BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/03/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
Ngày
/
Tháng
00 14     2           1     1             1 1               1   1   1             1     1               1   1     1   00
01 10                             1                         1             1   2       1               1 1   1   1     01
02 21     1 1                 1     1           2     1         1 1 2 1 1 1     1       1     1 1   1   1       1     02
03 11                                         1   1         1                       2 1   1 1 1           1       1   03
04 19   1         1   1                 1 1     1       1     1         1     1 1 2   1 1 1     1           1 1       04
05 14   2     1             1 1                           1   1 1     1 2               1           1             1   05
06 19   1 1 1 3 1       1 1 1 1     1               2     1     1       1     1       1                               06
07 11     1   1 1 1       2   1 1             1                                   1                           1       07
08 13         1   1                               2 1         1       2               1           1           1 1   1 08
09 16     1       1     2 1         1 1 1 1             1   1 1                     1       1           1 1           09
10 12 1               1       1                   1     1 1           1               1     1     1       2           10
11 15     1     1         1       1         1 1             1               1   1         1         1 1   1 1   1     11
12 16   2     1                           2         1       1   1     1   1   1   1                 1 1   2           12
13 12 1     1           1     1     1       1           2   1       1       1   1                                     13
14 17     1   1     1       3 2                     1 1     2                         1               1       3       14
15 24 1   2                 1   1   1     2 2         1     1   2       1   2 1       2     1   1   1           1     15
16 9         1       1             1             1   1                 1               1           1         1       16
17 16       1       1     2     1               1       1 1                   1 1         1     1   1 1   1 1         17
18 15 2   1         1       1 1 1               1   1   1                       1                 1           1   1 1 18
19 18 1                     1     1 2 3 1     1     1 1       1     2               1               1   1             19
20 12     1   1                                 1   2   1       1 1       1                   1     1 1               20
21 14                     1             1         1   1               1     1               1     1 1   1   3       1 21
22 16       1         1 1             2           1               1   1 1               1   1     1     1 1   1 1     22
23 15   1       1     1   1 1                 1   1     1 1 1     2                   1 1   1                         23
24 16 1   1               1 1 1 1         2     1       2         1               1           2 1                     24
25 18 1   1 1   1 1                         1 1     1             1 1 1   1 1 1     1   1         1             1     25
26 18       1     1 1             2 1   2 1                     1           1   1               2     1 1 1   1       26
27 18 1   1   1 1 1     1         1 2         1   1       1           1     1         1     1     1       1           27
28 12             1     1                 1     1   1       1   1                   1                 1       1   2   28
29 23           1     1     2       2 1   1 1   1 1           2     1       1     1     1     1   1 1       2       1 29
30 15   1           1 1 2               1         1       1 1           2           1   1             1     1         30
31 14   1     1         1 2         1 1         1 1               1               1           1                     2 31
32 13                 1   1                   1 1                       1     1   1 1           1     1 2         1   32
33 16 1 2   1                               1 1             1       1           1   1     1     2   1   1           1 33
34 11               1     1 2                           2   1                         1           1 1               1 34
35 19       1   1       1     1         1 1       1 1         1   1 1     1         2         1 1   1 1   1           35
36 13   1 2         1 1 1                                             1         1         1             1     1 1 1   36
37 15 1       1         1 1 1           1   1             1           3         1               1                 1 1 37
38 15   1 1 1             1           1           1       1   1 1       1   1       2         1                   1   38
39 16         1 1   1   1           1 1 1     1 2                   2     1                     1         1     1     39
40 11 1         2             1                 1                       1             1   1   1           1         1 40
41 14             1 1       1 1                 2 1       1     1           1     1     1       1       1             41
42 16 1   1 1 1       1       1                 1         1 1 1         1 1               2       1       1           42
43 14 1       1 1     1                   1               1                   1     1       1     1   1   1     2     43
44 15   1         1 1     1               1     1     1       1             1             2           1 1         1 1 44
45 10   1   1           1                           1         1                                 2 1   1     1         45
46 11             2                     1     2             1                               1 1       1 1 1           46
47 14 1       1     1 1           1             1     1 1               1                   2 1 1     1               47
48 13       1           1       1 1                   2   1                 1   1       1   1               1   1     48
49 16       1   1     2       1       1 1         1               2                   1       1   1       1     1   1 49
50 23               1         3   1             1   1           1   1   1 2   1   1       1 1   2 1 1         3       50
51 18           1 1     1 1             2             1   1   1   1             1         1 1     1       1       2 1 51
52 19       1 1     1       1     1 1 2       2   1   1       1 1 1         1 1                               1 1     52
53 14   1                 1         1         1                   1   1   1 1     1 1       1   1   1             1   53
54 20   1   1   2         1               1     1 1 1     1   1         1 2     1           1           1     1 2     54
55 14                           1                 1   1 1     1 1           1 1   1       1               1 2     1   55
56 16         1     1             1   3     1         1           1       1       1           1           1 1 1     1 56
57 16             1         1     1       1 1     1 1     1       1                   1       2 1         1 1       1 57
58 14                 1     2 1 1 1 2 1           1         1       1           2                                     58
59 12   1       1 1       1         1 1   1           1 1 1           1                                   1           59
60 19   1         1           1 1 2       1 1   1     1         1   1       1 1 1       1   1             1   1       60
61 9               1                       1           1 2   1             1                       1               1 61
62 17 1   1     1 1                           1                       1 1   1           1     1         1 1 1   2 1 1 62
63 10     1       1       1     1                                 1   1               1               1           2   63
64 10                   1             1               1         1       1     1   1   1             1 1               64
65 10         1           1     1 1     1               2                           1         1               1       65
66 17     1 1           1       1 1 1         1                   2 2 1 1 1     1         1                   1       66
67 11     1 1       2                                   1             1           1 1 1                 1     1       67
68 11       1                 1         1 1   1                       1   3             1               1             68
69 5             1     1               1                                         1     1                             69
70 15     1 1         1     1     1               1                         1           1 1 1 1 1         1     1 1   70
71 15       1 1 1                     1       1         1     1 1               1 1 1     1                   1 1   1 71
72 16                   1     1   1   1     1       1                         1         1       3 1 1 1     1       1 72
73 19   2         1   2   1         1     1                     1       1     1 1 1     2 1 1               2         73
74 8                   1             1                     1         1             1   1 1 1                         74
75 21   1 1     1 1 1     1 2   1 1                       1   1             1       1 1 1   1 1         2           1 75
76 12               1                   1     1     1       1     1   1     1         1           1             1 1   76
77 21           1   1   1                           2 1   2     1   2     2 1 1   1   1   1           1   1       1   77
78 7 1     1                               1                     1               1                         1 1       78
79 20 1                         2 2 1   1   1 1               1     1 1     1 1     1 2             1               2 79
80 19         1 1 1                     2             1           1 1 1 1 1   1 1       1 1         1 1       1 1     80
81 14 1 1 1   1     1         1         1       1                     1 1 1   1               1       1               81
82 15                         1       2   1 1 1     1 1       2 1                           1       2       1         82
83 20 1     2       1       1 1 1         1     1   2       2           1   1       1 1   1   1     1                 83
84 15 1                             1 1       2       2     1   1             1   1   1   1 1                 1       84
85 27 1     1           1   1   2   1 1 2   1     1       1 1       1       1   1 1   1       1   1           1 2 2 1 85
86 17 1       2       1       1       1     2         1 1                       1 1     1   1     1 1             1   86
87 14     1 1       1     2         1       3     1             1 1                     1         1                   87
88 19           1   1 1         1       1           1   1           1   1     2 1   1     2 1   1 1         1         88
89 13   1           1             1 1   1       1                 2     1           1     1 1           1             89
90 10           1   1   1                         1     1   1                       1             1   1         1     90
91 20           1   1   1       1         1 1           2   1 1     1             1       1   2     1 1 1         1 1 91
92 15 1 1       1 2                         2         2     1 1   1           1                         1   1         92
93 16 1         1               1               1 1 1           1   1     1   1 1   1               1 1 2             93
94 17 1                 1     1 1         1     1   1     1     1         2       1             1 2             1   1 94
95 18             1   2         3             1       1 1       1 1 1     1     1                 1   1           2   95
96 12 1               1           3           1                 1             1               1   1   1         1     96
97 11         1       1         1                         3               1       1     1               1           1 97
98 19       1 1   2         1   1 1           1     1 1       2       1     1   1     1 1         1         1         98
99 17   2             2                 1 2 1     1           1     1   1       1   1         1             1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
Ngày
/
Tháng