BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12             1                   1   2       1           1           1                   3           2                 00
01 11   1 1 1 1                         1               2     1   1                               1             1           01
02 9         2                             1   1         1                         1 1     1                         1     02
03 14     1               1   1 1           1         1   1       1     1             1     1                   1   1 1     03
04 16     1         2 1 1         1             1 1   1               1             1 1 1     2                 1           04
05 12                 1   2 1               1       1               1                   1   1   1   1                     1 05
06 10               1       1                   1         1   1     1     1                           1       1     1       06
07 18           1       1     2   1     1   1           2                 1 1 1   1         1             1   1   1     1   07
08 7                                             1             1 1       2                       1 1                       08
09 12   1 1 1       1 1     1       1         1       1     1                                   1     1                     09
10 11       1 1 1                               1                     1   1   1   1   1                         1       1   10
11 12 1             1                   1       1 1         1   1           1   1           1         1   1                 11
12 13                   1 2     1         1                       1                   1 1 1 1                 2           1 12
13 12                         1                         1 1 1 1       1         1     2       1                 1 1         13
14 15   1     1     1           1                       1 1 1           1     2             1             1       1 1 1     14
15 14                     1 1     1             1                     1   1   1   1       1 1         1 1           1   1   15
16 10   1   1                         1                               1       1 1   1               1   1             1     16
17 14 1         1       1   1   1         1                         1           2                           1     1 2   1   17
18 18 1   1   1 1         1       1         1 1           1   1             1   1       1           1         1   2 1       18
19 7                     1         1             1                 1         1 1                             1             19
20 13             1 1                   1                 1     1         1     1 1                         1     2     1 1 20
21 12                               1                 2       1     1 1           1     1                 2       1     1   21
22 11 1 1             1                     1 1         1                 1     1                         1           1 1   22
23 14       1     1                           1 1 1     1                 1         1     1     2     1               1 1   23
24 12 1                                       1   1           1     1   1           1   1     1     1         1 1           24
25 5     1                         1                                                             1     1                 1 25
26 12 3   1   1                         1                                     1     1 1     1       1 1                     26
27 12           1 1 2           1     1   1       1                           1           1                     2           27
28 9           1   1             1                         1       1 1                       1         1   1               28
29 11         1       1 1             1             2                 1       1                           1       1       1 29
30 11                           1             1 1                 1 1             1 1 1                 1     1       1     30
31 14       1     1 2               1   1   1 1               1                   1       1         1                     2 31
32 17     1                   1         2     1 1                   2   1       3           1   1     1 1               1   32
33 6   1     2                             1       1                                   1                                   33
34 9       1         1       1                   1                           1   1               1               1 1       34
35 11             1 1         1                 1           1     1                 1         1   1     1   1               35
36 11           2       1                               1               1                       1     1 1   1       1 1     36
37 9                       2     1     1         1         1                       1   1                     1             37
38 10           2             1 1           2                   1                               1   1         1             38
39 15 1 2                             2   1       1   1       1 1   1             1 1   1 1                                 39
40 8                       1 2                 1                                               1       1         1     1   40
41 5               1                         1             1             1                       1                         41
42 6                           1 1 1                         1                 1                           1               42
43 7                         1           1       1 1   1                                                     1 1           43
44 9           1                   2     1                                   1     1     1 1     1                         44
45 9                                                 1 1 1 2         1   1 1                                           1   45
46 10           2         1       1     1   1           1                                   2   1                           46
47 11   2     1           1                 1 1                       1             2 1 1                                   47
48 10   1   1     1       1                         1                       1                           1   1 1 1           48
49 9       1     1                                   2     1             1 1                       1                     1 49
50 9 1                                   1               1               1               2                 1         2     50
51 12       1                     1           2   1           2         1   2               1     1                         51
52 10 1                 1   1     1                 1                         1                       1     2     1         52
53 14           1           1                     1 1       1   1 1                   1       1   1   1       1     2       53
54 6   1                   2     1 1                                                           1                           54
55 8     1                         1     1                                 1             1           1               1   1 55
56 17   1 1                           1 2 1             1         1 1   2           1                       1   1 1     2   56
57 20       1   1 1     1               1 1             1   1 1   1           1 1     1         1   1   1       1 1 1     1 57
58 10             1     1                               1           1 1                     1     1   1         1   1       58
59 6   1             1 1             1   1                   1                                                             59
60 11         2       1 3         1 1                           1     1                           1                         60
61 13   1           1 1   1 2         1             1                         1           1         1   2                   61
62 9     1             1                           1 1   1             2                       1           1               62
63 15       1     1           1 1   1     1     1         1     1       1     1         1             1             1     1 63
64 10         1 1     1                                   1                           2                       1       1 1 1 64
65 11     1       1   1   1                     1   1             1                     1   1           1   1               65
66 9 1             1     1                               1                     1       1   1       1                 1     66
67 10   1   1 1                   1         1         1         1 1         1     1                                         67
68 10 1             1               1 1               1     1       2                     1   1                             68
69 9       1                 2       1             1     1                       1                                   2     69
70 11           1       1       1                     1       1 1 1   1 1                                 1       1         70
71 7             1   1                               1                     1         1   1                 1               71
72 12   1   1     1   1 1       1         1                                     1                   1     2     1           72
73 5 1     1                   1           2                                                                               73
74 7     1                             1                       1     1 1                               1 1                 74
75 8     1           1             1                               1                 1                   1 1       1       75
76 10 1       1               1     1                       1           1 1       1             1 1                         76
77 14               1       1                   1       1 1       1       1       1   1 1 1           1       1 1           77
78 14       1   1     1         1               1       1   1 1         1 1               1                 1 1           1 78
79 11                 1     1     1                   1           1 1   1   2             1   1                             79
80 10 1                             1 2       1           1   1                     1                 1                   1 80
81 6     1                               1                 1                         1       1       1                     81
82 11 1   1           1           1         1                   2                       1         1     1       1           82
83 5                         1                     1                                                               1 1   1 83
84 12   1                                     1 1   1 1           1   1           1             2       1     1             84
85 17 1           2           2       1     2   1   1           2                             2   1 1               1       85
86 11                             1 1     1                     1 1     1       1   1     1                           1 1   86
87 7                                           1 1             1                               1 1                   1   1 87
88 19             1   1   1       2   1 1           1   1 1           1             1   1     1   1   1       1         1 1 88
89 3                   1 1                                                                 1                               89
90 12     1                     3             1   1               1         1 1               1 1                 1         90
91 10     1                           1 1             1               1       1           1         1     2                 91
92 12             1       1           1 2     2   1               1                               1     1               1   92
93 8                           1                                       1   1     2                             1   1     1 93
94 3                   1                                                       1                                       1   94
95 14         1             1   1   1               1                             2     2           3     1 1               95
96 6                     1           1             1               1 1   1                                                 96
97 7                                             1           1             2       1                 1           1         97
98 12       1 1                               1       1   1 1   1                             1 1 1         1   1           98
99 4                       1             1                                 1                             1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
Ngày
/
Tháng