BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng
00 6           1   1     1                           1                                                   1 1               00
01 13 2                 1               1         1     1             1     1   2                 2   1                     01
02 9                           1         2         1                         2                     1             2         02
03 7                                 1                                   1     1   1                 1       1 1           03
04 12         2   1                       1   1   1   1                             1 1               1             1 1     04
05 12     1                     1 1 2   1                     1                           1   1   1 1               1       05
06 11 1                                 1   1           1   1         1     1 1                     1   1                 1 06
07 13                   1 1 1     1   3 1                   1     1         1     1                   1                     07
08 8 1     1                           1                           1     1                                           1 1 1 08
09 13       2         1   1                           2 1                   1 1     1                             1     1 1 09
10 12           2   1                 2           2 1                     1             1         1                 1       10
11 13 1   1   1       1     1 1                     1   1         1   1   1     1                     1                     11
12 9     1     1     1           1         2                                           2   1                               12
13 8   1                       1 2   1                           1                                             1     1     13
14 9                       1     1       1   1                             1 1   1                   1           1         14
15 10             1                         1                   2                             1 1   1             1   1   1 15
16 13   2                                 3                       1                   1   1           1 1   1 1       1     16
17 11   1         1   1     1   1       1 1     1       1                       1                   1                       17
18 10   1                       1       1                   1 2 1               1                       1           1       18
19 11     1 1   1   1       1                             1 1         1                           1   1 1                   19
20 11                   1     1             2     1                 2 1             1                               1   1   20
21 10     1   1     1                 1       1           1   1         1       1                 1                         21
22 14       1   1     1                           1   1 1     1         1         1   2     1     1                     1   22
23 13     1 2 1       1     1       1         1                     1           1   1           1             1             23
24 13         1     1     1   1 1     2       1                         1       1                       1       1   1       24
25 8 1     1 1       1     1         1                                     1             1                                 25
26 10         1           2                         2 1                                       1           1   1       1     26
27 8             1 1                     1                 1       1                   1   1                       1       27
28 9     1                             1         1 1         1           1       1                 1                   1   28
29 6 1     1             1         1                                   1                                   1               29
30 5       1           1                                                                     1   1         1               30
31 9   1                     2               1 1                                     1   1               1             1   31
32 13   1                       1 1         1                           1 1           1 1       1 1     1 1     1           32
33 9           2       1                 1                                 1       1                 2     1               33
34 8 1             1         1 1             1                                                         1           1     1 34
35 9     1     1                                                 1     1     1       1     1 1                           1 35
36 6 1 1 1                     1                                             1               1                             36
37 12               1 1     1           1   1     1         1           1             1   1                       1   1     37
38 10                 1 1                   1                   1 1     1             1         1           1   1           38
39 9     1                     1   1           1         1                 1       1           1                   1       39
40 11                       1               1                   1     2   1     1             1         1   1     1         40
41 12 1             1           1 1     1           1   1         1             1       2             1                     41
42 13                           1 1 1           1 1       1       1           2       1 1   1                     1         42
43 7                                                           1   2         1     1                     1     1           43
44 15     1   1         1           1   1   1 1     1 1     1 1 1         1                 1                           1   44
45 10                           1               1     1 1     1                       1     2           1         1         45
46 8                 1             1     1                 1   1                                           1           1 1 46
47 5                       1                             1       1                       1                   1             47
48 17 1                               1         2         1         1 1   1     2 1   1     1         1         1 2         48
49 12                         1 1             1             2 1           1         2     1           1                   1 49
50 13   1                 2 1           1       1                 1         1       1     1     1 1                     1   50
51 17                     1               1         1       1 2       2   2             2                 3     1         1 51
52 11   2   1                                 1               1         1                     1 1       1 1         1       52
53 8 1     1                                               1   1                       1         1               1   1     53
54 11   2                                   1       1 1                       1               1     2           1 1         54
55 9               1 1                                       1   1             1     1                     1           1 1 55
56 17             1 1     1   1 1   1           1                                       1 1   1         2   2         1 2   56
57 12     2               1         1 1 1                 1               1         1                     2     1           57
58 10     1   1   1           1 1                     1                   1             1   1       1                       58
59 9   2                           2               1   1                   1 1                                       1     59
60 12 1       1         1   1 2                 1 1                             1           1     1                       1 60
61 11                         1               1     1   1       1   1                       1                 2 1       1   61
62 8       1 1                   1             1         1   1               1     1                                       62
63 12               1               1     1         1               1   1   1   1 1 1         1                       1     63
64 14             1 1 1     1     1     1       1 1     1                   1               1               1   1   1       64
65 11         2   1                     1     1     1   1     1                     1           1 1                         65
66 15           1                           2   1 1     1                                 3 2             1 1 1 1           66
67 12                         1   1             1                                 1       1   2     1     1   2 1           67
68 18             1   1                   1     1 1     1 1 1   1     1       2       1   1               1   1         1 1 68
69 5             1                                                   1                         1 1             1           69
70 15       1         1 1     1           1           1           1                 1       1     1 1   1         1   2     70
71 13 1               1     1       1 1             1             1                   1         1     1   2           1     71
72 17           2         2       1         1 1             1   1     1                 1           1     1   1     2 1     72
73 9                     1 1     1                                   1     1 1     1       1           1                   73
74 14   1 1     1       1       1           1 1     1 1       1 1         1                         1                     1 74
75 5                               1                     1                 1     1 1                                       75
76 16 1                         1   1   1 1 1     1   1                 1   1     1       1             1               1 2 76
77 12       1             1 2 1       1         1           1       1   1               1                             1     77
78 7                 1 1                   1     1       1               1                     1                           78
79 12       2     1                                 1     1       1   1           1                 1   1       1       1   79
80 8           1       1 1       1           1       1         1     1                                                     80
81 14       1     1 2   1             2         1 1       1     1                       1             1                   1 81
82 10                             3             1                   1       1     1           1               2             82
83 9                                         1       1                 2 1       1                   1       1     1       83
84 8     1                             1                 1             1                     1 2                       1   84
85 5 1       1                                                 1                                       1     1             85
86 9   1                             1                             1                           1     1       1 1 2         86
87 10           2                       1             1             1             1   1       1 1   1                       87
88 12         1   1     1                           1               1         1 1     1         1 1   1               1     88
89 6 1       1       1                                                 1                       1               1           89
90 13             1     2     1                       1 1     1       1   1   1   1                                 1     1 90
91 13         1   1                 1             1         1   1 1                       2 1   1           2               91
92 8                     1                             2 1     1   1                             1 1                       92
93 13 1         1                   1     1   1                       1           1           1   1 1       1 1       1     93
94 12     1       1     1                         1     1 1   1                   1   1 1 1                         1       94
95 10   1 1         2                                             1     1         1                               1 2       95
96 10             1           1               1           1 1     1     1         1           1           1                 96
97 5                       1                                     1         1   1                       1                   97
98 11           1 1 1   1                             1     1                                       1       2           1 1 98
99 9                 1       1           1               1         2       1           1                         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng