BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng
00 18     1               1         1   1                 1   2   2 2     1 1   1   2                       1     1         00
01 10           1         1 1                                     1   1           2         1 1       1                     01
02 17       1     1   1     1       1   2 1                         1             1 3 1         1               1         1 02
03 22             2 1           1     1         2 1           1 1       1       1       1             1 1 1 1   1 1 2 1     03
04 16             2   1     1   1             1     1 1   1   1 1   1 1                         1                 1       1 04
05 21     1     1 2 1           1   1     2     1   1 1     1     2           1 1   1     1 1                           1   05
06 10                         2 1 1       1       1                                           1 1 1                     1   06
07 23                 1   1 1 3   1       1     2   1   1     1         1     1 2 1       1               2       1   1     07
08 17             1               1       1 1     1     1         1 2       1         2       1           1 1     1       1 08
09 14     1   1                 1   1         1         1 1     1   1                                   1 1     2       1   09
10 20 1   1 1   1   1   1 1             1     1   1   1                 1       1       1           1             3 1   1   10
11 6 1       1                       1                       1                         1                           1       11
12 21               1   1       1       1 1   1     3       1   3         1     1           1 1 1       1 1           1     12
13 16       1   1 1   1 1   1                   1     1                               1 1       2         2 1           1   13
14 8                   1             1                   1 1       1     1                             1           1       14
15 22 1   1 2           1 1         2 1   1   1               1         1               1           2   1       2 2       1 15
16 19     1                 1 1   1       2   1       1                     1           1     2   1 1     1