BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/10/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16   1   1       1             1       1                   1   1           1     1         2         2 1       1 1         00
01 14       1     1         1           1     1   1   2     1 1                                           1   1         1 1   01
02 15 1       1         1               1 1   3   1           1               1 1             1   1   1                       02
03 20     1 1       1           1           2       1     1     1   1 1         1   4   1                               1   2 03
04 15         1       1 1     1                   1     1               1   1         1 1         1         1   1 1   1       04
05 17         1   1                         1 1 1 2 1   1   1         1 1     1       1   1             1                 1   05
06 13               1   1             1                 1 1       1       1       1     2     1                       1     1 06
07 13                       1   1       1   2     1         1           1                           1 1   1           1 1     07
08 14       1   1               1     1       1   1   1   1       1                             1   1 1   1         1         08
09 17     1   1         1     1     1 1             1         2     1           1 1       1         1             1     2     09
10 10                         1                   1     1 1   1 1                 1 1 1                 1                     10
11 15 1           1     1         1     1     1 1           2   1         1                                             2   2 11
12 19       1         1       1       2   1       1             1 1     3 1         1     2       1           1             1 12
13 10                   1                   1   1                             1       1 1     1   1       1                 1 13
14 15       1       1 1     1   1 1   1             1                 1       1   1           1       2           1           14
15 11                         1 2 2       1                 2 1       1   1                                                   15
16 16     1         1   1     1 1     1   1   1               1           1 1   1   1 1   1                     1             16
17 15 1       1     1         1           1                           1   1 3     1                     1   1   1     1       17
18 15       2     1                             2 1                 2   1               1   2 1               1         1     18
19 15     1               1 1                             1     1           1     1         1   1         1 1     1 2       1 19
20 22         1 1                 1   1   1     1   1   1         1 1 1 1   1           1         1   2 1       1       1 2   20
21 18 1       1 1 1       1     1   1               1   1 1           1         2 1   1   1                   1     1         21
22 15   1       1     1   1                 1       1   1 1                   1   1           2           1 1           1     22
23 18   1                             1 2 1 1 1         1             1   1 1 1         1                   1 1 1       1   1 23
24 23   2 1   1     1 1   1         1       1 1             1 1     1 1   1       1   1   1 1     2 1 1                       24
25 21 1                 1   1 1           1   1       1 1   1     1       1     1         1     2 2 1     1 1     1           25
26 14 1         1 1   1       1               1 1                   1 1     1     2     1 1                                   26
27 23       1   1           2     2   1   1 1   1       1     1   1       1   1   1       1   1 1 1   1 1                 1   27
28 15       1 1             1   1                           1   1     1     1 1             1     2         1   1         1   28
29 20     1   1   1 1 1   1     1   1 1 2 1     1         1   1 1                       1   1         1   1                   29
30 18         1 1     2           1         1         1 1 1   1               1       1           1 1     1           1   1 1 30
31 12       1     1     1     1             1   1                           1     1         1               1 1 1             31
32 12           1               1                             1 1 1   1   1           1         1   2               1         32
33 13 1         1               1 1 1   1     1       1   1         1                                 1         1         1   33
34 15   1 2   1 1                   1                 1     1     1         1               1       1         1 1           1 34
35 20   1 1     1 1 1 1     1       1     1 1 1       1                         1 1   1           1       1           2     1 35
36 19 2 1   1                     1 1   1   1 1           1           1 1 1       1   2     1 1   1                           36
37 13   1         1                   1             3             2 1   1           1                   1         1           37
38 15 1           1                   1           1 1               1       1 1 1                   1     1   1     1 1     1 38
39 12           1           1       1 1                   1     1                         1             2     1 2             39
40 17 1       1       1 1 1                   1     1 1                             1     1     1           2   2         1 1 40
41 15                 1   1           1         1         1 1           2         1 1     1       1   1         1     1       41
42 10         1         1                       1         1     1         1           1                   1       1   1       42
43 13   1           1               2 1         1 1               1       1             1 1         1                     1   43
44 17 2 1 1             1   1                         2             2                         1         1 1 1   1 1       1   44
45 13     1       1             1                       1     1             1     1                   1     2       1   1 1   45
46 14         1         1 1       1   1 1             1   1     1                         1   1           2             1     46
47 14     1         2                               1     2   1       1   2       1                           1         1   1 47
48 17   1 1 1   1 1                                         1   1 1 1   1   1 1 1 1   1                       1   1           48
49 14                 1         1           1           1 1 3           1       1           1       1 2                       49
50 16 1     1   1 1     1 3                                       1                 1         1       1           3 1         50
51 10                     1 1 1                                           1 1 1     1                       1       1       1 51
52 14                   2 1 1     1 1                       1                   1         1     1 1             1     1   1   52
53 20 1       1 1             1 1               2     2     1           1     1     1       1       1               3   1 1   53
54 16   1         1 1       1         1 3 1               1   1                         1 1         1             1 1         54
55 10 1                                               1 1             1         1   1 1 1         2                           55
56 18             1   2   1   1           1   1     1 2 1       1 1 1 1                                         1 2           56
57 20 1     2       1         1 1 1   1 1 1                 1     2         1   2   1 1   1                           1       57
58 16     1 1           1           1   1                                 1         1 1               1 2       2 1   1   1   58
59 14 1       1             2       1 1     2   1   1                           1                   1   1           1         59
60 17         1       1               2         1   1 1 1                   1     1     1   1 2       1         1         1   60
61 14   1                   1 1                         1   1   1       1               1 2               1 1       2         61
62 20 1 1                 1         2           1   1         2 1                           2       2 2     1 1       1     1 62
63 22     1       1   1         1                               1     1 2     2       1   1   1 2 2 1   2     1         1     63
64 20     1     1   2   1         1     2                             2 2   1   1           1   1       1 1     1           1 64
65 14               1             1                   1         1 1         1         1 1                 1       1 1   3     65
66 14           1     1 1   1   1                             1       1           1             3     1       1       1       66
67 20 1     1         1   1 1               1       1     1 1 1     1 1 2         1                   1 1     1       1   1   67
68 26       1     2                 1 1 2 1   1   1     1       1 2       1 1 1 1           1 1       1 1           1 1   1 1 68
69 15     1   1   1     1         1               1         1     1     2               1   1 1             1   1             69
70 24   1 1     2         1   1     1             2   1   1       1 1 1   1 1   2 1 1     1                           1 1   1 70
71 10   1               2                 1                               1         1               1     1 1               1 71
72 19         1 1                 1 1 1       1   1     1   2                                 1 1 1       1   1   1 1 1 1     72
73 12                       1 1             1 1                 1 1   1   1                     1 1         1 1               73
74 19       1 1   1 1     1 1 2                   1 1   1       1   1   1 1     1     1 1                                   1 74
75 18 3   1         1 1 1   2     1             1   1       1             1           1     1                   1   1         75
76 15                   1 1   1       1 1 1 1         1                         1               1 1 1     1   1   1           76
77 14 1 1         1   1     1     1     1       1                       1         1     1   2                             1   77
78 28   1 1     1     1 1       1       2         1 1   1 2 1 1             1       1   1 1   1 1       1 1 1 1   1 1   1     78
79 15 1     1                             1       1     1       1   2         2                 1 1         1       1   1     79
80 17 1   1 1       1           1   2         1         1     1     1 1                   1               1   2         1     80
81 18   2   1 1 1           1 3   1 1     1     1                                 1       1         1           1         1   81
82 19     1       1   1     1                 1             1       1     1 1 1 1     1 1                 1 3         1   1   82
83 18   1     2     1                     1   1 2 1   1           1         1 1 2       1       1                           1 83
84 19     1     2                   1 1   1 1       1   1           1                 1     1       1   1           3 1 1     84
85 16               1           1   1     1     1       1 1                   1     1     1 1 1 1   1   1                 1   85
86 15     2   1                 1 1 1         1 1 2 1 1             1       1                       1                         86
87 14 1 1   1 1                               1     1 1         1 1       1             1                     2   1           87
88 19               1 1   1   1 1   1       2   2 1   1 1       2               1         1     1                           1 88
89 14             2 1                     1 1                   1 1   1             1         1               2 1 1           89
90 9                     1             1                                       1   1 1         2           1             1   90
91 11   1             1 1 1                                         1       1 1                         1     1       1     1 91
92 24   1 1   1       1 1 1 1           1 1 1 2   2 2               2                   1       1   1 1   1 1                 92
93 23   1       1 1 1     1     1     1             1 1   1   2                       1     2   1       1       1 1   1   1 2 93
94 13       1         1           1 1             1                   1             2   1     1             1 1       1       94
95 14       2       1         1   1                       1                   1         1   1 1       1 1         2           95
96 15   1                     1 1                             1 1             1   2 1 1 1         2       1             1     96
97 19     1     1 1             1         1               1   1 1 1 1 1       2             2                       1 2 1     97
98 18           1         1   1 1 2       1 1         1 1                 1           1               1 1       1 1       2   98
99 18               1     2       1     1   1                 1         1           1         2 1   2 1 1             1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng