BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/07/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 16 1       1     1       1   1                     1     1     1 1           1   1         1     1 1           2           00
01 13               1     1               1 2   1             1                 1   1               1     1   1           1   01
02 15           1 1     1   1         1         2     1 1     1                 1           1             2   1               02
03 16         1 1                                   1       1     2   1     1 1 1   1 1 1       1 1                 1         03
04 16   1       1         1 1         1 1       1   1     2 1   1   1             1                               1         1 04
05 11         1   1                           2 2         1                           1           1             2             05
06 15           1     1 1           1       1 1       1   1   2 2       1         1                       1                   06
07 19     1           2             1         1         1 2   1     2   1 2                       1             1         2 1 07
08 22 2           2   2         1                   1 1       1 1 1         1 1 1       2                   1   1       1 2   08
09 19   1     1 1 2               1     1 1   2               1   1   1 1           1 1     1       1     1                   09
10 17       1                 1   1 1     1                         1             1   1         1 2 1 1       1 1 1 1         10
11 18 1         1   2 1 1               1       1                     1             1         1       3   1         2   1     11
12 17     1   1           1     1                                     1   2       1   1     1         1 1   1   2         1 1 12
13 17   1   1                           1         1 2         1         1     1 2       2       2                 1     1     13
14 15       1                   1     1               1       1       3 1     1                   1   1 2     1               14
15 13 2       1                 1                                         1                 1       1   1 1       1 1 1     1 15
16 12   1   1   1   2   1             2                                   1           1                             2         16
17 23 1 1   1   1 1   2 1     1               2   1 1 1 1   1                     1   1   1 1 1       1                   1   17
18 13 1 1                                         1   1 1           1     2 1                 2             1         1       18
19 19   1             1 1     2 1         1   1           2     1   1       2 1               2 1       1                     19
20 16       2                   1   1   2 1 1       1 1     1             2     1       1             1                       20
21 16     1 1     1         1         1     1 1 1     1 1       1       1   2             1                   1               21
22 20     1     1 2       1       1   1 1     1         1         1           1 1     1     2     1     1     1           1   22
23 11       1                     1                   1                       1 1 1   1 1                             2 1     23
24 17 2             1     1       1                   1     1     1     1                   1       1 2   1   1         1   1 24
25 11               1               1         1 1                                     2   1   1           1 1     1           25
26 15   1                   1   1         1   1           1             1       2     1     1               1 1   2           26
27 14                   2 1   1       2         2           1               1     1 1 1 1                                     27
28 24   3 1     1       2   1   1     1 2         1           1   1     1   2 2                                 1       2   1 28
29 7                   1 1   1 1         1                                           1 1                                     29
30 21 1         2             1           2 1 1     2     1 1   1   1 1         1   1             1                   1 2     30
31 21     1               1         1 2     1     1     1 1         1 1         1 1       1   1     1 1 1 1               2   31
32 15     1           1 1                           1 1       1 1   1       1 2     1       1           1     1               32
33 15       1 1       1                 1   2 2                   1           1     2   1 1                               1   33
34 19     1   1                     1 1                   1       2 2 1   1   1           2     1                 1 1 2       34
35 16   1                 1 1       1           1   1   1           2               1 1                           1 1 2 1     35
36 19   1     1               2     3       1   1   1                   1     1 1 1 1         1         1   1           1     36
37 18 1       1             1 1 1     1           1         1   1   1         1   1                     1 1 1   1 1       1   37
38 25         1           1       1   2   1 2 1     2       1   1     1 1   1   2 1       1   1               2       1   1   38
39 20                   1           1     1     1             1 2 1   1     1     1   1       1   1   1   2 1   1 1           39
40 14                 2                         1         2       1 1         1             2               1         2   1   40
41 20   1   1   1   2             1 1                   1 1 1       1     1   1           1           1     1 1 1         2   41
42 22 1     1 1         1     1   1     1   1     1         1         1     1   2 1             1           1   1   3       1 42
43 19               1       2     2         1 2     1               1 1                 1 2       1   1         1 1         1 43
44 13               1                       1       1   1                         1 2       1   1   1             1     1   1 44
45 15   1                       1         1       1       2         1       1 1             2   1                       1   2 45
46 18             1     1       1   1 1 1           2 1           2                   1   1             1           1   1   2 46
47 16 1     2 1   1     1                   1                           1       3         1           2               1   1   47
48 17 1 1                 1         1 1                   1 1   1 1   1     1       1     1       1 1   2                     48
49 20   1       1       1   1 1           1   2             1 2   1       2       1     1 1                       1 2         49
50 16         1     1         1   1       1           1 1       1           1       1 1     1   1   1   1   1                 50
51 20                 1   2       1     1               1   2   1                     1 1 1       1 2       1 1 1       2     51
52 15               1   2       2   1 1     1 1             1                 1         1 1                         1   1     52
53 17       1 1           1 1 1   2             1           1 2 1     1         1     1               2                       53
54 15     1           1                   1 1     1               1     1   1     1           2     1         1     1 1       54
55 17     2   1     1 1     2         1                     1     1         1                   1 1 1             3           55
56 17   1       1   2     1   2 1           1 1     1                 1               1       1   1     1                 1   56
57 12   1               1       1                   1 1 1 1                                   1         1     1   2           57
58 11           1   1   1     1       1           2                                           1 1         1     1             58
59 20     1         1     1       1       2     1 1 1   1       1   2             2   1 1 1                     1         1   59
60 14 1       2 1         1               1       1 1   1             1   1                       1   1       1               60
61 20             1         1 1     1           1             1 2     2     1           2 1       1 2           1       1 1   61
62 13 1 1                             1     1 1           1     1       1           1         1 1 1           1               62
63 12                                                   2             1   1   1               1 2             1 1   1       1 63
64 26     3   1   1           1   1               1 2       2   1       2   1 1         1 1 1     1 1 1         1 1   1       64
65 12 1           1         1               1   1                         1                 1       1   1       1       1   1 65
66 13                           1   1     1 1                       1 1     1   1 1     1 1   1             1                 66
67 16           1 1 1                 1   1 1   1               2     1       1   1   1                     1       1       1 67
68 10 1                     1 1                               1     1                   1         1           1 1   1         68
69 9     1                                       1 1             1                       1 1       1         1           1   69
70 13       1     1 1 1 1             1 1   1   1                 1     1 1                               1                   70
71 17 1   1 1               1 1 1                         1       1       1                 1   1   1     1   1         1   2 71
72 15     1       2                     1         1   1     2 1               1   1         1                         1 1   1 72
73 8                                 1             1           1                             1   2             1         1   73
74 17   1   1 1 1           1   1       2               1     1       1     1                     1 1         1     1       1 74
75 14       1         2       1                                 1         1         1       1     1   1           1     2   1 75
76 15 1   1               1     1       1   1     1                         1   1       1     1           1     1   1 1       76
77 23     1 1 1 1   1                   1             1 4         1       1   1     2   1 1               2 1 1             1 77
78 23                   1     1 2 1 1     1       1     2     1         1 1       1     1     1 2     1     1           1 1 1 78
79 25 1         1     1   1   1   1 1   1 1       1     1   2 1 1                   1     1         1   1     2   1 1   1 1   79
80 21     1 1   1     1   1             1         2   2           1     1       1 1 1       2 1 1                     2       80
81 17           1 1 1           1   1   1                                 1   1       1   1 1   1         2 1         1     1 81
82 13           1       1       1       1               1                 1               1         1   2   2           1     82
83 17         1 1 1                       1   1               1   1 1   1   1         1       1         2           1 1     1 83
84 15           1 1     1 1                       2   1           1                 1             1       2 1   1   1         84
85 12                 1   1 1     2                           1           1                           2 1       1     1       85
86 10   1 3       1       1 1     1             1                                                       1                     86
87 21   1     1       1   2 1       1   1 1               1 1         1               1         3 1   1 1   1         1       87
88 15   1   1     1         1                 1     1     1               1       1     2   1       1           1     1       88
89 10       1         1 1     1             1     1   2                                         1   1                         89
90 20 1 1   1 1     1     1     2 2 1           1 1       1         1               1 1                           1 1       1 90
91 10       1 1             1                                       1   1   1           1         1     1 1                   91
92 14 1           1           1   2     1             1   1                   1   1             2                 1     1     92
93 22 2 1 2   1   1           1   1           1       1 1     1                   1 2                     2 1         1   1 1 93
94 18 1     1 1     1               1 1 1   1         2       2             1             1     1   1         2               94
95 18     1           1   1 1     1       1     1               1       2 1   1   1 1       1           1                 2   95
96 8                       1             1     1                     2 1                                           1 1       96
97 17   1   1   1 1         1       1 1                   1       1 1   1                     1     1     1 1     1   1       97
98 17               2   1           1   1       1 1         1           2               1     1   1         3   1             98
99 10                 2             1     1     1 1   1   1                     1                     1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng