BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 08/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10                 1     1     1                   1             1   1                         1                   1   2 00
01 9       1                   1 1           1                                         1 1 1 1                         1   01
02 8                       1 1 1                           1           1     1               2                             02
03 9           1                                     1 1 1       1                       1               1   1 1           03
04 11                     1         1 1       1           1                               1         2 1 1         1         04
05 11 1           1 1     1     1             1             1                                         1   2 1               05
06 6                           1           1               1           1                           1       1               06
07 13 1                 1 1   1               1               1             1                   1       1     2   1     1   07
08 11         1       1 1     1 1               2                 1     1 1         1                                       08
09 17 1       1   1 1     1                     1         2               1     1       1 1 1       1 1     1       1       09
10 16       1           1   1     1     2   1     1 1     1     1   1     1                 1 1 1                           10
11 8                             1                           1   1         1       1 1             1                   1   11
12 12   1 1           1       1 1     1         1                                                       1 2     1         1 12
13 5       1                   1           1                         1                                       1             13
14 14 1         1           1         1 1       1 1   1                       1   1     1     1     1           1           14
15 10     1   1 1 1       1   1                                   1                                       1 1     1         15
16 9                               1 1                 1       1   1 1                 1   1                         1     16
17 14           1       1       1   1               1   2             1               1         1       1   1   1         1 17
18 14     1   1                         2 2                           1       1       1   1   1 1         1       1         18
19 9 1         1                                 1             1   1 1     1                             1         1       19
20 13   1         1 1 2               1 1   1                     1                 1             1 1                   1   20
21 8   1     2           1   1     1                                               1                               1       21
22 13 1         1         1                 1       1   1           1     1 1       1 1 1             1                     22
23 12   1         1           1   1                 1     1   1 1         1   1             1     1                         23
24 8             1                     1   1     1                 1       1 1       1                                     24
25 5                               1                         1                     1     1                         1       25
26 10   1 1                                                     1                 1   3   1   1                         1   26
27 14 1   1                                 1       1         1 1         1                     1 1 2           1     1   1 27
28 18 1 1     1         1   1       2     1   1 1 1             2 1     1                       1   1             1         28
29 10                   1       1                         1 1     1       1                   1       1 1             1     29
30 5   1                       1       1                                         1                             1           30
31 8                     1   1                                                             1     1 2               1   1   31
32 9                                     1                 1           1       1 1       1                   1         2   32
33 6   1                       1                             1                         1     2                             33
34 10         2                   1             1                 1       1         1       1         1       1             34
35 11 1           1                           1       1           1             1 1 1             1 1         1             35
36 11                       1         1 1         1           1   1   2                         2       1                   36
37 11       1       1         1                         1 1 1               1                               2     1     1   37
38 8     1       1           1                 1                                               2             1 1           38
39 11       1     1 1         1                       1                               1 2                             2   1 39
40 11       1   1   1                 1             1           1       1   1                               1 2             40
41 10 1       1   1         1     1                     1     1       1 1                           1                       41
42 8                 1                       1 1                       1     1                                 1 1 1       42
43 9 1                 1     1       1                     1   1           1                                 1           1 43
44 14   1         2   1           1 1               1       1   1   1                           1                   2     1 44
45 6           1     1                   1     1 1                             1                                           45
46 18 1 1       1     1 1         1     2     1           1             1   1   1               2         1       1     1   46
47 7                           1 1                 1                                   2     1           1                 47
48 9               1 2 1             1                                                 1   1     1       1                 48
49 5                   1 1               1                                                 1     1                         49
50 13                                 1 1 2           1 1     1       2         1 1   1                                   1 50
51 8     1             1 1                               1             2                   1                     1         51
52 12       1             1     1     1             1   1           1         1       1                 1   1     1         52
53 16     1 1 1     1               1         1   1   1           1         1   2   2           1           1               53
54 16 1   2 1       1   1 1   1                                     1 1   1             1                   2     1 1       54
55 10     1 1 1                           1             1           1     1               1                         1     1 55
56 12                                             1   1                       1   1 2   1 1                           1 2 1 56
57 15               1       1     2                         1         1       1   1 1       1   1 1     1               1 1 57
58 13       1 1 1             2 1           1         1                 1   1   1                 1     1                   58
59 13       1 1       1 1         1         1       1 1                                 1             1 1             1   1 59
60 16     1             1           1     1 1     2                             1             2       1 3         1 1       60
61 12         1             1           1           1                           1       1           1 1   1 2         1     61
62 14   1   1                 1               1     1 1 1 1         1       1 1   1       1             1                   62
63 9                             1                         1                   1           1     1           1 1   1     1 63
64 15         1   1 1   1             1 1 1     1                 2 1             1           1 1     1                     64
65 7                             1                       1   1                           1       1   1   1                 65
66 14             1       1               2           1 1   1       1     1 1     1   1             1     1                 66
67 11                     1                   1     1               1 1   1       1     1   1 1                   1         67
68 12                                           1       2     2 1             1 1     1             1               1 1     68
69 8 1                                         1                           1   1           1                 2       1     69
70 14   1                       2           2                 2       2   1         1           1       1       1           70
71 6     1                                     1                             1   1               1   1                     71
72 12           1                               1     1                 1         1     1   1     1   1 1       1         1 72
73 11               1   1           1         1   1       1         1       1         1     1                   1           73
74 12             1 1               2             1   1     1     1           1 1         1                             1   74
75 6         1                                                         1       1         1           1             1       75
76 10                 1   1         1       1     1   1                               1       1               1     1       76
77 11 1   1     1                 1   1     1     1   1                 1                           1       1               77
78 10                                                           1         2   1   1 1       1   1     1         1           78
79 11   1     1   1 1       1 1                                 1 1                                   1     1     1         79
80 9           1           1                 1 1                       1             1                             1 2     80
81 11 1 1             1     1                     1       2       1             1         1                               1 81
82 10   1             1             1         1     1                               1 1   1           1           1         82
83 7           1         1     1                           1   1 1                                           1             83
84 9                               1               1       3 2       1                 1                                   84
85 16           1   1       1         2 1                       1             2   1   1           2           2       1     85
86 14 1 1 1                 1             1   1 1             1 1 1             1                                 1 1     1 86
87 4                   1             1 1   1                                                                               87
88 17 1         1     1   1             1       1       1 1               1         1             1   1   1       2   1 1   88
89 9   1   1   1   1                             1         1 1                                         1 1                 89
90 11     1 1     1         1               1       1                             1       1                     3           90
91 7                           1         1                         1 1                   1                           1 1   91
92 10       1                 1                         2                     1                   1       1           1 2   92
93 11       1       1 1                 1     1     2                     1 1       1                           1           93
94 10             1   1     1         1   1   1         1           1       1                           1                   94
95 8                       1                 1           1                 1                 1             1   1   1       95
96 6     1     1                                 1                               1                       1           1     96
97 11   1 1         1             1 1     1 1         1   1               1   1                                             97
98 11                   1 1       1 1     1           1     1   1       1                   1 1                             98
99 8       1               1         1     1                       1 1                                     1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng