BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15   2       2           1   1           2     1 1           1         1           1         1   1                       00
01 9           1     1           1               1                     1               1   1   1                     1     01
02 10 1   1   1                                             1       1         1       1 1     1             1               02
03 14     2 1     2               1             1     1   1           1     1         2                           1         03
04 10         2                 1   1         1           1           1           1       1                           1     04
05 13           1 1 1           1 1 1                             2                 1 1     1 1               1             05
06 10             1                               2   2 1       1                             1                     1 1     06
07 9                           1       1               1                 1   1 1 1 1               1                       07
08 7                     1   1           1         1                 1                               1           1         08
09 14                 1           1 1 1             1 1     1     1             2     1 1               1   1               09
10 10           1   1 1                   1       1         1 1                     1             1           1             10
11 10             1     1                         1     1     1       1                             1   1       1   1       11
12 10           1   1       1                             2                 1                   1           1 1           1 12
13 10                     1 1                   1           1             1               1     1     1   2                 13
14 10   1 1 1       1               1   1                                     1                           1           1   1 14
15 9 1           1   1     1               1                 1                     1             1                       1 15
16 12           1           1   1     1       1   1     1 1                         1                 1 1             1     16
17 13   1     1                   1 1   1               1   1         1 1   1     1                             1   1       17
18 6     1                         1                                         1 1                 1                 1       18
19 11           1 1       1   1                 1                     1 1     1   1                 1             1         19
20 10                                 1 1 1               1     1     1           1   1               1       1             20
21 9                 1   1     1           1       1                             1                             1     2     21
22 6 1                                 1                     1     1   1                   1                               22
23 14 1   1               2           1   1                             1 1                 1   1   1     1 1 1             23
24 12       1 1                                         1   1                 1   1   1       1   1           1   1     1   24
25 12       1         1                     2       1           1       1     1 1                 1     1           1       25
26 7                   1         1 1                                   1       1       1         1                         26
27 9                 1 1                 1           1       1       1                   1 1               1               27
28 8   1                   1     1                   1       1                                     1         1         1   28
29 10 1   1                                               1             2       1     1 1   1                   1           29
30 10                 1                 1     2     1 2   2                                                       1         30
31 7         1                                   2     1       1 1                                                       1 31
32 14                   1           2                           1           1   1 1           1 1   1 1 1 1             1   32
33 11 1       1   1     1                       1     1       1     1           1                 1         1               33
34 6             1 1           1                         1                                               1     1           34
35 6   1                                 1                   1     1       1                                     1         35
36 9                                     2           1 1         1       1                   1     1               1       36
37 12                                 1       1 1   1               2       1   1                 1 1           2           37
38 10     1   1                   1                             1         1       1                 1       1   1       1   38
39 10 1       2               1         1                       1 1 1     1     1                                           39
40 6 1                                         1                                 1                                 1 1 1   40
41 11           3     1                               1   1           1 1     1                             1 1             41
42 13                         1               1     1           1             1       1     1   1       2 1           1 1   42
43 16     1 1       1       1   1       1 1   1 1             1             1                   2             1     1 1     43
44 16     1 1   1     1         1     1     1 1                 1             1   1                 1       2 1       1     44
45 17   1   1     1       1 1       1     1                 1     1   1     1   2     1 1         1   1                     45
46 13   1   1 1   1       1 1           2                                         1           1   1   1           1         46
47 8                                 1             1     1         2                     1       1                   1     47
48 6       1                     1         1                 1     1                 1                                     48
49 11           1                     1 1                   1     1           1     1     1   1                   1 1       49
50 21   1 1   2   1 2                   1               1       1           2     1   1 1 1   1 1                       2 1 50
51 11                   1         1   1     1 2 1                   1           1         1           1                     51
52 16                 1             1 1 3   1                             1         3           1       2     1   1         52
53 13   1 1     1   1     1     1                   1   1                                   3           1     1             53
54 8         1                           1       1         1                             1 1             1           1     54
55 6         1         1       1                             1   1                                                 1       55
56 21 1     1 1     1 1     2     2     1         1     1   2 1       2 1           1     1                 1               56
57 13 1     1   1               1         1           1     1     1     1     1                                       2 1   57
58 7                       1             1       1                 1                             1       1   1             58
59 18       1   1     1 1                   1           1 1 1         1       1     1     2   1 1     1 1     1             59
60 5                       1           1       1       1                                             1                     60
61 10       1 1       1                                                       1         1       2     1       1 1           61
62 15               2     1   2       1                                   1                   1     2   1       1 1     2   62
63 15     1               1 1         1     1         1       1                     1   1 1         1       1   1 1   1     63
64 15   2 1       1                 1 1             1               1   1               1               1 1 1   1   1       64
65 6                                                                           1         1   1   1               1 1       65
66 13       1           1     1   1                     1                           1     1     1         1   1         2 1 66
67 8 1                                               1       1   1     1 1                               1 1               67
68 12 1 2       1                   1                 1   1 1     1                             1   1       1               68
69 11                     1   1                                 1     1                       1             1   2   1   1 1 69
70 15 1     1       1     1 1   1           1       1 1                           1     1             1 1                 2 70
71 11   1           1     1   1             1                 1             2           1       1                   1       71
72 9             1                 1   1     2   1     1             2                                                     72
73 11     1     1             2 1                       1     1           1         1       1                     1         73
74 6       1                                     1                     1 1                                           1 1   74
75 9                     1       1   1             1           2           1               1         1                     75
76 10     1       1 1   1                       1                                   1   1                 1     1 1         76
77 9             1     1     1 1           1             1       1             1 1                                         77
78 8                             1 1               1                     1       1           1       1                   1 78
79 12 1                   1     1           1           1     1           1   1                         1 1             1 1 79
80 7             1                           1 2                                     1   2                                 80
81 13 1 1                                 1         1     1       1       2             1           1 1                   2 81
82 4               1                                         1                   1                 1                       82
83 5                         1                   1 1                           1                           1               83
84 11                   1                 1           1         1           1               1           1         1     1 2 84
85 8                   1     1                 1   1                                 1     2                     1         85
86 10     1             1   1 1                             2   1   1         1           1                                 86
87 16               1   1       1 1   1       2   1               1                           1   2 1           1   1     1 87
88 11 1                 1         1                               1         2       1   1   1 1       1                     88
89 12 1               1       1       1     1       1             1       1       1 1 1                             1       89
90 9     1               1                     1 1                 1                                       1     2 1       90
91 7                         1   1                         1                                         1   2   1             91
92 8                               1     2                         1   1     1         1         1                         92
93 13                 1 2           1           1                       1 1 1   1                 1     1             1   1 93
94 9             1                             2                           1         1 1 1   1                     1       94
95 11       1 1           1 1 1       1         1         1       1                                       2                 95
96 11       1         1     1                 1         1   1       1   1                     1         1                 1 96
97 10   1           1               1       1 2                       1       1     1   1                                   97
98 9                 1                   1       1             1   1                           1 1           1         1   98
99 13 1 1                       1     1               1   1     1     1               1     1         1         2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
Ngày
/
Tháng