BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16   1           1     1     1   2   1     1                         2                   1   1     1   1   2             00
01 9                         1   1                   1   1     1 1             1                 1                     1   01
02 10           1         1                 1 1                               1 1 2                           1   1         02
03 6               1             1                                           3                       1                     03
04 12 1                 1 1                   1     2             1 2                     1               1 1               04
05 14               1 1   1         1         1   1                             1 1                       1 1     2 1   1   05
06 10                                                       1   1     2     1 1         1 1         2                       06
07 15   1                 1               2     1   1 1                   2 1 1     1 1   1     1                           07
08 16             2       1     1         1       1     1   1                   2     1       1 1 1     1           1       08
09 17 1                             1         1         2     2     1 1           1   1 1       1 1     1           1 1     09
10 9                       1                                 1     1   1   1   1             1         1             1     10
11 2                                             1             1                                                           11
12 6         1     1 1       1                                                                                         1 1 12
13 13 1     2         1                   1         1       1     1                                             2   2     1 13
14 10   1       1                 1 1 1   1                                         1         1                       2     14
15 15         1     1     1 1           1               1     2   2                         1 1 1         1         1       15
16 11         2                         1     1                   2   1 1       1                                   1   1   16
17 12     1         1                                 1 1 1 1                     1 1 1           1           1 1           17
18 7             1   1                     1                                   1   1   1                     1             18
19 9   1       1       1       1             1                           1 1                     1                       1 19
20 11                                 1 1   1   1   1     3               1         1         1                             20
21 5                                           1                                       1             1           1     1   21
22 15       1       1   1   1     1 2       1                   1       2 1 1           1   1                               22
23 17   1           1 1               1                   1 1   1       1 1             1 1 2 1         1       1       1   23
24 17             1       1     1                           2     1       1       2               1   1 1       1 2   1   1 24
25 9               1                   1                                 2   1           2 1                           1   25
26 7                                 1     1                                       1                   1 2           1     26
27 10 2                         2   1   1   1         1           1         1                                               27
28 7                 1           1               1             2                               1             1             28
29 11 1   1   1               1 1         1 1           1                 1                     1           1               29
30 13   1   1         1 1                     2         1       1                 1 1       1               1           1   30
31 14         1                 1           1 1 1 1                   1               1                 2     1   1 1     1 31
32 7             1         1 1                 1       1     1                                           1                 32
33 11                 1     1                     2   1       1       1                 1 1                 1             1 33
34 9           1     1                       1 1           1         1                           1             1         1 34
35 11             1     1       1                 1     1       1             2                     1           1         1 35
36 8                     1         1       1                                         1 2   1               1               36
37 8         1     1             1                   1                           1               1               1 1       37
38 8   1 3                           1                     1           1             1                                     38
39 8           1       1                 1       1   1                                   1                   1       1     39
40 13           1                 1   1       1 1   1     1   1 1                                 1 1             1       1 40
41 9   1   1 1     2                   1               1                   1                                             1 41
42 10 1                 1 2                     1                     1         1                         1           1 1   42
43 9 1     1                     1               1                             1       1       1     1       1             43
44 9         1           1   1       1                       1   1       1               1   1                             44
45 10                             1     1         1         1                       1   1   1   2             1             45
46 4     1                               1                         1     1                                                 46
47 14                       1   2     1   1                       1 1                     1   1     2 1   1       1         47
48 10                       1                       1 1                 1   1   1       1   1       1                 1     48
49 8                   1         1                   1         1       1 1                   1                         1   49
50 13       2       1 1     1     1                                 1               3               1             1   1     50
51 13   2   1   1 1         1                   1         1     1       1     1                 1             1             51
52 16 1 1 1         1         2     2       2                   1           1             2     1                     1     52
53 8                                     1 1       1             1       1 1                                   1         1 53
54 11 1           1   1                     1           1 1                           1   1       1     1   1               54
55 15       1           1     1   1       1   1   1                     1   1         1     1           1           1 1   1 55
56 6     1                                         1     1 1                             1             1                   56
57 10           1             1   1       1 1       1                                 1               1   1             1   57
58 11   1       2   1   2     1           1                   1               1       1                                     58
59 12       1 1             1   1     1               1   1   1     1 1 1                             1                     59
60 11 1   1     1     1       1           1                                                       1   1           1 1     1 60
61 13   1   1 1           1             1     1           1         1                                       1       1   2 1 61
62 9                                 1 1     1 1     1                               1               1     1           1   62
63 10     1                   1 1                           1                   1         1         1     3                 63
64 9 1       1 2                                         1 1                 1 1           1                               64
65 14         1   1         1   1 1                             1   1     1               1   1   1     2                 1 65
66 17 1 1 3   1   1       1 1       2       1               1                         1               1 1     1             66
67 10                       1 1       1     1       1 1       1                   1     1                             1     67
68 8     1       1                   1     1             1                                         1 1     1               68
69 7 1 1         1                             1                                 1         1                   1           69
70 14 1                             3   1             1                     1       1   1         1     1   1 1     1       70
71 11 2       1         1   1   1       1       1 1                         1                         1                     71
72 11               1   1       1       1                       2       1   1           1                           1 1     72
73 9                 1                 1       1                     2   1                 1 1   1                         73
74 10   1       1                 1 1                             2           1 1   1                         1             74
75 14           1                       1 1                         1 1     1       1     1         1     1 1       1 1 1   75
76 7                       1 1                           1         2                                 1   1                 76
77 10           1 1                                   1                 1     1       1       1     1     1             1   77
78 15         1         1   1 1   1   1       2         1     1     1                           1 1         2               78
79 15     1 1         1           1                   1 2 1 1                     2   1       1                   1     1   79
80 10                   1                                 1       1 1           1 1 1               1         1       1     80
81 14         1   2         1         2             1                             1   1     1 1 1               1   1       81
82 8     1 1       1           1 1               1                                                             1         1 82
83 6                     1             1         1 1                       1                         1                     83
84 9             1                           1   1           1 1   1 1                                 1     1             84
85 10                 1 1   1                   1       1   1     1           1   1             1                           85
86 11             1       1                 1                 1               2                   1           1 3           86
87 10       2     1     1                         1 1                       1               1 1     1                       87
88 9         1                       1   1         1                 1   1 1               1 1                             88
89 5                                                                               1 1         1               1         1 89
90 12           1       1               1 1                           1           1     1   1 1                 1 2         90
91 15     1 1         2                           1 1 1   1   1 1               1         1       1     1       1           91
92 7                 1       1                                         1                       1           1     1       1 92
93 9                     1             1       1     1 1           1 2                               1                     93
94 9   1       1   1     1         1                   1                                           1         1     1       94
95 12 1                       1                     1       1 2           1     1               1   1 1               1     95
96 7                                 1         1     1                         1   1                     1       1         96
97 12                         1           1             1   1                         1 1           1     1 2     1     1   97
98 9                                 1         1                   1 1           1     1         1 1                 1     98
99 18   1 1 1                   1               1   1             2     2     1     1         1       1 1   1   1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng