BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng
00 9 1             1                               1     1                     1       1 1                 1 1             00
01 13 1       1   1               2       1 1     1 1     1                   1                         1     1             01
02 11           1           2     1   1                         1   1   2                                   1         1     02
03 17       1       1                               1   1     1 1   2       1               1   1     1   1         1   2 1 03
04 13   2           1         1   1                 1           1 1         1 1   1           1               1             04
05 8                         1         1               1                 1       1                     1               1 1 05
06 10                         1   1   1 1                   1                           1       2                 2         06
07 15     1         1         1   1 1 1           2   1 1                             1   1             1   1           1   07
08 8       2                 1 1   1                                                                     2             1   08
09 8     1                         1                       1                                 1 1     1               1   1 09
10 12             1           2       1                       1             1       1           1   1   1     1         1   10
11 15                       1             1     1     1 1             1     1 1     1             2 1         1   1       1 11
12 9                                     1           1     1     1   1 1       1                   1               1       12
13 12         1             1       2   1           2 1                   1   1                                   1 1       13
14 10   1                               1       1     2                               1                 3                 1 14
15 16   1     1   1                                   1 1             1   1                     1   1   1 1       1 2 1 1   15
16 10 2                       1           1                       1                   1           1 1             1 1       16
17 8     1                           1                                         1     1     1   1     1             1       17
18 11             1     1         1         2                     1             1   1 1 1   1                               18
19 16 1               1               1 2     1   1       1   1 3             1               1           1       1         19
20 8 1                 1                                                   2                                       1   1 2 20
21 7     1   1                                             1                     1                   1 1     1             21
22 11   1 1     1 1                 1       1                   1     1             1                 1         1           22
23 10                     1 1                     1           1                 1   1 1             1 2                     23
24 8 1                       1         1   1                     1                               1       1           1     24
25 17   1                         1         2             1   2       1       1 1 1     1       1 1               1   1   1 25
26 11                 1 1       1     1                   1   1 1           2             1         1                       26
27 13           1 1     1                           1       1 1   1 1                 1     1 1                       1 1   27
28 8 1     1       1               1         1         1                     1                         1                   28
29 14       1         1   1             1       1         3           1                           1       2 1 1             29
30 10           1               1   1                       1 1     1   1                 1           1       1             30
31 11                                   1   1   2                             1   2 1     1 1 1                             31
32 8                           1                           1   1         3   1                                         1   32
33 10   1             1                         1   1       1   1                 1   2         1                           33
34 7       1       1                           1                       1                       1         1           1     34
35 12     1               1                         1   1       1             1               1 1   1 1   1         1       35
36 12                 1         1           1                             1     1       1       1   1         2     1     1 36
37 11                         1 1           2       1                                   2             1 1       1   1       37
38 10                 1   1 1                             1             1                   2             1   1 1           38
39 11   1       1 1                                           1     1                     1   1     1     1 1           1   39
40 13             1     1 1         1           2       1             1 1 1 1                 1                           1 40
41 8   1     1           1       1                                                         1 1     1             1         41
42 12             1         1 1         1     1                                       1   1         1   1       1     1 1   42
43 12   1           1       1 1               1                         1 1 1                         1   1     1   1       43
44 9             2 1           1                           1           1         1       1                       1         44
45 12       2 1   1   1                   1                     1   1       1                   1 1         1               45
46 16     1               1   1       1     1         1 1       1             1       1 1     2           2               1 46
47 15                       1   1   1   1       2     1 2               2       1           1       1             1         47
48 12           1     1           1       1                 1             1                 1 1               1 3           48
49 4           1         1                                                                 1               1               49
50 11         2         1 1             1     1         2                             1   1                       1         50
51 10         1                   1   1                     1       1               1       2       1                   1   51
52 7   1       1           1                     1 1                                       1             1                 52
53 6       1       1                       1                                 1       1 1                                   53
54 12         1         1 1               1 1         1 1                 1         1                       1 1     1       54
55 12           3 1                 1               1   1     1                         1                       1     1   1 55
56 10                                 2 1                     1         1       1   2   1         1                         56
57 8         1         2                   1 1   1                 1                     1                                 57
58 10       1           1 1                     1   1 1     1 1                                       1         1           58
59 13 1   1     1       1                     1   1                       1         2           1 1       1             1   59
60 3                           1                                                                     1     1               60
61 8 1       1       1                       1                         1           1                   1                 1 61
62 8             1   1                           2                     1                         1           1     1       62
63 7                                                     1 1     1               1 1     1                     1           63
64 11               1 1       1   1                     1 1               1       1               1             1         1 64
65 11         1             1     1           1           1 2           1             1   1                           1     65
66 7 1                       1     1   1             1           1                                                 1       66
67 11     1     1 1     1           1   1     1     1               1                                         1       1     67
68 8 1                 1       1     1                           1                     1       1     1                     68
69 10   1                             1         1                         1                           1     3         1   1 69
70 4             1 1                                                                       1     1                         70
71 14 2           1               1                   2                   1 1   1 1     1   1 2                             71
72 12   1             1       1 1                 1   1           2   1                   1         1       1               72
73 12 1                   1 1     1   2         1   1             1       1             2                                   73
74 14   1 1   1           1 1             1 1     1   1       1       1         1                       1         1         74
75 14   1             1       2 1       1 1 1                 1             1                     2                   1 1   75
76 10 1   1                     1                 1           1             1         1     1                   1 1         76
77 8         2     2                     1                       1                             1       1                   77
78 6     1             1                                             1           1               1                 1       78
79 9       1             1                 1 1           1         1             1   1             1                       79
80 12                   1   1     1       1                         1       1             2       1         1   1 1         80
81 11     1 1       1   1         1           1                     1   1       1     1                                 1   81
82 15           2 1 1               1 1 1     1 1   1                       1 1 1                     1               1     82
83 12       1   1           1                     1 1             1               1         1               1 1 1   1       83
84 8     1 1                   2                         1               1                     1                         1 84
85 14     1 2               1           1 2   1                     1               1     2           1         1           85
86 15     1           1 1       3             1                   1 1         1                     1   1           1   1 1 86
87 13     1           1     1       2         1 2     1   1           1   1     1                                           87
88 9               1     1       1                 1     1     2               1             1                             88
89 9                     1                       1       1 1         1     1                 1       1         1           89
90 14   1   1                                                 1     2 1       1     1   2     1                   1   1   1 90
91 7           1     1                   1                     1                             1 1       1                   91
92 13   1 1 1       1               1         1             1     1     1         1 1             1           1             92
93 8 1                               1                                 1       1     1             1       1         1     93
94 7                                             1           1   1   1       1 1                                       1   94
95 8                 1   1         1           1                     1     1           1                   1               95
96 13 1       1     1 1   1           1                   1                   1 1 1                               2   1     96
97 13                                     1       2   1 2         1   2             1             1           1       1     97
98 14   1     1 1       1   1             1   1             1       1 1           2       1                 1               98
99 8                                     2                     2             1                         1 1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng