BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
31
/
01
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14   1             1       1   1 1       1         1                 1                       2   1               1 1 1   00
01 8                   1               1                   1               1 1   1                   1                 1   01
02 12             1 1   1         1 1       1             1                     1   1             1           1 1           02
03 13                 1                       1 1               1     1 1   1       1 1     2                 1   1         03
04 13   1 1 1                   1       1 1   2 2                                 1                   1           1         04
05 11         1             1   1       1             1         1                                 2       2             1   05
06 6                   1                     1 1                                                                   1   2   06
07 14 1   1 2 1   1               1       1             1         1 1                   1       1   1                       07
08 14     1     1                                   1       1     2   1 1     1 1       1   2                   1           08
09 19                 1 1   1 2         1 1 1 1 1     1               3   1 1   1                     1                   1 09
10 13     1   1     1     1           1                 1         1     1                 1         1     1       1     1   10
11 18             2               1     1 1 1 1 1 1     1   1       1 2             1     1             1           1       11
12 9   2                     1   1 1                   1         1 1                                                   1   12
13 9                       1   1   1                                             1             1   1   1             1   1 13
14 11               2     1                   1 1             1       1   1               1 1           1                   14
15 10 1             1                         1 1   1             1                 1                       1   1 1         15
16 13 1               2   2               1                                       1     1   1   1         1       1 1       16
17 18 1     1   1                                   2                               1 1       1 2     1   1 2 1   1 1     1 17
18 7   1                           1                                                             1 1       1 1       1     18
19 12 2               1               1           1   1 1     1                 1                 1             1   1       19
20 9             1                                           1     1                             1   2 1           2       20
21 7                     1                       1         1                               1               1   1       1   21
22 12 1           1 1 1     1                               1                 1         1   1           1   1           1   22
23 15     1       1   1     1         1   1   1 1         1             1         1   1   1 1                           1   23
24 11 1 1 1   1     1         1                                 1                           1             1   1       1     24
25 8                                             1             1           1       1         1   1           1 1           25
26 10     1         1               1     1 1     1 1                                                   1       1       1   26
27 9                         1 1                             1             1 2                 1     1     1               27
28 11   1       2                     2               1   1                 1       1     1             1                   28
29 11     1 1                       1             1       1                       2 1     1         1     1                 29
30 7                   1             1 1   1           1           1             1                                         30
31 8           1       1     1                   1 1     1             1                                                 1 31
32 14   1   1                         1 1           1   1 2     1       1 1                   1     1             1         32
33 19 1             1     1       1   1       2 2                 1   2       1   1     1                 1   1       2     33
34 8       1 1   1 1   1               1 1                 1                                                               34
35 10                     1                       1         1               1                   1   1 1     1   1 1         35
36 8 2       1                   1                               1       1         1               1                       36
37 3                                   1             1                             1                                       37
38 9       2                                     1           1               1 1   1         1     1                       38
39 6                             1                                         1   1             1               1       1     39
40 12   1     1 1         1         1       1                         1   1 1     1       1   1                             40
41 11               1 1                               1             1       1     1     1 1       1   1     1               41
42 9       1     1         1                     1   1 1               1             1       1                             42
43 12         1           1       1                             1   1     1   1       2             1 1           1         43
44 15   1 1     2               1         1           1 1   2                     1   1                   1       1 1       44
45 16     1     3 1     1             1                   1                     1             1 1   1           1 1   1   1 45
46 10                     1 2                       2             1     1       1       1                       1           46
47 12       1         1                   1             1       1             1 1                     1       1 1 1 1       47
48 6 1   1             1     1                   1             1                                                           48
49 10   1                     2     3                 1           1       1                                               1 49
50 12     1   1                                                   1 1     1     1   1 1   1                   1 1     1     50
51 9             1   1 1                 1                     1           1                       1         1   1         51
52 7                             1                                       1 1                 1     1             1 1       52
53 10                     1           1   1   1 1 1 1 1         1                                       1                   53
54 10             1       1                   1 1   1 1                 1 1                   1                           1 54
55 12       1         1                   1                                   1   1   1 1 1       1               1     1 1 55
56 11           1                       1 1                 1   2               1       1     1           1   1             56
57 9                             1     1                 1         1                           1         1   1       1 1   57
58 11     1 1                         1                               1 1   1   1       1       1       1   1               58
59 13         1                 1                               1 1 1     1       1     1 1   1   1     1               1   59
60 9       1       1             1 1               1   1                                                           1 2     60
61 11                           2           1         1     1 1         2                         1   1                 1   61
62 7     1     1                   1                   1 1                       1         1                               62
63 7         1       1                                                     1                                 1       1   2 63
64 12     1             1       2                 1   1         1         1                         1       2             1 64
65 10         1             1       2       1                       1 1                 1 1 1                               65
66 7   1 1                                         1                   1                         1     1     1             66
67 9 1       1   1         1                             2           1                   1                           1     67
68 10                                     1 1                   1       1       1     1   1       1       1 1               68
69 14             1   1   2           1 1 1           1   1                         2                   1   1             1 69
70 14           1           1   1       1     1 1         1   1   1     1                   1         1 1             1     70
71 11                 1 1   1         1           1 1                   1       1       1       1   1                       71
72 6                 1   1 1           1                     1               1                                             72
73 16 2   1 1               1     1                     1 1     1   1             1           1           1   1           2 73
74 11               1         1         1                             1   1               1 1   1     1 1       1           74
75 8   2   1             1     1                         1                             1                         1         75
76 9                         2 1                 1         1       2                 1               1                     76
77 14     1     1 1 2                       1 1 1   1   1     1                                           1         2       77
78 14                   1       1     1 1                         1           1             1     1 1       2       1 1   1 78
79 8               1       1         1                       1     1       1   1               1                           79
80 10         1   1 1 1         1     1                               1           1   1     1                               80
81 15                         2             2           1   2           1     1                   1     1       1       2 1 81
82 8   1               1     1                                           1   1               1       1                   1 82
83 16         1             1                 1 1     1   1       1       1 1 1         1   1                   2     1 1   83
84 14                             1         1     1     1                 1         2     1   1         1 1 1 1   1         84
85 10   1                   2   1           1     1     1                       1                       1                 1 85
86 9                                         1 1   1         1           1         1             1         1       1       86
87 8       1   2 1 1   1                                                 1                             1                   87
88 11   2                     1                     1           1                   1   2       1         1   1             88
89 9 1                                             1         2             1 1               1       1         1           89
90 7                 1             1     1       1                   1     1 1                                             90
91 6                                       1               1                   1         1           1             1       91
92 14                         1 2       1   1 1 1           1 1       1                   1       1 1                 1     92
93 8                             2   1   1 1                                     1         1                     1         93
94 7 1       1                     1                         1   1             1                         1                 94
95 9                               1                             1           1       2         1 1       1     1           95
96 6         1                   1                   1       1                       1       1                             96
97 6 1                 1                                   1 2 1                                                           97
98 10       1 1         1               1             1           1 1                 1 1       1                           98
99 16           1 1     1 2       1   1                 1 1 1       2                 2       1                     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
31
/
01
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng