1 1           1           34
35 8   1                         1         1           1   1                   1     1                               1     35
36 11   1           1                 1   1                       1         2                 1         1   1   1           36
37 14             1     1           1     1             2 1                 1 1             1 1   1   1                   1 37
38 7     1                                 1 1   1                       1                           1                   1 38
39 10                   1 1         1                             1           1 1       1     1 1               1           39
40 10                     1     2         1 1       2                                                             2     1   40
41 11                 1 1         1     1   1             1     1       1   1                                 1     1       41
42 10   1       1         1   1   1       1       1                   1             1         1                             42
43 11                     1     1   1   1           2                   1 1   1                         1       1           43
44 13             1                   1     1             1   1                     1     1 1 1 1         1   1           1 44
45 16       1 1       1         1           1                     2   1   1   1       1   1 2     1                   1     45
46 11         1   1   1                           1         1                       1   1     1   1 1         1             46
47 8                                     1           1       1                 1   1                       1     2         47
48 10     1           1       1 1                               1             1   1           1                         2   48
49 13       1   1 1       1                     2         1                           1       1   2       1   1             49
50 8       1             1   1             1             1         1                     1                       1         50
51 8 1     1                     1                                 1     1             1         1                 1       51
52 8           1                               1 1 1       1                 1   1       1                                 52
53 8                                   1     1 1       1                           1 1             1   1                   53
54 10   1                                 2         1         1               1                 1             1     1 1     54
55 10               1     1   1     1                                       1             1       1             1 1       1 55
56 7           1     1       1                   1     1 1                                                         1       56
57 13 1                   1   1 1     1   1             1           1           1               1                 1 1 1     57
58 13   1       1   1               1             3                     1 1       1 1     1   1                             58
59 6             1                       1               1                                                       1     2   59
60 15       1                       1 1             1                 1 1       1                 1   1 1 2               3 60
61 13   2 1   1         1     2         1                     1         1 1 1                         1                     61
62 13             1                       1       1 2   1   2   1             1       1         1           1               62
63 16     1 1       1     1 1     1 1   1     1               1 1     1     1       1             1                       1 63
64 16 1       1                 1 1 1   1     1         1 1 1 1                               1       1   1 1             1 64
65 11     1 1                   1   1 1     2         1             1             1                                     1   65
66 12                     1       1   1 1                               1           2 1 1           1             1 1       66
67 16           1     2     1     1 1         1               1   1 1   1   1           1             1   1 1               67
68 11 1               2   1   1             1     1       1 1     1                         1                               68
69 10                 1                                   1   1                           1           1   1   2     1   1   69
70 2         2                                                                                                             70
71 13 1     1   1 1       1 1           1     2             1           1                         1   1                     71
72 8     1                   1                     1 1             1       1                           1                 1 72
73 9                           1                             1     2                       1       1       1   1   1       73
74 8   1               1 1         1                 2                 1                       1                           74
75 13         1                 1         1     1     1     1           1     1   1       1                   1           2 75
76 16               1   1   1   1             2     1       1 1           1   1         1 1   1       1               1     76
77 9               1     1               1           1   1             1       1                   1                 1     77
78 15     1     1                 1 1                 1         1 2   1     2             1               1   1   1         78
79 9     1       1               1         1                 1 1         1   1         1                                   79
80 6                         1         1   1                       1               1                 1                     80
81 9   1           1                                   1             2 1               1     1         1                   81
82 11         1         1 1           1     1               1       1                                 1       1     1   1   82
83 6                                       1               1                           1             1 1                 1 83
84 15 1 1       1     1           1                   2     1                 1       1         1       2 1     1           84
85 8 1             1           1   1 1               1         1                                                     1     85
86 10       2     1     2     1                 1 1                                 1                     1                 86
87 11 1 1 1                   1   1     2     1                                   1     1       1                           87
88 12                   2                         1             1 1 1 1                         1           1   2     1     88
89 12         1           1 1 1     1   1 1     1   1         1                                       1 1                   89
90 10   2       1           1                     1 1           1     1                       1                   1         90
91 16             1                 1         1                 1   1 1   1     1       1       1   1       3   1       1   91
92 12 1     1     1 1                           1         1   1                           1     1   1           1     1     92
93 13   1 1   1     1             1   1 1       1                     1           1 1               1       1               93
94 15                   1                     1       1 1       1   1       1 1 1 1   1               1       2           1 94
95 12                                 1 1       1     1                 1     2 1 1                           1         2   95
96 13         1   1 2                                   1               1           1         1         1       1 1     1 1 96
97 5   1                   1                                                                   1   1             1         97
98 8             1       1                   1           1   1                             1     1           1             98
99 8                       1             1                       1                   2             1           2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng