BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
Ngày
/
Tháng
00 22                     1             1 1   1     1   2   1         1 2   1   1           1       2   1 1 1   1     1 1   00
01 13                 1         1                         2     1   1     1     1 1   1   1       1         1               01
02 14 1   1       1         1                 1                       1       1   1       1     1     2                 1 1 02
03 16         1       2     1 1         1                       1     1           1   1 1                 1 1     1   1   1 03
04 14       1         1 2                         1     1         1 1               1     1       1         1 1     1       04
05 20       1     1     2       1           1       1         2   1 1         3   1   1 1   1         1                 1   05
06 15   1               1   1           1     1           1   2   1                     2 1 1           1 1                 06
07 10     1                 1   1       1       1           1   2                           1   1                           07
08 22 1             1       1             2 1 1         1     1 1         1 2 2 2     2     1   2                           08
09 11   3       1           1 1 1                       1             1                               1       1             09
10 19   1       2                 1 1 2 1   1     1           1 1           1 1     1                         2   1   1     10
11 19   1 1             1   1 1           2   1           1 1 1 1 1   1                   1 1             2             1   11
12 12 1                                   1                               1   1     1           1   1   2             1 1 1 12
13 20 1         1   1                 1   1       1             1           2             1     1   2   1   2   1 1 1   1   13
14 17     1 1     1             1 1     2     1                 1       1                     1             2   3       1   14
15 16   1   1 1       1       1         1       1 1             1 1   1           1 1   1                   1   1           15
16 19     1     1           1 1                     1 1     1       1       1     1 1         1 1 1           1   3 1       16
17 22   1     1   1           1     3     1 1           1           1   1 2     1             1   1       2 2     1         17
18 23     2         2   1       1 1 1       1 1 1     1       1 1       1     2   1   1 1     1     1                     1 18
19 16               1         1   1 1 1   1           1   2               1 1 1 1                     1       1     1       19
20 11                       1     1               1 1 1   1                             2   1           1       1           20
21 12 1           1                 1 1                       2   1     1       1         1                   1       1     21
22 17 2 1             1     1                 1         1 1   1 1               1 1       1   1 1         1         1       22
23 10       2                         1         1 1           1 1                   1         1               1             23
24 24 1 1                   1       2           1 1 1         1     3 1 1       1   2     1   1 1   1                 1 2   24
25 13     1 1   2         1 1     2                                 1                 1   1           1         1           25
26 17       1         1       1               1   1                   1                   1   1 1   1     1     2   1 2 1   26
27 15                     2   1 1   1     3       1     1   1     1   1                               1         1           27
28 19     1   1 1   1               1         1         1   1 1       1   1               1         2   2     1       1 1   28
29 16     1 1     1         1                     1     1 1 2   1               1     1                 1     1     2       29
30 15           1             1       1         1   1         1 1   1   1   1     1     1 1         1     1                 30
31 10         1     1   1 1 1     1                         1   1       1                   1                               31
32 17   2                       2 1 1         1 1     1             1           1   1 1 1   1           1         1         32
33 8             1           1 1           1     1             1                                             1   1         33
34 14         1     1             2       1                   1 2 1     1       1         1   1                           1 34
35 10                         1   1   1             1   1                             1               1 1             1 1   35
36 18 1             1     1 1     1 1 1 1           1 1     1   1           2         1     1       1       1               36
37 20       1     1 1 2   1   1 1         1               2           1 1 1   1 1           2           1           1       37
38 15 1 2 1 1           1   1               1             1 1             1                   1     1                 1   1 38
39 16 1 2       1                           1       1   1   1   1     1   1       1         1       1         1   1         39
40 14               1 2   2     1   2             1       1       1       1           1           1                         40
41 16           1     1               1 1   1                 1       1                     1     1 2   1 2       1   1     41
42 15           1                 1 1   1   2         2 1         1                                 1     1   1     1     1 42
43 18       1 1 1       2   1 1 1               1   2         1             1 1   1   1         1     1                     43
44 21 1     1             1   1   1 1   2 1             1 1                         1 1         1 1 1         1   1 2 1     44
45 16 1   1 1   2 1               1 2     1 1                     1               1               1       2                 45
46 16           1                       4             1           1 2       1 1               1       1             1 1   1 46
47 12 1                               1         1     1       1             1       1 1 2 1                     1           47
48 20           2   1             1 2         1 1   1   1           1     1       1     1 1 2             2 1               48
49 33   1     1 1 1 2       1                       1 3 2 1 1     2     1             2 1 1 1 1     2 1     1   2     2   1 49
50 18       1 1 1         1   1       1     1 1                   2     1       1           1         1     1       1 1   1 50
51 8               1 1   2   1                                       1   1                           1                     51
52 24 1           2 1   1     1         1     1 1 1   2 1   1         1       1             1 1   1 1       2   1         1 52
53 20 1       2   1   1 1 1   1 1       1   1 1     1 1                 1 1     1 1                 1         1             53
54 15       2 1       1         1               1     1                               1     2     1 1         2       1     54
55 16 1   1                     1     1 1       1   1                     1   1 1   1     1             1 1     1         1 55
56 26     1     1 1         1           1     1 1 1     1     1       2     1   1 1           2 1     2   1   1   2 1   1   56
57 12 1                     1                                           1   1   1   1     1   1             1 1     2       57
58 6                                     1                             1                     1                 1     2     58
59 25     1                     1       1   1   1         1       1 1     2 1 1 1 1       1           2 1       3       2 2 59
60 11         2                           1       1       1                     1 1             1         1       1 1       60
61 22       2     1 1       1     1       2   1     1               1       2     1 2   1       1       2         1     1   61
62 22 3               1 3         1       1   1 1     1           2     1         1   1         1 1     1     1         1   62
63 12       1 1           1         1 1                                 1       1             1 1 1                 1 1     63
64 18   1           2   1       2             1             2   1               1   3             2   1                   1 64
65 15       1 1                             2       3     2 1             1         1   1               1                 1 65
66 18         1           3       1 1                       1 1   1               1         2 1 1 1           1 1 1         66
67 16   1         1   1   1   1 1                 1             1                     1         1 1   1 1         1 1   1   67
68 9                     1                                           1 1 1       1     1                 1       1 1       68
69 17 1   1         1   1 1 1     1 1             1                 2   1           1         1 1             1     1       69
70 10 1               1       1             1 2   1                         1 1                                           1 70
71 14   1   1                                   3 1   1       1       2 2           1                             1         71
72 14         1     1             1           1 1       1         1   1 1 1                   1   1 1           1           72
73 17   1   1           1                   1 1       1 1 1 1 1           1         1 2           1               1     1   73
74 21     2   1 1     3 1   1                   1     1 1     1     1 1   1 1                     1               1 1 1     74
75 12 1   1 1                     1     1                       1                 1       1               1 1         1   1 75
76 15             2   1   1   1       1 1                         1 1                   1         1 1   2       1           76
77 14         1 1 1     1             1             1   1 1 1                               1 1             1 1           1 77
78 14 1       2   1     1             1   1 1           1 1         1     1               1     1                           78
79 20 1 1 2   2                 1     1         1 1   1                 1 1 1                   1   1 2         1   1       79
80 17         1               1           1 1         1     1     1     1     4 1                 1     1   1     1         80
81 11   1   1   1           1                                     1 1                         1                 1       3   81
82 11                     1     1     1           1       1 1         1                 1     2               1             82
83 12               1 1         1 1     1   2   1     1                                 1 1                           1     83
84 16     1   1         1     1 1                             1     1 1     2     1             1     3     1               84
85 12                             1     1       1     1       1                   1 1             1         1   1 1   1     85
86 14     2               1                   1     1       2   1   1         1     1       1                   1     1     86
87 16     2 1       1 1       1       1     1                           1             1         2 2       1             1   87
88 11             2 1                     1 1     1     1 1                           1       1             1               88
89 19             1     1   1         1   2 1     2 1     1         1       1   1       2               1 1             1   89
90 21             1   2 1   1   1   1 2     1                     1           1   1       2 1           2 1 1           1   90
91 20         1     2         1 1   1             1 1   1       1           1         1   1 1   1     2           1       2 91
92 10           1                       1 1                 1     1       1     1                                     1   2 92
93 17   1                             1           1   2   1 1   1   1 1     1     1     1           1   1                 2 93
94 14   1         1   1       1                     1       1           1     1 2       1         1                 1   1   94
95 21   1   1     1         1   1 1   2       1   1                 1               2   1 1   1   1       1 1 1   1         95
96 16   1       1 1     1 1                     2         1           1                 1       1 1   1       1         1 1 96
97 14 1   1               1                         1         1   1   1   1         1 1                   1   1     1     1 97
98 16           1   1             1 1         2 1   1   1                 1   1   1   1 1                         1 1       98
99 6                   1 1           1             1                         1                             1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
Ngày
/
Tháng