BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10   1                         1         1                 1     1     1                 1   1             1           1 00
01 8 1                     1                 1                             1   1                     2           1         01
02 13           1   1             1           1             1           1     1       1 1       1                   1   2   02
03 14           1     1   1             1         1       1               1 1       1 1   1               2   1             03
04 4     1                                         1                               1     1                                 04
05 13 2     1         1         1       1 2   1       1               1           1   1                                     05
06 17 1     1 1 1 1                     1   1                   2 1         1   1 1             1 1       1             1   06
07 6                           1   1             1 1                                   1                       1           07
08 9   1                             1               1 1                           1         1       2       1             08
09 8       1     1 1 1   1                     1       1                                                   1               09
10 7                   1         2 1                               1                       1                     1         10
11 10         1   1               1       1     2     1                           1     1       1                           11
12 10         1             1             1           1             1           1     1           1     1       1           12
13 13 1           1                   1                   2   1                   1     1             2 1         1       1 13
14 5   1                       1       1                                                                               1 1 14
15 8                                     1   1       1             1     1       1         1         1                     15
16 14         2         1               2   1 1                   1   1         1 1   1     1                             1 16
17 6                             1       1         1 1         1                                               1           17
18 8     1               1     1                                                           1 1 1   1               1       18
19 14         1   1 1 1 1   1 1     1       1               1                       1         1   2                         19
20 11                         2 1           1                 3       1       1                     1               1       20
21 11     1 1               1         1                             2   1               1         1         1             1 21
22 7           1             1               1     1                 1                 1                                 1 22
23 7     1         1                           1                                   1         1                 1         1 23
24 14           1         1       1   1     1         1 1   1     1     1                                       1   1 1   1 24
25 13     1     1         1 1                                   1     1   1             1               1 2 1         1     25
26 8                                   1       2 1     1                 1       1       1                                 26
27 9                 1     1       1               1       1             1               1   1             1               27
28 12 1 1           1             1   1     1                 1       1                           1       1   1         1   28
29 11   1           1 1 1   1                   1                                         1   1         2     1             29
30 14     1       1     2   1           1     1 1 1                                   1         1 1     1     1             30
31 13 1                               1       1               1     1   1       1 1     1   1 1     1                   1   31
32 5               1                                     1               2                           1                     32
33 13 1 1   1                         2 1                 1     1           1         1 1           1               1       33
34 14 1   1 1   1       1             1         1         1           1 1               1         1 1                 1     34
35 10         1                                         1   2     1 2 1                           1     1                   35
36 14           1             2                     1     1   1   1                 1 1   1   1             1     2         36
37 10       1 1                               1         1       1   2                       1 1                         1   37
38 12                     1   1   1 1                       1           2         1         1         1       1   1         38
39 7                     2     1   1       1                 1                                       1                     39
40 7             2                 1               1     1                     1                     1                     40
41 6       1 1               1 1                   1                                                         1             41
42 9     2                           1       1                         1                     1         2               1   42
43 16             1           1                             1           1   2   1   1   1     1 1   2             1   2     43
44 5       1                                   1           1             1                     1                           44
45 8                                   1     1       1         1 1         1                                   1         1 45
46 11     1       1           1                   1     2               1         1 1                 1                   1 46
47 9 1     1 1     1               1                   1                                             1 1   1               47
48 11   1   1                                   1   1 1                         1               1   1       1   1 1         48
49 8               1                                         1     1       1               1             1         1   1   49
50 8                         1         1                 1                   1       1                     1     1     1   50
51 12 1 1 1                           1         1               1             2 1             1   1       1                 51
52 11             1             1   1       1           1         1     1                     1           1       2         52
53 10     1             1   1                         1               1             1 1 1           1       1               53
54 9               1     1                           1         1             1       1           1       1               1 54
55 15 1   1 1           2     1             1     1       1 1         1         1           1             1     1           55
56 13 1               1   1   1         1 1                                             1   1       1       1     1   1   1 56
57 7                               1               1         1                         1   1     1 1                       57
58 15     1   1       1     1     2   1           3           1         1   1         1   1                                 58
59 13     1       1     1     1           1       1 1           1             1             1   1                   1   1   59
60 7         1 1       1     1           1                                       1                                   1     60
61 17           1 2       1       1             2             1   2                         1 1                   2   1 2   61
62 10           1   1                 1       1 1       1         1     1                           1     1                 62
63 11                       1       1   1 1                 1     1       1                   1 1                     1   1 63
64 9                   2             1                 1   1       1 1                   1                         1       64
65 18   1     1   1       1     1         1           1       1               1     1 1 1     1 1               1   1   2   65
66 12 1 1               1                 1               1           1       1 1         1             1     1         1   66
67 14             1 1       1   1 1     1           1 1                         1 1     1     1           1         1       67
68 7         1               1 1   1           1 1                       1                                                 68
69 14 1     2         1               1     1         1           1   1                                     1 1 2         1 69
70 9 1               1         2         1               1     1                                           1 1             70
71 10               1                                   1       1             1 1                   1   2           1 1     71
72 13   1     1       1   1                       1     1       1 1         1         1   1                   2             72
73 6                                   1     1     1     1                               2                                 73
74 12           1                                     1 1   1         1           1 2 1         1         1         1       74
75 11   1               1       1                           1         1       1     1 1     1                   1     1     75
76 10     1                   1             1                 1                   1   1               1   1   1       1     76
77 13       1       1 1     1             1             1                 1                     1 1 2     1   1             77
78 15   1       1         1       1 1       1       1 1         1         1   1   1             1       1   1               78
79 10   1                                             1         1       1   1 1                             1     2   1     79
80 9           1                             1   1         1             2                                     1   1 1     80
81 6                       1                   1                                     1           1           1           1 81
82 9                         1           1 1 1           1             1                 1         1                 1     82
83 11 1               1             1                             2     1 1     2         1 1                               83
84 9             1   1   1                             1       1     1       1                                 1         1 84
85 6                 1                           1                                 1           1         1 1               85
86 19         1     1 2     1   1                           1     2     1 1 1             1     1   1 1         1 1 1       86
87 8               1                 1     1           1                                                   1       2     1 87
88 14   1 1 1           2   1     1               1                     1   2     1               1 1                       88
89 7             1 1             1         1             1                                             1   1               89
90 9                 1   1                   1                     1         1     1   1       1       1                   90
91 12         1     1                   1 2       1         1 1     1                     1                           2     91
92 18 1   1 1             1         1           1   1             1 2           1 2     1               1       1   1   1   92
93 12   2     1 1           2           1   1                               1 1                       1         1           93
94 9           1                                   1               1                       1     1   2       1           1 94
95 7                           1     1     1                               1       1                   1             1     95
96 6                     1               1   1           1                 1                     1                         96
97 14           1               1   1   1         1       1   2             1 1 1   2                         1             97
98 15       1   1                   1 1             1 1         2     1         1           1     1       1 1           1   98
99 19   1                       1 2 1         1   1 1     1 1         1   1   1           2   1                 1 1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
Ngày
/
Tháng