BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8                         1                 1           1     1     1               1                             1   1 00
01 13 1     1   1         1 1                     1                   1   2     1   1       1             1                 01
02 13                                 1   1   1       1       2   1                     1     1 2   1               1       02
03 12                   1 1             1 1                         1 1 1   1       1   1           1                 1     03
04 14                       1                 1       1 1       1       1   1   2   1                         1   1   1   1 04
05 8   1                     1               1         1 1   1                 1                                       1   05
06 10     1       1 1         1     1                     1                           1       1               1         1   06
07 11 2                             1             1   1       1                 1     1               1     1     1         07
08 8           1               1 1                               1 1                   1   1                             1 08
09 14       1                       1   1                   1                     1 2         1   1 1           1 1 1   1   09
10 15           1       1       1 3   1               1   1     1     1         1           1     1   1                     10
11 9   1           1                                         2   1 1 1   1                                               1 11
12 12         1   1           1   1                 2         1                         1           1 1       1       1     12
13 9       1 1                 1 1       1 1   1                   1                     1                                 13
14 11 1 1     1     2                         1     1   1             1     1                                   1           14
15 7   1                             1                     1     1 1                                         1   1         15
16 13 1               1                           1 1     1           1       1           1       1             1     2   1 16
17 10                             1     2   1         1               1                             2       1             1 17
18 11                                                                 1 1     3             1       2   1       1       1   18
19 10               1 1           1         1                                 1             1       1 1   1     1           19
20 13       1         1   1 1       1       1                                       1   1   1     1       1         1   1   20
21 15                 1     2   2           1                 1 1 1               1         1             1   1 1         1 21
22 7                                             2 1               1       1               1                       1       22
23 8                                               1     1                       1 1                         1   1       2 23
24 9     1       1       1                   1           1                       1         1           1 1                 24
25 4 1         1   1                   1                                                                                   25
26 13           1   1                     2       1                     1             1   1   1 1 1     1     1             26
27 18                   1       1             1   1             1         1 1 1   1       1 1   1           1   1   1 1   2 27
28 10 1 1       1                   1 1         1           1   1               1                       1                   28
29 13                       1     1       1   1   1     1         1               1   1             1               1   2   29
30 11           1 1 1 1       1         1     1   1             1                 1           1                             30
31 7                   1 1 1     1                     1               1         1                                         31
32 10             1     1                 1                   1     2               1             1                     1 1 32
33 10 2                                     1   1   1         1           1           1           1                   1     33
34 12   1     1 1         1     1     1 1         1                   1           1     1                   1               34
35 11 1   1 1         1   1 2           1         1                       1                                 1               35
36 10     1 1 1                           1                             2   1   1                           1     1         36
37 10     1                       2           1                 1                         1 1     1 1   1                   37
38 4                   1       1                                                   1                               1       38
39 8         1         1           1           1   1                 1   1   1                                             39
40 13 1     1       1 1   1           1                 1 1                 1                 1       2             1       40
41 13   1 1 1 1 1     1         1                         1     1       1   1 1                                 1           41
42 12 1                       1 1   1       1 1                 1               1 1 1       1           1                   42
43 8                   1           1     1         1 1                 1                       1     1                     43
44 7       1                 1       1       1                     1                               1                   1   44
45 14               1             1 1             1   1               1   1       1     1   2             1     1   1       45
46 7             1 1 1                             1 1                   1               1                                 46
47 6                                           1 1                       1 1                           1             1     47
48 15     2         1     1     1   1     1 1     1   1         1                       1       1         1       1         48
49 8     1 1     1 1                                             1                   1                     1 1             49
50 9         1         1   1                         1                   1 1                                   1 1       1 50
51 10   1                                       1                 1     1 1       1   2         1           1               51
52 14   1           1               1       1       1           1 2           1     1 1                             1   1 1 52
53 12   1             1       1   1 1     1 1           1   1   1         1                               1                 53
54 15     1   1       1         1         2 1 2     1               1         1         1     1       1                     54
55 11 1     1     1       1     1                                                     1       2 1               1       1   55
56 11   1       1 1   2   1           1       1         1                                     1 1                           56
57 13   1     2           1             1                     1   1                     1 1           1 1       1         1 57
58 10       1         1                   1     1         1 1                                   1                 2   1     58
59 9       1               1 1     1     1                   1               1                         1   1               59
60 10                       1                   1 1         1               1   1       1       1         1           1     60
61 10                         1                 2             1             1                 1 1 1               1       1 61
62 17   1   1   1 1 1         1       1                     1         1       1           2     1         2         2       62
63 12       1 1 1             1             1 1         1         1 1 1                                       1 1           63
64 12         1         2         1   1             1                         1                   1     1     1       1   1 64
65 12     1       1       1         1           1   1                               1             1         2       2       65
66 10         1         1   1   1         1     1                                   1 1               1   1                 66
67 11             2         1 2       1                             1                                     2     1   1       67
68 7   1                 1             1         1   1   1             1                                                   68
69 11                     1                   1     1   1   1               2       1             1     1     1             69
70 16                               1       2         1 2 1     1 1           1           1     1 1 1 1         1           70
71 6                                                       1   1                               1       1   1           1   71
72 12                 1 1             1       1 1             2         1                 1         1         1       1     72
73 7           1                           1             1                     1   1   1                             1     73
74 14         1               1   1                     1   1   1 1 1             1   2     1 1       1                     74
75 8                                 1         1       1   1 1                                   1     1               1   75
76 9   1                       1   1 1 1 1                     1                                                 1     1   76
77 15 2 1   1 2   1     1               1                                 1 1           1                     1     1 1     77
78 10   1                               1       1 1   1     1   1           1                 1                 1           78
79 11             1       1             1           1               1               1   1 2 1           1                   79
80 8 1   2             1             1                                           1       1 1                               80
81 9               1       1     1                               1                       2   1     1             1         81
82 12               1                                 1                 1     1         1   1 1       1   1 1       2       82
83 8           2                                                       1       1               1     1     1 1             83
84 16                         1               1                         1 1         1 1 1         2 1   1   2 2         1   84
85 7                     1 1           1                 1     1         1       1                                         85
86 10           1 1                     1                     1                       1       1 1     1           1     1   86
87 3                                                                           1                             1         1   87
88 10   1                           1                 1             1 2   1                         1           1 1         88
89 13 1     1   1 1   1 1       1           1               1         1 1   1                 1                             89
90 7                       1   1                     1   1                     1             1           1                 90
91 8       1           1                           1   1         1   1         1     1                                     91
92 9               1                   1   1             1                   1 1                 1       1           1     92
93 12     1             1   1           1             1 1   1     1           1       1   1     1                           93
94 13     3                   1       3         1 1   1     1       2                                                       94
95 14                 1   1       1 1       1             1 1         1           1     1 1         1   1         1         95
96 14             1           1 1         1                   1         1             1               1 1     1   1   2   1 96
97 13     1                                         1   1 1         1     1   1   2                   1 1 1             1   97
98 6           1                                       1                   1                         1     2               98
99 12 1       1       1                         1         1 1                   2   1             1             1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng