BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12             3           2                           1                                   2 1             2           1 00
01 7                 1             1                                       1 1                 1     1               1     01
02 10   1 1     1                         1                 1         1   1             1                     1           1 02
03 9     1     1                   1   1 1                       1                   1                         1       1   03
04 14   1 1 1     2                 1                     1 1   1 1                 1   1       1                     1     04
05 14       1   1   1   1                     1                 1             2 1     2 1     1         1                   05
06 7                     1       1     1                           1     1           1   1                                 06
07 9 1         1             1   1   1     1                                           1 1       1                         07
08 9                 1 1                         2   1         1   1               1                   1                   08
09 11               1     1                                               3                         1     1 1       1   1 1 09
10 10 1   1                         1       1       2 1 1                                       1         1                 10
11 8           1         1   1                         1               1                         1                   2     11
12 21     1 1 1 1                 2           1 1 1 1               2         1 1   1 1     2               1         1   1 12
13 13     2       1                 1 1                 1     1   1       1 1                         1     1 1             13
14 9           1             1       1 1 1                                 1                   1   1                     1 14
15 15 1       1 1         1 1           1   1       1           1           1 1           1 1                   1   1       15
16 11   1               1   1             1       1             1     1 1       1                           1           1   16
17 13                           1     1 2   1                       1             1         2       2     1   1             17
18 12       1           1         1   2 1       1     1 1       1                         1           1                     18
19 5                             1             1                       1     1                       1                     19
20 11 1                         1     2     1 1 1         1                   1               1                     1       20
21 11 1     1                 2       1     1                         1 1                   1                     2         21
22 10                         1           1 1   1   1             1         1         1               1       1             22
23 19   1     1     2     1               1 1   1       1         1   1     1 2 1     1   1                 1     1         23
24 14   1   1     1     1         1 1               1           1     1         1         1               2   1             24
25 9                 1     1                 1 1                 1             1         1           1                   1 25
26 12   1 1     1       1 1                             1       1 1                   1                 2       1           26
27 13         1                     2           1         1                         1   1   1       1 1     1 1         1   27
28 10             1         1   1               1         1                     1   1 1         1               1           28
29 5                         1       1       1         1                                           1                       29
30 13 1 1 1                 1     1       1       1             1   1                   2       1       1                   30
31 8 1       1         1                     2       1                                   1                       1         31
32 10           1   1     1 1               1       1                           1           1 1               1             32
33 7       1                                   1             1           1       1 1                         1             33
34 12 1               1               1 1         1     1       1   1                   1   1   1     1                     34
35 15   1         1   1     1   1                   1 1           1     2     1 1   1         1     1                       35
36 18               1     1 1   1       1 1     1           1             1     1 2 1       1                   1 1 1   1   36
37 9   1   1                     1             1 1           1                 1         1                 1               37
38 12               1   1         1               1         1   1               1           1 1 1 1             1           38
39 13 1 1   1 1                                           1   1     1 1             1           1 1     2                   39
40 11               1       1         1     1             2 1                                   1                 1 1     1 40
41 8                 1                             1 1           2       1           1                             1       41
42 9                           1                           1     1   1         1                             1 1     1 1   42
43 4                             1 1                         1               1                                             43
44 12   1     1 1     1                               1   1 1         1     1                               2             1 44
45 10                                       1           1                     2           1 1     1 1           1   1       45
46 7           2   1                           1             1     1                                           1           46
47 7   2 1 1                                                               1                         1 1                   47
48 12                       1   1 1 1             2             1         2               1               1         1       48
49 5                   1                     1                             1             1                         1       49
50 7         2                 1         2                                                             1               1   50
51 5           1     1                                             1 1   1                                                 51
52 15                     1     2     1                       1                     1           1 1   1 1 2     1 1   1     52
53 16     1       1   1   1       1     2         1       1         1             2   1             1 1     1               53
54 10               1                             2       1           1                 1   1                   1   1     1 54
55 9         1           1               1   1         1                               1                         2   1     55
56 12   1                       1   1 1     2         1         1       2               1                   1               56
57 13     1         1   1   1       1 1 1     1     1                 1                               1     1         1     57
58 12           1     1   1         1   1                                 1           1       1           1       1 2       58
59 2                                                                       1                                 1             59
60 6                 1                                       1 1           1           1           1                       60
61 10         1         1   2                                     1   1         1               1           1       1       61
62 8               1           1                           1                 1               1   2   1                     62
63 12       1             1             1     1       2     1 1             1       1                                     2 63
64 9     2                       1       1 1 1                               1           1           1                     64
65 11       1   1           1   1                           1     1 1                     1       2                 1       65
66 12       1   1       1                 1               1                           1   1 1             1       1 1   1   66
67 6 1                                           1             1                 1                       1               1 67
68 8         1   1                             1     1       1             1       1                                   1   68
69 17 1                                   2     1       2             1 1 1   1               1     1   1       1 1   1 1   69
70 8                         1       1             1                                     1         1                 1   2 70
71 12     1   1                 1                     1 1   1       1                 1 1       1           1         1     71
72 12                   1     2     1                       1         1     1               1     1     1           1     1 72
73 7                                                     1 1           2         1                           1     1       73
74 6                       1 1                                         1                       1   1         1             74
75 14     1                   1 1       1           1     1   1         1 1                             2   1 1         1   75
76 12 1             1 1                                 1         1               2   1                 1 1           1   1 76
77 14 1   1 1 1           1       1 1               1   1 1           1           1                       1       1         77
78 10         1                 1 1           1   1           1                     1                     1 1     1         78
79 7         1   1                             1         1 1                         1             1                       79
80 10   1                 1                   1   1   1       1   1   1             1               1                       80
81 10     1       1       1                                                             1     3       1         1     1     81
82 12       1         1     1       1             1                               1           1           1 1   1 1   1     82
83 11                                   1 1   1       1   1   2   1 1                             1                   1     83
84 12 1             2       1     1                         2     1                   1 1                         2         84
85 19             2   1 1               1         1   1             1 1 1   1       1       2 2 1 1                     1   85
86 11   1     1                           1 1         1               1   1   1         1 1   1                             86
87 12               1 1                   1   1             1 1                   1 1   1       1 1           1             87
88 14   1   1     1   1   1       1         1 1     1 1                   1       1 1               1                       88
89 9           1                                   1   1       2                                 1   1             1   1   89
90 14             1 1                 1         1   1 1         1                 1                 2           2 1     1   90
91 10         1         1     2                 1                   1   1       1                 1     1                   91
92 12                 1     1               1       1                             1 1 1     1     2     1 1                 92
93 13 2                             1   1     1           1         1   1       1                     1 1               1 1 93
94 10                                       1       1   1     1           1 1 1   1                           1       1     94
95 18 2     2           3     1 1                                       1       1 1                   1   2 1           2   95
96 1                                                                   1                                                   96
97 7   1                 1           1                           1 1                         1 1                           97
98 12             1 1 1         1   1                   1   1                           1 1                     1     1 1   98
99 8                         1                               1             2   1                             1 1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng