BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11             2               1   1 1                 1       1                                   1   1         1 1     00
01 6                           2 1                   1                                                     1     1         01
02 10       1 1                   1 1               1 1   1                     1                                   1     1 02
03 10     1       1           1   1             1   1             1                               1   1       1             03
04 16           1     1         2 1           1     1                     1   1 1 1         1     1 1   1     1             04
05 8                                     1       2         1               1     1                                     1 1 05
06 8 1                             1                           1       1         1                           2         1   06
07 17   1 1 2                   1       2   1 1         1   1             1       1                 1         2         1   07
08 9 1     1                     1   1 1                               1           1                     1               1 08
09 12 1         1             1 1   1       1             1         1           2                               1         1 09
10 10                       1                 1         1 1     1                 1 2                             1   1     10
11 16                 1   1     1           1 1     1       1     1 1                                     1   2 1 1     1 1 11
12 17 1 1   1         2         1   1       1     1                 1   1 1   1       1   2 1                               12
13 21   1       2         1               1     1         1 1         1         1 1       3 1 1   1           1 1         2 13
14 16     1               2                     1 2   1 1   1             1   1 1                 1     1 1   1             14
15 13   1       1         2                         1             1 1       1         1 2 1                   1             15
16 7       1 1           1                                                         1         1   1               1         16
17 7       1         1       1     1             1   1                             1                                       17
18 11     1         1             1   1 1               1       1                   1             1                     1 1 18
19 11               1                           2     1           1 1 1 1 1                                         1 1     19
20 15                 2 1 1     1         1       1     1     1           1       1 1 1                             1 1     20
21 5                           1     1                               1 1                   1                               21
22 12 1                 1 1       1           1           1                                   4       1             1       22
23 9                                   1             1 2       1     1 1   1 1                                             23
24 10   1                       2       1       1                           1     1 1 1                 1                   24
25 13         1 1             1         2           1         1               1         1             1 2               1   25
26 10 2       1       1           1   1       1                                                   1             1 1         26
27 10     1 1 1                 1 1           1       1                                                   1       1   1     27
28 13       1       1   1 1 1         1       1               1       1       2                                   1 1       28
29 8     1     1                                                 2         1                 1   1               1         29
30 14   1         1           2     1 1 1         1                           1 1   1 1                   1             1   30
31 12           2       1               1         1       1         1                         1                 1 1 1 1     31
32 11 1                                       1             1         1   1 1         1                 1       2         1 32
33 11           1             1                 1 1           1         1       1               1       1   1         1     33
34 11             1   1     1             1 1                   1               1     1   1       1             1           34
35 13               2                                 1                 1       1       2 1 1       1 1 1   1               35
36 12               1   1                             1         1 1         1                           1   1 1     1     2 36
37 10                                   1 1       1           1                                 1   1 1 1           1     1 37
38 9   1   1           1                       1               1         1           1 1   1                               38
39 15     1     1                           1 1 1           1           1           1     1       1   1 1     1 1       1   39
40 10                       1                   1     1             1 1                 1   1     1 1     1                 40
41 17 2                   1 1     1         1               1         1     1         1   1       1 1   2     1   1         41
42 14 1 2 1         1                   1                         1                 1       3             2   1             42
43 10                           1 1       2 1           1           1       1                   1                     1     43
44 6                               1       1                                                       1 1           1 1       44
45 10                                 2   1   2                 1     1     1                 1 1                           45
46 14                                 1 1               1 1   2         1     1 2 1 1               1   1                   46
47 4                                                       1   1                     1                                   1 47
48 10           1                                                     1               1 1       1 1             1 2   1     48
49 10               1             1 1 1       2         1         1 1                                                   1   49
50 11               1       1   1               1       1     1                       1 1                   1         1   1 50
51 11   1             1         1         1                                       1       1 1   1     1   1               1 51
52 11     1     1       1   1 2                   1 1                 2                                                 1   52
53 9             1           1     1               1     1             1                 2                 1               53
54 8     1           1                     1                 1         1                   1   1                       1   54
55 8                         1 1                         1   1         1         1           1                       1     55
56 11                 1                         1   1   1     1         1       1           1             1           1 1   56
57 6   1 1       1                         1                         2                                                     57
58 8 1               1 1         1                                   1   1                                 1       1       58
59 10         1                                 1 1       1                                 1       3           1     1     59
60 11                       1                               1     1       1 1 1         1   1 2       1                     60
61 10 1   1   1                     1           1                 2                         1 1               1             61
62 14           2   1         1 1                                   2           1 2       1   1                     1 1     62
63 10                     1               2                       1                       2       1         1   1   1       63
64 13   1 1         1                               1   1   1   1         1   1     1 1                   1         1       64
65 8               1                 1     1               1                           1                 1 1             1 65
66 8                       2       1                                                   1     1 1 1         1               66
67 10               1         1                           1   1   1       1 1           1                         1   1     67
68 10         1       1     2                         1       1 1 1                             1                       1   68
69 10   1     1           1 1                             1   1                             1       1                 1   1 69
70 16 1         1   1   1             1           1       1 1   1       1     2                   1   1   1   1             70
71 11 1                                               1       1 1 1             1     1         1       1 1           1     71
72 14             2         1         1                   1         1   1   1                           1   1       2 1 1   72
73 9                             1 1       1 1                             1       1             1         1   1           73
74 5                 1           1                   2     1                                                               74
75 10                   1 1       1       1   2                                         1       1   1                   1   75
76 7 1                               1   1       1                                   1         1               1           76
77 16 1   1 1     2     3                 1             1                 1     1   2         1           1                 77
78 6   1     1               1             1             1                               1                                 78
79 9       1         1     1 1                                 1   1             1                           1   1         79
80 11     1 1 1   1       1         1     1                                   1         1               1   1               80
81 10   2         1     1           1                       1       1           1                     1 1                   81
82 10         1   1     1                             1             1       1           1 1           1         1           82
83 10                                             1       2 1       1     1         1                       1     1     1   83
84 8         1             1                                 1 3             1                 1                           84
85 9                 1                     1                 1     1         1             1       1 1     1               85
86 10 1                                 1                             1     1 1   1           1 1           2               86
87 9   1                     1             1 1       1 2                                         1                     1   87
88 9       2                             1         1   1                   1           1           1           1           88
89 8     2   1                       1             1             1           1 1                                           89
90 6             1     1                         1 1         1                                           1                 90
91 11   1       1     1   1             1           2 1     1       1   1                                                   91
92 13             1 1                 1     2   1   1   1       1                   1           1     1             1       92
93 5                               1               1                                   1     1                           1 93
94 6             1       1         1           2                         1                                                 94
95 10           1   1   2 1 1     1                   1                                         1               1           95
96 11               1               1   1           1                     2                           1   1       1 1   1   96
97 14       1 1                       1   1                                 1     2   2         1   1 2         1           97
98 15       1 2   1 1         2     1     1                           1 1         1             1   2                       98
99 13     1 1 1             1           1       1 1         1         1   1           1                     1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng