BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN Ngày 08/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 7                         1                               1     1                       1                   1   1 1     00
01 16   2   1 1         1       1         1   1       1 1           1 1     1                       1       1             1 01
02 9           2             1                       1       1         1                             1 1         1         02
03 12   1           1       1   1     1       1 1         1 1           1               2                                   03
04 10           1       1 1       1             1     1 1                                                   2           1   04
05 16         1 2         2   1 1         1       1   2             1             1           1       1                   1 05
06 7                       1       1             1                             1                       1     1 1           06
07 16     1 1                       1 1   1         1             2             1     1         2   1 1   1 1               07
08 12                 1         1             2   1           1         1         1   2               1                 1   08
09 11     1                                 1 1                             1         1             2       1     2     1   09
10 7       1                 1   1   1   1   1                                     1                                       10
11 10                   1           1   1         1             1 1           1 1         1                     1           11
12 8             1   1     1                               1                     1         1                 2             12
13 9     1 1             1                   1     1   1   1                       1       1                               13
14 7                       1           1                           1                       1 1                       1   1 14
15 14                       1     1         1 1 1               2                       1 1         1 1     1       2       15
16 7               1                               1           1             1 1                     1           1         16
17 8                           1                         2       1 1                       1   1           1               17
18 6           1       1           1       1           1                                               1                   18
19 14 1   2 2 1         1     1                     1                             1           1     1         1     1       19
20 16           1 1   1 1     1     1               1         1 1 1   1             1       2           1   1               20
21 9                       1                               1             1   1                     1     2         1     1 21
22 15   1         2         1 1   1   2     1   2 1                                     1     1                       1     22
23 15       1 2           1               1             1 1                       1 2 2           1     1                 1 23
24 10         1       2             1       1               1           1           1           1               1           24
25 8   1         1                     1         1   1                     1 1                                 1           25
26 4             1           1 1                                                                                     1     26
27 7                   1               1       1 2     1                                           1                       27
28 10 1     1                         1     1       1 1   1                                   1       1   1                 28
29 14   1       1   1         1 1   1 1     1             1       1               1     1                 1             1   29
30 6                                           1   1           1                     1   1             1                   30
31 11         1                                     1             1       1     1   1             1       2           1 1   31
32 11                     1   2           1 1       1   1                         1   1                       1         1   32
33 12         1   2 1       1     1               1 1 1                                       2                       1     33
34 15     1           1                       1       1             1     1 1       1     1   1 1                   1 1   2 34
35 8     1           1   1             1                 1 1   1                       1                                   35
36 13     1               1     1 1     1       1       1   1                           1     1                     2   1   36
37 14           1     1             2 1   1     1           1     1   1         1               1           1       1       37
38 10                           1 1                     1           1   1   1             1       1 1                 1     38
39 9 1         1         1     1                                             1                   1     1         1   1     39
40 8             1 1                   1                                       1         1 1     1       1                 40
41 12       1       1   1                 1             1 1         1         1     1           1           1         1     41
42 14 1   1     1                                 1           1           2         1 1           3 1 1                     42
43 7                           1               1                               1   1     1 1                             1 43
44 18   1       1       1 3                 1   1     1           1         2       1 1   1           1               1   1 44
45 12   1             1           1       1 2   1                   1   1   1 1           1                                 45
46 10                       1           1 1                         1 1 2                 1         1       1               46
47 7 1         1       1     1                             1     1                             1                           47
48 21   1         1     1         1   1     1                 1 1 1 2 1 1       2     1   1             2 1       1         48
49 9         1     1   1               1       1                       1               1               1               1   49
50 7   1           1 1                                     1   1                         1                 1               50
51 7         1 1                 1             1                     1 1                               1                   51
52 9                   1                     1         1                             1 1   1   1     1         1           52
53 13           1     1       1     1                 1       1 1 1     1   1     1                                   1   1 53
54 13         1     1                         1               1       1   1   2   1       1             1     1 1           54
55 15         1                 1       1   1 1   1           1   1       1 2     1           1       1           1         55
56 9 1   1                               1                 1       1   1     1                                 1         1 56
57 11   1                   1     1     1     1     2     1                                 1             1     1           57
58 4                               1                                   1               1                     1             58
59 14 1           1   1       1     2         1       1             1 1                     1             1       1       1 59
60 10     1       1 1                 1         1         1   1                   1     1     1                             60
61 10   1   1               1     1 1           1                     2                             1                   1   61
62 8     1   1                                     2               1       1                                     1     1   62
63 9 1 1                   1   1                     1                   1       1 1                       1               63
64 5       1         1         1             1                   1                                                         64
65 17 1             1                 1   1 1     1                       1   1 2   2   1       2             1     1       65
66 11                                 1                     1 1           1   1         1     1         1     1 1       1   66
67 12 3             2                 1 1 1               1   1   1                           1                             67
68 13     1       1       1             1                 1       1   1 1                           1   1   1 2             68
69 6                                       1                 1                           1     1 2                         69
70 8                   1       1       1                                 1       1                   1   1 1               70
71 8                                         1                 1   1 1                 1           1 1                   1 71
72 5               1               1                 1                   1                       1                         72
73 12 2               1             1                 1   1         1                         1     1     1   1   1         73
74 10         1           1       1   1 1                             1           1           1                     1   1   74
75 8               1     1                   1   1         1                   1           1         1                     75
76 16 1                               1               1   1               1 1 1   1 1       2         1 1         1 1     1 76
77 4                           1                             1       1   1                                                 77
78 12   1                       1 1             1                         1 1 1         1     1               2   1         78
79 17 3   1           1     2               1           1   1   1         1           1                 1     1 1       1   79
80 16         1   1         2 1   1           1               1 1 1         1         1         1     1         1   1       80
81 12     1   1   1                               1       1     1         1   1 1             1       1                 1   81
82 7           1                           1           1     1                 2               1                           82
83 15                     1   2         1 2               1     1     1           1                           1 1 1 1 1     83
84 8     1 1                                   1     1 1                                       1 1 1                       84
85 7                   1   1         1                 1 1             1                   1                               85
86 14   1                     1       1 1 1       1             1               1         1                 1   1 3         86
87 14               1 1                 1                               1     1                 2 3 1               1   1 1 87
88 13     1 1 1                   1 1             1 1                             1 1 1                   1 1             1 88
89 11       2         1   1               1 1     1       1 1                                         1                 1   89
90 13   1           1 1 1         1       1             1     1             1   1                 1     1                 1 90
91 10   2                   1                               1         1             1                   1         1 1 1     91
92 6       1   1         1                                                 1             1                         1       92
93 8     1 1                         1             1           1     1                                   1   1             93
94 11               1                               2       1   1     1     1         2                     1   1           94
95 11           1 1                                                 1         1       1           1 1           1     2   1 95
96 10                   1       1                       1     1                   1         1             2             2   96
97 8             1               1 1                                                     1 1 1               1       1     97
98 14         1         1                             1     1     1       1   1           1       1       1     1 1 1 1     98
99 10       1     1                               1     1               1               3       1               1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng