BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/06/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng
00 14 1         1     1 1             1   1 1                               1               1 1 1       1   1     1           00
01 16       2       1   1     1             1         1       1     1   1         1         2       1 1       1               01
02 14         1 1 1 1             1         1 1                       1         1           1         1 2           1         02
03 10 1   1           1     1     1                             1     1                       1     1 1                       03
04 23     1 1 1     2       1 1     2 1 1                             1   1           1 3     1       1 1     1 1   1         04
05 14     1     1                               1   3 1     1         1         1             1             1 1     1         05
06 12         1         2   1   1           1         1                                   2 1 1 1                             06
07 13 1 1 1                   1               1     1                       1           2   1         1         2             07
08 12         1       1             1   1   1     1     1 1       1           1       1                                 1     08
09 10     1                     1                 1     1     1   1   1             1             1   1                       09
10 21             2 1 1                 1 2       1   1   2         1   1             1   1           1   1   1 1 1 1         10
11 25   1                           1   1   1   1 1         1     2 1   1 1 2 2       1 1 1 1     1   1   1           1   1   11
12 18                             1         1 1 2 1 1   1           1     1   1             2 1   1             1     2       12
13 10   1           1           1         1       1       1                   1   1                               1   1       13
14 18           1       1         1       1   1   1               1     1   1 1 1   1       1   2   1       1 1               14
15 10   1           1                                   1             1     1                             1   2         2     15
16 20         1 1       1       1     1   1   1                 1 1 1     1     1 1             1       2 1         1     1 1 16
17 13   2         1         1 1 1                       1       1   1               1                       2           1     17
18 20           1   1     1   1   1         1 1     1   1 1   1           1 1   1         2           1         1         1 1 18
19 15           1             1     2 1     1     1 2 1             1   1                   1       1                   1     19
20 11 1         1                   1   1         1                 1       1                     2                       1 1 20
21 18   1       1         1     1 1     1     2 1   1 1 1   2       1       1             1                         1         21
22 18           1 1   1     1                 1                 1         1       1 1     1     1 1   1 1     1     1 1 1     22
23 22                 1   1     2     1   1           2 1           1   1 2 1         1       1     1     1 1       1 2       23
24 20       2   1   1           1             1 2               2 2 1 1     1             1   1             1             2   24
25 20               1   1 1     2 1         1   1       1 1         1 1                         1 1     1       2     2     1 25
26 12 1         1 1                               1                   1 1 1         1           2   1 1                       26
27 14     1           1       1       1                       1           1 1 1       1                       1   1     1 1 1 27
28 13             1       1   1     1 1           1   1                               1   1   2                 1           1 28
29 15                 1           1           1           1 1         2         1     1             1             1   2 1   1 29
30 19           1   1         1   1             1 1 1   1         2         1         1 2 1         2   1           1         30
31 20                     1 1         1 2               1     1               1   1   1   1           2 1 1 1     1       3   31
32 15                                 2                             2   1         1           1   1 1               2 1 2   1 32
33 13       1     1         1   1         1                     1                         1           1   1     1 1 1 1       33
34 14       1       1     1 1   1                       1 1       1     1 1 1                             2       1           34
35 7         1   1           1       1     1     1         1                                                                 35
36 20 1   1   1         1 1   1             1   1 1         1     1           1 1   2               1         1   2 1         36
37 12     1 1         1     1                   1         1 1             1                             1           1   2     37
38 17         1                 1 1 1   1       1   1 1   2   1               1           1 1 1   1       1                   38
39 20   1 1   2   1                       1 1 1             1               1 1 1 1                 1 1   2 3                 39
40 23       1 2 1                 1 1   1 2       1 1   1       1     2 1 1       1   1       1             1           1   1 40
41 7     1             1                                     1     1       1               1           1                     41
42 10                                   1         1           1 1             1               1   1     1   1           1     42
43 11           1   2 1             1 1   1                   1           1               1                 1                 43
44 15     1         1                 1                     3   1             1           1   1     1           1   1   1 1   44
45 14   1         1         1 1                             1           1   2     1 1 1           1                       1 1 45
46 21 1                     1   2     1             1     1   2         1 1 1   1     1       1         1     2       1   1 1 46
47 16     1 1 1   2       1           1     1 1 1         2         1                           1               1 1           47
48 16           1             1 2   1     1                 2 1             1 1       1                 1       2           1 48
49 21   1   2             1       1           1 1       1 1   1 1   1 2             1       1       1       1 1 1 1           49
50 9   2           1   1   1                       1                     1                           1                 1     50
51 11     1 1     1       1         1                           1               1     1               1           1   1       51
52 20 1           1   1 1 1   1   1     1             1     1 2   1         1       1   1   1     1       1 1                 52
53 17   1   1     2     1                     1           1   1       1       1     1   1       2     1     2                 53
54 20     1   1         1 1           1   1     2     1 1     1         1     1 1       1                       1 1   1 1 1   54
55 14     1       1     1   1                       1       1         1 1         1             1         2   1       1       55
56 14 2             1     1           1     1               1             1       2       1         1       1             1   56
57 11               1                                                         1         2       1   1         1 1   2 1       57
58 9 1 1 1               1                 1                       2             1           1                               58
59 12         1                 1 1 1     1   1     1       1                       1               1                   1 1   59
60 17 1               1   1         1   1   1       1             2             1           1   1 1     2         1       1   60
61 16 1 1     1                 1               1     1         1       1 1       1           1 2                 1       2   61
62 20                 1 1     1             1     1   2   1         1 1         1   2 1 1       1           1       1   2     62
63 14 1 1         1                     1         1 1                 1     1                   1                 1   1   1 2 63
64 24         2               1 1 1 1 1       1   1   1   1       1 3 1 1 1                 1   2 1   1 1                     64
65 14     1         1     1       1 2   1               1 1   1   1             1                     1             1         65
66 22     1     1 1 1 1     1   1 1                 1           1       1       2       1 1           1 1   2   1 1   1       66
67 25                   1 1 4       1   1 1     1     1   1     1       1     1 2           1     2   1 1     1       1     1 67
68 16 1 2 1 1                                   1 1   1 1             1           1       1     1 1           1       1       68
69 17   1   1   1                             1 1       1           1 1   1         1 1     2     1       1   1             1 69
70 16   1   1           1       1 1             1       1   1         1       1 1   2                         1 1         1   70
71 16     1         1         1             1         1         1 1 1         1       1                   2   2   1         1 71
72 20 2             1     1   1         1 1   2   1         1   2 3                     3                                 1   72
73 23 1     1 1 1 1   1     1 1         1   1         1 1 2     1 1   1 1       1                     1       1             2 73
74 17           1           2     1   1   1         1         1             2     1         1     1     1 1   1             1 74
75 13                   1   1 1     1     1             1   1                     2   1             1             1     1     75
76 17           1   1 1             1 1 1         1           2 1 1               1           1           1   1     1 1       76
77 21 1 1         1         1   1 1               1     1       1     1       1 2               1 1 2         1   1         2 77
78 18 2 2     1       1 1         1       1         1     1             1 1                             1 1 2 1               78
79 18                 1   1                       1     1   1     1                 2 2           1 1   1 2             2 1   79
80 20     1 1     1 1   1   1   1     2 1   1 1     1 1 1             1     1                         1           1         1 80
81 14       1 1       2                           1                                 2 1     1     1       2     1           1 81
82 20   2             1       1   1 1     1     1             1 1       2     1     1   1     1 1 1 2                         82
83 12         1   2       1     1       1 1                   1 1             1               1                     1         83
84 25   1   1     1 1   2     1   1       1           1   2 1           2 2 1     1     2 1             1   1       1         84
85 18 1                               1     3 1 1   1   2 1   1   1               2               1                       1 1 85
86 12 2                                 1       1 1   1                   1       1           1                   2   1       86
87 17         2         1     1           2                     1       1           1 1   2 1     1   1           1     1     87
88 23       1 1   1     1     1 1 1     3                             1 1     2 2 1             1   1 1 1 1     1             88
89 19     1     2     1   1 1     2 1                                     1         2     1 1       1   2   1       1         89
90 16     2         1 1     1       1 1         1   1               1   1                     2   1             2             90
91 20       1 1           1   1             1 1 1     2 1     1 1 1           1           1     1   1               1   1   1 91
92 18           1     2             1   1                 1   1           1 1       1 1 5             1                   1   92
93 13       1                       1 2 1   1     1               1               1   1                     1 1   1           93
94 13                   2 1                                 1   1                   1         1   1 1           1     1 1 1   94
95 11     1         1             1         1               1       1         1 1 1   1   1                                   95
96 11 1   1 1               1                               1                           1   1 1 1               1     1       96
97 21 1     1 1 1     2   1         1 1   1   3     2 2                                                   1     1       1 1   97
98 17   1       2         1   1           1   1 1                               1     1     2 1                 1 1 2         98
99 17 1   1 1           1 1   1                     1         1 1         1     1 1       2                         1 1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng