BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/01/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
Ngày
/
Tháng
00 10                           1   1   1               1 1               1               1 1   1               1             00
01 23   1     1     1                       1 1     1 2 1         1 1           1 1   1 3 1   1         1   1     1 1         01
02 17   1       1     1           1         1     1       1 1 1 1 2               1 3                   1                     02
03 12                   1       1 2             1               1 1   1                                         1 2         1 03
04 14                   1         2           2   1   1       1   1               1     1         1     1   1                 04
05 13       1       1           1 2             1   1 1 1             2             1                             1           05
06 21   1     1 1       1   1         1   1 1       1                 1           2 1             1   1   2           2 1   1 06
07 23   1             1 2   1   1         2 1       1 1 1     1   1                       1         1   1   1         3 1 1   07
08 20     1               2 1 1 1 1     1         2 1     1         1   1         1           1           1 1 1           1   08
09 10 1   1   1             1             1   1                         1                   1     1   1                       09
10 16           1   1               1 1       1 1       2   1         1 2   1   1         1                             1     10
11 19 1   1 2         1 1 1         1     1   1     1 1 1                 1   1               1           1         1     1   11
12 21             2   2     2         1 1     1 1 1               2 1 1     1     1     1     1 1                   1         12
13 21   1 1         1             1 1                         1 1   1       1   1 1   1       1         1   2     1       2 2 13
14 13                   1     1 1     1       1   1                         1 2   1   1                             1     1   14
15 10                   1 1 1             1         1             1         1             1   1               1               15
16 14       1                       1 2               1         1                     1     2     2     1           1 1       16
17 9 1 1             1                           1 1           1                     1             1                   1     17
18 15         2   1   1         1             1     1     2   1 1             1           1                   1 1             18
19 20   1 2       1                       3   1     1     1 1                   1           1   1       2       1   1 1 1     19
20 19     1     1 1 1   1 1   1           2         1 1     1                             1               1   1 1   2   1     20
21 19 1     3       1       1           1               1       1         1         1       1 1   2 1 1     1 1               21
22 13             1 1         1                     1   1                     1 1         1 1 1                   1   2       22
23 15       1                     1 1 2     1           1             1         1       2   1 1               1       1       23
24 18     1 2       1     1 1                                 1   1 1 1       1     1   1 1 1                         1   1 1 24
25 14   1                             1               1                     1 2   1             1   1 1     1     1   2       25
26 23               1 1                               1   1   1 2 1 2 1   2         1 1             2         1       2   3   26
27 16               1           2     1               1 1         1       1       2     2     1     1         1             1 27
28 16       1   1     1 1           1           1     1       1       1     1         1       1   2 2                         28
29 17 1           1       1             1     1 1 2 1             1 2     1         1           1 1       1                   29
30 13 1       1             1 1 1   1       1                 2                 1                   1 1             1         30
31 12 1         1 1       1   1               1                                               1         1 1       1     1 1   31
32 15     1       1           1   1                       1                   1   1   1     1           1     2     2   1     32
33 13     1         3               1       1   1             1 1   1     1 1               1                                 33
34 11       2                         1       1           1 1                 1                     1         1   1 1         34
35 17   1     1       1   1 1         1   1             1         2       1   1         1             1 1         1     1     35
36 16 1     1                   1       1   1   1       1             1           1         1 2   1                     1 1 1 36
37 20     1 1 2   1     2   1               2             1             2     1               1       1   2       1         1 37
38 18           1 1       1   1       1     1 1               1       1   1     1         1   1   1   1     1     2           38
39 14     1 2                               1     1         1                   1       1       2       1 1               1 1 39
40 16   1           1     1                         1                       2   1   2   1       1 1 1 1               1     1 40
41 15     1                   1               1 1         1                   1 1 1               1 1   1   1           1   2 41
42 21 1       1 1       1 1         1             1     1     1     1                     1     1     3           1 1 1 2   1 42
43 16 1 1               1             1 1   1                 1 1       1             1             1 1         1   1   1   1 43
44 18     1     1 1   1 1 1 1         1               1           1 1   1 1               1 1   1         2                   44
45 8         1                   1   1           1 2                               1                             1           45
46 14       1 1 1       1 1           1         1                     1             1             1       1         1 1 1     46
47 22   1       2               3     1 1 1               1 2         1 1               1 1   1                 1 1 1     2   47
48 19 1 1 1   1       1       1               1   1                   1         1     1 1   1   1             1 1 2     1     48
49 25 2       1 1       1     1   1 1   1 1                 2 1       1   2 2   1     2     1   1                   1 1       49
50 17     1 1 1   1           1             1                       2 1 1 1               1     1               1         1 2 50
51 19 1   1 1 1     1   1   1     1             1     1   1   1   1               1   1             1   1   1   1             51
52 6                             1 1                 1           1                                             1 1           52
53 8                     1               1     1               1   1           1 1       1                                   53
54 20   1           1               2   1 1       1 1   1   3   1               1         1 1   1           2   1             54
55 10 1 1     1                         1             2   1                     1                       1                   1 55
56 13                   1         1     1     1 1                                 1             1 2 2       1             1   56
57 14 1                 1 1                         1           1       1                 1   1     1     1 1 1       1 1     57
58 24 1 1             1   1 1 2 1 1         1 1 1         1 1 1 1         1 1     1 1   1                             1 1 1   58
59 17     1   1         1 1           1 1                   1 3     1 1         1         1   1               1       1       59
60 18             1       1   1             1       1 2           1   1   1   1 1     3 1   1           1                     60
61 16   1                     1 1         1         1         1                 1     1   1       1 1 1 1     3               61
62 16 1     1     1 1           1       1               1       1         2             1   1               2 1 1             62
63 14   1 1                                 1   1     1   1 1   1   1   1       1               1               1     1       63
64 18         1 1 1   1 1     1   1     2       2 1       1               1                 1   1   1   1                     64
65 10   1 1           1   1                             1                                                 1       2         2 65
66 10                                   1         1   1   2                   1             1   1   1             1           66
67 10                 1 1           1     1     1 1             1           1                   1     1                       67
68 14           1                               1   1                       1   1 1     1         2       2     2         1   68
69 13                 1   2         1 1       1                   1 1       1           1       1             1     1         69
70 16 1         1 1 1 1         1     1 1 1     1                   2   1   1       1                   1                     70
71 18   1   1 2 4 1     1         1 2     1       1                           2                                     1         71
72 17   2 2 1   1                 1 1 1                     1 1               1   1         1 1   1                         1 72
73 13                         1         2   1               1             1     1       1         1     2             1     1 73
74 16       1 1 1   1   1       2       1                   2     1       2     1                     1                   1   74
75 21 1                         2 1         1     1         1     1   1 1 1 1     1 1 1 1           1 2   1     1             75
76 27 1   1 1         1   1 1                 2         1   1 1   1     1   1 1   1   2 1 1   2 1   1           1   1       1 76
77 15               1       1         1       1   2 1     1                   1         1       1       1 1 1               1 77
78 21 1         1           2       1                     1             1     1     1     2     1 1   1   1 1 1   2 1       1 78
79 11                                     1 1                   2               1   1                     2           2     1 79
80 16         1           1 1 1 1                       1 1 1       2       1               1         1 1     2               80
81 25         1   1 2 1   1 1   1       1       1   1 1       1     1   1 1   1   1         1             1     1 1 1   1 1   81
82 15             1                     1   2 2             1               1 2     1   1         1     1     1               82
83 10 1           1   1           1                 1     1             1           1         1                             1 83
84 27           2   1   1             2   1 1   1 1     1 1     2 1   1 1 1 1       1 1             1 1         1   1   1 1   84
85 13   1 1                 1       1                 1 1             1                   1                 1   1       1 2   85
86 19                     1   2   1       1 2 1   1     1   1 1     1   1           1 1         1               1   1         86
87 17   1                           2       1 1 1       1               1   1             1 2 1     1 1       1   1           87
88 17               1 1       1         1 1   1     1   1       3     1 2   1         1             1                         88
89 22         2   1 1       1         1     1   1       1   1       1     2 1 1     1                       1 1     2 1   1   89
90 15                 1   1 1   2                 1                   1         1               1   1 1     1 1 1       1     90
91 17             1 1 1     1 1   1             1 1 1             1   2 1           1                               1   1   1 91
92 21 1     1   1 1     1         1               1   1     1 1             1 1     1 1       1 1 1   1 1       1       1     92
93 15   1         1               1     1             1                             1 2       1       1 1 1     1       1 1   93
94 26 1           1 1       2 1 1     1 1       1   1     1   1 1 1     2         1 1   1   1 1       2     1   1             94
95 10 1 1   1                       1   1                 1                 1     1                       1             1     95
96 19     1           2       2                       1 1 1       1 1 1       1 1     1     1   1           1   1 1           96
97 13   1 2     1     1           1       1                                     1 1       1               1 2                 97
98 15 1       1                     3     1       1     1       1   1                                   1 1 1 1           1   98
99 12             1           1           1     1     1                 1               1 2       2                     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
Ngày
/
Tháng