BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/03/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
31
/
01
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12   1 1       1         1                 1                       2   1               1 1 1             1               00
01 8         1                   1               1 1   1                   1                 1           1                 01
02 10   1 1       1             1                     1   1             1           1 1                 1                   02
03 12               1 1               1     1 1   1       1 1     2                 1   1                                   03
04 13 1       1 1   2 2                                 1                   1           1               1       1     1     04
05 10 1       1             1         1                                 2       2             1               1             05
06 7               1 1                                                                   1   2           1 1               06
07 9   1       1             1         1 1                   1       1   1                                             1   07
08 14                     1       1     2   1 1     1 1       1   2                   1                 1               1   08
09 17         1 1 1 1 1     1               3   1 1   1                     1                   1     1   1             1   09
10 13       1                 1         1     1                 1         1     1       1     1   1     1 1         1       10
11 17   1     1 1 1 1 1 1     1   1       1 2             1     1             1           1                 1               11
12 9   1 1                   1         1 1                                                   1     1               1 1     12
13 14 1   1                                             1             1   1   1             1   1           2 1 2         1 13
14 11               1 1             1       1   1               1 1           1                   1 1           1           14
15 11               1 1   1             1                 1                       1   1 1           1           1       1   15
16 10           1                                       1     1   1   1         1       1 1                     1         1 16
17 18                     2                               1 1       1 2     1   1 2 1   1 1     1     1 1             1     17
18 11     1                                                             1 1       1 1       1       1 1                   3 18
19 10       1           1   1 1     1                 1                 1             1   1                         1       19
20 9                               1     1                             1   2 1           2             1                   20
21 9                   1         1                               1               1   1       1               1     1 1     21
22 11                             1                 1         1   1           1   1           1       1   1 1     1         22
23 12       1   1   1 1         1             1         1   1   1 1                           1               1             23
24 6                                 1                           1             1   1       1       1                       24
25 11                   1             1           1       1         1   1           1 1             1             1     1   25
26 8     1     1 1     1 1                                                   1       1       1                             26
27 8 1                             1             1 2                 1     1     1                                         27
28 10       2               1   1                 1       1     1             1                   1                 1       28
29 12     1             1       1                       2 1     1         1     1                             1   1     1   29
30 8       1 1   1           1           1             1                                           1   1                   30
31 7                   1 1     1             1                                                 1                 1       1 31
32 15       1 1           1   1 2     1       1 1                   1     1             1         1                 1   1   32
33 20   1   1       2 2                 1   2       1   1     1                 1   1       2     1           1     2       33
34 6         1 1                 1                                                                   1           1 1       34
35 12                   1         1               1                   1   1 1     1   1 1             1       1 1           35
36 6   1                               1       1         1               1                                     1           36
37 3         1             1                             1                                                                 37
38 10                   1           1               1 1   1         1     1                                       1     1 1 38
39 12   1                                         1   1             1               1       1         2     1         3     39
40 12     1       1                         1   1 1     1       1   1                                       1         2   1 40
41 12                       1             1       1     1     1 1       1   1     1                       1         1   1   41
42 9                   1   1 1               1             1       1                               1     1           1     42
43 11   1                             1   1     1   1       2             1 1           1             1                     43
44 11 1         1           1 1   2                     1   1                   1       1 1                                 44
45 12       1                   1                     1             1 1   1           1 1   1   1     1           1         45
46 10                     2             1     1       1       1                       1           1           1           1 46
47 18           1             1       1             1 1                     1       1 1 1 1             1 1 2     2   1 1   47
48 2                   1             1                                                                                     48
49 12     3                 1           1       1                                               1   1       1   1   1   1   49
50 11                                   1 1     1     1   1 1   1                   1 1     1         1                     50
51 7           1                     1           1                       1         1   1                           1       51
52 9   1                                       1 1                 1     1             1 1         1                     1 52
53 11       1   1   1 1 1 1 1         1                                       1                     1                     1 53
54 9               1 1   1 1                 1 1                   1                           1                     1     54
55 12           1                                   1   1   1 1 1       1               1     1 1         1             1   55
56 12         1 1                 1   2               1       1     1           1   1                   1   1               56
57 9   1     1                 1         1                           1         1   1       1 1                             57
58 11       1                               1 1   1   1       1       1       1   1                           1         1   58
59 15 1                               1 1 1     1       1     1 1   1   1     1               1       1           1   1     59
60 11   1 1               1   1                                                           1 2       1                 1 2   60
61 12 2           1         1     1 1         2                         1   1                 1             1               61
62 6     1                   1 1                       1         1                                   1                     62
63 8                                             1                                 1       1   2         1     1   1       63
64 11 2                 1   1         1         1                         1       2             1                 1         64
65 12     2       1                       1 1                 1 1 1                                     1       1 1     1   65
66 7                     1                   1                         1     1     1             1             1           66
67 7                           2           1                   1                           1     1   1                     67
68 11           1 1                   1       1       1     1   1       1       1 1                                 1       68
69 13       1 1 1           1   1                         2                   1   1             1         2     1           69
70 15 1       1     1 1         1   1   1     1                   1         1 1             1               1           1 1 70
71 10       1           1 1                   1       1       1       1   1                           1       1             71
72 5         1                     1               1                                                   1 1                 72
73 14   1                     1 1     1   1             1           1           1   1           2   1                 2     73
74 13         1                             1   1               1 1   1     1 1       1           2             1 1         74
75 6 1                         1                             1                         1             1     1               75
76 11 1                 1         1       2                 1               1                     1         1     1       1 76
77 12             1 1 1   1   1     1                                           1         2             1       1   1       77
78 17 1     1 1                         1           1             1     1 1       2       1 1   1         1 1   1 1         78
79 7       1                       1     1       1   1               1                                                   1 79
80 10 1     1                               1           1   1     1                                       1 1 1     1       80
81 14             2           1   2           1     1                   1     1       1       2 1         1                 81
82 9                                           1   1               1       1                   1       1     1   1       1 82
83 18               1 1     1   1       1       1 1 1         1   1                   2     1 1     1     1   1           1 83
84 15   1         1     1     1                 1         2     1   1         1 1 1 1   1                     1             84
85 10 1           1     1     1                       1                       1                 1 1                 1 1     85
86 10               1 1   1         1           1         1             1         1       1                   1             86
87 5                                           1                             1                     1                 1   1 87
88 10                     1           1                   1   2       1         1   1                   1         1         88
89 13                     1         2             1 1               1       1         1           1   1 1     1           1 89
90 7     1     1       1                   1     1 1                                                           1           90
91 9             1               1                   1         1           1             1       1           1 1           91
92 15 2       1   1 1 1           1 1       1                   1       1 1                 1       1   1                   92
93 11   2   1   1 1                                     1         1                     1         2 1                       93
94 7     1                         1   1             1                         1                             1         1   94
95 13     1                             1           1       2         1 1       1     1           2       1       1         95
96 5   1                   1       1                       1       1                                                       96
97 5                             1 2 1                                                               1                     97
98 9         1             1           1 1                 1 1       1                                 1           1       98
99 13   1   1                 1 1 1       2                 2       1                     1         1   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
31
/
01
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng