BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/03/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9 1     1   1                                                 2           1   1                     1       1           00
01 13       1               1 1         1   1   1     1         1                           1   1             1     1 1     01
02 16               1     1           1         1           1       1     1 1   1       1           2 1         1   1     1 02
03 16 1   1     1       1         2           1   1             1     1             2               1         1 1       1   03
04 9     1                   1     1             1                     1             1         1   1                     1 04
05 11     1                                   2                   1               1 1       1   2       1       1           05
06 12 1       1   1       1 1   1   1   1 1         1                                           1           1               06
07 8   1       1                   1                       1   1                     1 1     1                             07
08 16               1   1         1 1 1 1 1 2         1 1           1 2         1                                         1 08
09 12                         1   1 1           1       1 1           1   1           2 1                               1   09
10 8       1         1                                       1                 1           1 1   1                   1     10
11 9                     1                       1 1           1   1               1                     2   1             11
12 6                 1                                     2             1                   1 1                           12
13 10                     1   1     1     1     3                 1                                   1           1         13
14 11                           1       1 1   1   1     1                 1           1     1       1       1               14
15 10         1             1                         1           1   1         1   1                       1 1 1           15
16 10   1                                         1 2         1             1               1                 1   1 1       16
17 12           1                                             1       1   1                       2           1     1 2 1 1 17
18 15         1       2                         2               1                   1 2             1         1   1   2 1   18
19 7               1   1                       1             1                 1                   1 1                     19
20 8     1   1               1                               1     1                     1               1         1       20
21 8                                       1     1     1 1               1       1           1           1                 21
22 9                                 1       1     1         1 1           1         1             1           1           22
23 16 1   2 1     3     1         1     1             1         2                         1             2                   23
24 9 1       1         2                                       1       1   1     1           1                             24
25 5                             1                         1                         1                             1 1     25
26 4                                 1                           1   1             1                                       26
27 4           1                                                     1                 1           1                       27
28 10                     1     1 1       1 1   1       1                   1 1                                       1     28
29 6                             2                         1 1                             1   1                           29
30 13       1             1   1         1           1   1 1               1           1   2 1     1                         30
31 11       1               1   1         1   1                       1                           1           1   1   1   1 31
32 13       1   1 1 1                                     2             1     1       1             1 1   1               1 32
33 9 1                     1           1           1             2     1                                 1   1             33
34 17   3           1       1         1         1     1   1       1 1                 1           2       1   1         1   34
35 13         1       1           1   1         1           1 1 1     1     2               1 1                             35
36 13           1   2 1   1       1           1         1               1     1                   1 1                   1   36
37 9                       1                     1         1       1                 1                     1     1     2   37
38 15                   1           1     3 1 1     1 1             1       1 1             1 1         1                   38
39 13     1   1   1         1 1         1   1 1         1           1 1   1                                             1   39
40 12 3             1   1 1 1                                           1     1                           1               2 40
41 7   1                 1                         1     1                                         1     1   1             41
42 11   1 1                   2       1                       1           1 2                                   1   1       42
43 14     1     1   1       1   1     2   1           1     1             1   1                         1               1   43
44 9       1     1   1                                             1             1                   1 1       2           44
45 5                                                         1                 1     1           1                   1     45
46 11   1                       1             1           1 1     1                             1   1   1     1       1     46
47 8                             1 1       1                                             1   2 1                     1     47
48 7           1                           1 1   1                           1                                 1 1         48
49 7     1   1                       1                   1       1                       1 1                               49
50 13                       1   1     1   1   1 1 1     1       1                   1                 1           2         50
51 10 1 1   1       1         1       1           1             1                               1                 1         51
52 13                     1   1               1       2                         1   2   1             1     1   1 1         52
53 20   1         1 1 1   2       1     1       1                   2           2   1   1       1       1 1   2             53
54 21     1 1       1     1   1       1                 1             1   1         2 1   1 1   1 1     1             1 2 1 54
55 15 1           1   1 1       1     1               1           1 2                   1 1 1           1         1         55
56 10                   1   1   1       1                   1     1         1         1 1                     1             56
57 10                   1         1                         2   1       1     1                     1               2       57
58 11                     1   1     1                         1   1   1           1       1   1                 1     1     58
59 9             1         1                                 1           2   1 1   1                       1               59
60 12         1                         2                       1       1   1   1 1     1                   1   1         1 60
61 13                                   1               1               2     1   3     2         1       1               1 61
62 10     1 1               1   1 1                 1                 1                                         1 1 1       62
63 13     1                     1     1 1                 1   3         1     1                   1 1             1         63
64 15 2 3               1                         1   1 2                       1                           1   1     1 1   64
65 10         1             1                   1 1             1 1                         1 1       1   1                 65
66 8 1               1         1   1             1   1     1             1                                                 66
67 6                               1                   1     1                           1                 1           1   67
68 8     1             1   1               1                                 1   1       1                               1 68
69 16         2                   1   1       1           1 1       1 1       1         1 1           1 1 1               1 69
70 8     1 1 1   2                         1         1                                                 1                   70
71 7       1   1                   1                                                           1 1           1       1     71
72 9               1 1       1   1       1                                             1                 1     1         1 72
73 10   1   1                 1               1     2                                             1   1 1         1         73
74 11               1     1       1                               1           2   1       1   1 2                           74
75 11                               1                   1       1     1 1   1                 1             1   1 1   1     75
76 11             2                       1     1                   1       2   1       1                     1           1 76
77 10                 1   1             1             1   2                   1       1       1           1                 77
78 7 1           1   1 1                   1   1                     1                                                     78
79 10 1         1   1       1                   1                           1       1                 1         1         1 79
80 11           1   1       1               1     1     1     1                                 1 1           1     1       80
81 7       2           1       1                                                     1         1           1               81
82 13   2                               1           1       3       1     1                   1             1       1   1   82
83 13 1     1     2 1     1         1         1           1               1             1   1     1                         83
84 9           1             1         1   1                                           1   2 1       1                     84
85 15   1                                 1   1     1                 1         1 1 2           1         1 1     2     1   85
86 7                           1                       1     1     1   1                             1                   1 86
87 6   1                       1                                   1                               1   1           1       87
88 10       1     1     1                 1       1     1 1             1       1                   1                       88
89 5                 1               1               1                                               1     1               89
90 7                           1   1                             1             1             1         1               1   90
91 6           1       1                                                   1     1     1                         1         91
92 11     1   1         1             1               1                           1         1 1   1   1     1               92
93 9         1                     2     1           1           1                     1 1                 1               93
94 16           4   1           1                     1                 1         1       3           1 1           1 1     94
95 13         1                 1         1 1     1 2                     1       1                     1   1       2       95
96 20 1   1   1           1   1     1   1   2 1                         2 1       1       1 1         1   1 1           1   96
97 8                 2                     1       1           1                   1             1 1                       97
98 7                 1                   1         1                       1 1 1                                         1 98
99 16     1   1       1       1                   2       3     1       1       1                     1   1         2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
Ngày
/
Tháng