BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/03/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10   1 1   1               1                   1                           1                       2               2     00
01 15 1       1           1       1               2 1     2 3                                   1     1               1     01
02 11         1   1     1           1       1                     1   1         2                         1 1               02
03 10                 1                     2                     1                   1     1   1       1   1       1       03
04 14                   1   1 1   1 1 1         1     1       1                     1 1     1       1               1       04
05 12 1       1   1                       1             1               1               1       1 1             1 2         05
06 11 1                             1   1           1 1                               1       1           1   1 1   1       06
07 10           1   1   1         1       1 1                     1                 1 1 1                                   07
08 9 1                   1 1                                                   1     1       1           1         1     1 08
09 8         2                                     1         1               1             2 1                             09
10 13                           1 1 1 1 1   1 1               1 1     1   1       1     1                                   10
11 11                     1     1                       1         2 1                   1       2                     1 1   11
12 12     2       1                     1       1                   1         1       1         1       1 1               1 12
13 11     1                                 1 1       2 1                   1   1   1 1             1                       13
14 8                                   1 1                             1   1 1                     1     1           1     14
15 10 1       1               1       1     1         1           1       1                                   1         1   15
16 10 2                     1           1   1                                                 1 1 1             1 1         16
17 9           2         1                 1           2     1                                                         1 1 17
18 8   1         2 1                                               1         1                       1             1       18
19 11                           1                 1             1       1 1     1   1   1   1                     1       1 19
20 13   1   1 1     1       1     1           1                         1 1   1                   1   1   1                 20
21 13                 1         2     1   1         1     1                       1       2             1 1       1         21
22 9                   1 1 1 1     1             1                     1         1         1                               22
23 10             1 1 1 2             1         1                           1         1               1                     23
24 5   1           1   1 1                                         1                                                       24
25 8             1     1                             1                     1     1             1                     2     25
26 12                     1   1         1       2             1   1       1 1       1   1     1                             26
27 12       1   1         1   1 1             1                 1       1 1           1                 1           1       27
28 9       2                                 1       1 1           1                             1 1             1         28
29 7 1       1     1             1 1                               2                                                       29
30 9               1                 1     1                   2     1                           1 1                 1     30
31 9 1   1   1         1                   1 1   1                       1                                     1           31
32 14       1   1     1               1         2                     1     1 1   1 1                 1         1         1 32
33 9       1       1                     1               1 1               1                     1   1         1           33
34 12           1 2 1               1 1         1                   1           1       1         1         1               34
35 8                 1       1       1 1           1           1                                                 1       1 35
36 6               1                         1                               1           1       1           1             36
37 9           1       1         1               1 1     1                                             1           1   1   37
38 14     1 2   1   1             1       2             1           1         1 1   1                     1                 38
39 12           2   1     1 1               1     2             1       2                           1                       39
40 14       2     1                     1     1       1   1       2       1     1       1             1                 1   40
41 15                 2           1               1 2 1         1       1       1               1         2             1 1 41
42 13                 1           1         1     1         1   1   1           1   1     1 1                 1 1           42
43 9                               1                   1 1       2             1                     1             1 1     43
44 10         1   1             1     1                                   1       3                         2               44
45 10 1 2         1                 1     1           1     1 1                                                           1 45
46 6     1                                         1                   1   1           1             1                     46
47 10 1     1 1                 1       1                             1 1                   1 1         1                   47
48 4       1                                                                                 1             1           1   48
49 9     1     1               2                                 1                     1   1                 1           1 49
50 13       1               1   1   1   1       1         2           1     1                           2   1               50
51 9     1                       1               1                                     1 1                   1 1 1     1   51
52 9     1     1       2   1                                                               2                     1     1   52
53 14           1                     1   1   1   1       1   1 1     1             2               2 1                     53
54 7                 1       1           1                                     1 1           1             1               54
55 12           1     2                         1                                 1   1   1           1           2 1 1     55
56 14                 1     1     1     1 1               1 1 1                             1 2 1     1             1       56
57 6                           1             1     1   1   1                                           1                   57
58 8                                     2       1   1                           1     1   1 1                             58
59 7             1                                       1         1     1       1       1                               1 59
60 14       1         1   1 1 1                       1   1 1   1             1   1           1       1         1           60
61 7                           1     2         1                       1         1                       1                 61
62 10     1       1               1             2                                 1 1     1                       1       1 62
63 17 1 1                           1 1                       1       3 1           1   1       2   1 1       1       1     63
64 18                   1   1 1     1   1       1   1         2 1   1 1     1 1     1             1       1         1       64
65 13       1                   1       1   1 1                           3               1     1                 1     1 1 65
66 12           1     1                     1   1                       1   1       1     2         1       2               66
67 12       1                                       1         1 1     1                     2       1   1 1           1   1 67
68 18     1             1 1   1         1 1                   1 1   1                     1   1       1 2 1   1 1   1       68
69 13             1       1           1                       1   1           1     1             1     2       1       2   69
70 9       1           1                 1             1   1   1           1                                   1     1     70
71 13   1 1             1   1   1   1                 1     1   1               1         1 1                       1       71
72 5               1           1             1                             1                                             1 72
73 12     2     1                 1                                           1     1 1   1         2     1     1           73
74 10                                                 1   1 1 1   1                   1                     1 1   1       1 74
75 10         1           1                         1   1           1                         1     1         1 1     1     75
76 13   1         1   1 1           1             1         1           1 1         1               1       1       1       76
77 13       1       1 1                                       1     1   1       1                         1   2   2     1   77
78 19     1                           1 1   1                       1     1       1         1 1 1 1 1   1   2   1 1   1   1 78
79 12 1               1     1             1   1           1                           1     1     1 1       1           1   79
80 5                       1   1                                             1   1                                       1 80
81 11   1                 1                       1 1   1                       1         1               1 1           2   81
82 12     1   1       1                               1 1         1     1   1                     1         1 1 1           82
83 11                     2   1     1           1         1           1                       1 1             1     1       83
84 15   2       2 1 1   1     1   1           2     1                                 1         1     1                     84
85 11   1                         1   1       2                   1       1                       1           1       2     85
86 13 2       1     1                                   1     1           1 1 2       1       1                         1   86
87 8 1 1                 1       1       1           1       1                                               1             87
88 4   1     1                           1                                         1                                       88
89 11     1   1                         1           1   2 1           1     1   1                 1                         89
90 9                       1 2               1 1 1         1                                                       1     1 90
91 12                       1         1 1           1     1     1   1       1 1         1               1 1                 91
92 9                       1 2   1 1           1     1                                                         1 1         92
93 11               1                       1       1 1 2   1                 1         1               1     1             93
94 10                               1             1               1               1     2         2 1           1           94
95 8 1       1           1     1                           1                         2                             1       95
96 8   1                     1                             1         1                 1 1                   1       1     96
97 11               1               1                       1     1         1   2     1   1   1                         1   97
98 14 1 1         1         1               1                       1 2 1 1                     2 1     1                   98
99 7   1                               1                       1     1                   1                 1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng