BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9                   1 1         1       1                                   1                 1           1     1     1 00
01 10     1       1                           1         1     1   1         1 1                     1                   1   01
02 8 1                                                                                 1   1   1       1       2   1       02
03 8                                 1                                   1 1             1 1                         1 1 1 03
04 10   1                     1   1               1                           1                 1       1 1       1       1 04
05 16   1         2 1   1     2     1 1         1         1                     1               1         1 1   1           05
06 10           1   1                       1   1           1       1 1         1     1                     1               06
07 9             1             1                 1     2                             1             1   1       1           07
08 6                                         1                   1               1 1                               1 1     08
09 9       1       1       1           1             1       1                       1   1                   1             09
10 17         1           1             1   1   1     1           1       1       1 3   1               1   1     1     1   10
11 13   1 1                 1   1             1 1         1           1                                         2   1 1 1   11
12 8                       1                                   1   1           1   1                 2         1           12
13 11                         1         1         1           1 1                 1 1       1 1   1                   1     13
14 12   1                                 2             1 1     1     2                         1     1   1             1   14
15 8       1     1     1                                 1                             1                     1     1 1     15
16 10                               1     1 2           1               1                           1 1     1           1   16
17 11 1       1   1             1     1                                             1     2   1         1               1   17
18 6   1                   1             1         1                                                                   1 1 18
19 7                                   2             1               1 1           1         1                             19
20 11               1   1     1                     1 1       1         1   1 1       1       1                             20
21 14               1       1     2     1                               1     2   2           1                 1 1 1       21
22 10               1       2     1   1       1                                                     2 1               1     22
23 4     1                                   1                                                       1     1               23
24 11             1 1     2     1   1                       1       1       1                   1           1               24
25 6 1                           1                     1         1   1                   1                                 25
26 14   1     1     1   1   1       1     1   1                   1   1                     2       1                     1 26
27 8   1       1         1                                               1       1             1   1             1         27
28 12 1                       1     1               1   1 1       1                   1 1         1           1   1         28
29 15     1   1         1   1               1 1 1     1                       1     1       1   1   1     1         1       29
30 15   1     1                     1   1         1 1             1 1 1 1       1         1     1   1             1         30
31 7                                         1                           1 1 1     1                     1               1 31
32 8             1                                   1             1     1                 1                   1     2     32
33 11       1 1         1     1       1                 2                                     1   1   1         1           33
34 10                         1                           1     1 1         1     1     1 1         1                   1   34
35 13 1       1           1       1                     1   1 1         1   1 2           1         1                       35
36 9         1                     1           1           1 1 1                           1                             2 36
37 15   1   1   1     3 1           1 1               1     1                       2           1                 1         37
38 6 1                                             2 1                   1       1                                         38
39 13     1 2                   1 1     1           1           1         1           1           1   1                 1   39
40 15   1             1   1         1     1     1     1 1     1       1 1   1           1                 1 1               40
41 13       1             2                               1 1 1 1 1     1         1                         1     1       1 41
42 10 1             1 1                                 1                       1 1   1       1 1                 1         42
43 10           1                 1   1           1                       1           1     1         1 1                 1 43
44 8 1   1                           1                       1                 1       1       1                     1     44
45 11           1   1 1         1           1                         1             1 1             1   1               1   45
46 9         1         1 1                       1                 1 1 1                             1 1                   46
47 6       1               1         1     1                                                     1 1                       47
48 17     1           1   1       1 1   1                   2         1     1     1   1     1 1     1   1         1         48
49 8                 1               1       1             1 1     1 1                                             1       49
50 8     1       1       1                       1             1         1   1                         1                   50
51 8                   1               1   1     1       1                                       1                 1     1 51
52 15   1     1 1 1   1                   1       1       1           1               1       1       1           1 2       52
53 13   1                         1 1                     1             1       1   1 1     1 1           1   1   1         53
54 14         1                   1   1                     1   1       1         1         2 1 2     1               1     54
55 10                   1   1   1             1       1 1     1     1       1     1                                         55
56 15     3     1 1                                 1     1       1 1   2   1           1       1         1                 56
57 15         1     1           1     1 1   3             1     2           1             1                     1   1       57
58 16 1                         2 1             2 1 1 2       1         1                   1     1         1 1             58
59 10           1       1         1                 1         1               1 1     1     1                   1           59
60 11       1     1             1       2 1   1                               1                   1 1         1             60
61 8       1                             1 1       1                           1                 2             1           61
62 16         1 1               1   1     1   1 1         1   1   1 1 1         1       1                     1         1   62
63 12           1             1                               1 1 1             1             1 1         1         1 1 1   63
64 7     1                                                     1         2         1   1             1                     64
65 12       1   1   1     1   1         1                   1       1       1         1           1   1                     65
66 9   1                           1           1               1         1   1   1         1     1                         66
67 9                               1       1                       2         1 2       1                             1     67
68 11 1               1       1           1               1                 1             1         1   1   1             1 68
69 7           1       1                                                   1                   1     1   1   1             69
70 12   1             1   1                                                           1       2         1 2 1     1 1       70
71 2                                                                                                         1   1         71
72 14           1             2   2         1                           1 1             1       1 1             2         1 72
73 7         1         1       1     1                           1                           1             1               73
74 16   1             2             1     1   2 1               1               1   1                     1   1   1 1 1     74
75 9     2             1     1                                                         1         1       1   1 1           75
76 13     1         1             1       1 1       1     1                       1   1 1 1 1                     1         76
77 13                           2         1       1     2 1   1 2   1     1               1                                 77
78 16   1         2   1       1 1     1           1   1   1                               1       1 1   1     1   1         78
79 7             1                                   1             1       1             1           1               1     79
80 9               1 1         1                   1   1   2             1             1                                   80
81 9 1   1                       1 1           1                     1       1     1                               1       81
82 8     1               1             1 1   1                       1                                 1                 1 82
83 7 1         1           1   1                                 2                                                       1 83
84 9       2             1                       1 1 1                         1               1                         1 84
85 14       1 1 2 2                         1   2                           1 1           1                 1     1         85
86 7                               1     1     1                 1 1                     1                     1           86
87 5     1               1             1         1 1                                                                       87
88 11       1     1           1           1           1   1                           1                 1             1 2   88
89 19 2       1     2       1         1       1         1     1   1 1   1 1       1           1               1         1 1 89
90 10 1                   1 1                     2 1                         1   1                     1   1               90
91 11 1     1 1       1               1                       1           1                           1   1         1   1   91
92 13           2     1     2     1     1     1       1               1                   1   1             1               92
93 13               1   1                     1   1 1       1             1   1           1             1 1   1     1       93
94 19   1   1         1 1     1           1                 3                   1       3         1 1   1     1       2     94
95 11         1               1                       1                 1   1       1 1       1             1 1         1   95
96 11 2     1                         1     1                       1           1 1         1                   1         1 96
97 10   1           1   1   1                     1         1                                         1   1 1         1     97
98 4                       1         1                           1                                       1                 98
99 10                                   1       2   1   1       1       1                         1         1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng