BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/03/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12   1         1     1 1       1 1                   1         1           1 1             1                     1       00
01 11     1           1                   1           1 1 1 1   1       1     1                   1                         01
02 9                                     1     1                       1                           1         2 2         1 02
03 18   1         1                           1             2 2 1     1   1   2 1         1   1 1 1       1                 03
04 10   1 1                               1                           2     1 1       1               1 1                   04
05 21 1     2   1       1 1         1 1       1 2       1 1                 1 1       1                       1 1 1 1   1   05
06 10         1 1                     1                               2             1 1     1             1     1           06
07 6                                   1             1                     1       1       1                   1           07
08 7     1               1 1                             1         1                   1                   1               08
09 6                                 1                 1           1     1                             1                 1 09
10 10 2           1     1           1     1       1         1           1                                             1     10
11 12   1       1                     1   1         1               1             1   1       1   1       1             1   11
12 12         1 2       1                                 1           1       1           1   1 1     1     1               12
13 11 1   1       1                       1 1       1     1                     1         1 1     1                         13
14 8     2                     1                   1             1                       1     2                           14
15 15 2                     2 1                 1             2                     1   1       1 1 1         1       1     15
16 12     1   1               2 1           1   1         1     1                     1                   1   1             16
17 11   1     1                     1     1         1                         2             1   1       1               1   17
18 8                                                       1   1     1 1       1 1           1 1                           18
19 10   1 1           1         1   1       1                     2                       1         1                       19
20 12           1     1                                   1     1   1 1           1   1         1     1 1         1         20
21 11     2                             2 1           1       1                       1                         1         2 21
22 14       1   1   1         1       1           1   1 1     1             1       1       1     1                 1       22
23 10   1   1 1       2     1     1                                             2 1                                         23
24 6   1       1                             1               1                                                 2           24
25 14                     1 1               1               1           1   1 1       1         1 1           1       1 2   25
26 7         1           1                 1                         1   1   1                       1                     26
27 7                 2                   1             1         1                       1                 1               27
28 13             1     1     1                 1 1                 1           1     1   1         1   1       1   1       28
29 13               1   1 1 1 2     1   1   1                                             1                 1   1   1       29
30 16               2 1         1             2             1   1 1                 1       1 1       1         1     1   1 30
31 11               2   1   2                   1         1   1                   1       1                           1     31
32 9                   2                                   1                   1           1 1             1     2         32
33 8                                   1           1                       1   1 1 1                     1 1               33
34 6   1                                           1             1         2         1                                     34
35 13         1     1                     1   1       1                   1         1     1     1       1 1   1       1     35
36 9 1 1     1             1     1                             1   1               1                   1                   36
37 13                           1                   1           1           1 1               1     1 1     1   2   1     1 37
38 7       1         1       1               1   1                     1                                         1         38
39 12     1     1               2   1                     1           2 1     1 1                           1               39
40 13 1             1               1 1       1   1                   1           2       1           1               1 1   40
41 7     1                           1                         1       1                     1         1             1     41
42 10   1   1             1           1                     1               1                       1 1               1   1 42
43 15   1                 1 1     1     2 1     1   1           1         1           1   1                   1   1         43
44 12 1                     2   1       1     1       1   1       1                     1                         1     1   44
45 8                                           2                 1                     2     1     1                   1   45
46 12               1             1           1       2 1                                 1   1     1               1 1 1   46
47 12       1     1               1     1   1 1   1     1     1                                     1       1     1         47
48 10                 1                 1         1   1   2         1                           1             1         1   48
49 5                                     1   1                         1                   1                       1       49
50 6                                                                   1 2     1           2                               50
51 9         1                     1   1               1       1   1                                     1     1         1 51
52 15   1 1       1                   1       2 2     1 3                   1   1   1                                       52
53 11         1       1                 1           1                       1       2   1   1 1             1               53
54 10                         1     1       1               1     1               1 1             1                   1 1   54
55 8   1                 1     1                         1     1               1             1                         1   55
56 16   1 1 1   1   1                 1 1                       1   1           1 1                   1   1   1       1 1   56
57 11     1             1 1 1         1             1     1                 1                   1         1       1         57
58 16         1     1   1 1         1   1 1           1     1             1   1   1                   1       1 1 1         58
59 9             1         1     1                                             1     1 1       1     1       1             59
60 9 1                   1               1                         1                             1   1     1 1           1 60
61 15       1       1           1     3 1   1         1                         1     1 2                 2                 61
62 13                   1       1     2     1       1 2                                     1           2   1             1 62
63 13         1   1 1   1                   1                 1     1     1 1     1                 1   1               1   63
64 17           1       2       1                               1   2     1       1         1   1 1       3       2         64
65 12           1                 1               1               1 1   1                   1 1     1   2                 1 65
66 9       2                       2                   1           1     1       1                 1                       66
67 10 1     1   1           1 1               1                 1   1 1                   1                                 67
68 10           2 1     1     1                               1       1                             1             1   1     68
69 13 1   1 1     1 2             1         1     1           1                   1               1   1                     69
70 13         1   3     1                     1     1 1   1                                 1               1 1           1 70
71 13           1 1               1             1                 1   1     2 1       1 1                           2       71
72 4                                               1                             1             1               1           72
73 12                     1   1 1   2   1       1     1       1                                                   1 1     1 73
74 11               1                               1         1         1 1           2           1     2                 1 74
75 10 1 1   1             1   1 1                                       2                                 1             1   75
76 13         1       1     1                           1       1                   1 1 2 1 1           1           1       76
77 9 1                         1             1     1       1                                                 2     1     1 77
78 10       1               1               1       1   1   1             1 1     1                 1                       78
79 6                         1                                           1   1         1   1                           1   79
80 6                         1   1                         1                             1                 1           1   80
81 12       1 1                                   1     1   1     1     1     1                   1           1   1   1     81
82 10     1                         1           2 1               1                 1             1               1   1     82
83 7             1                 1       1 1 1 1                                 1                                       83
84 8             1   1                 1         1           1       1                   1                 1               84
85 14                   1     1       1     1                     1       1             1 1       1 1 1     1   1 1         85
86 5 1                                   1               1                                   1                           1 86
87 5 1                   1                                   1               1                 1                           87
88 9         1                   1         1     1 1     1                     1     1           1                         88
89 9                 1   1   1                   1   1 1   1             1                             1                   89
90 17             1       1             1 1     1   1 1       1 1 2       1                           1             1 1 1 1 90
91 13 1             1 1   1       1       1 1     3                     1           1   1                                   91
92 11     1           1     1   1 2                         1                     1           1 1                   1       92
93 15 1               1       1     1       1                     1 1 1   1 1   1                 1 1     1           1     93
94 9   1       2                                       1       1                               1       1           1 1     94
95 8       1         1         1 1                                                               1 1     1               1 95
96 6         1                   1                                                                   2             2       96
97 10   1                                                           1 1             1   1   1 2     1             1         97
98 14       1 1                   1   1   1                 1 1         1           1   1             1   1 1   1           98
99 7               1           1                         1             1               1                   1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
Ngày
/
Tháng