BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12             1         1                         1 1       1                               1   1       1 1 1 1     1   00
01 13 2         1         1       1 1     1                                   1       1                   1 2             1 01
02 12         1 1       1 1           1   1 1 1         1             1       1             1                               02
03 9   1   1   1               1                                   1       1                         1     1           1   03
04 9       1 1   1   1               1               1       1 1                     1                                     04
05 11   1             1       1                       1 1   1       1   1   1     1                   1                     05
06 10   1       1                           1 1                   1     1         1     1       1                     1     06
07 15     1 2     1 1     1   1                     1       1     1           1       1           2                       1 07
08 11           1     1         1         2 1             1       1 1                 1                           1         08
09 12       1 1                       1 1 1   1   1             1       1 1 1                                           1   09
10 11         1           1 1     1                     1           1             1 1                 1       1       1     10
11 11 1               1 1     2           1                           1                 2   1                     1         11
12 11               1           1     1 1           1     1 1     1       1         1   1                                   12
13 7                 1         1                 1               1                         1                         1 1   13
14 14   1       1   1     1       2       3       1             1 1           1       1                                     14
15 10   1   1       2                 1       1                       1     1                           1     1             15
16 8               3                             1         2     1           1                                             16
17 12 1         2       1               2             1     1                     1           1       1   1                 17
18 13     1     1             1     1     1         1   1 1             1         1         2         1                     18
19 3             1             1           1                                                                               19
20 10             1           1               2               1       1                       1     1         1 1           20
21 4                                                                     1               1                         2       21
22 5 1         1           1                           1                                               1                   22
23 11   1             1           1 1       1                         1 1       1                 1                   1   1 23
24 6                                                       1                     1 1                 1 1     1             24
25 6                 1                                   1     1         1                               1   1             25
26 11     1             1   1           1                 1 1                                       1       1         2 1   26
27 13                             1                                       1   1   1     1       1   1 1         1 1 1   1 1 27
28 13             1               1 1   1     1 1                                 1 1       1 2       1 1                   28
29 13                         1     2     1       1                                         1       1     1   1 1 1   1 1   29
30 14                                           1   1 1 1 1 1   1     1           1       1 1   1 1             1           30
31 5       1                               1                   1     1     1                                               31
32 13 1               1 1                       1   1           1   2     1 1         1                             1     1 32
33 12       1   1       2         1                       1   1       1     1     1                     1 1                 33
34 5                             1                       1         1                     1                             1   34
35 8                             1     1           1         1                         1         1           1   1         35
36 11       1 2           1           1         1             1           1                 1   1                       1   36
37 9                     2                                             1     1           1     1             2 1           37
38 11         1       1   1         1   1     1           1     1                                 1 1   1                   38
39 13     1         1     1 1   1           2             2                   1 1         1                             1   39
40 16 1             1       1     1   1       1 1   1     1                     1     2         1 1       2                 40
41 13   1     1                         1         2 1                       1 1         1     1   1             1     1     41
42 17       3     1   1     1 1   1                 1 1       1       1         1   1   1       1       1                   42
43 8       1                                           1                       1     1   1   1           2                 43
44 11   1             1   1                         1 1   1             1                   1     1             1   1       44
45 11                     1     1             1     1             1 1       1         1           1                     2   45
46 10             1       1       1               1     1           1   1   1                           1         1         46
47 9       1                         1     1 1 1         1                                     1           1       1       47
48 12   1 1     2   1       1           1                       1           1       1 1                               1     48
49 11                   2 1                     1                 1   1 1       1                     2         1           49
50 13 1   2     1                   1           1 1               1             1   1             1             1         1 50
51 7                       1       1 1                     1     1                     1                                 1 51
52 13   1     1   1   1       1           3                           1                               1 1 1       1         52
53 9   1 1       1           1                   1                                           1     1 1       1             53
54 10                         1     1 1           1     1     1                                 2         1         1       54
55 7                     1     1           1                             1     1   1     1                                 55
56 7                                       1                         1     1       1                   1     1 1           56
57 14 1   1   1 1                                   1   1   1                   1   1 1     1   1             1           1 57
58 12 1                       2         1         1           1       1   1               1             3                   58
59 4                                             1                     1                       1               1           59
60 10                   1 1         1   1     2                   1                       1 1             1                 60
61 15     1       1     3                       1             2 1   1         1     2         1                     1       61
62 12         1                                       2                 1                       1       1 2   1   2   1     62
63 19       1           1   1 1   1 2       1                   1 1       1     1 1     1 1   1     1               1 1     63
64 18 1   1 1               1               1   2           1       1                 1 1 1   1     1         1 1 1 1       64
65 14                         2   1   1         1               1 1                   1   1 1     2         1             1 65
66 7         1                 1               1                               1       1   1 1                             66
67 13     1         1                         1                       1     2     1     1 1         1               1   1 1 67
68 14 1           1 1                               1       1               2   1   1             1     1       1 1     1   68
69 6   1                             1 1                                   1                                   1   1       69
70 6 1                         1   1                   1           2                                                       70
71 19         2 1             1 1                   1 2 1   1     1   1 1       1 1           1     2             1         71
72 10         1                         2       1 1             1                   1                     1 1             1 72
73 9   1         1   1                         1     1                               1                             1     2 73
74 7           1                                             1               1 1         1                 2               74
75 10   1                           1                 1   1         1                 1         1     1     1     1         75
76 13 1                 1                     1 1                         1   1   1   1             2     1       1 1       76
77 10   2           1 1           1                                       1     1               1           1   1           77
78 13         1                       1   1 1 1                 1     1                 1 1                 1         1 2   78
79 15 2   1       1     1       1           1 1 1               1       1               1         1                 1 1     79
80 9                 1     1       2                   1                           1         1   1                       1 80
81 7                       2             1             1     1           1                                   1             81
82 10         1       1                           1                 1         1 1           1     1               1       1 82
83 5 1                               1               1                                           1               1         83
84 10             1                           1             1 1       1     1           1                   2     1         84
85 11       1     1                   1               1     1             1           1   1 1               1         1     85
86 14   1           2       1             1             1         2     1     2     1                 1 1                   86
87 15     1         2     1                 1       1   1   1 1 1                   1   1     2     1                       87
88 8                           1                     1                       2                         1             1 1 1 88
89 15         1                       2 1   1                       1           1 1 1     1   1 1     1   1         1       89
90 12   1 1           1         1                       1     2       1           1                     1 1           1     90
91 11                           2     1 1           1     1             1                 1         1                 1   1 91
92 12       1     1                               1   2     1     1     1 1                           1         1   1       92
93 14     1               1 1     1     1           1         1 1   1     1             1   1 1       1                     93
94 12     1     1     1     1   1                 1                           1                     1       1 1       1   1 94
95 8                         1   1       1       1                                         1 1       1     1               95
96 9 1           1                                       2         1   1 2                                   1             96
97 4                       1                       1         1                   1                                         97
98 10     1                     1   1       1   1                       1       1                   1           1   1       98
99 5                   2                                                         1             1                       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng