BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/06/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng
00 15   1 1     1   1               1 1       1 1   1 1                         1                   1                 1 1 1   00
01 13     2       1     1         1         1             1                   1             1             1     1 2           01
02 23   1   1       2   1 1 1             1     1     2             1 1 1   2         1 1       1     1 1   1         1       02
03 12     1 1       1         2         1 1 1                       1       1             1                           1       03
04 18     1       1     1     1             1         1 1 1       1       2 1 1 1                   1     1 1         1       04
05 12       1   1 1             1         1         1       1         1       1             1       1                     1   05
06 18 1 1     1 1     1           1 1               1   1                 1   1     1           1         1             2   2 06
07 18           1     1 1     2   1     1         1   1         2           1   1                     1   2   1       1       07
08 19   1   1 1 1 1                     1   1           1 1       1       1         1   1       1   1                   2   2 08
09 16       1 1       2     1             1 1   1     1     2         1                         1     1       1       1       09
10 20           1         2       1 1             2 1   1     1                   1 2   1   1 1         1           2     1   10
11 15       1           1           1   1   1           1         1           1               2   1   1       1     1   1     11
12 18           1       2       1             1 1         1           1 1     2           1           1 2 1         1     1   12
13 26 1       1         1       1     2           1           1     1   2 2   1   1 1       3 1     1       1   1   1 1   1   13
14 16       1         1       2     1 2 1     1         1       1   1                                 1 1         1         1 14
15 15   1           1       1         1 1       1                 1 1         1       1       1     1       1           1 1   15
16 18           1         2   1 1       1                         1     1   1           1 2       1     1       1     1 2     16
17 17     1               1   2     1                           2     1 1   1     1   1   1     1 1 1                       1 17
18 15     1 1 1 1     1     1             1 1                 1       1   1     1                                 2         1 18
19 13     1       1       1             1                 1   1   1   1 1                       1   1   1             1       19
20 17       1             1               1   2             2   1     1   1       1           2             2       1   1     20
21 23 2               2   1 1 1   1 1                         1   1       1       1     1     1 2 1       1       1 1     1 1 21
22 13     1         1     1     1                 1     1               1       1     1 1       1           1               1 22
23 16 1 1 1       1 1     1                   1       1   2           1                           1 1   1 1 1                 23
24 10   1         1       1     1                                   2               1   1                     1             1 24
25 15 1     1     1       1     2                   1             1             1   1     1           1     1 1           1   25
26 14       1     1           1                         1 1   2         1 1             1       1 1           2               26
27 15   1   1                     1               1 1               1             3             1 1   1                 1   2 27
28 15                                   2           1       1   1           2   1         1   2           1   1 1         1   28
29 23           1               2   1   1 1   1 1 1   1     1     1 1       1         1   1     2 1   1         1         2   29
30 7       1           1 1                         1               1                               1                   1     30
31 15               1       1     1 1     1     1         1     2   1 1 1         1   1         1                             31
32 14 1       1               1       1     1     1             1   1                   1                 1   1 1 1         1 32
33 17                 1 1               1   2         1 1   1         2         1     1 1   1         1         1   1         33
34 8 1                                   1           1                     1       1       1                     1       1   34
35 15     1 1 2     1               1       1     2           1                     1             1           1   1     1     35
36 23 1 1     1       1 1       1           1     1       1   1           1   1     1 2   1     3 1     1 1       1           36
37 16                   1       1                   1 1 1           1       1           1 1   1                 1 1 1 3       37
38 13     1     1       1                   1       1                       1   1 1 1                 1     1   1         1   38
39 14     1       1   1       1                         1 1 1         1     2     1             1     1         1             39
40 17 1       1             1     1   1   1     1   1   1 1                           1   1   2           1           1     1 40
41 26   1   1     1 2   1 2       1   1     1   2 1     1     2   1                 1     1   1           1   1   3           41
42 14         2 1         1   1                                         2   1 1 2                 1             1           1 42
43 15   1   1 2   1 1 1                   1   1                   1               1   1     1       1             1           43
44 19 1           1     2     1       1 1     2               1 1     1 1           1 2                   1 2                 44
45 22 1 1   2 1     1 1 1         2         2     1     1         1 1       1     1     1           1     1                 1 45
46 19 2 1 1     1             1       1             1 1   1             1   1 2       1               1     1   1   1         46
47 20                           3         2           1     1 1     1 1 1 1 1     1       1                 1 1   1 1   1     47
48 18 1 1   1   1   1 1       1         1                   1     1           1               1       1         2   2 1       48
49 17   1 1                             1   1 1   2 1 1                     1 1         1 1         1           1       1   1 49
50 20   1     1     1       2     2 1 1 1                           1   2 1   1 1                   1     1       1       1   50
51 16 1                                         1   1 1     1   2   1     1 1                     1         1     1 1 1     1 51
52 17               1 1       1               1                   1     1 1       1         1 1         1 1   1         2 2   52
53 18   1                   1 1     2             1   1     1               1     1 1 1           2           1   1   2       53
54 14 1 1       1   1     1                           1       2           1         1   1       1 1                     1     54
55 15 1   1       1   1 1                           1         1   1 1   1     1   1                     1     1   1           55
56 16     1     1           1         1             1                     1     1 1   1   1   1 1     1             1   1   1 56
57 15   1 1   1 1           1               1     2         1               2           1     1   1       1                   57
58 10                                             1       1     1 1       1   1                   1   1 1                 1   58
59 18   1       1 1 1       1     1       1     2   1     1   1                 1   1       1       1 1             1         59
60 17     1           1 1 1       2               1     1                     1     1     1       1 2       1 1 1             60
61 11       1 1   1           1   1         1 1                       1               1   1 1                                 61
62 10                             1         1 1 1   1                                                 1   1 1 1         1     62
63 16   1             2 1   1   1   1                   1   1 1 1 1                   1                     1   1           1 63
64 18     1       1     1 1     1     1     1     1 1             1   1 1                   1       1   1 1         1     1   64
65 17       1 1         1   1       1         2   1   1   1     1     1         1             1         1           1 1       65
66 21     1       2 1           1   1         1   1             1   1       1 1     3 1   1                 1       1 1     1 66
67 20     1   1   1               1     1             1 2   1 1     1   1       1   1         1     1 1       1 2             67
68 14         1           1                                 1           1       1 1     1 1   1         1     2 2             68
69 15   1             1                         2 1 1           1         1   1       1     2         1           1   1       69
70 10 1                     1   1                         1             1 1             1   1                           2     70
71 16       1             1         1 1     1 1         1 1     1                 1               1 2 1             1   1     71
72 14           1                     1   2               2             1 1   1       1   2       1         1                 72
73 12                     1     1   3 1             1         1                             1   1     1           1           73
74 13         1   1           1   1     1 1       1 1 1                 1 1               1                           1       74
75 19 2 1                   1     2   2 1   1   1     1                         1     1     1           2           1   1     75
76 19 1 1 1         1         1   1     2       1   1   1         1                   1     1   1 1   1     1       1         76
77 18 1 1   1           1     1 1 1 1     1                       2         1                               2 1 1 1     1     77
78 16                     1 1 1           2 1                         1         1       2   1       1   2 1   1               78
79 21   1     1             1 1           2   1 1       1     1     1   1           2 1     1   1           1   1   1   1     79
80 21 1             1           2 1     1     1         1 1       1             1 1     3       1       1             2   2   80
81 11                       1             1             1 1           1 1               1 1   1         1     1               81
82 21       1 1     1 1 1   1   1   1   1   1 1     1 1 1   1             1     1 1                 1     1               1   82
83 16     1     1   1                         2 1       1     1       1   2       1       1         1   1                 1   83
84 17     1 1 1             2 1               1       1         1             1     2             1     1     1 1           1 84
85 8                                         1 2               1   2                   1   1                                 85
86 18 1   1                                   1           1 1       1     2     1 1 1       1     1 1   2     1       1       86
87 13               1                 3           1 1     1       1 1       1 1   1       1                                   87
88 20   1             1               1         1           1 1       2         1   1 1   1 1   1         1         1 1   1 2 88
89 24 1     1       2 1 2         1             1     1     1   1   1                 1       3 1 1   1     1           1 1 1 89
90 15 1           1         1       1           1   1   1   2                         1           1               1 1 1     1 90
91 11             1   1                               1       2       2                   1               2         1         91
92 13       1           1       1     1   1     1     1   1 1                     1               1           1 1             92
93 17           1 1   1     1   1         1     1         1 1   1 2             2       1     1           1                   93
94 12           1         2       1                           1 1 1 1         1                       1 1     1               94
95 16           2 1             1     1 2 1           1         1 1               1               1   1         1         1   95
96 15         1 1           1       1 1 2   1                         1         1       1           1   1       1 1           96
97 11           1                   2       1     1 1       1                               1               1     1       1   97
98 17         1   2       1 1                 1         1   1 1 2             1         1   1       1       1         1       98
99 21     1     1   1 2             1 1   1               1           1       1 1           1 1 1     1   1       1 1     1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng