BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12   1         1     1                 1             1   1             1   1     1     1           1                   1 00
01 15     1       1               1 1                       1       1 1   1         1             1       2   2 1           01
02 12   1                         1       1   1                   1           2       1 2                       2           02
03 10           1           1 1                   1     1     1               1       1           1                     1   03
04 17     1           1 1 1   1 1     1       1   1 1   1   1     1       1               1   1                         1   04
05 9 1                       1     1               1               1                   1               2     1             05
06 9       1         2 1             1                             1       1 1                                       1     06
07 18   1     1   1     2       1   1 1 1     1 1     1   1                           2                         1       2   07
08 12                             1   1   1                             2 1                 1   2                 2   1     08
09 21 1 1   1 1 1     1       1               1 1 1     2             1           1       1   1   2         1       1     1 09
10 12     1     1     1     1                   1                   1 1   2                         1   1         1         10
11 11 1 2                       1         2                       1 1         1             1                             1 11
12 8   1                     1                                 1 1                               1     1             1 1   12
13 15     1           1 1                         1 2     2                           1   1     1           1       1 1   1 13
14 8       1 1         1 1                                                                   1         1     1   1         14
15 10                 1               1                 1         1               1     1     1     1 1           1         15
16 9         1         1 1   1       1                                   1     1 1                               1         16
17 17   1       1           1     1 1 1                       2 1               1     1   1 1   1         1         1   1   17
18 4               1                                   1         1                                         1               18
19 14       1       1   1               1                 1                       1 1           2   2         1 2           19
20 15 1         1   1         2                   1   1           1   1         2   1                 1         1   1       20
21 8                             1 1       1                                     2                       1 1           1   21
22 5                                                 1       1               1                 1   1                       22
23 5         1         1                                   1               2                                               23
24 11 1       1   1       1     1               1                                                 1     1     2   1         24
25 12       1 1                         2         1         1             1 1       1     1   1       1                     25
26 11           1         1   1                 1               2 1     1                     2           1                 26
27 12           1         1     1   1     1   1             1           1             1     2         1                     27
28 5                           1                     1           1                           1   1                         28
29 10   1           1                       1           1 1             1     1       1                         1     1     29
30 15       1       1           1                   1     1   1       1   1     1   1               2 1       1           1 30
31 8               1               1         2         1       1           1                                     1         31
32 12         1     1     1                                                             2     1 1 1     1         2       1 32
33 13     1   1         1                   1                 1             1   2 1                       1   1 1       1   33
34 16 1     1   1 2                     1                 1         1       1               1       1   1       1     1 2   34
35 11   1   1 1                   2       1                                 1                   1     1       1           1 35
36 8                     1 1           1     1     2                                                       1     1         36
37 9       1         1       1   1         1   1                                                   1   1                 1 37
38 15       1 1 2   1                           1           1   1   1 1         1         1       1   1 1                   38
39 5         1                               1 1                                   1                   1                   39
40 8           1         1         1           1       1                               2                           1       40
41 12               1 1   1                                       1 1   1     1   2                     1 1 1               41
42 8                                           1       1                 1                 1         1   2   1             42
43 8               1   1               1                       1     1 1                 1         1                       43
44 12 1                     1         1   1     1 1   1 1             1             1   1               1                   44
45 10         1           1                       1 1                       1   1               2                     1   1 45
46 11             1         1             1         1     1     1           1       1 1           1             1           46
47 11 1       1       1         1         1       1           1 1                           1       1                 1     47
48 12       1       1                 1     1               1 1       1                                   1       2 1   1   48
49 6   1                                 1                     1                     1               1   1                 49
50 10         1               1                   1         1       1     1   1               1 1                 1         50
51 3           1           1                                                                   1                           51
52 5                 1           2                                                           1             1               52
53 8   1 1   1                   1                                     1 1     1                   1                       53
54 10 2             1 1           1   1     1 1                                                           1     1           54
55 9               1                   1   1 1             1           1       1                         1 1               55
56 8                   1     1                                                       1   1       1             2 1         56
57 9                       1   1                 1   1 1             2               1                   1                 57
58 12         1           1           1 1                 1     1     1                       1             1 1     1 1     58
59 11           1 1   1   1                 1 1               1         1       1         2                                 59
60 17 2 1   1     1               1                 1 2         1         1 1     1 1             1           1   1         60
61 17                 1         2 1 1             1   1   1   1   1               1   1           1     2           1 1     61
62 13     2 1   1                               1   1       1   1       1 1   1                 2                           62
63 8       1   1         1           1               1                       1       1                         1           63
64 8     2     1                           1                 1   1                                 1                   1   64
65 19 1 1           2 1   1   1 1     2     1 1                               1     1     1         1   1     1           1 65
66 11                           1   1         1 1   1                           1 1     2 1     1                           66
67 10                           1       1             1 1         1                 1         2   1 1                       67
68 13       1     1                       1         1     1 1       1       1   1               1   1         1   1         68
69 10                                     2 1 1                             1             1 2 1                     1       69
70 9             2     1                                 1                             1             1 1               2   70
71 10                             1 1           1               1   1 1             1                           1 1 1       71
72 14 1                             1     1 1               1         1 2   1   1       1     1             1 1             72
73 11     1       1         1           1   1     1 1       1           1                     1                 1           73
74 12     1         1   1     1                   1       1               2         1   1             1                 1   74
75 14                       1         1   1 1   1         1   1       1         1     1 1   1           1     1             75
76 11     1         1       1               1     1   1                           1         1             1         2       76
77 9   2                                                 1       1         2       1       1       1                       77
78 10                           1                       1 1 1 2                               1   1                 1 1     78
79 11     1                 1             1 1           1 1     1       1                 1                 1       1       79
80 11                               1     1 1         1     1 1   1     1 1                               1           1     80
81 10   1 1     1                   1         2                               1         1           1               1       81
82 13 2                     1 1     1               2 1     1         1               1           2                         82
83 2                                                 1                             1                                       83
84 12   1     1                   2 1                                         1   1 1     1 1         2                     84
85 18     1           1     1   1 1             1 2 1             1           2   1       1 1         1     1       1       85
86 11           1 1           1                             1       3             1   1               1                   1 86
87 5                       1                       1                       1 1                           1                 87
88 18     1           2 1 1           1 1       1 1     1 1   1                             1   1           1 1       1   1 88
89 5                           1   1   1                                                                   1       1       89
90 7               1   1               2                         1 1               1                                       90
91 7       2             1                           1                         1                     1   1                 91
92 14 1           2                 1 1 1                       1               1 1     1                   1           2 1 92
93 7                                                 1             1 1               1     1                         1   1 93
94 5                         1 1                                         1       1                                     1   94
95 12 1           1                         1         1       1   1   1     1                     1   1         1     1     95
96 9                     1             1       1                   1   1                                   1       1 2     96
97 9                         1       1 1               1           1                   1                   1             2 97
98 10     1 1     1     1                                       2                         1 1               1         1     98
99 8                       3                 1               1         1                                                 2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng