BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8     1         1           1         1   1                                               1       1       1             00
01 6             1               1   1   1                     1                       1                                   01
02 11 1       1         1       1 1     1             1                 1           1         1         1                   02
03 12           1     1         2                           1               1 1             1         1 1       1     1     03
04 8           1           1       1                           1       1   1                     1               1         04
05 11       2                 1 1     1 1               1                 1                             1   1             1 05
06 9     1                             1                     1 1         1   1       1                         2           06
07 11               1   1 1 1 1               1                                 1 1       1                   1         1   07
08 6           1                               1           1         1                                         1       1   08
09 14 1     1             2     1 1               1   1               1 1   1                           1 2                 09
10 7 1 1                     1             1           1                                                 1               1 10
11 11   1       1                             1   1       1   1           1                       1       1         1 1     11
12 12                 1                   1           1 1           1       2 1       1         1       1             1     12
13 11 1             1               1     1     1   2                   1       1       1 1                                 13
14 17                   1                           1           1   1       1       1 2         1 1 1     1 1   2 1     1   14
15 7   1                     1             1                       1   1 1 1                                               15
16 12                         1                 1 1             1             1     1   1 1 1     1       1             1   16
17 18 1         1 1   1     1                             1   1         1 2   1   1       1 1 1                         2 1 17
18 9                   1 1                 1                 1           1                 1   1 1           1             18
19 8           1 1     1   1                 1             1           1                             1                     19
20 11     1     1           1   1               1       1                                                 2 1   1 1         20
21 7                       1                             1     2                                 1           1 1           21
22 9   1     1   1                   1                                     1       1     1               1             1   22
23 15             1 1                 1   1   1     1 1 1               1 1                   1                 1       3   23
24 14 1                 1   1   1       1   1           1   1     1         1   1 1 1                                     1 24
25 11     1       1     1 1                 1     1           1                     1 1               1             1       25
26 6             1       1       1         1                                                             1           1     26
27 11   1       1                   1 1               1                       1 1     1                             1   2   27
28 10   1                                     1         1         1                             2     1       1   2         28
29 12             2       1     1 1   1                   1           1     1   1                       1                 1 29
30 2                                                       1                                                 1             30
31 8     1 1                                                       1     1           1               1     1       1       31
32 16     1           1   1 1           1 1   1 1 1 1             1   2       1             1                     1         32
33 10   1     1           1                 1         1                       1         1   1                           1 1 33
34 8                                               1     1                       1                 2     1         1 1     34
35 10   1     1       1                                     1         1       1 1   1   1   1                               35
36 12       1       1                   1     1               1       1 1   1           1 1       1             1           36
37 9         2       1   1                 1 1           2                                                         1       37
38 12     1         1       1                 1       1   1       1   1         1 1   1               1                     38
39 10     1 1 1     1     1                                               1               1 1       1       1               39
40 12                       1                                 1 1 1                 2 1       1 1   1   1   1               40
41 9           1 1     1                             1 1               1             1                         1     1     41
42 16     1             1       1     1   1       2 1           1 1       1                     1   2               1 1     42
43 11   1             1                   2             1     1 1             1     1       1                     1         43
44 16     1             1   1                 1       2 1       1       1     1       1       1     1 1 1           1       44
45 11 1     1   1     1   2     1 1         1   1                                     1                                     45
46 9                       1           1   1   1           1                                         1           1 1     1 46
47 7         2                     1       1                   1     1                                           1         47
48 9   1     1                 1                                                             2 1             1 1     1     48
49 13 1     1           1     1     1   1                   1 1                   1     1       1           1         1     49
50 14     1           2     1   1 1 1   1 1                       2 1                       1                         1     50
51 8         1           1         1           1                     1     1                             1     1           51
52 9               1         3           1       2     1   1                                                               52
53 16                                 3           1     1             1 1 1         1   1         2     1     1     1     1 53
54 11 1                             1 1             1           1       1     1           1       1         1             1 54
55 9   1   1                                                 1                   1     1 2                   1   1         55
56 14 2 1       2 1           1     1                 1                           1     1 1           1           1         56
57 8 1     1     1     1                                       2 1             1                                           57
58 11         1                             1       1   1                 1   1     1 1   1     1 1                         58
59 17 1         1       1     1     2   1 1     1 1     1             1                       2       2 1                   59
60 6                                           1                               1       1           1           1         1 60
61 14                   1         1       2     1       1 1           1 1               1           1 1   1 1               61
62 14               1                   1     2   1       1 1     2   1         1 1         1         1                     62
63 17   1                     1   1 1         1       1   1 1   1         1       1     1   1         1     1 1     1       63
64 11         1   1               1               1 1 1   1   1                                   1     1           1       64
65 14                     1         1   1   1               1 1                         1     1   1 1   2     1       1     65
66 14                         1     1     1         1   1         2 1         1             1   1               1       1 1 66
67 9   1   1     1 1                               1 1                       1       1                           1         67
68 8 1     1                             1   1       1                           2                     1                   68
69 17     1     1                       1             1   2   1   1 1         1 1 1     1           1             1       2 69
70 8                       1     1             1 1                 2                 1           1                         70
71 11   1             2           1       1                   1             1             1         1         1       1     71
72 4           2                                                                         1                 1               72
73 11   1           1         1       1                     1           1                             1     2     1 1       73
74 8             1 1                                           1 1     1 1       1                               1         74
75 13     2           1               1         1                       1                 1         1 1   1     1   1     1 75
76 9                         1   1                 1     1 1                         1         1           1             1 76
77 7       1             1 1                                               1         1                     1         1     77
78 9               1       1           1       1                   1           1         1     1           1               78
79 14   1           1   1                         1 1             1 1     1 1   1       1   1 1   1                         79
80 7                           1   2                                               1         1 1                   1       80
81 13       1       2             1           1 1                   2 1     1     1           1                       1     81
82 8   1                   1                 1                         1       1           1       1   1                   82
83 8                     1                           1                             1         1   2       2                 83
84 13     1           1               1           1         1     1 2       1   1             1             1       1       84
85 11                           1     2                     1             1   1   1     1                     1     1 1     85
86 13 2   1   1         1           1                                       1                   1           1 1         1 2 86
87 17       1                           1   2 1           1   1     1 1         1   1   1   1                 1 1 1   1     87
88 10       1         2       1   1   1 1       1                               1                                       1   88
89 14       1       1       1 1 1                             1           1         1           2   2                 2     89
90 12         1                                       1     2 1       1                         1 1   1   1   1   1         90
91 9 1                                         1   2   1                       1         1   1               1             91
92 5         1   1     1         1         1                                                                               92
93 13             1 1 1   1                 1     1             1   1             1 2                   1               1   93
94 8                 1         1 1 1   1                     1                                           1       1         94
95 4       1                                       2                             1                                         95
96 10 1       1   1                     1         1                 1                               1   1       1   1       96
97 7           1       1     1   1                                           1           1             1                   97
98 10     1   1                           1 1           1         1                   1     1 1                         1   98
99 11     1     1               1     1         1         2           1                     1                 1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng