BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/11/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng
00 15       1   1 1                                     1                     1 1   1   2 2 1 1       1                 1     00
01 20         1 1                   2           1 1   1     1   1   1   1           1     1 1           1 2 1           1 1   01
02 22   1   1 1           1   1 1   1   1                 1 1       1         1   1       1   1   1     1 1             2 1 1 02
03 10   1     1       1                 1   1                                     1             1   1   1     1               03
04 25                   1         1 1   1 1   1 1 1     1           1 1 1       2     1     2   1 1 1 1   1 1     1   1       04
05 18   1   1 1         2 2 1         1             1                 1   1   2               1 1   1                       1 05
06 18 1       3 1 1   1   1       1                           1   1       1 1   1                           1   1   1 1       06
07 13             2 1   1             1           1         1     1 1     1           1                             1   1     07
08 20 2 1 2 1                   1           1   1               1       2     1 1     1 1   2         1                     1 08
09 16 1         1                 1           1           3         1       1         1   1     1     1   1   1     1         09
10 13                 1     1 1           1       1 1         1     1               2       1       2                         10
11 13 1                                 1     1     1 1             1 1 1         1       1           2                     1 11
12 21     1           2   1     1 2           1 1       2         1       1             1     2     1 1       1       1     1 12
13 18   1             1           1   2                   1   1   1 1 1 1               1 1   1 1         1       1   1       13
14 11     1                         1   1     1                                           1 1   1 1 1   1 1                   14
15 14     1                       1           1         1     1   1             1 2           1               3   1           15
16 21 1                 1 1         1 1         1   2         1     2           3 1         1   2 1                       2   16
17 10               2   1               1       1   1 1                             1       1   1                             17
18 21   1     1   1   1     1   1         2           1 1                           1 2   2   1     1 1             1     2   18
19 14   1       1   1           1                                     1 1             1 1       1       2   1 1             1 19
20 15   1     1         1 1   1       1   1                     2                     1           1 1 1       1     1         20
21 18                         1             1 2       1         2                         1 2             1 1       1   3   2 21
22 12             2         1   1 2 1                                         1               1   1       1       1           22
23 16 1         1 1           1 1                                                   1 1           1     1         2   1   2 2 23
24 11                 1       1             2           1               1   1 2                   1         1                 24
25 19 1     1   1           1 1                     1 1                       1   1 2 1         1     1 1 1 2       1         25
26 23   1                   3   1       1     1 1 2         1   1           1 1     1   1     1 2     1     1     2           26
27 16           1           1 1       2       1   1     1 2       1   1           1     1       1               1             27
28 14   1     1   1           1               1                 1     1     1 1       1       1     1               1   1     28
29 10                       2           1     1                                           1   1         1       1 1       1   29
30 22 1                   2   1 1   2 1 1         1 1   1         1     1 1         1             1         1 1     1 1 1     30
31 12                 1             1       1                 1 1     1       1 1           1       1           1       1     31
32 12       1         2     1                   1 1 1   1     1               1 1       1                                     32
33 12 1 1           1                     1   1             1 1                           1   1     1     1           1       33
34 15               1   1                           1   2       1   1 1 1 1           1       2                           2   34
35 18       1 1         1   1 1           1           1     1 2                 1     1   1     1 1 1 1         1             35
36 13       1   1     1         1                     1           1   1 1 2         1                         1       1       36
37 15       1           1         1     1   1 1         1                   1   1   2                 1     1           1 1   37
38 22         1           1         1         1       1 1   1       1 1   1     1         2     1 2 1     2   1 1       1     38
39 12       1       1                 2         1                 2       2         1                 1       1               39
40 21           1             1 2 1   1 2   1       1     1         1         1 2           1 1     1     1     1           1 40
41 15         2     1   1 1             1   1           1             1         1           1             1 1 1       1       41
42 22 1 1 1 1     1             1   1 1 2 1             1     1   1 1     1             1       1   1     1       1       1   42
43 11           1         1   1       1         1 1                               1         1           1             1     1 43
44 13 1   1                   1               1 1 1 1                         1       1                       1   2 1         44
45 18     1   2 1   1             1 1   1   1       1   1     1   1   1                   1                       2         1 45
46 15     1                 1 1   1               1     1       1 1   1 2             1 1             1     1                 46
47 15 1         1   1               1   1 1 1 1                             1         1       1           3                 1 47
48 26       1   1   2 1           1         1   1   2     2 1 1   1 1     1 1   1         1             2       1   2       1 48
49 18   1         1       1     1   1   2                 1   2                   1       1       1   1             1   2   1 49
50 8                       1                   1     1                 1                   1 1 1               1             50
51 15         1                   1   1   1   1       1                   3       1     1 1   1   1             1             51
52 8   1       1 1                                           1                         2                           1 1       52
53 18   1           1 1         1       1             3     1 1         1         1 1                     1   1 2           1 53
54 16     1 1               1 1 1   1 1                   1       1     1     1   1     1                       1       1   1 54
55 9 1       1   1   1       1                                 1 1       1 1                                                 55
56 16   1 2       1   1   1             1     1 1     1     1             1             1     1   1   1                       56
57 20 1     1     1   1         1     1       1       1 1       1     1     1     1 1       1 1         1       2       1     57
58 14     1     1       2 1               1 1   1               1 1 1             1                 1                       1 58
59 12 1                       1     1     1 1     1         1       1   1   1                           1           1         59
60 16     1   1           1   1             1         1       2   1             1       1     1 1 1   1                   1   60
61 16       1   1   1         1                 1         1   1       1     3 1   1         1     1                       1   61
62 17     1         1   1   1   1         2 1                 1                   1     1   1   2             1       1 1     62
63 16     1             1               1       2         1 1   1 1     1   1 1                   1       1         1     1   63
64 19 2       1         1 1 1     2 1   1 1       1                 1         1   1 2 1     1                                 64
65 15         1   1                               1         1   1     1       1                     2 2       1 1     1   1   65
66 14   1 1                             1     1         1   1   1                       1         1   1 1 1       1 1         66
67 19 1 1         2 1   1 1       1   1         1   2                                 2 1     1               1 1         1   67
68 19       1       1     2     1             1   2       1 1         1     1                         1     1       1 1   1 2 68
69 18   3   1               1             2 1       1   1 1     1     1   1               2                 1             1   69
70 18 1   1       1             1 1         1   1     1 1 1                   1   3 1     1                   1       1       70
71 22     1   1   1       1       1   1 1 1       2                       1 1 1                     2   2 1     1 1   1     1 71
72 15       1                         1     1     3   1   1             1       1 1 1                 1 1                 1   72
73 15   1       1     1 1           1 1   2 1             1 1                                         2     1         1       73
74 8         1 1                         1           1     1 2                                         1                     74
75 13     1 1         1     1                                   1     1 1               1         1 1       1 1             1 75
76 17           1 1     1         1                     1         1 1               1 1         1   1       3   1 1         1 76
77 14 1         2           1     1   1       1             1             1           1                 2         1   1       77
78 12           2         1 1               1               1   1               1         1       1   1           1           78
79 20       1       1         1     1                     1     1     2     1 2 1 1       1   2             1     1     2     79
80 15               1 1               1   1     1   1   1         1 1       2                 1                     1 1 1     80
81 21   1   1     1   1           1                   1 1       3 1   1 2       1   1 1         1 1             1     1       81
82 11               1             1         1               1     1 2     1 1                   1       1                     82
83 18     1   1   1             1 1             1     1   1 1   1   1     1           1 1               1       1     1 1     83
84 17 1     1       1             1                 1     1       1     1   2   1       1         1 1   1     2               84
85 17   1   1       1       1       2         1   1               1 1 1     1       1       1 1                 1 1           85
86 20   1 1       1   1 1   2 1 1     1   1 1     1   1                 1 1                             1       1       1 1   86
87 17               2 1       1 1   1         1 2   1         1             1     1         1     1       1       1           87
88 19     2             1 1   1     1 1         1     1   1 1 2     1                 1     1             1           1     1 88
89 14                               1       1   1   1       1     1                               1         2 1 1   2     1   89
90 22 1     1 1     1 1   1                               1 1   1 1     2   1     1   1                     1 1     2   2 1   90
91 17           1 1 1   1 1     1       1     1       1               1               1 1       1           1     2     1     91
92 24 1   2 2 1         1                 1             1 1           1 1   1 1     1   2 1                 1   1 1 1     1 1 92
93 12           1     1     1   1           1     1         2                                           1     1 1       1     93
94 22                         1 1     1   1       1         1 1     1     2         1   1         1   1     1 1   2 2 1   1   94
95 18   1               1       1       1       1   2           1   1 1       1 1     1     1   1 1 1                     1   95
96 23 2   1   1   1   1 1 1   1   1 2     1   1                                 2 1             1   2     1           2       96
97 14       1       1 1 1                 1           1   1                         1     1 1                       1 2     1 97
98 13   1       1       1             1     1       2 1                   1   1             1           1     1               98
99 13 1           1       1 1 1             1     1 1   1 1                       1                       1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng