BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10     1             1   1                         1                   1   2       1           1           1             00
01 9                                       1 1 1 1                         1               2     1   1                     01
02 10           1           1     1               2                             1   1         1                         1 1 02
03 14     1 1 1       1                       1               1   1 1           1         1   1       1     1             1 03
04 13         1                               1         2 1 1         1             1 1   1               1             1 1 04
05 8           1                                         1   2 1               1       1               1                   05
06 9           1           1                           1       1                   1         1   1     1     1             06
07 15             1             1                   1       1     2   1     1   1           2                 1 1 1   1     07
08 9                 1     1 1         1                                             1             1 1       2             08
09 14         2               1     1       1 1 1       1 1     1       1         1       1     1                           09
10 15 1 1     1     1   1     1                 1 1 1                               1                     1   1   1   1   1 10
11 13             1   1         1       1 1             1                   1       1 1         1   1           1   1       11
12 7                                                       1 2     1         1                       1                   1 12
13 10                     1                                       1                         1 1 1 1       1         1     2 13
14 14 1   1                       1   1     1     1     1           1                       1 1 1           1     2         14
15 9                 1                                       1 1     1             1                     1   1   1   1     15
16 11       1       1   1 1                 1   1                         1                               1       1 1   1   16
17 13   1   2             1               1         1       1   1   1         1                         1           2       17
18 14                     1       1       1   1   1 1         1       1         1 1           1   1             1   1       18
19 11 1             1   1 1     1                             1         1             1                 1         1 1       19
20 10                 1                 1             1 1                   1                 1     1         1     1 1     20
21 8                                   1                               1                 2       1     1 1           1     21
22 14   1   1           1     1 1       1 1 1             1                     1 1         1                 1     1       22
23 14   1     1   1 1         1   1             1     1                           1 1 1     1                 1         1   23
24 11 1                 1       1 1       1                                       1   1           1     1   1           1   24
25 4             1                     1     1                         1                                                   25
26 11               1                 1   3   1   1                         1                                     1     1 1 26
27 13   1         1 1         1                     1 1 2           1     1   1       1                           1         27
28 11 1             2 1     1                       1   1             1                         1       1 1                 28
29 12         1 1     1       1                   1       1 1             1             2                 1       1         29
30 9                                 1                             1             1 1                 1 1             1 1 1 30
31 10                                           1     1 2               1   1   1 1               1                   1     31
32 16           1           1       1 1       1                   1         2     1 1                   2   1       3       32
33 6             1                         1     2                             1       1                                   33
34 9                 1       1         1       1         1       1                   1                           1   1     34
35 12     1           1             1 1 1             1 1         1                 1           1     1                 1   35
36 10 1           1   1   2                         2       1                               1               1               36
37 11       1 1 1               1                               2     1     1         1         1                       1   37
38 7                                               2             1 1           2                   1                       38
39 14     1                               1 2                             2   1       1   1       1 1   1             1 1   39
40 8   1           1       1   1                               1 2                 1                                       40
41 8       1     1       1 1                           1                         1             1             1             41
42 7                       1     1                                 1 1 1                         1                 1       42
43 8           1   1           1                                 1           1       1 1   1                               43
44 10   1       1   1   1                           1                   2     1                                   1     1   44
45 10 1                             1                                                     1 1 1 2         1   1 1           45
46 11         1             1   1   1               2         1       1     1   1           1                               46
47 11   1                                   2     1           1                 1 1                       1             2 1 47
48 6                                       1   1     1       1                         1                       1           48
49 7                                           1     1                                   2     1             1 1           49
50 11     1 1     1       2         1 1   1                                   1               1               1             50
51 13         1             2                   1                     1           2   1           2         1   2           51
52 10   1   1           1         1       1                 1   1     1                 1                         1         52
53 16 1   1           1         1   2   2           1           1                     1 1       1   1 1                   1 53
54 8                   1 1   1             1                   2     1 1                                                   54
55 7       1           1     1               1                         1     1                                 1           55
56 18 1   1                       1   1 2   1 1                           1 2 1             1         1 1   2           1   56
57 18           1         1       1   1 1       1   1 1     1               1 1             1   1 1   1           1 1     1 57
58 9     1                 1   1   1                 1     1                               1           1 1                 58
59 8   1 1                                 1             1 1             1   1                   1                         59
60 13 2                             1             2       1 3         1 1                           1     1                 60
61 11   1                           1       1           1 1   1 2         1             1                         1         61
62 15   1 1 1 1         1       1 1   1       1             1                           1 1   1             2               62
63 13           1                   1           1     1           1 1   1     1     1         1     1       1     1         63
64 10                 2 1             1           1 1     1                                   1                           2 64
65 9         1   1                           1       1   1   1                     1   1             1                     65
66 12     1 1   1       1     1 1     1   1             1     1                               1                     1       66
67 15   1               1 1   1       1     1   1 1                   1         1         1         1 1         1     1     67
68 15       2     2 1             1 1     1             1               1 1               1     1       2                   68
69 9                           1   1           1                 2       1             1     1                       1     69
70 15             2       2   1         1           1       1       1                     1       1 1 1   1 1               70
71 7                             1   1               1   1                               1                     1         1 71
72 11     1                 1         1     1   1     1   1 1       1         1                                     1       72
73 9 1       1         1       1         1     1                   1           2                                           73
74 11 1   1     1     1           1 1         1                             1                       1     1 1               74
75 7                       1       1         1           1             1                               1                 1 75
76 10 1   1                               1       1               1     1                       1           1 1       1     76
77 12 1   1                 1                           1       1                   1       1 1       1       1       1   1 77
78 16               1         2   1   1 1       1   1     1         1               1       1   1 1         1 1             78
79 11               1 1                                   1     1     1                   1           1 1   1   2           79
80 9                       1             1                             1 2       1           1   1                     1   80
81 9 1       2       1             1         1                               1                 1                         1 81
82 9   1                               1 1   1           1           1         1                   2                       82
83 5           1   1 1                                           1                     1                                   83
84 15   1       3 2       1                 1                                     1 1   1 1           1   1           1     84
85 16               1             2   1   1           2           2       1     2   1   1           2                       85
86 12             1 1 1             1                                 1 1     1                     1 1     1       1   1   86
87 3                                                                               1 1             1                       87
88 16       1 1               1         1             1   1   1       2   1 1           1   1 1           1             1   88
89 5 1         1 1                                         1 1                                                             89
90 11   1                             1       1                     3             1   1               1         1 1         90
91 8                   1 1                   1                           1 1             1               1       1         91
92 12       2                     1                   1       1           1 2     2   1               1                     92
93 10   2                     1 1       1                           1                                       1   1     2     93
94 5       1           1       1                           1                                                       1       94
95 9         1                 1                 1             1   1   1               1                             2     95
96 8 1                               1                       1           1             1               1 1   1             96
97 9     1   1               1   1                                                   1           1             2       1   97
98 11     1     1   1       1                   1 1                               1       1   1 1   1                       98
99 5                   1 1                                     1             1                                 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng