BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 05/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9         1         1 1         1 2       1                                                     1               1       00
01 11     1 1     1               1       1 1                   1 1 1             1                                   1     01
02 15     1 1 1   1         1   1               1 1         1                 1         1 1         1   1 1                 02
03 10       1         1                             1   1 1 1                               1                 1     1 1     03
04 11           1 1   1                                 1     1         1           1     1                 1       1   1   04
05 14   1     3               1     1     1   1                   1 1   2                               1 1                 05
06 8   1     1                   1       1                             1       1                                         2 06
07 10             1   1                             1           1 1                     1           2         1     1       07
08 9                                           1 1   1       1         1     1     2                                 1     08
09 16                         1       1 1   2   2                     1   1       1 1 1 1 1   1                   1         09
10 12                     1   1       1           1 2                       1                 1       1   1   1         1   10
11 10           1     1     2     1                           1 1                         1                           1   1 11
12 5       1       1           1                 1                                                             1           12
13 14     1 1         1                 1         1   1     1       1           1         1 1   1         1               1 13
14 8                             1     1 1                   1                       1 1   1         1                     14
15 8             1                 1     1   1               1                                     1                   2   15
16 11 1 1         1 1         1       1             1                   1       1 1                         1               16
17 7         1                   1   1   1                             1 1         1                                       17
18 13 1 1           1                           2 1   1       1           1       1           1           1             1   18
19 9                         1   1   1                                       1         1                   1 1     2       19
20 8 1               1 1 1                             1 1                               1   1                             20
21 9                                 1   1           1                               1         1   1       1         1   1 21
22 9   1         1           1           1               1           1   1                           1           1         22
23 15 1 2     1 1   1       1                         2                               1 2   1                 1   1         23
24 13           1       1                         2 1       1           1             1       1 1           1   1 1         24
25 9 1             2                               1             1                                       1 1     1   1     25
26 13 1               1 1 1 1 1   1 1   1           1             1   1                                               1     26
27 9                 1         1       1           1   1                       1   1                   1                 1 27
28 10         1   1   1           1       1               1             1       1                         1       1         28
29 10       1       1   1         1   1                     1                 2                           1     1           29
30 11         1                         1               1             2                           1 1         1 2 1         30
31 13   1   2             1       1                 1           1           1           2               2               1   31
32 10   1         2           1     1                                             2   1                 1         1         32
33 11           1           1                 1 1 1                         1 2     1             1                   1     33
34 8     1                   1       1                                     1 1       1             1     1                 34
35 9                                                       1   1           1         1     2     1           1           1 35
36 12 1   1               1   1             1 2                         1     1                                 1       1 1 36
37 8       1               1                                             1                     1 1                 1 1   1 37
38 14     1                     1   1           1     1 1       1   1       1             1 1   1                       1 1 38
39 11 1     1               1 1           1   1           1 1     1             1 1                                         39
40 8     1 1     1     1       1                               1     1                                   1                 40
41 13             1   1         1   1           1   1         1     1             1       2   1       1                     41
42 11     1                           1     1               1 1             1   1       1           1   1       1           42
43 6                                                                 1       1   1                         1       1     1 43
44 5                 1                             1   2       1                                                           44
45 14     1         1     1                 1       1 1                 1 1   1   1   1     1                     1     1   45
46 7   1           1       1   1                               1         1                       1                         46
47 5                                                                           1                   1       1 1       1     47
48 15 1         1                       1         1     1       1     2   1     1           1   1 1                 1   1   48
49 9                   1   1                                               3           1             1   1   1             49
50 14   1     1   1                         1 2         1 1         1           1 1                   1   1           1     50
51 5                 1                         2                                                     1       1             51
52 13 1                         1   1                   1 1 1         1   2                 1                   1 1     1   52
53 8                     2                                               1           2       1                     1 1     53
54 5   1                               1               1           1                                                     1 54
55 14   1           1       1   1       1                     1 1 1         1                           2     1     1     1 55
56 16           1                                 1     1 1       1         1     1   1 1   1 1                 1 1 1 1   1 56
57 9         1                   1   2   1                   1     1                                         1         1   57
58 3                                                 1                                     1                   1           58
59 7           1   1                           1 1       2     1                                                           59
60 9     1     1       1       1                             1   1     1                             1                   1 60
61 17             1       1   1             1 1       1           2             1 1     1 1 1   1       1   2               61
62 7                             1                       1                 1           1     1             1       1       62
63 9             1                       1   1                               1             1             1 1   1     1     63
64 8                             1                         2           1 1                           1           1 1       64
65 10                   2             1           1           1   1           1           1                       1     1   65
66 7 1             1                                   1             2             1                             1         66
67 8           1     1 1         1                             1         1                       1     1                   67
68 15             1     2 1             1 1 3         1   1                     1           1           1                 1 68
69 11       1 1 1   1 1         1               1                         1                 1   1       1                   69
70 10     1 2 1               1     1                                   1           2                           1           70
71 10   1 1                       1                       1           1 1               1 1   1 1                           71
72 15 1                             1 1 1   1 1           1     1 1 1     1   1               1 1       1                   72
73 13 1     2     1     2                     1 1             1         1                           1 1       1             73
74 12           1         1                       1   1     1       1               1           1 1   1         1 1         74
75 9 1       1 1           1                             1   1                                         1 1             1   75
76 20       1 1   1 1         1         1   1           1       1   1 1   1         1             2   1     2         1 1   76
77 14     2                   2     2       1                   1                   1           2 1     1                 1 77
78 9 1               1         1       1       1           1             1                   1     1                       78
79 12   1   1                       1                         1   1     1   1               1 1   1           1   1         79
80 15                     1     1   1       1                 1             1 1 1   1         1 1 1   1         1   1       80
81 11     1                 1                 1     1     1                 1     1       1     1             2             81
82 10           1                 1   1                     1       1               1                 2 1     1             82
83 11               1           1   1                 2     1     1                                       1     1       1 1 83
84 11 1                         1       1   1 1     1                       1                       1         1   1   1     84
85 14   1                 2 1                   1     1 1   1               1       1 1               1   1         1       85
86 8 1                                             2           1 1           1           1         1                       86
87 15           1         1 1     1 1   1 1                         1           1     1   1 1 1 1   1                       87
88 10                                             1     1     1     1   1         1   1 1             1             1       88
89 10           1   1       1           1         1   1           2                                   1         1           89
90 9   1               1 1                     1           1                         1 1         1 1                       90
91 8 1 1             1                               1                       1       1   1                             1   91
92 11               1         1           1 1         1 1   1                   1                         1 1   1           92
93 17                   1 1         1 1         1         1         1 3         1   2     1                       1   2     93
94 10         1     1       1 1 1 1                                                   1         1         1 1               94
95 7                 1     1   1                   1         1                               1                     1       95
96 16                                 1 1     2           1     1     1         1 2           1   1 1   1   1   1           96
97 12     2                               3 1 1   1                 2                             1         1               97
98 12     1   1 1     1 1                         1                 1         1                 1 1 1                   1   98
99 11           1               1   1   1                                 1     1 1     1 1   1   1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng