BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 09/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
Ngày
/
Tháng
00 18               1   2   2 2     1 1   1   2                       1     1               1       1                 1 1   00
01 9                       1   1           2         1 1       1                           1     1                         01
02 12                         1             1 3 1         1               1         1 1         1                   1       02
03 26     2 1           1 1       1       1       1             1 1 1 1   1 1 2 1     1 1   1     1 1   1 1 1 1             03
04 16   1     1 1   1   1 1   1 1                         1                 1       1                   2 1         1 1     04
05 21     1   1 1     1     2           1 1   1     1 1                           1     1 1   1         2   1       1 1 1   05
06 6       1                                           1 1 1                     1                       1                 06
07 21     2   1   1     1         1     1 2 1       1               2       1   1     1 1     1     2                 1     07
08 23 1     1     1         1 2       1         2       1           1 1     1       1     1   1             1   2 2     1 1 08
09 12   1         1 1     1   1                                   1 1     2       1     2                                   09
10 18   1   1   1                 1       1       1           1             3 1   1       1             1   1       1   1 1 10
11 8                   1                         1                           1           1 1       1   1           1       11
12 23   1     3       1   3         1     1           1 1 1       1 1           1           1   1 1   1     1           1 1 12
13 13     1     1                               1 1       2         2 1           1             1             1   1         13
14 13               1 1       1     1                             1           1               1     1   1 3               1 14
15 17   1               1         1               1           2   1       2 2       1     1   1       1 1           1       15
16 15   1       1                     1           1     2   1 1     1 1 1         2         1             1                 16
17 9   1                   1       1           1                                 1                       1       2     1   17
18 10         1         1 1                     1   1 1     1                                               1 1       1     18
19 22       1       1   2   1   2 1 1         1 1     1 1       1         1 2 2                       1     1           1   19
20 15 1       1       1       1         1           1         1     1       1         1 1         1       1       1       1 20
21 15 1     1   1           1         1     1                     1 1                           1         1   1 1   1     2 21
22 14 1   1 1             1 1                             1         1   1     1       2   1                   1 1           22
23 18     1             2           1   1       1   1 1 1                   1 1     1     2   1       2         1           23
24 12     1     1 1                         1     1     1       2           1           1             1         1           24
25 12   1         1 1               1             1               1       1   1                             2       1 1     25
26 15 1 1               1 2       1             1         1           2       1         1         1     1                 1 26
27 17 1   1           1         1     1                       1 2 1 1         1       1         2   2               1       27
28 16                   2         1 2   2         1                   1   1     1       1               1     1 1       1   28
29 14       1         1     1 1 1   1                 1     1           1             1         1     1             1 1     29
30 24 1   1 1   1 1     2 1   1 2           3     1   1     1                       1 2             1             2       1 30
31 15   1 1               1     1 1                 1 1     1                   3               1   1         1       1     31
32 16 1         1 2           1                 1   1   1 2   1       1 1                 1         1                 1     32
33 16 1     1             1 1   1     1     1   2     1 1               2                     1 1     1                     33
34 13 1           1                                         2   1                         1         2 1       2     1   1   34
35 14 1   1     1           1                 1 1                         1             2       1     1   1           2     35
36 22     1 1 1 2       2 1                 1     1       1   1     1 1   2   2       1                               1 1 1 36
37 19         1     1               1     1 2               1     1 1 1       1 2     2             1 1       1     1       37
38 14             1   2       1 1       1 1   2 1 1                                 1                         1 1           38
39 14 1     1         1 1           1         1 1               1     1           1 1                       1       1     1 39
40 16                 1       2 1       1             1         1 1 1       1 2           1                       2   1     40
41 17       1 2                     1           1   2           1       2 1               1     1 2       1               1 41
42 12       1   1   1       1       1 1                     1                           1             1     1   1         1 42
43 12             1       1                         1     1             2           1     1   1             1         1 1   43
44 11               1                       1 1         1     2   1     1   1 1                             1               44
45 10                 1               1       1                   1                     2       1     1     2               45
46 13       1             1       1         1             1       1         1                 1     1     2         1 1     46
47 13       2               1                 2 1           1 1                   1         1                 1 1         1 47
48 17 1       1 1   1 1           1 1       1         1 1   1           1                   1 2     1         1             48
49 25     1 1 1   1   2     2           1 1             1 1     1 1             1   1 1 1   2     1 1             1     1 1 49
50 20 1             3   1         1 1     1             1       1       1     1 1       1   1   1   1   1     2             50
51 19   1                 1   1           1     1     1 1       1     1 1           1     1       1           1 1 2   1   1 51
52 16                                   1 1       1 2 1   1 2 2   1           1                         2             1     52
53 21 1 1     1   1                   2     1   1   1                                 1   1 2               4 1   1   1 1   53
54 17       1     1 1               1   1           1           1     1                       1     1 1 1   1   1   1   2   54
55 14           1               1     1         2                   1   2           1     1 1       1 1             1       55
56 19   1           2         1   1     2               1       1   1               1 1 1   1 1 1     1         1   1       56
57 18   1       1         1     1 1         1 1                 1     1         2               1         1   1 1 2 1       57
58 18           1   1 1         2 1   1 2 2           1       1       1     1         1 1         1                         58
59 31     2       1   1 1   1   2                 2 1         2 1 2       1 1 1   2     1       2 1   1     1 1     1 1   1 59
60 8                                     1                           1   1 1     2 1                                 1     60
61 11   1     1             1       1 1                           1       1 1     1       1         1                       61
62 15             2                                     1         1             1     1           1     1   1 1 1 1     2 1 62
63 16         2 1 1   3     1 1                     1 1               1             1         1         1       1           63
64 16 1       2       2     1     1           1   1         1 1   1   1 2                                   1               64
65 18           1   1           1 1 1   1   1             1                   2 1   1       1 2   1         1     1         65
66 12 1                   1     1 2 1 1               1   2             1                     1                             66
67 18     1 1 2                 1     1 1 1 1 1   1     1       1         1                   1       1             1   1   67
68 16                               1 1           2   1       2                             2 1 1 1     2 1               1 68
69 10         2                 1                                                         1 1 1   1   1         1 1         69
70 18 2 1   1                             1     1         1       1           1 1 1 1             1 1     2           1 1   70
71 11             1   1                                   1   1     1   1             1 1       1 1                   1     71
72 14 1             1         1           1         1             2             1     1         1       1     1         1 1 72
73 18   1 1                   1             1 1 1 1   1 1   1           1 1             1             1     1           2 1 73
74 9   2     1 1                                   1                                               1             1       2 74
75 13           1                     1 1 1 1         2     1               1   1   1   1     1                             75
76 17   1 1       1 1             1 1 1         1         1 1             1     1 1 1         1   1 1                       76
77 17         1                           1   1         1   2 1   1       1       1 2 1 1       1                 2         77
78 19 1     2       1 1       1 1     1 1     1                     1           1 1               1       2     2       1   78
79 15                                 1   1             2             1           1 2 2   1   1 1 1           1             79
80 15                     1               1                 1 1     1     1   1   1     2   1           3   1               80
81 25 1 3         1       1             1 1 1 1 1 2 1 1     1     1 1                     1         1   2       1 2         81
82 16           1           1   1                     1 1 1       1               1       1 1   1     1   1     1 1 1       82
83 12                         1                     1         1 1   2     1                   1   1 1 1           1         83
84 15 2   1     1 1   1 1                                 1   1   1 1                                         1 2     1     84
85 20       1     1       1 1 1   1           1     2           1               1         1       1       1 1 1 1   1     2 85
86 18             1     1 1   1       1       1             1   1         1     2 1   1     1         1       2 1           86
87 15               1             1 1 1 1       1 1                   1 2                   1           1         1     1 1 87
88 17   1 2                 1 1 1 1           1   1 1   1   1           1                   1       1                 1 1   88
89 14     1         1     1           1           1           1           1             1 1 1 1 1 1                   1     89
90 17           1         1       1 2 1           1   1       1                   1           2         1           3 1     90
91 9                   1             1 1                                 1 1 1           1               1     1           91
92 14     1       1   1     2 1 2                           1         2               1                       1         1   92
93 20 1     1   1   1   1             1   1 1       1           2     1   1 1     1 1             2       1             1   93
94 18                 1                 1   1 1     1   1 1   1       1 2   1   2     1     1         1   1                 94
95 19   1   1       2               1   1 1 1         1   1     2           1   1 1 1           2 1                         95
96 15   1       1                 1     1 1         1 1     1                       1 1   1     1     2               1     96
97 16 1     1           1         1   1     1         1         1   1     1     1 1 1     1               1         1       97
98 19 1 1 1     1   1 1           2     1       1 1 1   1   1           1     1             1                   1         1 98
99 22     1   1   2       2 1 1     1   1     1           2         1 2                 1 1       1   1   1         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
Ngày
/
Tháng