BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 6     1                                                             1                   1     1                     1 1 00
01 12   1       1     1       1 1         1             1 1                   1                           1       1       1 01
02 11   1             1   1     1                             1 1   1       1   1                               1     1     02
03 10   1     1   1           1         1             1                             1   1             2                     03
04 8               1             1             1 1   1       1             1                   1                           04
05 13           1 1             1 1       1           1         1   1 1           1 1                   1   1               05
06 11 1     1                   1         1         1   1   1                           1   1       1                     1 06
07 16           1       1 1 1     1             2   1     1 1               1   1         1             1 1               1 07
08 15     1     1 1                 2   1     1 1 1       1                           2 2       1                           08
09 11     1     1   1                         1   1                     1     1   1                           1       1   1 09
10 9             1           1         1                           1       1 1                                 1   1   1   10
11 16                     1   1 1 1       1         1     1         1 1         1 1 1 1                         1   1     1 11
12 7             1 1           1                         1               1                   1   1                         12
13 7                 1 1                                             1                   1           1     1           1   13
14 8                   1 1                   1               1                                 1   1           1 1         14
15 13   1       1               1               1   1               2   1         1                     1 1       1 1       15
16 12     1       1     1     1               1 1           1   1         2     1                             1             16
17 9 1 1 1                                       1             1           1           1               1             1     17
18 13                             1 2                   1   1                     1                     1     1 2   1   1 1 18
19 8     1                 1                 1                   1                         1   1     1 1                   19
20 9           1                                   2               1     1                   1                     1 1   1 20
21 8               1   1     1                                           1             1   1                         1 1   21
22 13                   1         1 1         1       1   1 1                 1                 1 1       1   1   1         22
23 11                   1 1 1                   1 1   1 1                               2       1           1               23
24 9           1               1       1   2 1     1                     1     1                                           24
25 9         2                           2                                   1 1             1             1         1     25
26 11                     1 1         1         1     2                         1                 1     1                 2 26
27 12     1               1   2         1     1             1 1 1                     1 1                               1   27
28 15         1                       2   2       1       1   1   2         1                 1     1 2                     28
29 10           1           1           1   1                     1 2                               1       1     1         29
30 12       1                         1     2     1 2                 1                     1 1       1   1                 30
31 8                 1   1                                         1 1   1   1 1                               1           31
32 11       1     1 1           1 1     1         1                           1               1     2                       32
33 13 1 1   1 1                   1       1             1                   1       1             1 1     1   1             33
34 10                             1             1 1                       1 1         1   2   1                   1         34
35 8   1                               1 1           1     1           2             1                                     35
36 10         1                     2 1                               2   1                         1   1     1             36
37 14   1 1   1     1                               1     1   2               2                           1       2 1       37
38 11     1       1           1         1                     1 1                 1                 1     1     1   1       38
39 12               1     1       1           1 1         1     1                                 1     1     1         1 1 39
40 10   1           1     1 1                                 1   1                             1     1 1   1               40
41 17     1       1                 1     1 2                   1       1       1       1       1     1   1 1   1     1   1 41
42 8 2 1                                     1         1                   1       1         1                             42
43 11 1 1 1 1             1         1                 1                   1 1             1                             1   43
44 5       1                                       1               1 1                                           1         44
45 11                           1   1 1       1 1           1                       1       2   1             1             45
46 9               1 1   1             1     1 1       1                                         1         1               46
47 18     1   1       1 1     1               1     2 1         1 1 1 1               1     1                     1 1 1     47
48 12                                 2     1                                 2       1                         3 1 1     1 48
49 8     1             1           1           1 1         1                                         1                 1   49
50 7         1                                           1   1           1             1     2                             50
51 10       1     1                         1     1                             1 1     1                           1   2   51
52 13       1 1     2       2           1     1                     1             1       1                 1           1   52
53 11       1           1   1         1   2     1           1 1                 1                                     1     53
54 10 1                                             1     1     1 3     1     1                               1             54
55 10   1       1                     1 1               2 1                       1     1         1                         55
56 11           1           1   1           1                   1                 1 1 1       1             1     1         56
57 8         1       1             1                   1     1                     1               1         1             57
58 3                                                   1                 1                                   1             58
59 9                 1           1                                         1       1 1         1       1     1   1         59
60 14     1           2       1   1         2 1                 1 1               1         2     1                         60
61 19 3       1       1 1   1         1     1       1   1           1   2 1       1             1                       1 1 61
62 15   1           1 1 1           1             1       1           1 1                 1     1 2                   1   1 62
63 9                   1     1                             2         1         1                   1               1   1   63
64 12 1             1     1           1 1       1 1               1         1             1           1         1           64
65 10     1   1                 1     1                               1               1   2         1                   1   65
66 2                                                                   1                                   1               66
67 16             1   1       1   1     1                   2             1           1   1 1     1         1     1 1   1   67
68 6                           1         1                       1     1                                     2             68
69 13     1   1   1     2   1   1           2                   1         1           1   1                                 69
70 8     1   2               1                                         1 1           1       1                             70
71 10 1     1     1                   1                   2       1             1 1                   1                     71
72 8                             1                   1 1                                 1     1       2     1             72
73 9       1       1                             1   1               1                     2       1     1                 73
74 13           1                                       1 1   1         1   1     1         2       1     1 1   1           74
75 8 1             1 1                               1                 1                                       1 1 1       75
76 6                                       1         1               1                       1     1     1                 76
77 11         1       1     1       2       1                   1 1                   1             1               1       77
78 7             1               1   1 1                         1                             1             1             78
79 15       1       1       1 1       1 1     1       1       1               1                   1 1   1 1           1     79
80 12                     1 1 1           1                             1     1 1       1 1     2                     1     80
81 9                                             2 2       1                       1     1               2                 81
82 10 1 1             1   1       2                           1                               1                       2     82
83 12       1   1               1               1     1       1                     1   2   1 1   1                         83
84 9                   1           1               1                       1       1         1       1     1   1           84
85 11   1                     1         1 1               1     1           2       1         1               1             85
86 10   1           1           1       1         1         1   1                               1           1     1         86
87 8 1         2                   1           1                       1             1                     1               87
88 13   1               1   1                                 1   1     1 1       1   1       1           1         1 1     88
89 18           1                                 1     1   1   1 1   2       1 1                 1   1 1 1   1     1 1   1 89
90 5                   1         1                         1                           1             1                     90
91 7             1                   1         1             1                           1       1     1                   91
92 12       1   1         1               1             1                       1                         1       1 1 1 1 1 92
93 20 1                   2 2       1                 2   1         3         1     1     1           1 1       2   1       93
94 7 1     1       1                                                 1       1       1                     1               94
95 8       2 1 1     1                                                         1               1                     1     95
96 10             1             1             1                       1     1     1 1   1         1               1         96
97 11   1         1                       1                       1       1 1       1     1 1       1   1                   97
98 12       1                               1           1                     1   2 1       1         1     1           1 1 98
99 15 1   1       1   1       1 1     1       1         1       1   1           1   1             1   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng