BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/03/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15         1       1 1                                 1 1       1     1 1   1         1           1 2   2               00
01 15         1       1   1 1   1           1                 1   1     1               2             1 1           1 1     01
02 24           1 1 1   1         1 1         2 1     2         2                     2     2   2       1 1   1         2   02
03 11       1 1     1                                                       1 2   1                     1   1     1       1 03
04 19   1         1   1       1 1   1 1   1 1   1     1                 1 2             2 1       1             1           04
05 8                             1   1   2             1             1                                           2         05
06 20 1                 1   1 1                 1 2       1                     1 1 3 1   2 1   1                 1 1       06
07 17   1 1 1           2             1                 1             1   1               2 2   1   1           1         1 07
08 10   1                         1     1                 1       1                 1       1     1 1         1             08
09 13   1     1               2       1             1     1                         1   1     1 1                 2         09
10 17                         1   1 1     1                 1             1   1 1       2 1   2     1 1   1       1         10
11 17       1 1   1   1 1       1             1   1 1     1   1       1         1       1       1   1                   1   11
12 20 1       1               1 2     1       1 1 1     1 1         1               2     1 1 1     1         2             12
13 20 1       1   1           1     1   2 1 1 1 1     1 1 1 1                           1           1       1         1 1   13
14 13         2                 1                       2 1     1           1             1 1           1   1     1         14
15 16     1   1               1 1 1       1       1               1             1   1         1 1     1 1             1 1   15
16 17                   1     1             1       1 1 1   2     1       1 1     1 1   1                   1     1   1     16
17 12     1       1   1   1 1       1                     1                               1 2               1   1           17
18 10     1       1           1 1           1 1 1         1                                       1                       1 18
19 13       1                                         1               1     2         1           1   1 1 1 1     1     1   19
20 10           1   1   1 1     1                                 1   1   1               1                 1               20
21 16                 3     1     1 2         1                           1     1       1   2                         1   2 21
22 12           1                         1 1               1           1   2 1   1                     1 1 1               22
23 26       1 1 2         1   1 1             1   1 1       1 1           1       1   1 1         1     2       2 1 2 1 1   23
24 18     1     1   2   1         2           1 1 2 1 1                                       1 1     1     1         1     24
25 16 1 1   1   1               1         1 1   1     1   1   1                           1 1 1             1             1 25
26 15   1         1                 1     1   1       1   1   1   1                           1         1 1 1       1     1 26
27 14 2 1   1             1         1 1     1 1         1     1                                                         3   27
28 12   1     1               1         1       1             1   1 1             1 1   1               1                   28
29 12               1 2 1                 1             1     1     1             1       1                     1   1       29
30 16         1       1   1                   1     1 1 2             1 1                         1 2       1 1           1 30
31 11           1   1       2                         1           1 1       1       1     1                       1         31
32 9 1     1                   1       1 1       1                                               1 1               1       32
33 21 3     1 1   1                 1       1   1 1           1       1 1             1           1       1 1   1   1   2   33
34 14         1         1   1                   1     1 1 1         1         1 1     1                   1   1 1           34
35 12           1   1       2         1     1 1                         1       1           1                 1   1         35
36 10 1           1                                                     1 1   1       1     1     1 1 1                     36
37 19 1           1     1     1           1           1     1   2               1     2 1             1   1         2 1 1   37
38 23 1             1   2                   3                 1 1 1     1   1 1 2   1 1       1       1     1 1     2       38
39 10       1             1                                           1       1       1 1 1     1   1                 1     39
40 14 1             1       1         2             1   1   1               1           1   1                   1   1 1     40
41 13   1                   1 1           1     1               1 1             1               1     1   1   1           1 41
42 12         1                   1     1     1     1                           1     1     1   1                 1   1   1 42
43 15 1                           1           1       1 1         1 1     1 3 1     1                     1     1           43
44 13 1 1                                       1                 1             2                 2         1 1   1 1 1     44
45 14                 1   1       1     1       1                             1   2             1   2       1         1   1 45
46 24 2 2   2 1     1       1   2     1   1 1         1   1 1         1       1     1             1     1       1 1         46
47 13               1         1             1       1           1 1         1                 1       1         1 1     1 1 47
48 18 1   1       1   1         1 1     1 1           1     2                 1 2                 1   1               2     48
49 14           2   1           1 1 1             1       1           1           1 1               1       1 1             49
50 12                     1                     1     1       1 1 1   1               1     1 1       1           1         50
51 14   1       1 1         1           1   1     1                                     1 1     1 1     1 1         1       51
52 14       2   1             1       1           1   1       2       1   1                     1                 1       1 52
53 11       1   1       1       1       1 1           1               1                             1     1     1           53
54 16             1                           1     1 1   2 1         1 1             1 2 1             1           1 1     54
55 24     1           2           1 1   1 1 1     2 1 1         1           1     1   1             1     1 2   1 1   1   1 55
56 13           1   1 1             1   1           1           2 1     1                         1 1           1           56
57 23 2 1       1   2 1                   1       1 1   1             1   1     1 1   2             1     1 1 1 1     1     57
58 21     1   1   2           2             1       1   1     2   1     2 1   1   1                     2       1         1 58
59 14   1                 1 1   1     1             1         1         1   1                     2   1 1               1   59
60 18   1 1       1     1       2           1               1 2 1 1     1   1     1                           3             60
61 17                     1 1       1     2       1   2                   1   1     1 1   1   2     1     1                 61
62 21   1   1       1 1   2   2         2   1   1             1 2 1                     1         2 1                     1 62
63 15   1 1     1           1 2   1 1                                 1       2                       2   1 1               63
64 19                     2                 1   2 1           1   1 1     1   1   2       1     1 2 1     1                 64
65 17 1   1         1           1   1         2   1     1           1 1 1             2                   1         1 1     65
66 27     1 1   2 1     1 1   1         1   1       1           1   2   1 1 1     2                     2   1     1   1 1 2 66
67 13 1                 1 1       1           1       1   1   1 1                                   1 1 1                 1 67
68 16       1                     2 1 1 1     1     1     1 1           1         1 1                           2   1       68
69 11   1                         2     1 1         1     2     1                                         1   1             69
70 18               1     1             3       2     1         2   1     2     1 1           1             1   1           70
71 21       1     1         1   1   1         1   1 3     1       1       1       1       1   2       1       2           1 71
72 10                 1                         1 1   1         1 1     1       1       1                 1                 72
73 14   1         1   2   1       1       1       1         1     1                 1           1   2                       73
74 9         1                       2                 1 1           1 1                     1 1                           74
75 11   1 1         1           1     1         1       1 1         1                     1                             1   75
76 17       1 1 1           1     1   1   1       1                   1           2 1   3       1           1               76
77 16 1                 2           2               2         1       1         1       1   1                 1     2   1   77
78 12           1     1                 1 1       1                   1 2                       1                 1   1   1 78
79 16     2 1                     1                     1           2     1 1     1           1 1   1   1               2   79
80 18   1       1 1       1           1     1                   1 1     1 1   1 2       1 1 1   1                     1     80
81 21               1         1   1           1                     2     1 1 2 1 1   1   2 1   1                 1   1   2 81
82 16       1         1 3             1 2           1       1 1     1     1 1                       1                 1     82
83 19 1   1   2     1       1       1 1                       1 1   1     1 1       1 1           1     1 1       1         83
84 17       2 1           1           1   1       1 1       1     1     1                     1   1       1     1       1 1 84
85 17     2   1   1 1   1       1   1         2   1     1               1                                 1     1   1 1     85
86 11             1         1         1             1     1                   1                 1 1       1   1           1 86
87 20           1       1 1 1   1   1               1       1       1 2     1       1 1       1       1   1 1   1     1     87
88 15 1   1       1   1   1 2                           1                     1 1             2       1         1   1       88
89 16           2         1   2 1 1             1 1     1               1                   1         1   1         1   1   89
90 20         1                               2 2         1 3       1 1   1         1       2 1 1     1             1   1   90
91 26     1   1     2       3 1     1 1 1   1                   1   2   1   1 1     1 1         2             1         1 2 91
92 16   2     1 1     1         1           1                     1         1 1   1       1 1                     1 1   1   92
93 13     1       1                                   1         1   1 2       1         1     1 1 1           1             93
94 19     1                         1 1   1             1           1             1   1     2 3   1   1       2 1       1   94
95 24   1 3 1   1 1     1 1       1         1   1       1   1   1   1       1       1     1         1   1     1 1 1         95
96 13       1       1   1 1         1                   1   2 1     1         1                       1       1             96
97 14     1                           1 1 1     1           1     1       1         1     1           1 1         1 1       97
98 26 1 2 1 1     1   1     1       1   2   1             1 1 1 1       1       1   1 1               1 1     1 1   1   1   98
99 19             1 1 1   1       1   2       1         1     1   1   1       1 1   1             1   1   1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
Ngày
/
Tháng