BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 05/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng
00 3                                               1 1                                 1                                   00
01 9           1     1   2                 2   1                                                                   1 1     01
02 9                   2                     1             2             1 1                                         1 1   02
03 11               1     1   1                 1       1 1                 1           1 1 1           1                   03
04 10                         1 1               1             1 1                 1                     2           1     1 04
05 10   1                           1   1   1 1               1                     2                         1           1 05
06 11 1         1     1 1                     1   1                 1                                   1       1 1   1     06
07 12 1     1         1     1                   1                       2   1             1 1         1     1               07
08 8         1     1                                           1 1 1                     1       1   1                     08
09 11                 1 1     1                             1     1 1         1       1       1   1       1                 09
10 9               1             1         1                 1               2           1     1               1           10
11 8       1   1   1     1                     1                           1               1         1                     11
12 8                             2   1                                     2 1                       1         1           12
13 6       1                                             1     1                         1     1                       1   13
14 8                 1 1   1                   1           1             1                       1               1         14
15 12     2                             1 1   1             1   1   1       1               1 1               1             15
16 13       1                   1   1           1 1   1 1       1               1     1           1         1           1   16
17 8                     1                   1                               1                 1       1 1       1   1     17
18 11 1 2 1               1                       1           1             1             1       1         1               18
19 15 1         1                           1   1 1                     1               1   1 1   1   1   1     1 1     1   19
20 8         2 1             1                               1   1       1           1                                     20
21 9   1         1       1                 1                               1     1     1               1         1         21
22 16   1         1         1   2     1     1                     1                 1   1     1     1 2         2           22
23 8         1           1   1           1             1               1     1                                           1 23
24 12             1       1                       1       1   1           1                 1       1 1   1     1 1         24
25 9                 1             1                                   1         2     2         1   1                     25
26 13                                   1           1   1       1             1   1 1   1             1           2   1   1 26
27 10 1       1                   1   1                       1       1                             2               1 1     27
28 8   1           1       1                 1                   1                       1           1       1             28
29 9             1                                   1                           1           1             2     1   1   1 29
30 11                                   1   1         1                               1   1 1   1 2       1 1               30
31 10                           1   1               1             1     1               1               1 1     1         1 31
32 15             1 1           1 1       1 1     1 1     1             1     1 1           1     1                 1       32
33 8                 1       1                 2     1               1                 1         1                         33
34 8                                             1           1     1   1       1     1       1             1               34
35 13       1     1     1       1     1 1                           1 3             1           1       1                   35
36 7                   1               1                                       1                   1 1             1   1   36
37 9 1           1             1   1                       1   1                   1       1                     1         37
38 12     1 1     1             1         1           1   1               1           1       1 1           1               38
39 9                 1       1           1                   1       1                   1         1               1   1   39
40 15     1     2   1     1             1         1   1     1                 1   1     1       1             2             40
41 7       1             1       2             1                           1                                           1   41
42 10       1           2       1 1   1                     1             1                           1           1         42
43 11     1   2         1     1                     1     1                       1     1                     2             43
44 10 1 1 1         1                 1                           1         1                         1             1 1     44
45 10   1                       1     2           1         1                           1                 2     1           45
46 12 1   1                                           1           1 1             1   1       1 1   2             1         46
47 5       1                       1                   1                           1             1                         47
48 15         1 1   1     2 1   1     1         1         1 2                         1       1               1             48
49 13 2 1           1         2     1           1                   1 1   1               1                       1         49
50 16       1         1       1     1     1 1                     1             2   1 2   1     1 1             1           50
51 19 1 2       2   2             2                 3     1         1   1   1                             1 1   1           51
52 12   1         1                     1 1       1 1         1                     1           1                   1   2   52
53 10 1   1                       1         1               1   1               1   1           1                       1   53
54 15                   1               1     2           1 1         1   1           2   1 1             1             1 1 54
55 16   1   1             1     1                     1           1 1       1       1           1       2   1     1 1 1     55
56 11                             1 1   1         2   2         1 2     1                                                   56
57 13               1         1                     2     1           1   2     1         1         1           1 1         57
58 5               1             1   1       1                                                                 1           58
59 7                 1 1                                       1           1 1 1                         1                 59
60 5                     1           1     1                       1                       1                               60
61 11     1   1                       1                 2 1       1               1   1                     1     1         61
62 10   1               1     1                                             1       1         2     1         1     1       62
63 17         1   1   1   1 1 1         1                       1     1 1             1         1     2     1         1 1   63
64 9                 1               1               1   1   1         1       1       1                   1               64
65 7   1                     1           1 1                         1           1           1                             65
66 18                               3 2             1 1 1 1             1 1   1   1               1             1   2     1 66
67 15                       1       1   2     1     1   2 1                       1 1     1 1                 1           1 67
68 15 1   1     1       2       1   1               1   1         1 1     1 1   1     1                                     68
69 6           1                         1 1             1               1   1                                             69
70 12       1                 1       1     1 1   1         1   2     1                                       1           1 70
71 11       1                   1         1     1   2           1       1     1                           1           1     71
72 16 1   1     1                 1           1     1   1     2 1             1 2           1               1           1   72
73 14           1     1 1     1       1           1                   1   1 1   1             1     1   1 1                 73
74 8   1 1         1                         1                     1                 1 1                   1               74
75 5                 1     1 1                                                           1                           1     75
76 12             1   1     1       1             1               1 2         2       1                               1     76
77 10 1       1   1               1                             1                                 1 2     1               1 77
78 7               1                     1                                         1   1     1           1         1       78
79 10       1   1           1                 1   1       1       1                                   1           1 1       79
80 7     1     1                                                             2 1               1       1                   80
81 9     1                       1             1                   1 1         1   1                   1         1         81
82 13         1       1     1           1               2                       1 1       1 2                           1 1 82
83 14             2 1       1                   1       1     1         1                           1 1 1       1     1   1 83
84 8             1                     1 2                       1             1   1   1                                   84
85 9     1                                       1     1                                         1     1     2 1         1 85
86 13         1                           1     1       1 1 2         1   1       1   1                       1     1       86
87 9         1             1   1       1 1   1                                                 1   1                   1   87
88 13         1         1 1     1         1 1   1               1                               1       2     1       1     88
89 6             1                       1               1           1                     1   1                           89
90 15   1       1   1   1   1                                 1     1     1                 1 1 1 1     1       1   1       90
91 16 1   1 1                       2 1   1           2               1 1         1       1                   2           1 91
92 10     1   1                             1 1                         1 1               1 1     1                   1     92
93 11           1           1           1   1 1       1 1       1                                   1                 1   1 93
94 9   1                   1   1 1 1                         1         1           1   1                                   94
95 12       1     1         1                               1 2       1             1         1           1             1 1 95
96 10 1     1     1         1           1           1                             1                       1         1   1   96
97 10       1         1   1                       1                         1                 1     1     1 1       1       97
98 11 1                                       1       2           1 1                         1             1   1       1 1 98
99 11         2       1           1                         1             1       1                 1       1 1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng