BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8                 1         1     1   1                                                 2           1   1               00
01 10                                 1               1 1         1   1   1     1         1                           1   1 01
02 11     1                                   1     1           1         1           1       1     1 1   1       1         02
03 19 1   1 1   2     1       1 1   1     1       1         2           1   1             1     1             2             03
04 10       1   1 1                 1                   1     1             1                     1             1         1 04
05 9                               1                                   2                   1               1 1       1   2 05
06 17     1 1       1     1 1 1 1       1   1       1 1   1   1   1 1         1                                           1 06
07 10         1             1     1       1                   1                       1   1                     1 1     1   07
08 16                   1                     1   1         1 1 1 1 1 2         1 1           1 2         1                 08
09 14   1             1     1                           1   1 1           1       1 1           1   1           2 1         09
10 11     1 1     2     1             1         1                                       1                 1           1 1   10
11 7         1                                     1                       1 1           1   1               1             11
12 9   1       1 1                             1                                     2             1                   1 1 12
13 14 1 1 1   1         1     1                     1   1     1     1     3                 1                               13
14 14 1     1   2   1                                     1       1 1   1   1     1                 1           1     1     14
15 11               2       1 1         1             1                         1           1   1         1   1             15
16 9   1                   1     1                                         1 2         1             1               1     16
17 7   1                 1   1           1                                             1       1   1                       17
18 9                                   1       2                         2               1                   1 2           18
19 11   1       1 1 1 1       1               1   1                       1             1                 1                 19
20 8                     1 1       1   1               1                               1     1                     1       20
21 10 1           1   1                                               1     1     1 1               1       1           1   21
22 7                                                           1       1     1         1 1           1         1           22
23 16               1   1       1   2 1     3     1         1     1             1         2                         1       23
24 12               1       1 1 1       1         2                                       1       1   1     1           1   24
25 6   1   1           1                                   1                         1                         1           25
26 5 1                                                         1                           1   1             1             26
27 4   1                                 1                                                     1                 1         27
28 12   1 1             1                           1     1 1       1 1   1       1                   1 1                   28
29 6                                                       2                         1 1                             1   1 29
30 14               1       1         1             1   1         1           1   1 1               1           1   2 1     30
31 8   1 1                           1               1   1         1   1                       1                           31
32 12     1       1         1         1   1 1 1                                     2             1     1       1           32
33 9     1   1                 1                     1           1           1             2     1                         33
34 16 1 2         1               3           1       1         1         1     1   1       1 1                 1           34
35 17     1       1   1 1               1       1           1   1         1           1 1 1     1     2               1 1   35
36 15 1       1   1 1         1           1   2 1   1       1           1         1               1     1                   36
37 7       1           1                             1                     1         1       1                 1           37
38 15       1                                     1           1     3 1 1     1 1             1       1 1             1 1   38
39 14           1           1       1   1   1         1 1         1   1 1         1           1 1   1                       39
40 9                           3             1   1 1 1                                           1     1                   40
41 5   1                         1                 1                         1     1                                       41
42 11 1 1                         1 1                   2       1                       1           1 2                     42
43 15 1                   1 1       1     1   1       1   1     2   1           1     1             1   1                   43
44 5                                 1     1   1                                             1             1               44
45 6 1             1     1                                                             1                 1     1           45
46 8                     1       1                       1             1           1 1     1                             1 46
47 8         1                                             1 1       1                                             1   2 1 47
48 10 1       1     1       1 1           1                           1 1   1                           1                   48
49 14 1   1   2   1     1   1       1   1                       1                   1       1                       1 1     49
50 13         1             1 1                       1   1     1   1   1 1 1     1       1                   1             50
51 10           1               1 1   1       1         1       1           1             1                               1 51
52 13       1         1   1   1                     1   1               1       2                         1   2   1         52
53 20       1 1             1 1   1         1 1 1   2       1     1       1                   2           2   1   1       1 53
54 19           1 1 1         1     1 1       1     1   1       1                 1             1   1         2 1   1 1   1 54
55 14                         1 1           1   1 1       1     1               1           1 2                   1 1 1     55
56 13     1 1   1       1                         1   1   1       1                   1     1         1         1 1         56
57 9           1             1                   1         1                         2   1       1     1                   57
58 12 2                     1                       1   1     1                         1   1   1           1       1   1   58
59 8                                       1         1                                 1           2   1 1   1             59
60 11     1 1                           1                         2                       1       1   1   1 1     1         60
61 12                   1 1                                       1               1               2     1   3     2         61
62 10           1     1   1         1 1               1   1 1                 1                 1                           62
63 15   1         1 1 1     1       1                     1     1 1                 1   3         1     1                   63
64 13                   2       2 3               1                         1   1 2                       1                 64
65 11         1   1   1                 1             1                   1 1             1 1                         1 1   65
66 9                   1       1               1         1   1             1   1     1             1                       66
67 7       1   1       1                                     1                   1     1                           1       67
68 10               1 1   1         1             1   1               1                                 1   1       1       68
69 15         1 1         1             2                   1   1       1           1 1       1 1       1         1 1       69
70 10 1   1               1         1 1 1   2                         1         1                                           70
71 5             1                   1   1                   1                                                           1 71
72 7     1                                   1 1       1   1       1                                             1         72
73 7                     1       1   1                 1               1     2                                             73
74 15       1 1 1   1                         1     1       1                               1           2   1       1   1 2 74
75 10 1           1           1                               1                   1       1     1 1   1                 1   75
76 11             1   1                     2                       1     1                   1       2   1       1         76
77 12   1                 1 1                   1   1             1             1   2                   1       1       1   77
78 9               1   1       1           1   1 1                   1   1                     1                           78
79 8   1                       1         1   1       1                   1                           1       1             79
80 9     1                               1   1       1               1     1     1     1                                 1 80
81 7                     1           2           1       1                                                     1         1 81
82 11             1               2                               1           1       3       1     1                   1   82
83 20       2 2     1 2       1 1     1     2 1     1         1         1           1               1             1   1     83
84 13 1   2     1     1                   1             1         1   1                                           1   2 1   84
85 12               1 1           1                                 1   1     1                 1         1 1 2           1 85
86 5                                                     1                       1     1     1   1                         86
87 5       1           1         1                       1                                   1                             87
88 10 1                               1     1     1                 1       1     1 1             1       1                 88
89 3                                           1               1               1                                           89
90 6         1                                           1   1                             1             1             1   90
91 5                                     1       1                                                   1     1     1         91
92 12   1             1   1   1     1   1         1             1               1                           1         1 1   92
93 10         1 1                       1                     2     1           1           1                     1 1       93
94 12                                     4   1           1                     1                 1         1       3       94
95 9                                   1                 1         1 1     1 2                     1       1               95
96 18                     2     1   1   1           1   1     1   1   2 1                         2 1       1       1 1     96
97 7       1                                   2                     1       1           1                   1             97
98 7                 1                         1                   1         1                       1 1 1                 98
99 13                   1           1   1       1       1                   2       3     1       1       1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng