BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/03/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
31
/
01
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9                             1                     2           1                   1     1             1 1       1     00
01 14 1     1 1                   1     1                             3 1   1                   1     2             1       01
02 8       1                         1               1             1               1 1 1                           1       02
03 11                         1             1         1 1   1   1             1           2 2                               03
04 13 1                                                     1 1                   1         1   1   1 2 1   1     1   1     04
05 8         1                   1           2                   1       1 1             1                                 05
06 14             2     1                   1       1 1               1         1   1   1             1 1   1         1     06
07 7           1 1                 1         1   1 1             1                                                         07
08 6   1 1   1                                                                         2               1                   08
09 11     1 1                       1 1                 1           1             1       1                   1           2 09
10 10                         1               1   1       2           1 1   1                           1             1     10
11 6                   1                       1         1                                       1           1   1         11
12 10   1         1         1   1   1                                 1                         1 1         1             1 12
13 12         2 2 1                       2     1                     1   1                         1     1                 13
14 8                           1     1                 1                         1       1       1               1 1       14
15 14               1 1   1                     1 1         1           1     1     1         1     1   1   1         1     15
16 11       1                           1   1 1   1           1 1           1   2           1                               16
17 7                                 1   1       1   1                                         1           1             1 17
18 16   1 1     1       1     1   1               1   1           1                 1     1       1         1 1   1 1       18
19 12       1 1                         1           1   1   1   1 1     1 1         1 1                                     19
20 15   1         1         1   2   2     1     1                           1       1   1                 1     1     1     20
21 8                     1     1     1                                 2                   1     1             1           21
22 9             1     1                                     1         2   1                                   1       1 1 22
23 11                           1 1   1   1   1                 1 1     1 1                                       2         23
24 12                           1         1 2                                 1     1 2     1   1     1               1     24
25 11       1                 1   1                           1 1 1       1         1 1                       1   1         25
26 12 1             1 1   1                 2                                         1             1   1   1             2 26
27 8           1                   1                         1               1     1                 1       1   1         27
28 8 1 1           1 1                       1                     1 1                       1                             28
29 12         1   1     1       1   1                   1     1   1       1             1           1               1       29
30 10                                 1           1                     1 1     1 1       1     1 1                 1       30
31 9             1     1     1                     1                       1       1   1 1               1                 31
32 5                                     1                     1   1     1                                     1           32
33 11     1                               1     1                     2 1     1       2                         1       1   33
34 7 1   1         1 1                                                                             2                     1 34
35 15 1       1   1         2                     1     1         1 1       1 1 1   1     1                             1   35
36 4                     1                 1                                     1         1                               36
37 5                                                         1   1   1       1                                         1   37
38 13         1           1   2                   1   2     1                 1 1 1           1                   1         38
39 7         1                       1                 1                           1             1 1                     1 39
40 10   1                           1     1     1           1       1     1         1                 1                 1   40
41 7           1                       1         1                         1             1                 1 1             41
42 10       1                   1         1   1   2 1 1                                         1       1                   42
43 14         1     1 1     1                   1 1     2   1       2                       2               1               43
44 11     1                           1       1               1                           1           1     1   3     1     44
45 16       1       1 1   1       2   1                 1   1                         1             1   1       1     2 1   45
46 16   1       1   2 2   1   1 1       1             1   2   1                                   1                     1   46
47 11   1     1     1 1       1         1   1 1                                               1                         2   47
48 9       2                             1     1 1     1       1                               1               1           48
49 11                       1     1           1           1 1         1               1   1   1           1           1     49
50 10 1                     1         1                                       1             2 1 1 1               1         50
51 12     2 1               2 1                       1 1                               1       1             1   1         51
52 11                             1           1   1   1                 1                   1       1         1 1         2 52
53 9                   1 1       1                               1                         1         1   1 1       1       53
54 10   1       1         1               1 2                         1   1   1               1                             54
55 13           1                       1 1                     1       1       1       2 2 1       1           1           55
56 9 1     1                           1   1                       1   1 1                                     1 1         56
57 16   1     1     1 1                       1     2       2 1             1 1       1 1       1                   1       57
58 22 1 1   1       1 1     1     1   2 1           1     1   1               1   1 1       1         1         1   2     1 58
59 16     1   1     1 1 1         1         1               2     1                             1         1     1 1       2 59
60 8                   1           2     1                 1                                       1             1       1 60
61 14         1     1 1 1                     1         1     1   1       1         1           1 1                   2     61
62 8         1           1     1                 1           1                         1           1             1         62
63 11             1             1     1               1                 2               1 1   1           1             1   63
64 8 1   1 1                       1           1         1         1                                 1                     64
65 12                                         1 1         1   1 1                       1       2 1     1           2       65
66 8                     1 1             1 1   1         1                                                         1 1     66
67 12 3   1     1               1             1 1     1                       2                                       1     67
68 9                     1         1 1         1   1     1                       1               1     1                   68
69 6                       1                         1                   1 1   1                                 1         69
70 16 1                   1         1     1               1 1           1       2 1   1                 1 3 1               70
71 12   1   1     1           1       2     1                   1                                       1 1 1   1           71
72 16     1       1         2 1         1           3     1           1     1       1 1                                 2   72
73 13     1     1   1 1     1     1                             2         1 1               1           1 1                 73
74 11       1 1 1 1 1 1       1                                               1       1               1                 1   74
75 10           1       1           1                             1 1         1   1   1           1         1               75
76 8           1                                   1   1                 1         1         3                             76
77 8       1       1 1       1                                           1                     1           1       1       77
78 10                   1 2                               1       1         1                 1     1 1 1                   78
79 14                       1   1       1             1   1       2   1     1   1             1             1 1       1     79
80 8   1           1 1                         1             1                 1 1                                     1   80
81 12     1                   1   1       1                     1 1 1           1   1                       1   1     1     81
82 6                                   1   1               1       1 1                           1                         82
83 9                   1     1       1                     1 1 2                                       1 1                 83
84 11                     1     1 1 1                                             1                   2       2 1         1 84
85 15 1   1   1     1 1         1       1                                 1       1   1           1     2         1   1     85
86 12   1 1                 1           1       1                   1         1 1                   1     1   1     1       86
87 11                               1             2   2                       1 1     1           1   1             1       87
88 10   1       2       1                 1     1                                         1           1   1             1   88
89 9                   1     1     1                   1     1     1                   1     1 1                           89
90 9 1 1                                           1     1       1                       1       1           2             90
91 14       1     1       2     1             1         1     1                 1                 1       1       1     1 1 91
92 13             1             1 1         1       1               1             2     1   1 1           1   1             92
93 12     1     1       2         1     2   1       1     1                 1             1                                 93
94 8   1                               1           1     1 1   1                             1         1                   94
95 12 2           1                           1       1             1   1   1                   1   1     1             1   95
96 4           1 1     1                                       1                                                           96
97 12   1                   1 1         1       1               1         1 1     2           1                         1   97
98 7     1                         1           1                     1         1                   1               1       98
99 12                                               1                 1         1 1   1 1   1       1         2     1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
31
/
01
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng