BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
Ngày
/
Tháng
00 17           2                   1   1     1   1   2               1         1 1       1       1         2       1     1 00
01 11   1 1             1                 1                     1                 1 1   1     1                     1 1     01
02 8                 1 1 2                           1   1                   1 1                                           02
03 8                 3                       1                                   1 1                                     2 03
04 10     1 2                     1               1 1                   1                     1                     1     1 04
05 12                   1 1                       1 1     2 1   1                   2 1                           1         05
06 11   1     2     1 1         1 1         2                                                     1                     1   06
07 15             2 1 1     1 1   1     1                                 1                 1       2   1   1   1           07
08 10                   2     1       1 1 1     1           1                 1                                       1     08
09 19 2     1 1           1   1 1       1 1     1           1 1         1   1       1 1                             1   1 1 09
10 8 1     1   1   1   1             1         1             1                                                             10
11 5   1                                                                 1                                       2 1       11
12 8                                                           1 1               1   1       2       1     1               12
13 12     1                                             2   2     1       1 1         1                   1     1 1         13
14 11                       1         1                       2                                   1     1   1 1 1 1   1     14
15 17 2   2                         1 1 1         1         1                     1 1     1     1   1   2 1                 15
16 11     2   1 1       1                                   1   1             1       1   1         1                       16
17 11                     1 1 1           1           1 1                       1 1                             1 1     1   17
18 6                   1   1   1                     1                                               1 1                   18
19 7             1 1                     1                       1                             1           1             1 19
20 8             1         1         1                               1 1   1                 1                       1     20
21 6                           1             1           1     1                   1         1                             21
22 12   1       2 1 1           1   1                                                   1           1 1     1           1   22
23 14   1       1 1             1 1 2 1         1       1       1                                   1           1       1   23
24 17     1       1       2               1   1 1       1 2   1   1             1 1             1 1           1             24
25 15             2   1           2 1                           1   1         1 1         1                 1 1 1       1   25
26 13                       1                   1 2           1     1 1           1     1 1     2       1                   26
27 6     1         1                                                   1                         1     1       1           27
28 11   2                               1             1             2                 1 1   1       1   1                   28
29 7             1                     1           1                                                       2 1           1 29
30 12   1                 1 1       1               1           1     1 1     1     1     1                               1 30
31 15         1               1                 2     1   1 1     1         1 1             1   1     1       1       1     31
32 7 1                                           1                                     1   1   1   1                   1   32
33 9 1       1                 1 1                 1             1   1                       1           1                 33
34 8         1                           1             1         1                                 1 1               1   1 34
35 10   1             2                     1           1         1               1     1   1                   1           35
36 8                         1 2   1               1               1 1                                           1         36
37 9                     1               1               1 1                         1           1 1       1       1       37
38 4           1             1                                           1                               1                 38
39 10                             1                   1       1       1 1                 1       2           1 1           39
40 15 1 1                                 1 1             1       1     1         1     1   2           2           1   1   40
41 6               1                                             1         1             1               1               1 41
42 10         1         1                         1           1 1       1 1           1   1                               1 42
43 9                   1       1       1     1       1                 1 1             1                             1     43
44 10 1   1       1               1   1                                         1 1             1 1                   1     44
45 11                       1   1   1   2             1             1                       1 1         1 1                 45
46 6       1     1                                                                     1       1               1   1       46
47 14     1 1                     1   1     2 1   1       1           1           1           1                   1       1 47
48 9           1   1   1       1   1       1                 1                 1                               1           48
49 11   1       1 1                   1                         1   1             2               1   1           1         49
50 14       1               3               1             1   1       2       2     1             1                   1     50
51 9   1       1     1                 1             1                   1               1           1           1         51
52 10   1           1             2     1                     1               1 1     1               1                     52
53 7     1       1 1                                   1         1                         1                           1   53
54 15                         1   1       1     1   1               1     2     1               2     1 1 1         1       54
55 12           1   1         1     1           1           1 1   1         1         1                       1 1           55
56 8                             1             1                     1         1             1 1     1     1               56
57 9                         1               1   1             1         1     1     1                   1 1               57
58 9 1               1       1                                         1           1   1             2             1       58
59 13 1     1 1 1                             1                         2       1       1           1     1 1       1       59
60 12                                     1   1           1 1     1 1     1 1                         1           1   1   1 60
61 11       1                                       1       1   2 1     1     1               1   1           1             61
62 10                         1               1     1           1       1 1   1                                 1 1     1   62
63 15                   1         1         1     3                       1   1   1 1     1 1                 1   1 1       63
64 8                 1 1           1                                 1     1                               1 1     1       64
65 18   1   1     1               1   1   1     2                 1   1     2   1     1       2     1                   1   65
66 8                         1               1 1     1             1                             1     1     1             66
67 11 1                   1     1                             1     1     1   1   1                       1 1             1 67
68 8                                       1 1     1               1                       1               1   1     1     68
69 6                     1         1                   1                                           1         2             69
70 12               1       1   1         1     1   1 1     1                                   1   1         1           1 70
71 4               1                         1                     1                                         1             71
72 15   2       1   1           1                           1 1           1     1         1 2         1       1       1     72
73 10         2   1                 1 1   1                                         2               1               1       73
74 17     2           1 1   1                         1                   1         1 2 1     1   1 1 1           1     1   74
75 11       1 1     1       1     1         1     1 1       1 1 1                                                           75
76 8       2                                 1   1                             1               1                     1 1   76
77 12           1     1       1       1     1     1             1       1   1   1             1                       1     77
78 13 1     1                           1 1         2                   1           1 1           1       1   1   1         78
79 11                     2   1       1                   1     1                       2                       1       1 1 79
80 12     1 1           1 1 1               1         1       1           1                                         1 2     80
81 9                     1   1     1 1 1               1   1             1   1                                             81
82 8                                                   1         1   1     1 1               1       1         1           82
83 4               1                         1                                         1         1                         83
84 12 1 1   1 1                                 1     1                           1   1   1     1         2                 84
85 9     1           1   1             1                                   1           1 1             1 1                 85
86 10 1               2                   1           1 3                         1                       1                 86
87 9               1               1 1     1                         1 1     1                           1         1       87
88 12         1   1 1               1 1                               1                         2         2     1 1         88
89 6                       1 1         1               1         1                                                     1   89
90 14         1           1     1   1 1                 1 2                   1     1     2             1           1       90
91 15 1 1               1         1       1     1       1           1 2 1                 1             1     1         1   91
92 12           1                       1           1     1       1 1       2         1           1     1         1         92
93 11       1 2                               1                             1       1   1           2       1             1 93
94 7                                       1         1     1       1         1             1   1                           94
95 17 2           1     1               1   1 1               1             1   1   1         1         1       1 1   1 1   95
96 5                   1   1                     1       1                                           1                     96
97 13                         1 1           1     1 2     1     1               1       1   1         1               1     97
98 12       1 1           1     1         1 1                 1             1               2 1   1                         98
99 20     2     2     1     1         1       1 1   1   1   1       2                 1   1 1                       1   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
Ngày
/
Tháng