BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/03/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
Ngày
/
Tháng
00 7               1 1       1                       1                   1                 1     1                         00
01 12                           1 1     1           2 1               1                       1     1 1 1     1             01
02 9             1   1                                 1                             1 1               1         1   1   1 02
03 14     1 1   1         1             2         1         1     2         1       1               1     1                 03
04 7                                   1                                       1               1     1 1             1 1   04
05 10         1   1   1     1     1           1 1                             1                   1 1                       05
06 7           1 1                             1               1                                   1           1     1     06
07 11                   1       1       1             1   1             1                 1   1           1       1 1       07
08 11               1   1           2         1 1                 1   1                         1               1         1 08
09 13 1   1 2       1       1       1         1   1                                       1 1                             2 09
10 12         1           2       1   1             1 1         1                                   1     1 2               10
11 11                               2   1   1         1     1 1                   1   1               1           1         11
12 13                               1                       1   1     1 1             1 1     1 1     1 1 1       1         12
13 9         1           1                                       1               1     1 2         1                 1     13
14 11                                 1       1           1             1           2 1               1         1 1     1   14
15 14       1 1                   1   1       1       2     1 1       1       1       1           1         1               15
16 9 1         1             1                         1 1         1     1                                       1       1 16
17 8                   1       2                     1                         1             1             1 1             17
18 17 1         1   1   1           1   1 2 1             1 1             1           1           1     1         1   1     18
19 10   1 1           1 1                     1 1 1 1                                 1   1                                 19
20 13 1             1 1       1   1     2                   1                   1               1                   2 1     20
21 13         1       1                           1     1 1                 1       1                 1   1 1 1 1   1       21
22 7                                       1       1                     1 1                       1     2                 22
23 14   1                               1   1   1   1     1                               1       1 1       1 1     1   1 1 23
24 8             1                       1                   1         1       2                       1     1             24
25 11               1         1 1                 1                 1                 1     1           1 1     1   1       25
26 15             1   1   1               1       1 1       1   1     1   1 1 2             1                           1   26
27 10                 1 1                       1 1             1           1   1       1             1         1           27
28 6                                                   1         1           1                     1         1         1   28
29 9       1               1                     1     2       1           1   1                                 1         29
30 7   1                                   2           1                               1   1                   1           30
31 6   1                                               1             1     1                         1           1         31
32 13                       1   2     1             1               2 1             1   1         1     2                   32
33 9   1 2               1                     1         1                 1                               1         1     33
34 11           1             1 1             1                     1       1     1                   1               2 1   34
35 10   1                     2     1     1 1               1         1                       1         1                   35
36 12     1             1           1             1     1       1   1       1     1 1                 1     1               36
37 12 1   1   1     1                     1 1 1                       1         1       1         1                 1       37
38 12             1             1 1               1     1 1               2                 1   1     1             1       38
39 6   1                                                                   1           2               1       1           39
40 12   1   1     1               1       1     1 1           1                       1           1         1 1             40
41 14             1 1   2           1 1               1   1           1             1 1       1               1   1         41
42 10 1               1 1     1               1 1       1     1                             1                           1   42
43 11             1 1       2   1           1                                 1       2                             1     1 43
44 6                                                 1       1 1 1     1                                 1                 44
45 15           1       1 1   1 2 1       1             1     1           1                     1     1         1   1       45
46 11 1       1     1 1   1                   1                                 1 1     1                       1         1 46
47 14             1   2 1 1               1           2                             1 1         1   1   1     1             47
48 10                 1         1           1                     1                         1       1           2 1   1     48
49 13 1     1   1       1 1   1               1   1   2   1                                     1             1             49
50 14   1     1     1         1         1                 2 1     1   1                       1       1     1             1 50
51 9       1                           1 1   1                               1   1 1                             1   1     51
52 7                 1                 1   1 1 1                                 1                               1         52
53 12         2           1           1     1           1   1   1         1       1               1         1               53
54 8     1     1               1   1                       1                     1             1           1               54
55 7     1                       1                                 1                     1         1 1                 1   55
56 10               1   1     1           1           1 2       1                           1                       1       56
57 9           3           2                                                                 1 1   1         1             57
58 14   1     1           2 1                   1       1     1               1 1           1         1         1   1       58
59 14 1 1           1                 1   1                   2 1         2 1         1         1                         1 59
60 10                         1             1 1                         1                       1 1         1   1     1 1   60
61 10   1         1               1                       1       1         1           1     1   1     1                   61
62 11     1 1                                                     1                 1         1       1           1 1   2 1 62
63 14                           1     1   1     1 1             1   1       1   1 1           1 1         1   1             63
64 15 2         1 1 1             1   2                                     1   1         2         1     1             1   64
65 16 1     2 1                   2                         2   1   1         1   1 1             1         1       1       65
66 15 1       1             1         1               1 1     1 1 2       1         1     1 1               1               66
67 12 1                                                     1   2 1 1     1       1       1               1       1   1     67
68 7                       1                   1 1                               1 1   1               1                   68
69 6             1           1                     1                         1 1         1                                 69
70 9           1     1                                           1           1 1                       1               1 2 70
71 11             1     1             1             1     1                     1             1   1       1   2             71
72 8     1               1                                         2         1         1       1 1                         72
73 14   1   1   3       1           1               1     1 1                     1 1 1         1                           73
74 9     1     1       1                           1             1       1                 1         1           1         74
75 5                     1     1         1                               1                               1                 75
76 9                       1               1   1               1       1                 1         1           1         1 76
77 16 1                         1   1                             1 1 2 1       2   1   1   1 1   1                   1     77
78 12       1     1 1                 1   1 1       1                 1         1         1       1                       1 78
79 6   1                             1 1           1                     1                   1                             79
80 6                                           1             2   1                                                     2   80
81 20 1 1   1 1   1                 1   1 1   1 1 1                           1   2 1 1     1 1   1 1                       81
82 11                       1 1     1     1         1             1     2                       1             1       1     82
83 16       1 1       2   1           1 1               1           1   3     1   1                     1             1     83
84 12               2                       1       1         1 1   1                   1                 2     1   1       84
85 10     1 1             1 1                                       2                           1   1     1             1   85
86 10                 1             2           1             1       1                                       1 1   1   1   86
87 9     2                       2 1       1                               1                 2                             87
88 11   1 1               1       1   1   1       1       1   1             1                                             1 88
89 9         1   1         1           1                                 1                         1             1   1 1   89
90 13   1     1   1     1     1   1   1 1           1       1                                     1   1     1               90
91 13                         1               1   1       1         1 1 2     1       1       1         1   1               91
92 7     1     1                             1                               1     1     1 1                               92
93 10 1                               1             1                   1 1   1           1               1   1           1 93
94 7                                             1                     1     1                 1             1     1     1 94
95 11                       2   1                           2               1     1 1 1                     1     1         95
96 10 1   1 1       1       1 1                           1   1                                         1             1     96
97 9   1   1 1                               1       1                 1                 1 1                       1       97
98 10                                       1   1     1       1       1                 1 1 2                   1           98
99 4                             1                                   1                 2                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
Ngày
/
Tháng