BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 09/08/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng
00 19                   2       1     2 1 1               1     2       1       2   1             2 1   1             1       00
01 23 1       1 2 1           1       1           1 1   1 2     1             1   1   1           1 2       1           1 1 1 01
02 13     1                   1   1 2       1                       2             1                         1   2   1         02
03 12   1           1       1         1 1       2                           1             1               1   1             1 03
04 16     1 1                       1       3       1                       1                     1   2 1 1   1   1 1         04
05 14                 1 1             1 1         1                       1     1   1               1   3           2         05
06 17   1       1   1                     1 1   1 1   1 1         1         1           2           1   1           1       1 06
07 15   2   1         1 1                 1   1             1 1     1   1           1                 1     1     1           07
08 14     2         1 1                                               1       1   1       1     1 1   1 1 1           1       08
09 10     2 1     1       1                                 2             1 1                 1                               09
10 23       1             1   1 1         1     1 1 1   2 2 1 1 1     1       1             1       1   1     1   1   1       10
11 11       1 1     1 1                     1                             1 1 1                   1         1   1             11
12 22   1       1       1       1                         1   1 1 1 1   1   1   1   1     1 1 2     1         2           2   12
13 24         2               1   2       1       1     2     1 1 1   1     1           1         1   1     1 1 1   2   1 1   13
14 18 1 1     1   1                       1   2   1   1 1   1   1   1 1     1 1     1                                       1 14
15 18 1 1 1   1   1     2   1 1 3     1       1               1   1 1                                     1                   15
16 16   1     1             1     1 1       1           1       1   1               1     2   1     1 1             1         16
17 15 1         1           1     1                     1         2       1         1                 1     1   2 1   1       17
18 18 1           1                 2         1 1     1           1   1         1     1   1     1     2     1 1           1   18
19 18           1 1             1               1 1 1       1 1 1 1   1         1             1     1       1   1   1   1     19
20 14       1               1   2           1 1         1   1 1   1 1   1     1                           1                   20
21 7   1   1       1                               1                                     1             1     1               21
22 12         1       1                 1 1     1         1                                   1           1 1   1         1 1 22
23 13   1     3               1               1     1                                       2       1           1         1 1 23
24 16   1       1           1       1           1   1                 1             2       1     1               2   1   1 1 24
25 18 1     2       1       1 1                         1       1 1         2   1           1   1           1 1         1   1 25
26 18 1 1         1               1       2     1       1   2 1                 2       2 1                               2   26
27 18   1   1     1     1               1     1   1 1         2       1 1 1 1                                           1   3 27
28 14                 1             1 1       1             1                         2     1           2     1   1 1     1   28
29 21 2 1       1   1                         1 2 1               1   1 2 2                 1               1     1   1 2     29
30 16 1       1     1             1                 1   1                   1     1 2 2 1                         1   1 1     30
31 21 1 1     1 1     1         1       1   3                 2     1   1   1 1           1 1               1           1 1   31
32 21                     1 1 2       1   1     1 1                 2 1   2     1 1 1 1 1   1                 1             1 32
33 21 2               1         1   1 1           1 1           1               1           1 2 1   1 1   2   1         1   1 33
34 12   1 1 1     1           1                     1     1         1       1 1                         1       1             34
35 17   1           1   1         1   2       2         1 1 1       1   2               1                               1 1   35
36 12       1   1                   1 1     1   1         1                     1       1     1 1                 1           36
37 21 2     1   1           1 1   1 2         1       1 1         1 1                 1   1           1 1           1 1 1     37
38 21   1           1 1 1   1   1       1           2   2   1 1         1     1     2         1         1           1 1       38
39 18           1           1   1 1         1 1                 1             1   1 1 1         2       1       1   1 1 1     39
40 28         1   1   2       1     2     1 1         1       2   1 2         1 1       1 2   1   1 1   1       1     2 1     40
41 17                   1   1   1               1     1     1 1   1 1   1             1 2 1       1 1               1         41
42 13           1 1             1   1   1                 1     1                 1     1     1     1                       2 42
43 18   1   1   1   1   1                                 1           1     1       1 1     2   2       1   2       1         43
44 17     1 1               1     1                             2     1   2     1         1 1     1   1       1 1     1       44
45 11         1     1                   1     1                   1             1               1 1       2               1   45
46 21   1   1     1       2 1           1   1   2     3             1 1               1             1 1   1 1           1     46
47 12         1                             1         1   1                       1         1 1     1 1 1   1   1             47
48 18             1   1   1             1     1   1   1     1       1               1             1 1 1     2   1 1     1     48
49 16                     1 2 1       1           2                           1           2 1               1     1     2   1 49
50 21             1           1 1       1         3     1 1     1     2   1   1       1 1           1 1       1   1       1   50
51 11             1                     1                     1           1 1         1         2       1   1             1   51
52 15   1               1 1     2         1               1   1   1     1     1               1 1         1 1                 52
53 16 1         1       1         1 1   2                                 1   1 1 1     1     1                   1   1   1   53
54 21                   1 2   1         1   1                   2   1   1   2   1 1             3   1   1 2                   54
55 24     2           1   2     1 2 1   1     1 1         1 2   1 1 1   1                 1       2             1           1 55
56 12 1 1                           1 1           2 1         1         1       1                 1                       1   56
57 14     1                           2   1         1 1     2 1                               1   1   1               1 1     57
58 14 1 1   1               1 1   1   1             1   1       1             1         1         1                 1         58
59 16     1 1         1 1                       1     1         1     1           2         1         1   1     1     1     1 59
60 16             2       1   2     2               1 1     1         1   1     1 1                             1       1     60
61 13                               1   2 1   1         1 1     1     1         1                       1             1   1   61
62 16     1 1   1     2                           1     1 1   1     1     1   1   1                   1           1   1       62
63 5                   1                                                 1               1           1                     1 63
64 21     1             1     1     1 1     1   1     2           1           1       1 1 1 2 2           1   1   1           64
65 10           1         1                 1                 1                         1                 1   1 2   1         65
66 19     1           1       1                 1 1 1 1     1               2     1 1         1 1           1       1   1   2 66
67 13         1     1   1         1             2           1     1     1             1 1                           1     1   67
68 11           1                                   1           1             1   2             1     1         1         2   68
69 17   1   1 1 1       1   1       1                 2   1           2             1   1                   1 1             1 69
70 19 1   1     1   2 1       1         1                                 1   1 1             1   1 1     1             1 2 1 70
71 20 1 1   1     1         1   1                   2 1   1 1 1   1     1 1                 1     1 1   1             1       71
72 20       1   1             1       1 1     1   1   1         1 1   1               1 1 1 1           1   1 1   1     1     72
73 12     1 1 1 1 1     1               1                                   1 1 1                                     1   1   73
74 18         1   1                 1     1                   2       1                                   2 1 1 2 1 2 1 1     74
75 13             1         1 1                     1       1           1 1 1 1     1 1                       1             1 75
76 16     1         1         1   1 1         1                         1 1           2     1 1         1     1 1 1           76
77 21               1 1 1 1       1                           1 1 1           1   1     1 2 1   1 3             1 1     1     77
78 15 1           1         1                       1                   2         1             2   1 1 2             2       78
79 11       1           1         1                       1     1 1     1 1                           1   1                 1 79
80 14 1             1                 1 1     1 1           1         1           1 1   1                 1   1       1       80
81 9                 1 1 2     1 1             1 1                                                 1                         81
82 10       1       1   2 1       1   1   1                                                     1   1                         82
83 10     1       1 1             1       1 1                     1     1         1                       1                   83
84 11         1             1   1         1 1             1 1                 1               1 1           1                 84
85 22     1 1   1   1       1   2 1   1   1 1             1                   1   1 1       1   1 1               1 2   1     85
86 14             3                   1   1 1                       1       2     2               1               2           86
87 17 1                   1           1 1     2 1     1 1             1             1   1   1         1   1       1 1         87
88 12         2           1         1                     1                   1       4                       1         1     88
89 13 1   1   1 1         1     1         1         1   1                         1                             1 1         1 89
90 22 1             1         2 1         1 1 1 1   1   1           1 1     1   1   2         1 1             2           1   90
91 18 1       1     2 2     1     1         1                     1       1     1   1 2   1   1   1                           91
92 14   1       1   1                         1     1 1                         1       1   1 1     1 1   1           1       92
93 27     2   1 1 1 1 3             1   1 1 1 1 1   1     1 1         1 1 1   1                       1     1   1   1 1       93
94 18       1 1 1       1   2 1       1           2   1                   1 2           1       1                   1     1   94
95 21     1                           1   2       1     1       1 1 2   1             1   1 1 1   1   1 1 1   1       1       95
96 16 1                   1 1     1   1 1   1 1         1               1 1     1 1       1   1               1               96
97 15   1             2   1             1 1           1   1 1             1     1 1 1   1           1                         97
98 16     1         1     3       1               1   1 1 1   1     1 1                                   1       1 1         98
99 13     1               1     1 1       1           1           1                       2     1   1             1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng