BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/05/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
Ngày
/
Tháng
00 22       3               2   1     1       1   1   2 1   1     1   1           1 1     1   1       1     1   1             00
01 15   1     1 1     1         1     1                     1 1               1 1   1 1 1                 1       1           01
02 16       1           1     1 1     1   2               2         1     1           1       1         2               1     02
03 17     2                         1 1         1               1     1   1   1     1     2   1 1     1   1               1   03
04 13         1   1   1                           1                                 1   1   1   1 1   1     1     1         1 04
05 12               2           1   1     1                     1         1     1           1         1       2               05
06 17                   1       1       1         1   1 1   1 2 1     1 2   1                               1 1       1       06
07 13           1 1             1 2                             1               2       2       1       1             1       07
08 16     1 1   1             1   1 1       1     1       3       1           1                 1           1             1   08
09 14             2                 1     1   1                         1 1                   1 1 1     1           1   2     09
10 14     2                         1 1         1     1           1       1               1 1     2         1 1               10
11 16   1 1             1                         1 1 1       1       2 1 1       1     1   1   1             1               11
12 19                   1   1     1 1             1     2   1     1                     1 1     1       1 2 1 2             1 12
13 16 1   1         1       2 1                 1       1     1                     2   1             1 1       1           1 13
14 16             1           1       1     1       1       1               1   1 1 2       1           1       3             14
15 14       1     1     1           2                                   1 1 1       1 1             1     1     1 1           15
16 23     1   1 1         1             1     1 1 2 1       1       1       1   1     1           1 1   2 1         1     1 1 16
17 17         1 1 1     1         1                                   2 1       1 1 2 1       1     1                 1     1 17
18 14 1                   1 1   1     2               1   1 1                         1 1                 1             1   1 18
19 20   2   1   1 1       1               1       2           1 1 1             2           1   1 1   1 1             1       19
20 12 1   1                     1                       1   1     1                       1 1 1           1     1           1 20
21 21       1   1   2     1         1       1 1 1         1     1         1     1 1       1 1     1   1       1   1   1       21
22 12                               1             1   1     1 1       1       1           1         1     1 1             1   22
23 17                             2         1                   1             1   2     2   1 1   1 1   1           1       2 23
24 18 1 1                   1                   1   1 1         2 1 1         2           1                 1     3   1       24
25 12   1 1                               1 1     1                     1   1         1                       1 1   1     1   25
26 15 1                     1               1 1   1 1             1   1   1               1         2   1       2             26
27 18 1         1 1   1   1             1 1 1     2 1         1     1   1             1   1 1                   1             27
28 14 1                   2 2                         1 2         1         1             1       1                     1 1   28
29 16               1   1                               1       1       2 1     1 1         1 1   1         1       1   1   1 29
30 16           2     1     1 1 1     1     1             1     1     1   1       1   1     1               1                 30
31 16   1 1             1 1   2       1         1               1 2         1 1   1                     1     1               31
32 20 1     2             3     1             1     1   1           1         1       1       2     1 1             2       1 32
33 14   1           1 1 1           1                                                 1 1         1     1 2   1   1 1         33
34 15             1   2                 1           1                         1       1 2     1       1       1   1     1 1   34
35 14                                     1     1 1   1 1       1       1   1     1       2 2   1                             35
36 20     1             1   1     1 1   1     2 2   1 1                         2   1               1       1 1       1     1 36
37 13 1 1   1         1   1   1                 1 1     1     1             1             1                                 1 37
38 20             1         1 1 2       1   1     1           2   1 1   1   1     1           2 1           1     1           38
39 20 1   2         1       1 1                     1           1           1 1 1 1     1         1 1 1     1         2     1 39
40 16   1     1 1 1 1                 1 1     1 2             1                       2             1                 1     1 40
41 21         1     1     1 2 2       1 1     1         1           1 2       1   1     1 1             1                 1 1 41
42 25     1         2       1   1           2   1 1 2 2               1 1   1 1             1     1     1     1     1   1 1 1 42
43 19   1   1     1 1     1       2 1 1   1     1         1         1         1           1   1       1 1 1                   43
44 20   1     1 1           1   1   1 1       1           1             1             2   1       1       1 1 1   1   1 1     44
45 15   1     1       1               1       1     1           1   1 2                             1             2 1       1 45
46 11   1                                 1 1       1         1           1     1 1             1     1             1         46
47 14     1     1                   1               1       1             1       2                         2   1         3   47
48 18 1   1                       2           1             2         2   1 1   1 1 1     1                             1 2   48
49 20   1   1       1       2 1     1   1 1           2                             1         1 1         1 1 1 2       1     49
50 18 1           1 1   1             1   1                   1   1 1   1           1   1           1       1     2 1   1     50
51 16     1 1   1       1     1   1       1       1                       1 2 1               2               1           1   51
52 19         1       1 1 1 1     1         1             1 1   1             3     2                 2         1   1         52
53 21     1       1       1 1   2 2     1             1           1       1 1 1 2     1     1     1                 1     1   53
54 15   2     1   1 1     1 1     1         1       1                                             2   1   1           1       54
55 15     1                             1     1     2   1       1   1 1 1                   1         1   1     1       1     55
56 21 1   1 1         1 3 1     1 1       2               1     1     1                   1       1   1     1         1 1     56
57 17           1 1   2 1             1                   1       1 1   1           1         1 1 1                 1 2       57
58 20           1             1 1       1         1 1       2           1             1 1           1 1 2 1 1 1 1       1     58
59 18 1           1           1         1 2 1       1   1                         1   1               1   1     3 2           59
60 20                                   1   1   2 1 1 1   1     1 1   1         1 1           1 3   2         1               60
61 17           1 1             1             1     1 2 2 1                 1 2       1         1     1                 1     61
62 20   1     1       1   1     1             3   2     1     1 1 1         1   1             1   1                     1 1   62
63 15     1   1   1     1     1                               1           1 1 1       1 1       1     1     1 1               63
64 15   1     2     1             1     1 1 1   1               1 1 1                               1       1               1 64
65 16             1                   1     1   1       1 1 1 1     1           1               1           1 1     1   2     65
66 12         1 1   1   1               1                 1       1     1                       1 1       1     1             66
67 19 1 1   1 1 1     1   1       1       1 2   1     1 1         1               1             1                     1   1   67
68 15                               3       1   1 1   1       1     1 1                 1           1   1     1           1   68
69 12       1                           1                 1                   1       1   2       1 1   1   1       1         69
70 24               1 1   1   1   1   1     1             2   1 1 1 2   2 1               1   2           1           1 1   1 70
71 17 1                 1       1     1 1   1 2             1                 1                     2   1   1 1     2         71
72 15 1   1   1 1         2 1                       1                             1       1 1         1     1   1       1     72
73 11         1                         1                 1         2   1 1                             1 2           1       73
74 15 1     1 1       1             1   1         1         1       2     1           1 1               1                   1 74
75 15   1           1               1 1 1                             1   1     1   1 1 1   1             1             1   1 75
76 17 1 1     1     1       1     1   1                 2     1             1           2                       1 1 1   1     76
77 16 1     1       1 2                               2   1                   1     1     1 2     1                   2       77
78 9                   1     1         1   1       1         1                   1           1                     1         78
79 13   1             2     1 1   1       2                         1     1 1                 1                 1             79
80 17 1       1               1 2       1               1   2                       1 1 1 1 1         1   1       1           80
81 18 1 1   1             1         1 1       1           1             1 2           1     1 1                 1   1     2   81
82 10           2 1       1   2                                 1           1                     1               1           82
83 13 1               2                     1 1       1       2         1 1                 1                     1       1   83
84 23       2     1           1       1 1 3   2 1           1 1     1               1         1     1 1           1 3         84
85 10 1       1                   1                               2                 1               1           1       1   1 85
86 19     1 1           2                       1         1   1     1   1 2       1   1   1               1 1   1         1 1 86
87 18 1     1 2         2       2               1   1 1               1           1                   1   1           2   1   87
88 16   1 1           1                 1   1             1 1 1         1   2       1       1 1                   2           88
89 16 1     1   1       1                               1   2 1       1         1               1   1         1     1     1 1 89
90 17           2 1 1     1         1 1 1               2       1   1 1             1                   1         1   1       90
91 18 1 1 1 1   1       1           1     2                 1   2               1 1     1   1                 1         1     91
92 9             1           1       1       1     1                       1           1       1                         1   92
93 16             1 1       1   1   1         1         1 1       1 1             1                     1     2   1     1     93
94 7         1               1             1       1       1                   1                                           1 94
95 16     1   1 1     1         1               1                   1 1     1       1             1   1               1 1 1 1 95
96 19       1 1     1             2 1     1           1           2         1                   1 1 2 1   1       1   1       96
97 17             1 2 1             1 1 1     1   1   1               1       2 2                 1                   1       97
98 9   1                                       1         1 1   1       1                       1   1   1                     98
99 13                 1   1   1   1             1                 1                 1   1   1   2                   1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
Ngày
/
Tháng