BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8           1             1     1 1   1               1                   1                           1                 00
01 15 3                           1       1           1       1               2 1     2 3                                   01
02 12 1               1 1                 1   1     1           1       1                     1   1         2               02
03 7                         1                   1                     2                     1                   1     1   03
04 14       1 1                                     1   1 1   1 1 1         1     1       1                     1 1     1   04
05 9             1     1         1       1   1                       1             1               1               1       05
06 12       1       1   1   1   1 1                             1   1           1 1                               1       1 06
07 11                       1               1   1   1         1       1 1                     1                 1 1 1       07
08 9           1       1   1     1                   1 1                                                   1     1       1 08
09 12   1           1       1   1         2                                     1         1               1             2 1 09
10 15     1     1                                           1 1 1 1 1   1 1               1 1     1   1       1     1       10
11 9       1     1                                   1     1                       1         2 1                   1       11
12 10   1           1                 2       1                     1       1                   1         1       1         12
13 16 1   1   3           1           1                                 1 1       2 1                   1   1   1 1         13
14 6   1                                                           1 1                             1   1 1                 14
15 8                             1       1               1       1     1         1           1       1                     15
16 8               1       1     2                     1           1   1                                                 1 16
17 8                         1             2         1                 1           2     1                                 17
18 10   1     1           1 1       1         2 1                                               1         1                 18
19 14 1         1       1 1     1                           1                 1             1       1 1     1   1   1   1   19
20 15   1         1       1   1 1   1   1 1     1       1     1           1                         1 1   1                 20
21 12   1                 1                       1         2     1   1         1     1                       1       2     21
22 9                                               1 1 1 1     1             1                     1         1         1   22
23 11   1                       1             1 1 1 2             1         1                           1         1         23
24 7                       1 1     1           1   1 1                                         1                           24
25 5                                         1     1                             1                     1     1             25
26 15 1   1                     1                     1   1         1       2             1   1       1 1       1   1     1 26
27 14   1     1           1   1         1   1         1   1 1             1                 1       1 1           1         27
28 6                                   2                                 1       1 1           1                           28
29 7                             1       1     1             1 1                               2                           29
30 8           1           1                   1                 1     1                   2     1                         30
31 10                 1     1     1   1   1         1                   1 1   1                       1                     31
32 17 1   1       1   1     1 1         1   1     1               1         2                     1     1 1   1 1           32
33 7                           1       1       1                     1               1 1               1                   33
34 13   1     1     1                       1 2 1               1 1         1                   1           1       1       34
35 12 2 1 1     1     1                           1       1       1 1           1           1                               35
36 6     1                     1               1                         1                               1           1     36
37 9                 1       1 1           1       1         1               1 1     1                                     37
38 15           1       1             1 2   1   1             1       2             1           1         1 1   1           38
39 15   1     1   2                         2   1     1 1               1     2             1       2                       39
40 12                                   2     1                     1     1       1   1       2       1     1       1       40
41 12     1           1                           2           1               1 2 1         1       1       1               41
42 13         1       1                           1           1         1     1         1   1   1           1   1     1 1   42
43 9             2             1                               1                   1 1       2             1               43
44 12   1       1 1         1             1   1             1     1                                   1       3             44
45 11                   2         1 2         1                 1     1           1     1 1                                 45
46 8                   1   1 1       1                                         1                   1   1           1       46
47 10     1                       1     1 1                 1       1                             1 1                   1 1 47
48 5     1 2                           1                                                                                 1 48
49 9     1                   1       1     1               2                                 1                     1   1   49
50 14     1         1     1   1         1               1   1   1   1       1         2           1     1                   50
51 10 1       1 1 1 1                 1                       1               1                                     1 1     51
52 8                       1         1     1       2   1                                                               2   52
53 16   1 1         1 1   1                 1                     1   1   1   1       1   1 1     1             2           53
54 6                                             1       1           1                                     1 1           1 54
55 9   1 1                                 1     2                         1                                 1   1   1     55
56 16 1           1   1   1     1                 1     1     1     1 1               1 1 1                             1 2 56
57 7     1   1                                             1             1     1   1   1                                   57
58 11 1                   1   1                                       2       1   1                           1     1   1 1 58
59 9           1       1 1                   1                                       1         1     1       1       1     59
60 15       1       1 1                 1         1   1 1 1                       1   1 1   1             1   1           1 60
61 12   1     1   1 2       1                               1     2         1                       1         1             61
62 8                                 1       1               1             2                                 1 1     1     62
63 13       1     1               1 1                           1 1                       1       3 1           1   1       63
64 19 1                 1   1   1                   1   1 1     1   1       1   1         2 1   1 1     1 1     1           64
65 12         2                 1       1                   1       1   1 1                           3               1     65
66 14       2   2               1           1     1                     1   1                       1   1       1     2     66
67 10         1         1     1         1                                       1         1 1     1                     2   67
68 15       1       1   1   1         1             1 1   1         1 1                   1 1   1                     1   1 68
69 7                                         1       1           1                       1   1           1     1           69
70 10       1   1   1                   1           1                 1             1   1   1           1                   70
71 14                   2           1 1             1   1   1   1                 1     1   1               1         1 1   71
72 7 1         1 1                             1           1             1                             1                   72
73 9                   1             2     1                 1                                           1     1 1   1     73
74 6                                                                             1   1 1 1   1                   1         74
75 8               1 1                   1           1                         1   1           1                         1 75
76 10                               1         1   1 1           1             1         1           1 1         1           76
77 14 1   1 1         1 1 1     1       1       1 1                                       1     1   1       1               77
78 13   1   1         2               1                           1 1   1                       1     1       1         1 1 78
79 13   1   1   1     1         1 1               1     1             1   1           1                           1     1   79
80 7           1 1   1                                 1   1                                             1   1             80
81 8                           1   1                 1                       1 1   1                       1         1     81
82 11     1   1                 1     1   1       1                               1 1         1     1   1                   82
83 11   1 1         1                                 2   1     1           1         1           1                       1 83
84 14               1               2       2 1 1   1     1   1           2     1                                 1         84
85 9 1                   1         1                         1   1       2                   1       1                     85
86 13       1                     2       1     1                                   1     1           1 1 2       1       1 86
87 8                 1           1 1                 1       1       1           1       1                                 87
88 9       1     1     1     2     1     1                           1                                         1           88
89 12                     1   1       1   1                         1           1   2 1           1     1   1               89
90 8           1                                       1 2               1 1 1         1                                   90
91 15         1 1         1 1 1                         1         1 1           1     1     1   1       1 1         1       91
92 9             1   1                                 1 2   1 1           1     1                                         92
93 12               1     1 1                   1                       1       1 1 2   1                 1         1       93
94 8 1   1                                                     1             1               1               1     2       94
95 7                             1       1           1     1                           1                         2         95
96 8                     1   1     1                     1                             1         1                 1 1     96
97 13             1 1     1                     1               1                       1     1         1   2     1   1   1 97
98 13       2 1                   1 1         1         1               1                       1 2 1 1                     98
99 5                               1                               1                       1     1                   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng