BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
Ngày
/
Tháng
00 4                                   1                       1       1         1                                         00
01 5                             1   1                 2                                     1                             01
02 13             1 1       1       1         1 1   2                   1 1     2             1                             02
03 12 1 1               1     1               1         1     1       1 2                               1           1       03
04 12   1           1               2     2               1                                 2 1 1                       1   04
05 6                           1   1       1                                         1                       1         1   05
06 9 1                 1   2           1         1     1         1                     1                                   06
07 10       1       1   1 2                 1   1                   2                             1                         07
08 8           1                           1               1                 1 1                   1       2               08
09 15         1                 1           1 1 1     1   1           1             1   1             1   1     1   1     1 09
10 10 2                 1       1   1           1               1                 1     1         1                         10
11 7                             1                       1         1         1                 1   1                     1 11
12 12   2 1     1         1         1     1     1             1           1     1         1                                 12
13 19 1     1   1   1 1 2   2                             1       1                   2   2 1       1     1             1   13
14 6                             1                 1               1 1             1                         1             14
15 13   1   2       1               1                   1   1     1       1 1 1                                 1         1 15
16 15       1                                 1 1   2           1       1     1     1   1   1 1     1               2       16
17 6                     1               1                       1   1                 1                   1               17
18 13   1       1               1                                       1       2   1                     1 1 1 1   1 1     18
19 10         1                 1 1           1                     1                           1 2       1     1           19
20 14         1           1               1               2       1   1   1   1             1 2   1     1                   20
21 21     2 1           2       1                             1 2 1     1 1 1 1   1               2     1 1       1       1 21
22 12               1         1     1 1                           1 1                       1   2     1     1           1   22
23 18   1 2 2         1   1             1           1   1 1     1             1         1       1       1   1   1           23
24 9           1                     1                 1     1                         1             1         2     1     24
25 6               1                             1       1   1       1   1                                                 25
26 8         2   1                                                 1   1   1     1                   1                     26
27 7   1                                 1                       1             1                     1   1           1     27
28 10                       1           1                       1       1       1   1         1 1     1     1               28
29 6     1 1             1                   1   1     1                                                                   29
30 17                 1       1                 1 2 2         1     2                             1 1     1       1 1 1 1   30
31 12     1       1                                 1     2           1             1 1                 1           2     1 31
32 16 1       1   1       1             1 1   1   1         2   1         1       1   1                 1             1     32
33 16             1           1             1 1           1       2         1     1           1 1   1         1 1 1   1     33
34 9       2 1                                   1       1 1           1                     1                       1     34
35 6         1                             1 1   1               1               1                                         35
36 12   1     1 1     1                                     1 1         1           1 1   1 1                           1   36
37 10           1 2       1       1   1                                   1 1   1         1                                 37
38 5                                                                     1 1   1                   1         1             38
39 10           1                   2 1             1     1 1         2                                                 1   39
40 14         1             1 1       2     1                         1           1                 2 1   1   1       1     40
41 12 1                                 1 1                     1 1   1     1       1       1     1 1             1         41
42 5   1                               1                       1     1                               1                     42
43 10           1             1     2                       1                       1         1 1   1           1           43
44 12   1             1 1         1       1                     1 1             1               1           1     1 1       44
45 9                           1     1 1     2                                   1       1   1                 1           45
46 8 1 1                                                           1 1         1       1             1                   1 46
47 10 1           2     1   1 1                                             1                                 2         1   47
48 10   1   1         1       1           1                     1       1                 1               1     1           48
49 7                           1     1     1                 1                     1   1                           1       49
50 13         1   1                           1 1           1                         1     1     1     1   1 1   1       1 50
51 11       1       1       1             1       1   1       1           1   1                             1       1       51
52 10 1                     1     1 1   1       1                       2             1   1                                 52
53 6                         1       1           1                           1                   1   1                     53
54 14             1 1 1 1 1     1                   1 1 1               1   1     1     1             1                     54
55 13   1             1   2         1       1       1                       1           1     1   1   1               1     55
56 7                             1     1               1     1                 1                           1       1       56
57 8   1     1   1     1                                         1       1                 1               1               57
58 15     1           1   1     1 2 1 1 1                                 1 1                   1 1       1           1     58
59 10               1         1                                 1             2           1             2               1 1 59
60 9               1                 1   1 1   1     1         1                       1                       1           60
61 8   1                     1                           1                           1                   1 1   1   1       61
62 12     1                   1 1   1 1 1               1         1                         1     2               1         62
63 13         1   2 1   1                   1       1     1                           1   1             1 1               1 63
64 10     1                 1                         1     2                 1     1   1         1     1                   64
65 15             1 1 1       1 1                   1   1           1           1 2                     1             1 1 1 65
66 16 2                   1     2                                             3     1   1       2       1 1       1     1   66
67 14       1   2         1           1 1               1       1                     1     1       1         1       1   1 67
68 9   1             2       1         1             1       1                             1                     1         68
69 13       1       1             1           1 1 1 1     2 1                   1                           1       1       69
70 10 1               1                 1       1 1         1                           1         1 2                       70
71 7       1 1             1               1                 1                       1                 1                   71
72 12       1 1       1   1                                               1   1   1 1 1         1       1             1     72
73 11                         1 1                     1           1         2             1         1 2       1             73
74 12 2         1           1   1             1 1       1           1   1                                   1     1         74
75 8     1                                                                   1 1 1                 1 1       1   1         75
76 10                   1   1                 1                     1     1         1 1       1         1     1             76
77 7     1   1   1                     1             1                             1                           1           77
78 11     1     1             1   1     1         1 1                                     1         1     1   1             78
79 12           1           1             1   1         1           1 1             1         1       1       1 1           79
80 12               1   1   1     1   1                           1         1 1     1       1             1           1     80
81 9         1 1           1         1       1   1                                     1   1     1                         81
82 9                             1   1               3                               1     1 1           1                 82
83 10           1         1               1                 1                         1 1       1       1     1   1         83
84 7 1   1       1                                         1       2                                       1               84
85 11           1     1     1       1             1 1                   2 2                                           1     85
86 16               1 1                         1 3         1 2 1 1               1 1                     1         1   1   86
87 8 1                       1           1           2                                   1             1               1   87
88 14     1     1   1 1 1                     1     1   1   1                                 1               1   1     1 1 88
89 9   1                                       2             1           1       1             1     1               1     89
90 13     1   1                       1 1   1               1         1     1                               1   1 2     1   90
91 9                                     2           1                   1               1 1               1       1     1 91
92 10 1   1           1           1 1       1                                     1       1         1                 1     92
93 13               1             1         1         2                         1     1   1     1                 1   1 2   93
94 10                   1                   1           1     1 2   1                   1                       1         1 94
95 11     1 1           1     1 1                             1     1       1     1             1                         1 95
96 11                     1       2       1 1   1                           1                                 1 1   1     1 96
97 12             1                         1   1       1             2         1         1                       2 1     1 97
98 8                                                 1       1       1               1   1   2       1                     98
99 8                           1                     1   1                 1               1             1             1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
Ngày
/
Tháng