BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10 1 1             1                               1                 2         1                       1 1     1         00
01 7       1                     1                           1                     1 1       1             1               01
02 8                     1                                     1       1       1   2 1                 1                   02
03 4                                     1                     1                                   1 1                     03
04 13   1   1                           2               1 1           1     1             1     1                 1       2 04
05 12     1                   1     1       1 1 1                 1         2                 1             1           1   05
06 17 1 1         2                       1   1           1   1   1             2     1                 1   1     1 2       06
07 10                   1                         2           1       1   2           1                                 1 1 07
08 7                     1                 1   1   1                         1       1                     1               08
09 13   1 1           1               1     1 2             1       1   1           1 1   1                                 09
10 13   1                 1 2 2             1 1           1           1                   1   1               1             10
11 13       1 1         1         1               2   1 2     1                   1               1   1                     11
12 10   1     1 1                                           2 1         1       1       1         1                         12
13 8                                 1       1         1         1                   1           1 1   1                   13
14 8   1       1                       1         1     1         1                                             1         1 14
15 9         1             1                           1 1 1   1             1         1                                 1 15
16 9                 1     1                 1 1     1     1                                     1             1     1     16
17 13     1 1             1         1   1   1   1             1         1             1     1         1               1     17
18 7             1     1       1                 1         1                       1               1                       18
19 9     1                                     2       1   1                 1                 2                     1     19
20 13             1   1     2           1   1                     1   1 1                       1     1   1         1       20
21 7                               1 1     1                             1           1   1     1                           21
22 7     1                 1     1                                 1                           1   1   1                   22
23 18 1     1       1       1 1   1                 1   1                       1   2         1   1 1     1         1   1 1 23
24 12 1                       1 1           1   1                     1 1         1                                   2   2 24
25 15         1               1     1   1         1 1         1 1             1               1       1   1   1       1 1   25
26 10 1           1     1   1     1         1                                         1       1     1       1               26
27 8             1         1                                                           1                   1 2   2         27
28 11               1 1                 1     1           1     1           1       1         1                   1 1       28
29 10         1     1           1         1         1 1       2     1                                               1       29
30 12                   1       1     1         1   1               1 1     1           1                       1 2         30
31 10         3               1               1   1 1                                         1     1 1                     31
32 10                                   2   1               1     1 1 1     1                     1 1                       32
33 16 1 1       2         1 1   1             1 1       1 1       1       1                       1   1 1                   33
34 14         1   1               1                 1 1     1         1   1                   1   1     1     1   1 1       34
35 15     1     1       1     1 1             1 1         1         1           1         2       1           1   1         35
36 7         1           1     1 1                                                     1                 1             1   36
37 9   1                 1               2     1 1                   1     1       1                                       37
38 13     1     1         1   1             1 1       2       1                                           1   1         1 1 38
39 12       1     1                 2         1 1                             1             1             2         1 1     39
40 18         1 1       1   1     1     2   1                   1       1 1               1     1 1     2 1       1         40
41 11 1         1 1   1       1   1 1                             1 1       1 1                                             41
42 12   1             2   1       1                     1                   2     1                             1   1   1   42
43 12     1           1                           1 1 1             1                 1     1             1       1   1   1 43
44 5 1                                                       1                                                 2       1   44
45 12     1         1                 1     1                   1         1       1     1     1     1   1       1           45
46 8                                 1   1         1           1 1             1                           1   1           46
47 6               1                 1       1       1   1                                                     1           47
48 17 1     1       1           1                         1     1   2     1   1 1       1 1     2 1 1                       48
49 9         1               1     1   1   1                                 1 1                     2                     49
50 15     1         1 1     1   1   1   1         1                   1         1         1     1           1   1   1       50
51 11                         1             1                         1 1     1                 1           1     1   1 2   51
52 13 1             1                 2       1             1               1   2 1         2       1                       52
53 10                 2                   1                         1             1             1   1 1           1   1     53
54 11   1         1     1           1     1                               1 2                 1                   1     1   54
55 8     1                       1                   1       1           1             1 1                             1   55
56 12 2                     1           1 1               1               1   1   1       1 1           1                   56
57 9   1   1           1                               1             1                       1                     1   1 1 57
58 5       1                 1 1         1                                       1                                         58
59 8       1       1           1 1       1           1                               1                                   1 59
60 12   1         3 1                 1                 1                       2               1         1             1   60
61 12                                 2   2 1     1       1             1               1   1 1                   1         61
62 13                     1     1         1                     1     1   2         1 1       1     1   1     1             62
63 7   1               2                                         1                                             2     1     63
64 15                         1   1 1   1         1   2   1                               2         2 1       1     1       64
65 11           1 1   1         1           1               1                     1               1       3                 65
66 9 1       1       1           1   1               1                 1                   1                         1     66
67 14                   1           1           1 1 1 1             1       1                 1         1   1 1         1 1 67
68 6           1                                                         1             1                   1 1     1       68
69 14 1               1                           1     1     1 1   2     1   1       1         1             1     1       69
70 11                 1                       1         2                       1       1 1   1       1             1     1 70
71 10             1 1                                                             1     1   1       1     1             2 1 71
72 6 1                                             1             1                               1   1 1                   72
73 9       1                                                           1   1 1       1     1     1             1         1 73
74 11   1   1 1                         1       1   1       1   1                   1           1                   1       74
75 11 1                 1                       1 1           1 1     1         1                     1       1   1         75
76 8 1   1                                 1                   1 1               1         1                         1     76
77 12   1             1               1 1           1     1 1       1                   1   1     1       1                 77
78 9           1   1   1       1                           1                 1         1                     1     1       78
79 13     1   1 1   1             1                                                 1 2           1     1             2   1 79
80 9                         1           1               1                   1         1 2 1                 1             80
81 9     1     1                   1               1     1               1               1   1                 1           81
82 9     1     2                             1   1 1   1             1           1                                         82
83 11 1         1 1 3             1   1               1                 1                   1                               83
84 12         1             1             1     1               1   1 1       2 1                   1                 1     84
85 6                                   1         1 1                         1               1       1                     85
86 12   1   1       1         1     1                       1             1       1 1       1     1           1             86
87 15     1 1         1   1           1                   2 1     2   2           1             1     1                     87
88 7       1                                         1             1                       1               1   1     1     88
89 13     1     1                                   1   1     1         1   1           2 1               1         1     1 89
90 8       1               1                                   1 1       1         1                     1           1     90
91 10                   1       1     1         1           2                     1                     1   1           1   91
92 13     1       1     1 2         2 1                                 1   1   1   1                       1               92
93 15   1   1 1     1     2   1     1                 1 1         1               1         1           1   1               93
94 6                   1       2                             1   1                         1                               94
95 7                     1 1                   1               2                                       2                   95
96 14                     1       1       1                       1               1 3 1           1           1 2 1         96
97 10         1   1     1     1 1                             2         1   1                               1               97
98 14       1             1 1     1       1   1     1     1         1                   1       1           1 1 1           98
99 8           1                   1                                   1     1                 1   1 2                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng