BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/09/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
Ngày
/
Tháng
00 17         1     2 1     1   1   1                     1         1           1     2       1     1       2 1               00
01 16           1 1   1 1         1     1     1                   1           1 1 1           1       2         1   1         01
02 21       1           1                       1       1                 1 1       1 2 3   1     2             1 1   1 3     02
03 10           1     1 1                       1                               1             1       1   1     1     1       03
04 18       1         1       1 1         1   1 1                         1         1   1   1   2   1 1       1     1 1       04
05 16   3     1           1                 1 1   1                     2           1     1     1               1   1   1     05
06 17     1 1           1     1                   1 1     1     1   1 1       2     1   1         1 1                     1   06
07 15   1     1 1           1               1         1   2                         1     1       1       1 1       1       1 07
08 14 1   1       1             1 1 2   1   1 1   1                               1 2                                         08
09 14           1     1           1   1               1 1   1 1 1 1 1                   1 1                           1       09
10 14         1     1   1 1     2               1 2             1         1   1               1                         1     10
11 24 2   1 1                       1 1 1         1 3       1   1       1 1 1 2     1 1   1 1     1                       1   11
12 17           1 1 1 1       1           1 1   1   1               1   1       2     1                           1   2       12
13 17           1 1               1 2 1     1         1             1 1           1                           1 1 2 2         13
14 15 1                 1     1 1                                         1     2     1           2       1       1   1   2   14
15 18   2                 1                   1 1         1                     1           1         1   1     1 1   1 2 1 2 15
16 7       1                           1             1                       1               1           1           1       16
17 14 1             1 1 1     1           1                       2       1       1             1           2   1             17
18 16       1   1 1 1 2                     1             1             1 2   1   1         1               1               1 18
19 25         2   1 3 1   1 1         2 1   1 1 1     1 1                       1 1       1   1               1   2       1   19
20 14               1                                       1   2 1                   1       1     1   1   3       1   1     20
21 12 1                         1                 1 1     1                             1   1               1     1     1 1 1 21
22 10   1                               1     1       1               2                   1   1     1                   1     22
23 10     1         1       1     1                           1 1 1                 1               1   1                     23
24 18             1 1                     1           4     1   1 1   1   1             1   1       1     1   1       1       24
25 12           1 1           1       1       1       1   1   1 1                                           1         1 1     25
26 14 1                         1   1     1                   1     1                 1 1           1 1 1     1         1 1   26
27 23   2   1                     1       1   1 1     1 1 1         1 1 2 1     1 1 1           2   1                     1 1 27
28 16       1     1   1                 3       1         1           1     1 1 1                       1 1   1             1 28
29 16 1           1       1             1   1               1 1             1             1 1   1         1   1 1 1         1 29
30 22 1 1       1 1 1     2 3 1   1 1                       1     1     1     1                 2     1 1                 1   30
31 18           2   1           1         1       1     2         1   1     1     1       1     1   1       1       1   1     31
32 14                 1   1 2     2                           1         1   1   1                 1     1         1 1         32
33 8                                             1     1   1                                   1       1 1 1           1     33
34 18 2 2 1   1     1         1   1                     1     1       1       1           1     1 1   1     1                 34
35 16     1                       1         1 1     1       1   1       1     1         1 1       1     1     1             2 35
36 19         1   1   1 1           1         1 1   1     1           1     1   1     1 1   1 1       1 1                   1 36
37 12 1     1                 1               1   1         1   1             1     1         1   1                       1   37
38 13                           1     1 1   1       1   1 1       2         1     1                           1           1   38
39 15         1     1   1   1 1       1             1   1               1             1   1             1 1         1     1   39
40 15       2                 1           1   1 1       1   1       1 1         1       1     1                   1   1       40
41 21     1           1   1             1 1 1 1   1     2         1             1 1     1 1 1 1           2       1       1   41
42 15 1     1 1 1 1   1     1 2       1           1 1                                         1   1                 1         42
43 18 1   1 1 1 1       1   2           1               1     1 1                     2         1         1     1           1 43
44 8 1                 1           1                                       1   1   1           1       1                     44
45 25     1 2     1     1             1     2 1     1       1 3   1 2     1 2               1 1                   1 2         45
46 13                             2             1     1               1   1     1       1     1     1 1       2               46
47 18                   2   1 1     1 2 1         1                   1 1   1   1                 1           1   1   1   1   47
48 10     1                 1     1                     1     1           1         1             1               1     1     48
49 10         1         1 1     1   1   1                     1         1           1                   1                     49
50 18         1               1 1   1     2 1   1           1               1             1         1 1           1   1 1   2 50
51 20                   1 1         1 1     1     2     1               1 1                     1 2 2 1 1 1     1 1           51
52 8     1 1           1       2           1               1                                                 1               52
53 14                     1         1 1           1     1                                     1 1   1 1 1         1 1 1     1 53
54 10                                 1               1             2 2 1         1     1                                   1 54
55 21             1             1         1         2 1 1   1   1     1           1           1     1   2 2   2     1       1 55
56 12         2 1     1                       1     1     1     1 1             1                               2             56
57 16                 1       1   1     1                   1             1     1 1 1 1 1   1 1       1     1         1       57
58 15         1           1           1   1 1       1               1 1 1 1 1                     1           1 1         1   58
59 20 2         1       1   1   1                             1     2         1   1   2             1 1 2             1 1   1 59
60 16   1           1     1     1       1           1 1     1   1     1 1 2       1             1 1                           60
61 13   1     1   1               1 1   1         1               2                         2           1           1         61
62 11     1       1           1         1 2                     1 1           1         1                               1     62
63 24     1   1     1       1         1     1       1 1         2 1         1 1         1 1 1             2 1 1 1       2   1 63
64 9                           1 1                     1   1     1             1         1       1             1             64
65 20 1             1 1 2   1 1     1     1   2 1 1                 2     1         1               1         1             1 65
66 20 1             1     1   1         1         1 1     1 1               2 1       1           1   1         1 1 1     1 1 66
67 19     1   1   1     1 1     1       1     1 1         1     2                   1       1 1 1   1     1   1               67
68 17 1         1   1                   1 1   2           1       1         1     1   2         1 1             1           1 68
69 20 1     1   3     2                       1 1         1   1           1   1         1   1   1     1       1 1   1         69
70 23               1 1       1       1       1   1 1   1   1         2 1 1 2 1   1       1 2     1                   1 1     70
71 17     1     1     1 1   1   1         1     1         1     1                 2       1     1     1       1           1   71
72 14   1   1 1   2               1                       2   1               1         1                       1           2 72
73 17     1   1 2                   1 1 1                   1 1                       2 1 1         1             1   2       73
74 24   4 1 2       1   1       1               1     2       2   1         1   1   1 1             1   1       1 1           74
75 17   1 1               1 1           1     1 1   1   1                     1     1   1             1     1   1   1     1   75
76 12                     1     1 1     1     1   1                 1       1       1           1       1     1               76
77 9     1   1   1       1           1     1       1   1                                                   1                 77
78 18       1         1 1 2   1           1               1     1 1   1 2       1         1 1                   1     1       78
79 13   1                 2     1           1             1         2           1                           1 1   1         1 79
80 17           1     1               1           1 1 2     1     1 1       1     1       1               1   1     1     1   80
81 17 1         1     1       1           1 1   1     1         1         1                       1 1           1   1 2 1     81
82 21 1             1       2 2 1           1                 1             1     1   1               1 1 1 1         2   2 1 82
83 27   1 1   1   3     2         1 3           2 1   1                 1     1     1     1   1   1 1           1 1 2         83
84 26 1           1         1   3 3 1 1   1   1           1   1   3 1 1         1     1                     1 1   1       1   84
85 17         1     1               1 1               1   1   1         1   1 1                       1   2     1 1     1 1   85
86 25       1   1                       1 1     1   1 1 1   1 1     1   1 1         3 1 1     2 2           1           1   1 86
87 12     1                                 1       1   1       1   1 1           1   1   1         2                         87
88 13                         1           1     1     1 1     2       1                         1     2                   2   88
89 12       1           1 1               1       1                   1 1 1             1 1           1           1           89
90 18 1     1         1   1       1                     1 1         1   2     1   1       1 1     1   1 1               1     90
91 17         2   1 1             1               1                   1   1 1   1       1     2     1 1               2       91
92 14     2 1                 1       1     1 1 2           1 1               1                           1 1                 92
93 19   1       1           1           1       1       1   1             1       2 1 1     1 1 1   1       1   1   1         93
94 16   2 1       1       1 1         1   1         1     2 1                   1           1 1             1                 94
95 13     1 1                 1       1   2       1                 1             1     1 1       1   1                       95
96 19       1 1     1               1 1     1         1     1   1     1 1   1       1     1             1   1       2     1   96
97 16 1   2                 2                     1 1       1   1             2         1 1 1           1 1                   97
98 18   1                         1 3                         1 1 1                         1 1 1 1     2 1   1 1       1     98
99 18 1 1       1     1   1       1         2                       1     1       1 1       2             1 1       1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
Ngày
/
Tháng