BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 08/12/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
Ngày
/
Tháng
00 16     1 1       1       2         1               2                         1           2     1         2   1   1         00
01 14               2     2         1   1 1     1                     1   1         2                                     2   01
02 13                 1   1   1       1               1       1         2                 1       1   1 1               1     02
03 17                     1 2     2           1         1 1         1               2                 1 1 1   1     1   1     03
04 13             2             1               1 1       1       1 1     1                       1       1 1               1 04
05 12 2       1       1 1                 1             1 1         1 1         1                         1                   05
06 20 4     1             1   1 1     1                 1                 1   1   1         2         1   1   1 1         1   06
07 19 1     1   1 1   2   1   1 1       1           1 1               1   1       1       2                   2               07
08 19     2   1         1       1     1                       1 1         1 1     1     2 1     1 1       1 1         1       08
09 13                     2       1               1             3                 1 1     1     1           1         1       09
10 21               1   1 1 1   1 1 1           1 1   1 1 1   1   1 1       1               1     1 1 1       1               10
11 14     2                       1   1                 1 1                   1   1       1 1     1 1     1               1   11
12 17     1   1   1       1   1 1   2         2         1             1       1   1   1                   1             1     12
13 21   1 1     1     2   1             3     1             1     1 2             1       2             1       1 1         1 13
14 14   1                       1   1 1       1       2               2       1   1     1 1         1                         14
15 12 1                   1     1                 1 1           2 1     1                             1 1       1             15
16 15         1 2     1         1   1   1                 1                     1             1 1 1     1       2             16
17 19   2 1     1 1 1   1   1 1                 1           1 2                                   1 1 1     1 1       1       17
18 18         1     2   1 1 1   1     1   1         1               1               1         1 2   1 1                     1 18
19 20     1   1 1 1   1                     1     1     2 1           1             1       1 1   1             1     1   2 1 19
20 17         1 2   1         1   1               1               1       1     1     1   1   1           1           1 1 1   20
21 12       1 1 1                   1     1       1           1               1       1             1               1       1 21
22 16         1   1                   1                         1     1       1   1 1 1         2       1   1   1         1 1 22
23 13 1       1   1           1         1   2       1             1                 1     1 1                               1 23
24 19   1                       1   1       1       1       2     1 2       1   1     1             1 1   1       1 1 1       24
25 15   1     1   1 1                     1       1                         1 1   1     1         1 1         1         1   1 25
26 15             1   2         1     1 1     1 1                 1 1         1       1         1         1       1           26
27 22 1 1 3       1         1     1     1                 1       1 1         2       1     1     1 1 1   1 1               1 27
28 13           1   1     1           1   1 1             1   1     1   1 1             1                   1                 28
29 21   1             1             1   2   1     1       1       1     1 2   1                 2           1   3 1       1   29
30 15           2 1 1     1                     1   1   1 1           1     1   1                   1   1     1               30
31 14       2 2                 1   1       1           1 1 1               1                                   1   1       1 31
32 17               1 1   1       1   1 1 1 1       1                       1                 1 1   1           1 1     2     32
33 13         1   1     1       1           2               1     1     1                   1       1 1                 1     33
34 5     1     1                         1   1                                                                     1         34
35 16             1                             1       1 1 1 1           1 1 1 1                 1         1         3 1     35
36 24       1 1   1   1   1 1     1       1 1     3   1   1                 2   1 1 1     1   1   1 1     1                   36
37 16   1 1   1 2 1         2                               2   1                       1               1     1           2   37
38 13       1           1                   1   1                     2                     1           3           2     1   38
39 11 1         1       1 1                           1                     1   1                           1   1   1   1     39
40 18   1   1                     1                           1 1 1           1   1   1         1   2 1 1       1   1     1 1 40
41 15   1   1       1   1                     1       1     1 1       1           1       2       1     2                     41
42 12               2   2               1                 1         1                         2           1 1         1       42
43 21               1 1       2             1       1 1 1     1 1   1       1   2   1 1     1   1     1 1         1           43
44 24   1 1 1         1         1 1             2 1     1     1 2     1 1 1 1       1             2         1   1     1   1   44
45 16     1             1     1     1   2       1               1   1   2     1     1           1                 2           45
46 14   1     2             1           1       1       1   1         1       1               1   1       1             1     46
47 15   1     1 1     1     1                   1   1       1   1       1                     1               2 1     1       47
48 18   1     1           1           1 1       1   1 1 1     1     1 1         1     1   1               1 1       1         48
49 21               1                     1   1       1 1       2   1           1   1     1 1 3   1   1     2             1 1 49
50 13                   1       1     1   1                     1           1       1 1   1                     1 1 2         50
51 8   1   2                       1                                     1                     1       1               1     51
52 19             1           2   1   1       1 2   1 1           1   1 1   1 1             1 2             1                 52
53 18                   1     2 1 1   1               1   1                 1   1 1 1 1       1                   1 2   1     53
54 17         2   1       1 1               1       1       1   1                 1   1     1 1     1 1           1 1         54
55 21         1 1 1   1                 1     1     1 1     1             1 1   1       1 1     1     1         1 1 1 1     1 55
56 12                               2 1           1 1             1         1       1   1             1     1 1               56
57 12       1               1 1                 1     1     1 1 1       1               1       1                       1     57
58 13   1 1           1           1 1         2           1         1     2             1                           1         58
59 20       1 1         1   3                 2   1 1                 1                 1       2       1 1     1   1 1   1   59
60 17   1 1                   1 1 1       2                 2     1                       1       1     2         1 1     1   60
61 17   1 2 1   1 1               1   1                         2           2   1     1           1                 1       1 61
62 20 1   1 1       1             1 1 1     1 1 1   1     1   1 2           1                 1 1 1       1                   62
63 12 1         2               1 1 2   1         1                               1     1                                   1 63
64 11           1   1             1   1     1     1     1 1   1         1                                     1               64
65 20             2     2       1       1         1                             3 1     1       1     2         1       1 2 1 65
66 11       2                       1   1   1   1     1     2         1                                                 1     66
67 12                         1           1             1         1               1   1   1           1   1   2             1 67
68 13   1                     1 1   2         1 1       1                     1       1     1           1             1       68
69 12   1                       1         1       1   1   1       1   1     1 1         1           1                         69
70 14                   1 1 1         2 1     1             1 1   1 1   1         1                     1                     70
71 14 1                   1               1   1     3             1 1     1                   1               1   1     1     71
72 20             1         1     1   1   1         1   1           1   1 1       2     1 1 2             1 1     1   1       72
73 25 1 2   1         1 1     1 1   2 1       1   2           1     1                 1 1 1   1 1         1 1     1       1   73
74 16           1   2             1                 1     1   2                     1 2 1     1             1   1           1 74
75 17 1     2 1                     1   1             1   1               2         1 1             1             1     2   1 75
76 18       1                     1                     1     1               1   1         2   1   1 2       2 1     1 1   1 76
77 19             1         1       1             1         1       1   2 1   1 1       3                   1   1 1       1 1 77
78 14   1 1 1     1     1   1                           1     1           1   1                             1 1           1 1 78
79 23               1 1     1   1       1       1 2 1     1       1         1 1             1 1     2   1         1 1 2     1 79
80 14     1     1       1         1         1     1         1             1                   1         1     1 1   1   1     80
81 15 1     1         1     1     1       1     1             1                     1       1     1       1         2   1     81
82 23               1     1   2           2   1 1           1     1   1 3         1       1 1       1 1 1         1     1 1   82
83 23                   2 2                 1     1 1         1         2     2     3   1     1 1 1 1         1       2       83
84 16 1     1       1 1       1               1                       1 1     1     1 1     1         1   1           1 1     84
85 13 1           2                     1           1                   1 2   1               1           2     1             85
86 17 3               1     1 1   1   1   1                               1     1   1                   1 1       1 1 1       86
87 15               2 1 1                             1   1   1     1     1 1       1           1     1           1 1         87
88 17     1     1       1     1           1                       1   1     1               1   1 1 1 1 1   1 1           1   88
89 13     2             1               1 1 1 1                   2             1       1               1                 1   89
90 13                   1         1         1 1         1 2         1   1     1           1       1               1           90
91 17   1       1     1     1   2 1       1     1           1     1   1         1                 2         1 1               91
92 13     1   1             1             1 1   1     1       1 1           1                       1                   1   1 92
93 17 1                                   1             1         1 1       1         1 1     2     1 1       1   1   1   1 1 93
94 17 1       1     1                       2 1         1   1         1         1 1         1         1       2   1   1       94
95 10                                 1         1       1         1   1                   1 1             1   1       1       95
96 19   1       1             1               1 1 1 2       1   1   1 1 1             1             1           1       1 1 1 96
97 20 2                         1   1       2 1       2   1   1 2               1 1   2 1                         1   1       97
98 22                 1               2     1       1 3                 1       1 1   2 3 2     1           1           1   1 98
99 20 1 1   1         1   2   2     1   1 1             1   1         1   1     1 1 1                     1       1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
Ngày
/
Tháng