BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 14         1 2     1     1   1                     1               1             1           1   1         1       1   1 00
01 11     1   1       1               1       1     1             1         1                       1             1     1   01
02 9                 1                         1     1         1                 1                           1     2   1   02
03 17             3 1         1   1               1           2 1             1                   1 1 1   1     2           03
04 9 1 1   1         1                     1                 1           1     1                         1                 04
05 9                               1 1 1 1         1                                       1                   1 2         05
06 14           1     1 2 1       2                                         1           1               1 2       1       1 06
07 6   1             1                                     1                       1       1   1                           07
08 7             1 2       1     2                                                                       1                 08
09 12 1 1   1 1         1     1       1                             1   1           1             1       1                 09
10 11 1       1     1       1           1           1   1         1   1       1                                     1       10
11 7                 1   1           1             1             1                                   1 1                   11
12 6             1     1                                     1         1                         1                 1       12
13 14           1   1                   1                         2 1         1 1   1             1   1     1   1   1       13
14 17           1   2   1                       1   1   1   2 2           1   1             1     1 1 1                     14
15 11                     1                           1     1         1     1   1         1 1                   1         2 15
16 13 1       1                   1       2   2         1   1           1           1       1         1                     16
17 15               1       1           1 1     1   2 1 1             1     1                 1       1     1 1             17
18 7                     1 1                             1     1   1                                         1         1   18
19 9     1       1         1                     1 1                           1 1                         1           1   19
20 12           2 1     1             1 1                         1               1           1       1 1                 1 20
21 14   1 2       1             1                     1                   1 1       1 2 1         1   1                     21
22 8           1                     1             1           1                           1         1 1           1       22
23 14 1   1 1           2 1             2 1                         1           1                       1           1     1 23
24 20       1 1             1           1     1 1     1 2   1 1 2 1                           3     1                 1   1 24
25 8           1             1               1                           1   1   1             1                       1   25
26 14 1     1                                   1 3             1 1     1       1       1       1   1                     1 26
27 8   1     1               1                   1   1           1               1           1                             27
28 8             1         1                   1                               1               2   1         1             28
29 9     1         1   1 2                     1                           1                     1                   1     29
30 9 1 1 1 1             1                           1                                   1   1                       1     30
31 15   1   1 1       1     1             2 1                   2         1     2                     1     1               31
32 13       1       1         1               1         2                   1   2           1     1   1         1           32
33 14 1   1                         1 1       1     1             1 1             1     1 1       2 1                       33
34 12                 1   1     1         1     1         1           1   1 1                           1   1         1     34
35 10                       1                   1 1                 1       1       1   1   1           1                 1 35
36 11                   1 1   1       2                             1     1               1   1             2               36
37 6                 1                                     1                   1                         1   1   1         37
38 7     1         1             2                         1         1                                               1     38
39 8   1                           2   2                                                                       1 2         39
40 10   1                             1     1                           1 1       1                       1 1     1 1       40
41 8                                       2                     1                         1 1 1                 1 1       41
42 18     2             1 1 2 1   1               1 1         1 1     1               1 1         1               1   1     42
43 7         1           1     1                         1                                             1           1 1     43
44 6                                 1                           1           1                   1 1   1                   44
45 10                                     1   2 2           1   1                       1                           1   1   45
46 11           1                 1                   1         1   1       1               1               2   1   1       46
47 11                             1           1     1                           1   2       1   1           1           2   47
48 8                 1   1         2                           1   1                                         2             48
49 5                                       1                                             1   1         1               1   49
50 8 1 1                     1   1 1   1                                                                             1   1 50
51 19           1               1 1     1           1 1 1 1   2       1         2   1 1         2   1       1               51
52 10                               1 1     1                       1   1   1                 1   1             1     1     52
53 18                 1         1     1   1       1     1   1   1                 1 1 2       2           1     1 1     1   53
54 8   1               1 1                                   1       1                       1           1   1             54
55 8                                               1 2             1     1         1                               1   1   55
56 12   1     1                     1       1                       1   2 1 1         1                 1   1               56
57 9     2             1                                 1   1             1             1 1           1                   57
58 6         1               1     1                                 2   1                                                 58
59 9                   1 1                           1   1                         1     1 1                 1         1   59
60 10                 1                                         1                     1 2         1   1       1       1   1 60
61 13   1         1         1 1 1         2         1       1     1           1         1                             1     61
62 14         1   1                   1     1   1                 1               1       1         1           1 1 1   1 1 62
63 14                         1           2 1 1           1   1       1               1 1     1       1 1 1                 63
64 15 2 1 1                     1           1     1     1 1 1                     1             1         1 1   1           64
65 9 1             1 1                                     1                 1   1   1 1                   1               65
66 10                 1                             2               1 1 1 1   1                   1   1                     66
67 11                 1       1                         1         1 1             1     2           1             1 1       67
68 9       3               1                           1                 1   1     1             1                         68
69 8   1       1                               1                             1                       1 1 1           1     69
70 8                             1 1                 1 1                                   1                 1       1 1   70
71 12                 1     1       2         1       1       1     1                     1           1 1               1   71
72 12         1     2     1       1 1   1       1                 1     1                                 1           1     72
73 16         1 1             1   2   1     1         1 1               1         1       1 1                 1 1         1 73
74 14 1         1 1                   1       1           1         1       1         1         1 1 1     1             1   74
75 12     1           1       1           2             1               1 1               2             1         1         75
76 10           1 1             1             1   1           1                       1         1                 1     1   76
77 12       2               1 1               1                       1       1     1                     1         1 2     77
78 14     1             1       2       1   1   1           1   1       1                                 1   3             78
79 10 1     1       1           1   1           1         1                       1             1                         1 79
80 9       1     1           1     1                     1   1               1                       1       1             80
81 11                             1           1   1       1       1     1     2           1     1                         1 81
82 11         1 1               1       1         1   1               1                     1         1   1     1           82
83 9 2     1 1             1                                             1   1     1     1                                 83
84 11 1     1     1                               1     1 1               1       1       1                 1       1       84
85 6           1       1                           1         1             1                       1                       85
86 7   1 1                 1   1                                       1         1     1                                   86
87 10               1           1         1 1 1   1       1 1         1             1                                       87
88 9     1       1                       1       1                                   1   1                 1 1       1     88
89 6                                             1                 2     1                     1                         1 89
90 13                     1   1     2   1   1     1       1 1   1                     1       1                   1         90
91 12             1     1             1               1                 1             2 2 1         1           1           91
92 13         1           1   1             1 1         1 1   1               1               1 1       1           1       92
93 12   1           2           2       1                             1     1   2     1           1                         93
94 7                                                                 1 1   1                       1   1       1         1 94
95 14       1     1     1                   1                             1     1     1 1   1 1                 2 1       1 95
96 11                           1     1                     1     1           1     1           1   2       1           1   96
97 5 1         1                                                       1   1     1                                         97
98 5                                           1         1                       1         1                     1         98
99 9   1     1                         1   1   1         1 1   1                         1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng